open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12 квітня 2006 р. N 202-р

Київ
Про схвалення Концепції Державної програми роботи з

обдарованою молоддю на 2006-2010 роки

1. Схвалити Концепцію Державної програми роботи з обдарованою
молоддю на 2006-2010 роки, що додається.
Визначити МОН замовником Програми.
2. МОН розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові
Міністрів України проект Державної програми роботи з обдарованою
молоддю на 2006-2010 роки.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 12 квітня 2006 р. N 202-р
КОНЦЕПЦІЯ

Державної програми роботи з обдарованою

молоддю на 2006-2010 роки

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
В Україні склалася критична ситуація з поповненням
національної науки молодими кадрами. "Старіння" української науки
уже сьогодні негативно позначається на інноваційно-технологічному
розвитку держави.
Неефективно використовується інтелектуальний і творчий
потенціал обдарованих учнів і студентів. Відсутні сприятливі умови
для реалізації їх здібностей.
Інтеграція України в загальноєвропейський простір потребує
розроблення нових напрямів роботи з обдарованими учнями і
студентами (далі - обдарована молодь).
Аналіз причин виникнення проблем
Складна ситуація з пошуком і підтримкою обдарованої молоді
викликана насамперед:
безсистемністю роботи з обдарованими учнями і студентами та
відсутністю її належного правового, фінансового, організаційного,
науково-методичного забезпечення;
потребою систематизувати форми соціального захисту
обдарованої молоді з боку держави;
слабкою матеріально-технічною, науково-дослідницькою та
експериментальною базою навчальних закладів для роботи з
обдарованою молоддю;
відсутністю цільового асигнування щодо забезпечення роботи з
обдарованою молоддю.
Обґрунтування необхідності

розроблення Державної програми роботи

з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки
У 2005 році закінчився строк дії Програми роботи з
обдарованою молоддю на 2001-2005 роки, затвердженої Указом
Президента України від 8 лютого 2001 р. N 78 ( 78/2001 ). Однак
завдання з упровадження в практику ефективних засобів і технологій
виявлення, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованої
молоді, створення умов для її гармонійного розвитку не виконані в
повному обсязі через недостатність теоретичної обґрунтованості
проблеми обдарованості (зокрема в питаннях підготовки спеціалістів
до роботи з обдарованою молоддю), відсутність належного
методичного і наукового забезпечення навчально-виховного процесу.
Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення
сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею
навичок і знань у певних галузях діяльності, застосування її
здібностей в Україні, а також залучення педагогічних і
науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю
необхідно розробити Державну програму роботи з обдарованою молоддю
на 2006-2010 роки (далі - Програма).
Мета і основні завдання Програми
Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої
молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального,
духовного і фізичного розвитку.
Основними завданнями Програми є:
створення загальнонаціональної системи виявлення та відбору
обдарованої молоді;
визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з
обдарованою молоддю;
розроблення нових напрямів роботи з обдарованою молоддю
шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку
ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації
обдарованої молоді;
удосконалення нормативно-правової бази щодо організації та
поліпшення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою
молоддю;
залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти
з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та
творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з
обдарованою молоддю;
піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;
координація діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних
закладів, громадських організацій у сфері розвитку та підтримки
обдарованої молоді;
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових
педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.
Порівняльний аналіз можливих варіантів

розв'язання проблеми та обґрунтування

оптимального варіанта
Реалізація державної політики щодо роботи з обдарованою
молоддю може відбуватися за двома варіантами:
перший - збереження обсягів бюджетного фінансування, що дасть
змогу розробити та удосконалити нормативно-правову базу з питань
роботи з обдарованою молоддю, провести наукову психодіагностику
рівня обдарованості, розробити та впровадити індивідуальні
програми та інноваційні методики і технології навчання, виховання
і розвитку обдарованої молоді;
другий - щорічна державна підтримка в межах 15 млн. гривень,
що дасть змогу до 2010 року створити загальнонаціональну систему
пошуку, розвитку, підтримки обдарованої молоді та сприятливі умови
для реалізації її здібностей в Україні, поліпшити
матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експериментальну
базу навчальних закладів для роботи з обдарованою молоддю.
Шляхи виконання Програми
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
удосконалення нормативно-правової бази щодо підтримки
обдарованої молоді;
видання сучасних підручників, посібників, розроблення
технічних засобів навчання, навчальних програм спецкурсів,
факультативів, спрямованих на розвиток здібностей обдарованої
молоді;
формування системи виявлення обдарованої молоді;
розширення мережі навчальних закладів для апробації та
запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання
обдарованої молоді;
забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для
розвитку особистості та вироблення в неї самобутніх професійних
якостей;
залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької,
експериментальної, творчої діяльності із створенням навчальних
закладів, гуртків, зокрема філій Малої академії наук, що працюють
з обдарованою молоддю;
проведення всеукраїнських олімпіад, конкурсів,
конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі
обдарованої молоді у міжнародних інтелектуальних і творчих
змаганнях;
сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю
загальноосвітніх, позашкільних, у тому числі початкових
спеціалізованих мистецьких, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів;
модернізація вищої та післядипломної педагогічної освіти
відповідно до сучасних вимог, розширення системи підготовки
(перепідготовки) педагогічних кадрів, що працюють з обдарованою
молоддю;
пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих
здобутків обдарованої молоді в усіх сферах життя;
формування основ системи виявлення, навчання і підтримки
обдарованої молоді, її соціального захисту;
популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
використання міжнародного досвіду підтримки і роботи з
обдарованою молоддю;
створення інтернет-сторінки для інформування громадськості
про здійснення передбачених Програмою заходів.
Етапи виконання Програми
Програму планується виконати у два етапи. На першому етапі
(2006-2007 роки) передбачається:
розроблення основних напрямів підтримки і роботи з
обдарованою молоддю, узагальнення, поширення кращого досвіду
педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників;
підготовка програм діяльності державних і громадських
організацій з питань підтримки обдарованої молоді;
започаткування щорічного проведення науково-практичної
конференції з проблем виявлення, розвитку і підтримки обдарованої
молоді;
проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм
педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників,
спрямованих на виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді
включення до навчальних програм вищих педагогічних навчальних
закладів обов'язкового курсу з питань методики та організації
роботи з обдарованою молоддю;
створення умов для проведення всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів і забезпечення
участі команд обдарованої молоді в міжнародних інтелектуальних і
творчих змаганнях;
налагодження зв'язків з міжнародними організаціями та
установами, робота яких спрямована на виявлення, навчання,
розвиток і підтримку обдарованої молоді.
На другому етапі (2008-2010 роки) передбачається:
організація і проведення наукових конференцій, семінарів,
засідань за круглим столом з проблем виявлення і підтримки
обдарованої молоді;
висвітлення у засобах масової інформації досягнень
обдарованої молоді в різних сферах діяльності, популяризація
кращого досвіду педагогічних, науково-педагогічних, наукових
працівників і тренерів-викладачів, створення дитячих та молодіжних
навчально-пізнавальних теле- та радіопрограм;
підготовка і видання науково-методичної, навчальної
літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
створити загальнонаціональну систему виявлення, відбору та
підтримки обдарованої молоді;
удосконалити нормативно-правову базу з питань навчання і
виховання обдарованої молоді;
підвищити рівень науково-методичного та інформаційного
забезпечення педагогічних, науково-педагогічних, наукових
працівників і тренерів-викладачів, які проводять роботу з
обдарованою молоддю;
підвищити рівень професійної компетентності у визначенні
методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання;
консолідувати зусилля центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних
закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;
розширити інформаційно-аналітичний банк даних
"Обдарованість".
Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах бюджетних
призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на
відповідні роки, за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших
джерел.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить близько
170 млн. гривень, у тому числі 60 млн. гривень з державного
бюджету.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: