open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 вересня 2007 р. N 1181

Київ
Про затвердження Державної програми розвитку

вітчизняного машинобудування для агропромислового

комплексу на 2007-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу на 2007-2010 роки
(далі - Програма), що додається.
2. Міністерству промислової політики, Міністерству фінансів
здійснювати фінансування Програми в межах коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на відповідний рік для її виконання.
3. Державним замовником Програми є Міністерство промислової
політики.
4. Міністерству промислової політики затверджувати щороку
план здійснення визначених Програмою заходів та подавати до
31 березня наступного періоду Кабінетові Міністрів України
інформацію про хід її виконання.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2007 р. N 1181
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

розвитку вітчизняного машинобудування

для агропромислового комплексу на 2007-2010 роки

Загальна частина
Ця Програма спрямована на вирішення питань системного
розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу і
забезпечення сільськогосподарських та переробних підприємств
високоефективною конкурентоспроможною вітчизняною технікою і
обладнанням.
Україна має значний потенціал розвитку машинобудування для
агропромислового комплексу, необхідну базу для створення
комплексів із замкнутим технологічним циклом виробництва практично
всієї номенклатури технічних засобів з вирощення, збирання,
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Створення
таких комплексів з одночасним технічним переоснащенням підприємств
відповідає сучасним вимогам розвитку промисловості та забезпечує
зростання економічної ефективності виробництва.
Орієнтація на закупівлю імпортної сільськогосподарської
техніки є недоцільною як з економічного, так і соціального боку,
оскільки для цього щороку потрібно понад 4-5 млрд. доларів США та
може бути втрачено до 100 тис. робочих місць.
Україні потрібні вітчизняні високоякісні конкурентоспроможні
трактори, сільськогосподарські машини, обладнання для переробної і
харчової промисловості.
Сучасний стан розвитку вітчизняного машинобудування для

агропромислового комплексу
В Україні створюється потужна галузь машинобудування для
агропромислового комплексу. Вона об'єднує більш як 120 підприємств
і конструкторських бюро. Крім того, до виробництва
сільськогосподарської техніки залучено понад 40 підприємств
військово-промислового комплексу, в тому числі Державне
конструкторське бюро "Південне", державне підприємство "Завод
імені Малишева", виробниче об'єднання "Південний машинобудівний
завод". У цілому технічні засоби, вузли, агрегати і запасні
частини до них випускають близько 360 підприємств.
Проте підприємства машинобудування для агропромислового
комплексу мають морально застарілі технології та обладнання.
Зношення основних фондів, яке становить 60-85 відсотків, та
незадовільне фінансове становище зазначених підприємств призводить
до швидкого руйнування системи інженерно-технічного забезпечення
села, деіндустріалізації та пов'язаної з цим деградації
агропромислового виробництва. Більш як у 90 відсотків технічних
засобів закінчився строк експлуатації і на їх ремонт витрачається
коштів на 35-50 відсотків більше, ніж передбачено нормативами.
Темпи оновлення вітчизняної складної сільськогосподарської
техніки у 2-5 разів нижчі, ніж за кордоном, що не дає змоги
забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної техніки, незважаючи
на більшу її пристосованість до роботи в умовах України і нижчу
вартість (у 2-5 разів нижче ніж вартість закордонних аналогів).
При цьому потужності більшості підприємств завантажені лише на
15-30 відсотків.
Номенклатура базової сільськогосподарської техніки, що
виробляється сьогодні у світі, перевищує 3 тис. одиниць і постійно
збільшується. Зростає значення інтегральних машин модульної
побудови, які сприяють впровадженню ресурсозберігаючих технологій
в сільському господарстві.
Характерною ознакою сучасного світового ринку
сільськогосподарської техніки є наявність енергетичних засобів,
які дають змогу задовольнити технологічні потреби всіх
сільськогосподарських товаровиробників.
Вітчизняними машинобудівними підприємствами виготовляється
майже 2,6 тис. найменувань машин і обладнання для агропромислового
комплексу, зокрема малогабаритні, енергонасичені та універсальні
просапні трактори, зернозбиральні комбайни, які забезпечують
ефективність сільськогосподарського виробництва.
Для освоєння внутрішнього і зовнішнього ринку
сільськогосподарської техніки машинобудівним підприємствам
необхідні реконструкція, повна модернізація обладнання та
визначальних елементів технічної бази машин, розширення
потужностей і освоєння нових технологій для виготовлення продукції
з високими техніко-економічними показниками.
Фінансові ресурси необхідно зосередити на розробленні
вітчизняної і придбанні зарубіжної сучасної елементної бази, з
наступним освоєнням її виробництва підприємствами, що мають
сучасні технології та обладнання. Це дасть змогу прискорити
підвищення технічного рівня сільськогосподарської техніки, що
виробляється в Україні, і зменшити її вартість.
Мета та основні завдання
Метою Програми є створення умов для забезпечення відродження
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу і
перетворення його у високоефективну, інтегровану у світове
виробництво галузь із замкненими організаційно-економічними
макротехнологічними структурами за основними видами техніки.
Основні завдання Програми:
здійснення структурної перебудови галузі шляхом створення
промислово-фінансових об'єднань на кооперативних засадах, що дасть
змогу сконцентрувати управління власністю та капіталом, підвищити
спеціалізацію інтегрованих підприємств і посилити їх
конкурентоспроможність;
технічне та технологічне переоснащення підприємств галузі
сучасним швидко переналагоджуваним обладнанням для щорічного
нарощення потужності виробництва нових технічних засобів для
агропромислового комплексу з використанням високоякісних
конструкцій, прогресивних матеріалів, досконалої механіки та
електроніки;
створення і впровадження у виробництво новітньої елементної
бази сільськогосподарського машинобудування, розширення
номенклатури продукції, забезпечення обслуговування технічних
засобів;
сприяння формуванню і розвитку внутрішнього та освоєння
зовнішнього ринку сільськогосподарської техніки;
удосконалення нормативно-правової бази з регулювання
фінансового, матеріально-технічного забезпечення галузі
машинобудування для агропромислового комплексу, підтримки державою
захисту вітчизняного товаровиробника.
Напрями виконання Програми
Для досягнення поставленої мети необхідно забезпечити:
інституціональну та структурну перебудову галузі
машинобудування для агропромислового комплексу шляхом утворення
національних і міжнародних промислово-фінансових груп з метою
концентрації фінансових ресурсів, проведення єдиної промислової
політики, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості
продукції;
утворення спільних підприємств, які вироблятимуть
високоефективну техніку на основі сучасних ресурсо- і
енергозберігаючих технологій з використанням кращих зразків
іноземної елементної бази;
прискорення інноваційного розвитку машинобудування для
агропромислового комплексу за рахунок переоснащення галузі,
застосування новітніх технологій та обладнання для проектування
нової техніки, переходу на гнучкий блочно-модульний принцип
побудови;
створення багатофункціональних машин, у тому числі
широкозахватних і комбінованих агрегатів та енергонасичених
тракторів потужністю 250-300 кінських сил шляхом високої
автоматизації виробництва, використання інформаційних технологій,
уніфікації елементної бази, орієнтації на міжнародні стандарти,
застосування системи управління якістю;
зменшення енерговитрат і розширення діапазону потужностей
двигунів і підвищення надійності та довговічності машин, широке
застосування прогресивних матеріалів (кераміки, пластмас,
поліамідів), зниження їх матеріаломісткості;
освоєння технічних засобів для використання нетрадиційних
джерел енергії, машин і обладнання для виробництва біопалива,
видобування, переробки і використання торфу;
розвиток ринку сільськогосподарської техніки та формування
його інфраструктури, вихід на зовнішній ринок;
маркетингові дослідження ринку, організацію ярмарків та
виставок нових технологій і технічних засобів для агропромислового
комплексу;
перехід на систему фірмового технічного сервісу шляхом
створення технічних центрів, дилерських і прокатних пунктів,
машинно-технологічних формувань, фірмових магазинів;
створення галузевої системи безперервної перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників, у тому числі робітничих
професій;
розвиток експортного потенціалу галузі за рахунок активізації
зовнішньої економічної діяльності вітчизняних підприємств і
залучення кредитів для постачання на експорт сільськогосподарської
техніки насамперед до держав - членів СНД;
створення ефективної системи випробування та сертифікації
техніки для агропромислового комплексу відповідно до вимог
Світової організації торгівлі.
Забезпечення виконання Програми
Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється
Мінпромполітики та іншими центральними органами виконавчої влади в
установленому порядку.
До виконання Програми залучатимуться підприємства, установи
та організації незалежно від форми власності.
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок:
власних коштів підприємств та організацій, діяльність яких
пов'язана з виробництвом складної сільськогосподарської техніки;
ресурсів фінансово-кредитної сфери (банківського
кредитування, коштів інвестиційних фондів, Пенсійного фонду,
страхових інвестиційних компаній);
грантів та іноземного капіталу;
залучення приватного капіталу;
коштів державного бюджету.
Орієнтовні обсяги коштів, необхідних для виконання Програми,
зазначені у додатках 1 і 2. Їх розрахунок проведено у цінах
2006 року на підставі аналізу фактичного стану виробничих
потужностей підприємств, завдань з формування їх потужностей та
діючих нормативів.
Обсяг бюджетного фінансування Програми на відповідний рік
визначає Мінпромполітики. Контроль за використанням бюджетних
коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
сформувати сучасну, інтегровану у світову промисловість
галузь машинобудування для агропромислового комплексу із здатними
до саморозвитку макротехнологічними комплексами;
забезпечити зростання промислового виробництва у 3,5-4 рази;
збільшити експорт сільськогосподарської техніки до
30 відсотків загального обсягу її реалізації;
зменшити потребу у валютних коштах на закупівлю імпортної
техніки для агропромислового комплексу;
розширити діапазон потужностей двигунів до тракторів тягових
класів 0,6-5 тс потужністю 25-300 кінських сил; поліпшити
характеристики серійних і розпочати виробництво нових тракторів
відповідної потужності; застосовувати електронне регулювання
режимів роботи двигунів, трансмісії, гідросистем з використанням
бортових комп'ютерів для контролю за роботою машин; забезпечити
агропромисловий комплекс зернозбиральними комбайнами класу 6-7,
8-9 та 10-12 кгс, новими знаряддями для рослинництва,
високопродуктивним ресурсозберігаючим обладнанням для тваринництва
та переробних галузей; створити сучасну елементну базу, що
забезпечить перехід до блочно-модульної побудови конструкцій
сільськогосподарської техніки з високим рівнем уніфікації;
створити близько 8 тис. нових робочих місць.
Застосування нової техніки забезпечить підвищення
продуктивності праці в агропромисловому комплексі у 1,5-2 рази,
сприятиме зростанню врожайності основних сільськогосподарських
культур в 2-2,5 раза та збільшенню виробництва продукції
тваринництва в 1,8-2,2 раза.

Додаток 1

до Програми
ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ

фінансового забезпечення створення техніки,

підготовки виробництва і технологічного

переоснащення підприємств машинобудування для

агропромислового комплексу на 2007-2010 роки

(млн. гривень)---------------------------------------------------------------------------------------------- | Технічні засоби і | Обсяг фінансування дослідно- | Обсяг фінансування підготовки і | | технологічні | конструкторських робіт | технологічного переоснащення | | комплекси | | підприємств | | |----------------------------------+-----------------------------------| | | усього | за роками | усього | за роками | | | -------- | | -------- | | | | в тому |-----------------------| в тому |------------------------| | |числі з |2007 |2008 |2009 |2010 |числі з |2007 |2008 |2009 |2010 | | |державного| | | | |державного| | | | | | |бюджету | | | | |бюджету | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |1. Параметричний ряд | 86 | 22 | 22 | 20 | 22 | 510,8 | 15 |222,7|114,4|158,7 | |тракторів тягових | -- | --- | --- | --- | --- | ----- | -- |-----|-----|----- | |класів 0,6 тс-5 тс | 9 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 62,2 | |3,38 |21,1 |23,2 | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |2. Комбайни для | 104 | 9 | 27 | 37 | 31 | 214,9 | 14 |90,2 |46,3 | 64,4 | |збирання зернових, | --- | - | -- | -- | --- | ----- | -- |---- |---- | ---- | |круп'яних і олійних | 8,7 | | 3 | 3 | 2,7 | 25,2 | |1,35 |8,53 | 9,44 | |культур | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |3. Комбайни для | 122 | 11 | 30 | 45 | 36 | 35,1 | 5,2|13,4 | 7 | 9,5 | |збирання цукрових | --- | -- | --- | --- | --- | ---- | ---|---- |--- | --- | |буряків, картоплі, | 8 | | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,8 | | 0,2 |1,3 | 1,4 | |льону, заготівлі | | | | | | | | | | | |кормів | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |4. Комбіновані | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | 4 |56,5 |29,3 | 40,2 | |ґрунтообробнопосівні | --- | - | --- | --- | - | ---- | - |---- |---- | ---- | |комплекси | 3,2 | | 1,1 | 1,1 | 1 | 15,7 | |0,85 | 5,3 | 5,9 | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |5. Технологічні | 37 | 10,2| 9 | 9 | 8,8 | 56,2 | 10 |20,6 |10,8 | 14,8 | |комплекси машин і | --- | ----| - | - | --- | ---- | -- |---- |---- | ---- | |обладнання для | 2,8 | | 1 | 1 | 0,8 | 5,9 | |0,32 | 2 | 2,2 | |вирощування, | | | | | | | | | | | |первинної обробки і | | | | | | | | | | | |зберігання картоплі, | | | | | | | | | | | |овочів, плодів, | | | | | | | | | | | |хмелю і лікарських | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |6. Комплекс машин і | 70 | 17,5|18,5 |16,5 |17,5 | 24,6 | 3 | 9,7 | 5 | 6,9 | |обладнання для | --- | ----|---- |---- |---- | ---- | - |---- | - | --- | |післязбиральної | 2,8 | | 1 | 1 |0,8 | 2,7 | |0,14 | 1 | 1,1 | |обробки і зберігання | | | | | | | | | | | |зерна та насіння, | | | | | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | | | | | |виробництва енергії з| | | | | | | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |7. Технічні засоби | 37 | 10 | 8,5 | 9 | 9,5 | 27,9 | 1 |12,1 | 6,3 | 8,5 | |для захисту рослин, | --- | -- | --- | --- | --- | ---- | - |---- | --- | --- | |внесення добрив, | 2,7 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,4 | |0,19 | 1,2 | 1,3 | |меліорації та | | | | | | | | | | | |зрошення земель | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |8. Машини і | 106 | 20 | 25 | 25 | 36 | 230,7 | 13 |97,9 |50,3 | 69,5 | |обладнання для | ---- | -- | --- | --- | --- | ----- | -- |---- |---- |----- | |механізації робіт у | 13,3 | | 4,7 | 4,7 | 3,9 | 27,8 | |1,52 |9,37 |10,34 | |тваринництві та | | | | | | | | | | | |птахівництві | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |9. Високотехнологічне| 83 | 25 | 22 | 20 | 16 | 108,8 | 11,8|43,5 |22,5 | 31 | |обладнання для | --- | -- | --- | --- | --- | ----- | ----|---- |---- | ---- | |харчової і переробної| 4,6 | | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 11 | | 0,6 | 3,7 | 4,12 | |промисловості | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |10. Технологічний | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 | 3 |10,3 | 5,3 | 7,4 | |комплекс | --- | - |--- |--- |--- | -- | - |---- | --- | --- | |малогабаритних машин | 1,2 | |0,4 |0,4 |0,4 | 3 | |0,19 | 1 | 1,1 | |і знарядь для | | | | | | | | | | | |механізації робіт в | | | | | | | | | | | |присадибних | | | | | | | | | | | |господарствах | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |11. Створення | 23 | 5,3| 5 | 6 | 6,7 | 195 | 10 |83,1 |42,8 | 59,1 | |високотехнологічної | --- | ---| --- | --- | --- | ---- | -- |---- |---- | ---- | |елементної бази до | 2,7 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 23,3 | |1,26 | 7,9 | 8,7 | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | | |машин, обладнання для| | | | | | | | | | | |їх ремонту і | | | | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | | | |обслуговування, | | | | | | | | | | | |маркетингові | | | | | | | | | | | |дослідження ринку | | | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+------| |Усього | 740 |146,5|183,5|207,5|202,5| 1560 | 90 | 660 | 340 | 470 | | | --- |-----|-----|-----|-----| ----- | -- | --- |---- | ---- | | | 59 | 1,5 | 20 | 20 |17,5 | 141,2 | | 10 |62,4 | 68,8 | ----------------------------------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Бюджетні кошти на технологічне переоснащення підприємств

використовуються виключно на компенсацію кредитних

ставок комерційних банків.

Додаток 2

до Програми
ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ

фінансування заходів, спрямованих на розвиток

вітчизняного машинобудування для агропромислового

комплексу на 2007-2010 роки

------------------------------------------------------------------ | Завдання | Обсяги фінансування, млн. гривень | | Програми |-----------------------------------------------| | | усього | за роками | | | --------- | | | | в тому числі з |------------------------------| | | державного |2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | бюджету | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |1. Удосконалення| 125,3 |23,3 | 35 | 40 | 27 | |організаційної | ----- |---- | -- | -- | -- | |структури | | | | | | |виробництва на | | | | | | |заводах | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |2. Технічне та | 1560 | 90 | 660 | 340 | 470 | |технологічне | ----- | -- | --- | ---- | ---- | |переоснащення | 141,2 | | 10 | 62,4 | 68,8 | |підприємств | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |3. Фінансування | 450 | | 100 | 200 | 150 | |приросту | --- | | --- | --- | --- | |потужностей | | | | | | |машинобудівних | | | | | | |підприємств | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |4. Фінансування | 740 | 186 | 185 | 179 | 190 | |науково- | --- | --- | --- | --- | ---- | |дослідних, | 59 | 1,5 | 20 | 20 | 17,5 | |дослідно- | | | | | | |конструкторських| | | | | | |робіт по | | | | | | |створенню нових | | | | | | |технічних | | | | | | |засобів та | | | | | | |ресурсо- і | | | | | | |енергоощадні | | | | | | |технології у | | | | | | |машинобудуванні | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |5. Здійснення та| 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | |удосконалення | --- | -- | -- | -- | -- | |технічного та | | | | | | |технологічного | | | | | | |сервісу | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |6. Формування і | 152,9 | 25 | 50,3 | 41,3 | 36,3 | |розвиток | ----- | -- | ---- | ---- | ---- | |внутрішнього та | | | | | | |освоєння | | | | | | |зовнішнього | | | | | | |ринку техніки | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |7. Удосконалення| 7,2 | 2 | 2,5 | 1,35 | 1,35 | |нормативно- | --- | - | --- | ---- | ---- | |правової бази з | 3 | | 1 | 1 | 1 | |питань | | | | | | |машинобудування | | | | | | |для | | | | | | |агропромислового| | | | | | |комплексу | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |Разом | 3179,4 |362,3 |1068,8 |837,65 |910,65 | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |у тому числі: | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |з державного | 203,2 | 1,5 | 31 | 83,4 | 87,3 | |бюджету | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |за рахунок | 1470 | | 660 |340 |470 | |кредитів | | | | | | |----------------+----------------+------+-------+-------+-------| |за рахунок інших| 1506,2 |360,8 | 377,8 |414,25 |353,35 | |джерел | | | | | | |фінансування | | | | | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: