open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 17 травня 2006 р. N 682

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }
Деякі питання ліцензування

певних видів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

Відповідно до частини шостої статті 8 та частини п'ятої
статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері
розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та
утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї;
Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.
2. Внести до переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 27, ст. 1212; 2005 р., N 25, ст. 1433), зміну, що додається.
3. Міністерству промислової політики розробити та затвердити
типову форму опису документів, що додаються до заяви про видачу
ліцензії на провадження діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї.
4. Установити, що:
1) для одержання ліцензії на право провадження діяльності у
сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації
та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї, її копії або дубліката, а також для
переоформлення ліцензії суб'єкти господарювання подають до
Міністерства промислової політики заяву за зразком згідно з
додатками 1-4;
2) експлуатація приміщень, сховищ, складів та баз для
зберігання військової вогнепальної зброї та боєприпасів до неї
здійснюється суб'єктами господарювання, що одержали ліцензію
відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
( 576-92-п );
3) суб'єкти господарювання, що одержали ліцензію, повинні
забезпечити:
облік та збереження (схоронність) матеріалів,
напівфабрикатів, комплектувальних виробів, експериментальних і
дослідних зразків, виготовленої продукції та основних фондів
виробничого призначення;
належну охорону приміщень, будівель та територій, на яких
провадиться господарська діяльність згідно з одержаною ліцензією.
5. Господарська діяльність у сфері виготовлення військової
вогнепальної зброї і боєприпасів до неї провадиться відповідно до
ліцензійних умов, затверджених цією постановою, і не регулюється
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему".

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2006 р. N 682
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності у

сфері розроблення, виготовлення, реалізації,

ремонту, модернізації та утилізації

озброєння, військової техніки, військової

зброї і боєприпасів до неї

1. Цими ліцензійними умовами встановлюються організаційні,
кваліфікаційні, технологічні, режимні та інші вимоги до
провадження господарської діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї (крім холодної
зброї) і боєприпасів до неї.
2. Терміни "ліцензіат", "ліцензія", "ліцензування",
"ліцензійні умови", "орган ліцензування" і "виготовлення"
вживаються у цих ліцензійних умовах у значенні, наведеному у
Законі України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Інші терміни вживаються у такому
значенні:
боєприпаси - технічні пристрої одноразового застосування
(включаючи їх складові частини та елементи), що є видом озброєння,
призначені для ураження живої сили противника, знищення його
військової техніки, руйнування укріплень та споруд, виконання
інших завдань (освітлення або задимлення місцевості, розкидання
агітаційної літератури тощо);
військова зброя - технічні пристрої та засоби, якими
оснащуються Збройні Сили, інші військові формування, правоохоронні
та розвідувальні органи для забезпечення їх бойової та
повсякденної діяльності і які призначені для безпосереднього або
із застосуванням боєприпасів ураження живої сили противника,
знищення його військової техніки та руйнування укріплень і споруд;
військова техніка - технічні засоби (системи, комплекси,
зразки виробів), виключаючи їх складові частини і комплектувальні
вироби, призначені для бойового (оперативного), технічного і
тилового забезпечення бойових дій та навчання військових
підрозділів, а також для контролю та випробувань таких засобів,
військової зброї і боєприпасів, їх експлуатації, обслуговування та
знешкодження;
озброєння - сукупність військової зброї, боєприпасів до неї
та військової техніки, що забезпечує їх застосування.
3. Для провадження діяльності згідно з одержаною ліцензією
ліцензіат повинен мати власні чи орендовані будівлі та/або
приміщення, а також відповідну матеріально-технічну базу. Об'єкти
виробничого призначення, що використовуються ліцензіатом або
перебувають у його власності, повинні відповідати вимогам до
будівництва і бути прийняті в експлуатацію в установленому
порядку.
Облаштування об'єктів з виробництва різних видів пороху,
ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних
засобів та їх складових, засобів ініціювання і військової техніки
на їх основі та експлуатація таких об'єктів здійснюються
відповідно до встановлених правил.
4. Ліцензіат з метою створення безпечних і здорових умов
праці, реалізації завдань цивільного захисту, запобігання
негативному впливу шкідливих факторів на працівників та населення,
а також недопущення заподіяння шкоди об'єктам та довкіллю в разі
виникнення надзвичайних ситуацій провадить відповідну господарську
діяльність з додержанням вимог, встановлених законодавчими актами
щодо:
1) організації охорони праці, зокрема:
створення на робочих місцях належних умов праці відповідно до
нормативно-правових актів;
страхування працівників від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності;
допуску осіб до виконання робіт підвищеної небезпеки та
таких, що потребують професійного добору, за наявності висновку
психофізичної експертизи;
створення у випадках, передбачених законодавством, служби
охорони праці;
2) забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення, зокрема:
сертифікації продукції, в державних стандартах та в інших
нормативно-технічних документах на яку містяться вимоги щодо
безпеки для здоров'я і життя населення;
погодження з державною санітарно-епідеміологічною службою
введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів
виробничого та іншого призначення, а також розроблення,
виготовлення і використання нових машин, механізмів, устатковання,
інших засобів виробництва та нових технологій;
додержання гігієнічних вимог до атмосферного повітря у
виробничих та інших приміщеннях і вжиття необхідних заходів щодо
запобігання та усунення причин його забруднення, фізичного впливу
на повітря у виробничих приміщеннях;
здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням,
отруєнню, травмам, забрудненню навколишнього середовища;
додержання вимог санітарних норм щодо застосування хімічних
речовин і матеріалів; утримання наданих у користування чи належних
на праві власності земельних ділянок і територій, виробничих,
побутових та інших приміщень;
3) захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, зокрема:
забезпечення підготовки працівників до дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному законодавством;
забезпечення готовності в разі виникнення надзвичайних
ситуацій до вжиття заходів щодо оповіщення та інформування,
спостереження і лабораторного контролю, укриття у захисних
спорудах, евакуації, інженерного, медичного, психологічного,
біологічного, екологічного, радіаційного та хімічного захисту;
4) забезпечення пожежної безпеки, зокрема:
відповідності вимогам нормативних актів з пожежної безпеки
стану виробничих та інших будівель і споруд, устатковання,
транспортних засобів, що вводяться в дію після завершення
будівництва або реконструкції, технічного переоснащення, а також
технологічних процесів та продукції;
сертифікації продукції, в стандартах на яку містяться вимоги
пожежної безпеки;
недопущення введення в експлуатацію нових і реконструйованих
виробничих та інших об'єктів, впровадження нових технологій,
передачі у виробництво механізмів, устатковання та продукції,
оренди будь-яких приміщень без дозволу територіального органу
ДСНС; { Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
5) діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки,
якщо у власності або користуванні ліцензіата є такі об'єкти,
зокрема:
ідентифікації в установленому порядку об'єктів підвищеної
небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних
речовин;
підготовки та подання місцевим органам виконавчої влади
декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки;
розроблення і затвердження плану локалізації і ліквідації
аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який експлуатує
або планує експлуатувати ліцензіат, та погодження його з
відповідним територіальним органом ДСНС; { Абзац четвертий
підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
одержання у разі планування будівництва та/або реконструкції
об'єкта підвищеної небезпеки відповідного дозволу;
одержання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної
небезпеки;
6) перевезення небезпечних вантажів у разі, коли ліцензіат є
суб'єктом перевезення таких вантажів;
7) забезпечення працівників засобами індивідуального та
колективного захисту, організації здійснення евакозаходів,
створення сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
забезпечення їх готовності до практичних дій, здійснення інших
заходів з цивільної оборони, зокрема створення на хімічних і
вибухонебезпечних підприємствах додаткових локальних систем
виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення
персоналу і населення, що проживає в зонах можливого ураження, а
також здійснення інженерно-технічних заходів, що зменшують ступінь
ризику виникнення аварій, пожеж та вибухів;
8) забезпечення охорони навколишнього природного середовища,
зокрема:
здійснення необхідних заходів щодо запобігання та недопущення
перевищення встановлених рівнів акустичного, електромагнітного,
іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє
природне середовище і здоров'я людини;
обов'язкового врахування під час проведення прикладних
наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
вимог щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки;
розроблення і здійснення під час експлуатації господарських
об'єктів, функціонування яких може шкідливо впливати на навколишнє
природне середовище, заходів щодо запобігання аваріям, а також
ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків;
розроблення і здійснення під час проектування і виробництва
автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів та установок
комплексу заходів щодо зниження токсичності і знешкодження
шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах та скидах
транспортних засобів, переходу на використання менш токсичних
видів енергії і пального, додержання режиму експлуатації
транспортних засобів та здійснення інших заходів, спрямованих на
запобігання і зменшення викидів та скидів у навколишнє природне
середовище забруднюючих речовин, і додержання встановлених рівнів
фізичного впливу;
недопущення впровадження відкриттів, винаходів, застосування
нової техніки, імпортного устатковання, технологій і систем, якщо
вони не відповідають вимогам екологічної безпеки;
9) поводження з відходами, зокрема:
одержання спеціального дозволу на розміщення відходів на
визначених місцевими радами територіях у межах установлених
лімітів з додержанням санітарних та екологічних норм способом, що
забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної
сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та
здоров'я людини;
здійснення суб'єктом права власності на відходи ефективних
заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх
утилізації, знешкодження або розміщення;
додержання порядку утилізації військового майна (озброєння,
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї) та
одержання у разі провадження діяльності з небезпечними відходами
дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними
відходами та ліцензії на проведення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами;
10) охорони атмосферного повітря, зокрема додержання
установлених нормативів у цій сфері;
11) підтвердження відповідності в законодавчо регульованій
сфері та додержання вимог технічних регламентів, зокрема:
виконання вимог відповідних технічних регламентів у разі,
коли продукція чи пов'язані з нею процеси або способи виробництва,
а також вимоги до послуг є об'єктом технічних регламентів, що
підтверджується декларацією про відповідність та/або сертифікатом
відповідності;
застосування стандартів чи їх окремих положень у випадках,
передбачених законодавством;
наявності системи управління якістю продукції, зокрема з
додержанням вимог Положення про військові представництва на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 279
( 279-99-п );
12) мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема щодо
утворення мобілізаційного підрозділу чи призначення працівника з
питань мобілізаційної роботи;
13) забезпечення збереження державної таємниці, зокрема:
одержання спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею;
надання працівникам допуску до державної таємниці для
проведення виробничих, наукових і науково-дослідних робіт,
пов'язаних з державною таємницею;
охорони державної таємниці під час проведення наукових,
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт,
пов'язаних з державною таємницею;
14) обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави;
15) проведення наукових, науково-дослідних та
дослідноконструкторських робіт з розроблення та модернізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї науковими організаціями, які пройшли державну атестацію та
включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави;
16) реєстрації та обліку результатів науково-дослідної,
дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та іншої
науково-технічної діяльності, фінансування якої повністю або
частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;
17) проведення робіт з утилізації озброєння, військової
техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять
дорогоцінні та кольорові метали, за наявності відповідної
ліцензії;
18) забезпечення наявності необхідної кількості персоналу
(фахівців), кваліфікацію якого підтверджено відповідними
кваліфікаційними документами, а для наукових організацій -
проходження науковими працівниками відповідної атестації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2006 р. N 682
ПОРЯДОК

контролю за додержанням ліцензійних умов

провадження господарської діяльності у сфері

розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,

модернізації та утилізації озброєння, військової

техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

1. Цей Порядок установлює процедуру здійснення контролю за
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї (далі -
ліцензійні умови).
2. У цьому Порядку терміни "анулювання ліцензії",
"ліцензіат", "ліцензія", "ліцензування", "ліцензійні умови",
"орган ліцензування", "повторне порушення", "розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов" вживаються у значенні,
наведеному у Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
3. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов у
межах своєї компетенції здійснюють Мінпромполітики та
Держпідприємництво (далі - контролюючі органи) шляхом проведення
планових і позапланових перевірок.
4. Планові перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов
(далі - перевірки) проводяться контролюючими органами згідно з
річним планом, який затверджується Мінпромполітики за погодженням
з Держпідприємництвом.
Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік.
5. Позапланові перевірки проводяться контролюючими органами
лише на підставі письмової заяви (повідомлення) про порушення
ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання
розпоряджень про їх усунення.
6. Для проведення перевірки контролюючий орган утворює
комісію. Голові комісії видається посвідчення на право проведення
перевірки за формою згідно з додатком 1, засвідчене печаткою.
7. Посвідчення на право проведення перевірки реєструються в
журналі обліку за формою згідно з додатком 2, сторінки якого
пронумеровуються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.
8. Контролюючий орган повідомляє ліцензіата про проведення
планової перевірки письмово, телефонограмою або в інший спосіб не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня її проведення.
9. Строк проведення перевірки становить не більше ніж п'ять
робочих днів. У разі потреби у виконанні значного обсягу робіт за
рішенням керівника контролюючого органу строк перевірки може бути
продовжений до десяти робочих днів.
10. Перевірці підлягає стан додержання ліцензіатом
ліцензійних умов, а також:
відповідність відомостей, наведених у ліцензії, даним,
зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання, довідці про внесення його до Єдиного державного
реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, установчих
документах ліцензіата;
наявність рішень про створення філій, інших відокремлених
підрозділів, відповідність затверджених положень про них
законодавству та наявність копії ліцензії для кожної філії або
іншого відокремленого підрозділу ліцензіата;
своєчасність інформування органу ліцензування та
достовірність даних про зміну найменування ліцензіата, його
місцезнаходження, зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом
певного виду діяльності, а також інших даних, зазначених у
документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії,
своєчасність переоформлення ліцензії;
у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття
заяви про переоформлення ліцензії згідно з поданими документами;
виконання розпоряджень про усунення виявлених порушень
ліцензійних умов.
11. Члени комісії мають право:
доступу на територію, у виробничі та інші приміщення
ліцензіата для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з
перевіркою;
ознайомлення з необхідними для перевірки документами, що
підтверджують додержання ліцензіатом ліцензійних умов;
одержання копій необхідних документів;
одержання від ліцензіата письмових пояснень з питань, що
виникають під час перевірки.
12. Члени комісії зобов'язані:
керуватись у своїй роботі виключно положеннями законодавства;
об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом
ліцензійних умов;
забезпечувати додержання державної та іншої передбаченої
законодавством таємниці.
13. Голова комісії організовує її роботу і відповідає перед
керівництвом органу, що утворив комісію, за проведення перевірки в
установлені строки та в повному обсязі.
14. До початку перевірки голова комісії пред'являє
керівникові або уповноваженому представнику ліцензіата посвідчення
на право проведення перевірки та документи, які посвідчують особу
голови та членів комісії.
15. Голова комісії обов'язково зазначає у журналі
відвідування ліцензіата (за його наявності) строки та мету
перевірки, свою посаду, ініціали та прізвище. Записи засвідчуються
підписом голови комісії.
16. За порушення законодавства під час проведення перевірки
члени комісії несуть відповідальність згідно із законом.
17. Ліцензіат зобов'язаний створити умови для проведення
перевірки та надати всі необхідні документи, що підтверджують
додержання ним ліцензійних умов.
18. За результатами роботи комісії складається акт перевірки
у двох примірниках за формою згідно з додатком 3.
19. В акті перевірки зазначаються відомості про стан
додержання ліцензіатом ліцензійних умов та інші відомості згідно з
пунктом 10 цього Порядку. В акті позапланової перевірки може також
зазначатися про неможливість ліцензіата забезпечити додержання
ліцензійних умов у разі відсутності:
власної або орендованої матеріально-технічної бази;
фахівців відповідної кваліфікації.
20. У разі створення ліцензіатом перешкод членам комісії у
проведенні перевірки про це зазначається в акті перевірки.
21. Один примірник акта перевірки надається керівникові або
уповноваженому представнику ліцензіата, другий - зберігається в
контролюючому органі, який провів перевірку.
22. Акт перевірки підписується головою та членами комісії, а
також керівником або уповноваженим представником ліцензіата, у
присутності якого проведено перевірку, та засвідчується печаткою
ліцензіата.
23. Керівник або уповноважений представник ліцензіата має
право дати пояснення та викласти свої зауваження у письмовій формі
щодо змісту акта і процедури проведення перевірки, що додаються до
акта перевірки і є його невід'ємною частиною. У разі відмови
керівника або уповноваженого представника ліцензіата підписати акт
перевірки голова комісії робить запис про те, що ліцензіат з актом
ознайомлений та від підписання його відмовився.
24. Зазначені в акті перевірки порушення підтверджуються
посиланням на конкретні статті та/або пункти нормативно-правових
актів.
Забороняється вносити до акта перевірки відомості про
порушення, не підтверджені документально.
25. У разі виявлення порушень ліцензійних умов контролюючий
орган не пізніше десяти робочих днів від дати складення акта
перевірки видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов за зразком згідно з додатком 4 та у триденний строк вручає
або надсилає його (листом з повідомленням) ліцензіату.
26. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не
видається, якщо ліцензіатом протягом десяти робочих днів усунуто
виявлені в ході перевірки порушення, про що є документальне
підтвердження.
27. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов, зобов'язаний забезпечити його виконання
і в установлений у розпорядженні строк повідомити у письмовій
формі про вжиті заходи орган, який видав таке розпорядження.
У разі повторного виявлення порушень орган ліцензування
відповідно до закону приймає рішення про анулювання ліцензії.

Додаток 1

до Порядку
__________________________________________________________________

(найменування контролюючого органу)

ПОСВІДЧЕННЯ

на право проведення перевірки

додержання ліцензійних умов

від ___ __________ 200_ р. N ___
На підставі статті 20 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" та відповідно до наказу _______ _________________________________________________________________

(найменування органу, що проводить перевірку)
від ___ _________ 200_ р. N___
комісія у складі _________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище голови і _________________________________________________________________

членів комісії) _________________________________________________________________
доручається проведення перевірки додержання ______________________ _________________________________________________________________
(найменування ліцензіата, його філій, інших відокремлених

підрозділів, їх місцезнаходження)
ліцензійних умов провадження _____________________________________

(вид господарської діяльності _________________________________________________________________
(повністю або частково), на право провадження якого видано

ліцензію) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
за період діяльності ліцензіата з ____ _____________ 200_ р.
по ____ _____________ 200_ р.
у строк з ____ _____________ 200_ р. по ____ ____________ 200_ р.

________________ _______________________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП
Додаток 2

до Порядку
ЖУРНАЛ

обліку посвідчень на право проведення

перевірки додержання ліцензійних умов

------------------------------------------------------------------ N |Номер |Дата |Строк |Найменування|Дата |Ініціали| п/п|посвідче-|видачі |проведе- |ліцензіата, |прийнят-|та | |ння |посвідче-|ння пере-|його філій |тя і |прізвище| | |ння |вірки |чи інших |номер |голови і| | | | |відокремле- |рішення |членів | | | | |них підроз- |про |комісії | | | | |ділів, їх |утворен-| | | | | |місцезнаход-|ня | | | | | |ження |комісії | | ---+---------+---------+---------+------------+--------+--------| | | | | | | | ---+---------+---------+---------+------------+--------+--------| | | | | | | | ---+---------+---------+---------+------------+--------+--------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Порядку
АКТ

перевірки додержання ліцензійних умов

від ___ ____________ 200_ р. N ____
Підстава__________________________________________________________

(пункт плану перевірки із зазначенням дати і номера

наказу про його затвердження _________________________________________________________________
чи дати і номера наказу про проведення позапланової перевірки, _________________________________________________________________
номер і дата видачі посвідчення на право проведення перевірки

додержання ліцензійних умов)
Комісією у складі ________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище _________________________________________________________________

голови і членів комісії) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
за участю керівника або уповноваженого представника ліцензіата _________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище) _________________________________________________________________
з ____ ___________________ 200_ р. по ____ _______________ 200_ р.
проведено перевірку додержання _________________________________________________________________

(найменування ліцензіата, _________________________________________________________________

його філій чи інших відокремлених підрозділів,їх

місцезнаходження, _________________________________________________________________

номер телефону, _________________________________________________________________

дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії, _________________________________________________________________

серія і номер ліцензії, дата її видачі)
ліцензійних умов провадження _____________________________________

(вид господарської діяльності

(повністю або частково), _________________________________________________________________

на право провадження якого видано ліцензію) _________________________________________________________________
Перевіркою встановлено ___________________________________________ _________________________________________________________________

(кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки,

підтверджується _________________________________________________________________

посиланням на відповідний нормативно-правовий акт) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Голова комісії __________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії __________________ ________________________ __________________ ________________________ __________________ ________________________ __________________ ________________________ __________________ ________________________

Ознайомлений з актом, один примірник якого одержав
керівник або уповноважений
представник ліцензіата
(юридичної особи),
у присутності якого
проведено перевірку ______________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 4

до Порядку
__________________________________________________________________

(найменування контролюючого органу)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про усунення порушень ліцензійних умов

від ____ ____________ 200_ р. N _______

За результатами перевірки_________________________________________ _________________________________________________________________

(найменування ліцензіата, його філій чи інших ________________________________________________________________,

відокремлених підрозділів, їх місцезнаходження)
ліцензія серія _______ N _________, видана ____ __________ 200_ р.
на право провадження _____________________________________________

(вид господарської діяльності

(повністю або частково) _________________________________________________________________
згідно з актом перевірки додержання ліцензійних умов
від ________ N ____ було виявлено такі порушення _________________ _________________________________________________________________
Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" у строк до ____ _________ 200_ р. _________________________________________________________________

(найменування ліцензіата) ропонується усунути зазначені порушення ліцензійних умов та
подати в письмовій формі _________________________________________

(орган, що провів перевірку) нформацію про вжиті заходи.
У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту
повторного порушення ліцензійних умов ліцензію буде анульовано.
______________________ _________________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2006 р. N 682
ЗМІНА,

що вноситься до переліку документів,

які додаються до заяви про видачу

ліцензії для окремого виду

господарської діяльності

( 756-2001-п )
Пункт 68 переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
доповнити абзацами такого змісту:
"відомості за підписом керівника заявника про наявність матеріально-технічної бази та персоналу відповідної кваліфікації, наявність системи якості та нормативно-технічної документації для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення служби охорони праці або призначення відповідального працівника
засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами (якщо у власності чи користуванні є такі об'єкти)
засвідчена в установленому порядку копія акта про підтвердження перевірки стану екологічно небезпечного об'єкта (якщо у власності або користуванні є такий об'єкт)
засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення мобілізаційного підрозділу або призначення працівника з питань мобілізаційної роботи (якщо заявник має мобілізаційні завдання (замовлення)
засвідчена в установленому порядку копія договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухо- небезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
засвідчена в установленому порядку копія погодженого та затвердженого плану локалізації і ліквідації аварій (якщо у власності або користуванні є об'єкти підвищеної небезпеки)
засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію автоматичних систем пожежогасіння
засвідчена в установленому порядку копія дозволу органу державного пожежного нагляду на провадження господарської діяльності новоствореними підприємствами
засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію локальної (об'єктової) системи виявлення загрози та оповіщення на випадок виникнення надзвичайної ситуації, яка також забезпечує оповіщення чергових служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій та аварійно-рятувальних служб
засвідчена в установленому порядку копія договору на обов'язкове обслуговування державною аварійно-рятувальною службою
засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки, наданого урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту
засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на збирання, первинну переробку відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять дорогоцінні метали)
засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять кольорові метали)
засвідчена в установленому порядку копія документів, що підтверджують внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (у разі провадження господарської діяльності у сфері розроблення (модернізації) озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї)
засвідчена в установленому порядку копія інструкції щодо організації перепусткового та внутрішньооб'єк- тового режиму на виробництві".

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2006 р. N 682
ЗАЯВА

про видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання - юридичної

особи із зазначенням організаційно-правової форми) _________________________________________________________________

( місцезнаходження суб'єкта господарювання) _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника

суб'єкта господарювання) елефон _____________ телефакс _____________ _____________________

(електронна пошта)
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _____________________
банківські реквізити _____________________________________________

(номер поточного рахунка в банку,

найменування установи банку, її

код (МФО) росить видати ліцензію на право провадження _____________________ _________________________________________________________________

(вид господарської діяльності (повністю або частково) _________________________________________________________________
Відомості про філії, інші відокремлені

підрозділи, що провадитимуть господарську

діяльність на підставі одержаної ліцензії
------------------------------------------------------------------ N п/п | Найменування | Місцезнаходження | Телефон, телефакс, | | | | електронна пошта | -----------------------------------------------------------------
З порядком одержання ліцензії та ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї ознайомлений.
До заяви додаються такі документи ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
__________________ ____________________ ____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та
господарювання) прізвища)
____ _______________ 200_ р.

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2006 р. N 682
ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання - юридичної

особи із зазначенням організаційно-правової форми) _________________________________________________________________

(місцезнаходження суб'єкта господарювання) _________________________________________________________________

(прізвище,ім'я та по батькові керівника

суб'єкта господарювання) елефон _____________ телефакс _____________ _____________________

(електронна пошта)
банківські реквізити _____________________________________________

(номер поточного рахунка в банку,

найменування установи банку, її

код (МФО) дентифікаційний код суб'єкта господарювання _____________________
на підставі рішення від ____ ___________ 200_ р. N _______________
одержав ліцензію серія ___ N _______, видану ___ _________ 200_ р.
на право провадження _____________________________________________

(вид господарської діяльності

(повністю або частково) ________________________________________________________________,
строк дії ліцензії з ___ _________ 200_ р. по ___ _______ 200_ р.,
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

(зазначити причину) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Для переоформлення ліцензії додаються такі документи _____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_____________________ ________________ ________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)
господарювання)
____ ___________ 200_ р.

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2006 р. N 682
ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії аявник___________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи із

зазначенням організаційно-правової форми) _________________________________________________________________

(місцезнаходження суб'єкта господарювання) _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника

суб'єкта господарювання) елефон ______________ телефакс __________ ______________________

(електронна пошта)
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _____________________
банківські реквізити______________________________________________

(номер поточного рахунку в банку,

найменування установи банку, її код (МФО)
на підставі рішення від _____________________ 200_ р. N __________
одержав ліцензію серія ________ N _______, видану ________ 200_ р.
на право провадження _____________________________________________

(вид господарської діяльності

(повністю або частково) ________________________________________________________________,
строк дії ліцензії з ____________ 200_ р. по ____________ 200_ р.,
просить видати копію ліцензії у зв'язку з ________________________

(зазначити причину) _________________________________________________________________

(найменування новостворених філій чи інших відокремлених

підрозділів _________________________________________________________________

місцезнаходження, телефон,

телефакс, електронна пошта)
До заяви додаються такі документи ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________ _______________ _________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)
господарювання)
____ _____________ 200_ р.

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2006 р. N 682
ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії
Заявник___________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання - юридичної

особи із зазначенням організаційно-правової форми) _________________________________________________________________

(місцезнаходження суб'єкта господарювання) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _____________________
банківські реквізити _____________________________________________

(номер поточного рахунка в банку, назва

установи банку, її код (МФО)
на підставі рішення від ____ ___________ 200_ р. N _______________
одержав ліцензію серія ____ N ______, видану ____ ________ 200_ р.
на право провадження _____________________________________________

(вид господарської діяльності

(повністю або частково) ________________________________________________________________,
строк дії ліцензії з ____________ 200_ р. по ____________ 200_ р.,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________ _________________________________________________________________

(зазначити причину) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Не придатна для користування ліцензія та документ, що підтверджує
внесення плати за видачу дубліката ліцензії, додаються.
_____________________ ______________ _________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)
господарювання)
____ _____________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: