open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2005 N 198
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2005 р.

за N 575/10855

Про затвердження Положення про Державну

інспекцію охорони, відтворення водних живих

ресурсів та регулювання рибальства

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики
України, затвердженого Указом Президента України від
7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 ), пункту 7 Положення про
Державний департамент рибного господарства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року
N 1226 ( 1226-2000-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державну інспекцію охорони,
відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства, що
додається.
2. Скасувати наказ Міністерства аграрної політики України від
20 квітня 2005 року N 144 "Про затвердження Положення державної
установи - Державного управління охорони водних живих ресурсів".
3. Державному департаменту рибного господарства
(Качний О.С.), Департаменту правової та законопроектної роботи
(Манешкін О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
Міністр О.П.Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України П.М.Ігнатенко
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.05.2005 N 198
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2005 р.

за N 575/10855

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну інспекцію охорони, відтворення

водних живих ресурсів та регулювання рибальства

1. Державна інспекція охорони, відтворення водних живих
ресурсів та регулювання рибальства (далі - Держрибінспекція) є
спеціально вповноваженим органом державного нагляду у сфері
охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання
рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України (у тому
числі в усіх поверхневих, територіальних і внутрішніх морських
водах, які використовуються (можуть використовуватися) для
рибальства, вирощування чи розведення риби), в інших об'єктах
водного промислу або об'єктах, які мають значення для природного
відтворення запасів риби та інших водних живих ресурсів, а також у
виключній (морській) економічній зоні України та акваторіях у
межах континентального шельфу України, який діє в Державному
департаменті рибного господарства (далі - Укрдержрибгосп), йому
підпорядковується і входить до сфери управління Міністерства
аграрної політики України (далі - Мінагрополітики України).
2. Держрибінспекція у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, наказами Мінагрополітики України, наказами
Укрдержрибгоспу, цим Положенням.
3. Основними завданнями Держрибінспекції є:
3.1. Здійснення охорони риби та інших водних живих ресурсів у
рибогосподарських водних об'єктах України (у тому числі в усіх
поверхневих, територіальних і внутрішніх морських водах, які
використовуються (можуть використовуватися) для рибальства,
вирощування чи розведення риби), в інших об'єктах водного промислу
або об'єктах, які мають значення для природного відтворення
запасів риби та інших водних живих ресурсів, а також у виключній
(морській) економічній зоні України та акваторіях у межах
континентального шельфу України, у процесі рибальства, утримання,
транспортування, переробки, зберігання, реалізації, знищення риби
та інших водних живих ресурсів.
3.2. Установлення обмежень та заборон при використанні водних
живих ресурсів в окремих водоймах (їх ділянках) за погодженням
центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища або його територіальних
органів.
3.3. Державний нагляд за відтворенням риби та інших водних
живих ресурсів.
3.4. Аналіз національного та міжнародного досвіду з метою
удосконалення охорони і відтворення риби та інших водних живих
ресурсів і регулювання рибальства.
4. Держрибінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Здійснює охорону риби та інших водних живих ресурсів у
рибогосподарських водних об'єктах України (у тому числі в усіх
поверхневих, територіальних і внутрішніх морських водах, які
використовуються (можуть використовуватися) для промислового
добування, вирощування чи розведення риби), в інших об'єктах
водного промислу або об'єктах, які мають значення для природного
відтворення запасів риби та інших водних живих ресурсів, а також у
виключній (морській) економічній зоні України та акваторіях у
межах континентального шельфу України.
4.2. Здійснює державний нагляд за спеціальним використанням
риби та інших водних живих ресурсів, а також за порядком та
умовами здійснення любительського і спортивного рибальства в
рибогосподарських водних об'єктах України.
4.3. За дорученням Мінагрополітики України бере участь у
роботі комісій з питань, що належать до компетенції
Держрибінспекції.
4.4. Надає Укрдержрибгоспу інформацію з питань, що стосуються
охорони риби та інших водних живих ресурсів, відтворення водних
живих ресурсів та регулювання рибальства, дотримання міжнародних
договорів України в цій сфері.
4.5. Розслідує причини загибелі водних живих ресурсів,
обчислює завдані збитки для їх подальшого відшкодування в
установленому законодавством порядку та інформує територіальні
органи центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища.
4.6. Взаємодіє з органами виконавчої влади і місцевого
самоврядування (за їх згодою) щодо охорони риби та інших водних
живих ресурсів.
4.7. Узагальнює практику проведення роботи з охорони,
відтворення риби та інших водних живих ресурсів та регулювання
рибальства.
4.8. Сприяє проведенню єдиної науково-технічної політики,
упровадженню досягнень науки і техніки, нових технологій, втіленню
методів та засобів стосовно охорони риби та інших водних живих
ресурсів, відтворення водних живих ресурсів та регулювання
рибальства, напрацьовує та друкує аналітичні, довідкові,
інформаційні, методологічні, науково-популярні та інші видання з
питань охорони, відтворення риби й інших водних живих ресурсів та
регулювання рибальства.
4.9. Проводить роз'яснювальні заходи з питань охорони риби та
інших водних живих ресурсів.
4.10. Складає і надає узагальнену звітність за напрямками
основної діяльності до Укрдержрибгоспу.
5. Держрибінспекція відповідно до законодавства у сфері
охорони, відтворення риби й інших водних ресурсів та регулювання
рибальства має право:
5.1. Давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про
усунення порушень у сфері охорони, використання, відтворення риби
і інших водних живих ресурсів.
5.2. Без перешкод відвідувати підприємства, установи,
організації, українські та іноземні судна, плавучі засоби, що
здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів
у зоні юрисдикції України, гідротехнічні споруди, а також
території природно-заповідного фонду України з метою здійснення
контролю за дотриманням законодавства з питань охорони,
використання і відтворення водних живих ресурсів.
5.3. За дорученням Укрдержрибгоспу брати участь у розробці
нормативно-правових актів з питань охорони, відтворення риби та
інших водних живих ресурсів і регулювання рибальства.
5.4. Видавати організаційно-розпорядчі документи, якими
врегульовуються питання діяльності Держрибінспекції.
5.5. Зупиняти тимчасово роботи, під час проведення яких
порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і
використання водних живих ресурсів, до усунення виявлених
порушень.
5.6. Перевіряти документи на право спеціального використання
водних живих ресурсів, зупиняти судна, інші плавучі і наземні
транспортні засоби та проводити їх огляд, а також огляд речей,
знарядь рибальства і добутих водних живих ресурсів.
5.7. Складати протоколи та розглядати справи про
адміністративні правопорушення в межах компетенції.
5.8. У разі неможливості оформлення документів про виявлене
правопорушення правил рибальства та охорони рибних запасів на
місці доставляти осіб, які вчинили це правопорушення, до місцевих
органів виконавчої влади, правоохоронних органів.
5.9. Вилучати в осіб, які порушують законодавство у сфері
охорони риби та інших водних живих ресурсів, знаряддя добування,
транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети,
що були знаряддями правопорушення, незаконно добуті водні живі
ресурси, а також відповідні документи.
5.10. Проводити фотографування, звукозапис, кіно- і
відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття
порушень законодавства у сфері охорони риби та інших водних живих
ресурсів.
5.11. Викликати громадян і посадових осіб для дання усних та
(або) письмових пояснень у зв'язку з порушенням законодавства у
сфері охорони риби та інших водних живих ресурсів.
5.12. Одержувати в установленому законодавством порядку від
підприємств, установ та організацій рибного господарства
інформацію, необхідну для виконання покладених на Держрибінспекцію
завдань.
5.13. Передавати до правоохоронних або інших уповноважених
органів матеріали про виявлені факти порушень законодавства в
галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів,
які містять ознаки злочину.
5.14. Брати участь у проведенні державної екологічної
експертизи відповідних проектів щодо здійснення рибогосподарської
діяльності.
5.15. Визначати обсяги збитків, заподіяних рибному
господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони
рибних запасів, розміри стягнень за незаконне добування (збирання)
або знищення цінних видів риб та інших водних живих організмів за
затвердженими в установленому законодавством порядку методиками і
таксами.
5.16. Подавати позови до суду та брати участь у розгляді
справ у суді щодо відшкодування збитків і втрат, заподіяних
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та
фізичними особами внаслідок порушення законодавства у сфері
охорони, використання, відтворення водних живих ресурсів.
5.17. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності (за погодженням з їх керівниками) для розгляду
питань, що належать до компетенції Держрибінспекції.
5.18. Скликати наради з питань, які належать до компетенції
Держрибінспекції.
6. Держрибінспекція за погодженням з головою Укрдержрибгоспу
та Міністром аграрної політики України створює, реорганізовує та
ліквідовує відділення, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи, які є органами рибоохорони, затверджує
положення про них.
7. Під час виконання службових обов'язків вони мають право на
отримання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту як
спеціальний захід забезпечення їх безпеки, а також право на
носіння форменого одягу із знаками розрізнення.
8. Керівництво Держрибінспекцією здійснює начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади головою
Укрдержрибгоспу за погодженням з Міністром аграрної політики
України.
9. Начальник Держрибінспекції:
9.1. Здійснює керівництво діяльністю Держрибінспекції, несе
персональну відповідальність перед Міністром аграрної політики
України за виконання покладених на Держрибінспекцію завдань,
ефективність використання майна і коштів.
9.2. Діє без доручення від імені Держрибінспекції,
представляє її в усіх підприємствах, установах і організаціях.
9.3. Видає в межах своєї компетенції накази, доручення,
організовує та контролює їх виконання.
9.4. Розпоряджається коштами у межах затвердженого
Укрдержрибгоспом за погодженням з Міністром аграрної політики
України кошторису доходів і видатків на утримання
Держрибінспекції.
9.5. Призначає на посади та звільняє з посад своїх
заступників, начальників та заступників начальників структурних
підрозділів, відділень, представництв та інших відокремлених
структурних підрозділів, приймає на роботу та звільняє інших
працівників. Має право заохочувати та накладати на них стягнення
відповідно до законодавства.
9.6. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, а також
керівниками структурних підрозділів, затверджує посадові
інструкції працівників Держрибінспекції.
9.7. Надає доручення, укладає та підписує договори,
розрахункові та інші фінансові документи з операцій у банківських
установах та органах Державного казначейства.
10. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність та
кошторис Держрибінспекції затверджує керівник Укрдержрибгоспу за
погодженням з Міністром аграрної політики України.
11. Держрибінспекція утримується за рахунок державного
бюджету.
12. Майно Держрибінспекції є державною власністю та
закріплене за нею на праві оперативного управління. Майно
Держрибінспекції становлять основні фонди та обігові кошти, а
також матеріальні цінності, вартість яких відображається у
самостійному балансі Держрибінспекції.
13. Держрибінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства та
установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України,
найменуванням та назвою урядового органу управління та своїм
найменуванням, бланки та штампи.
14. Держрибінспекція використовує у своїй діяльності
відповідно до законодавства власні логотипи та емблему.
15. Держрибінспекція укладає угоди, набуває майнових та
особистих немайнових прав, має обов'язки, виступає позивачем і
відповідачем у суді.
16. Держрибінспекція реорганізовується та ліквідовується в
установленому законодавством порядку.
17. Держрибінспекція розміщується в м. Києві, на
вул. Гоголівській, 41-а.
В.о. Голови Державного
департаменту рибного господарства О.Качний

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: