open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.10.2004 N 1-7/9-175

Протокол N 10-А

Про стан виконання Програми спільної діяльності

МОН і АПН на 2002-2004 рр., спрямованої на реалізацію

рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти

Заслухавши та обговоривши інформацію віце-президента АПН
України, академіка Савченко О.Я. і доповідну записку про стан
виконання Програми, спільної діяльності МОН і АПН на 2002-2004
рр., спрямованої на реалізацію рішень II Всеукраїнського з'їзду
працівників освіти, колегія Міністерства освіти і науки та
президія Академії педагогічних наук відзначають, що при виконанні
її завдань основні зусилля науковців і фахівців були зосереджені
на створенні науково-методичного забезпечення переходу на новий
зміст, структуру і 12-річний термін здобуття повної загальної
середньої освіти; нормативно-правовому забезпеченні функціонування
системи дошкільної, спеціальної та позашкільної освіти в нових
умовах; розробленні, апробації та впровадженні в освітній процес
Концепції і стандартів професійної освіти, сучасних навчальних
засобів, інформаційних технологій, програмного забезпечення
навчального призначення; реалізації Державної програми "Вчитель"
( 379-2002-п ). Стан виконання Програми постійно контролювався під час
щорічного звітування наукових установ АПН України та
заслуховувався на загальних зборах, засіданнях президії та бюро
відділень Академії. Співробітники підвідомчих установ Академії спільно з
відповідними підрозділами МОН на виконання завдань Програми
підготували Державний стандарт базової і повної середньої освіти
( 24-2004-п ), Державний стандарт початкової освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
( 848-2004-п ), Коментар до Базового компонента дошкільної освіти,
23 інші нормативно-правові документи, 7 концепцій, понад 70
навчальних програм, 250 підручників і навчальних посібників, 130
науково-методичних посібників і 40 методичних рекомендацій для
загальноосвітніх навчальних закладів та понад 200 навчальних
програм, підручників, посібників і методичних рекомендацій для
інших навчальних закладів. У процесі виконання Програми підготовлено і подано до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОН низку
пропозицій щодо законодавчого і нормативного забезпечення
модернізації всіх рівнів освіти. Проведено майже 180 масових
заходів з актуальних питань модернізації та подальшого розвитку
освітянської галузі. Таким чином, завдання Програми в основному виконано. Однак, виконання частини завдань Програми (видання
запланованих навчальних посібників тощо) не завершено через
відсутність фінансування, зміни у складі виконавців. Співпраця вчених, управлінців і практичних працівників освіти
засвідчила, що знайдено ефективний спосіб реалізації наукового
потенціалу вчених та професійної компетентності управлінців у
розв'язанні проблем модернізації системи освіти, науковому
обґрунтуванні та організаційно-методичному супроводі процесів
реформування української освіти. Як показала практика,
співробітництво МОН та АПН України, започатковане на виконання
рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, потребує
продовження з урахуванням нової ситуації і потреб розвитку
освітянської галузі.
Колегія Міністерства освіти і науки та президія Академії
педагогічних наук України П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Доповідну записку про стан виконання Програми спільної
діяльності МОН і АПН на 2002-2004 рр., спрямованої на реалізацію
рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, взяти до
відома (додаток 1). Схвалити підсумки реалізації Програми
установами Академії педагогічних наук та підрозділами Міністерства
освіти і науки України.
2. З метою продовження співпраці Міністерства освіти і науки
та Академії педагогічних наук України з науково-методичного
забезпечення розвитку освітянської галузі розробити Програму
спільної діяльності МОН і АПН на 2005-2007 роки.
3. Створити спільну робочу групу для підготовки проекту
Програми спільної діяльності МОН і АПН на 2005-2007 роки (додаток
2). Керівниками робочої групи призначити заступника Міністра
Огнев'юка В.О. та віце-президента АПН України Савченко О.Я.
4. Робочій групі до 10 грудня ц.р. підготувати проект
Програми спільної діяльності МОН і АПН на 2005-2007 роки і подати
його на розгляд спільного засідання колегії Міністерства освіти і
науки та президії Академії педагогічних наук України.
5. Контроль за виконанням постанови покласти на першого
заступника Міністра освіти і науки України Гуржія А.М. та першого
віце-президента АПН України Мадзігона В.М.
Голова колегії Міністерства
освіти і науки України В.Г.Кремень
Перший віце-президент Академії
педагогічних наук України В.М.Мадзігон

Додаток 1

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про стан виконання програми спільної діяльності

МОН і АПН на 2002-2004 рр., спрямованої на реалізацію

рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти

Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки
України та Академії педагогічних наук України на 2002-2004 рр.,
спрямована на реалізацію рішень II Всеукраїнського з'їзду
працівників освіти, була розроблена на виконання Указу Президента
України від 9 жовтня 2001 року "Про додаткові заходи щодо
забезпечення розвитку освіти в Україні" ( 941/2001 ). Головними завданнями Програми є: - створення науково-методичного забезпечення переходу на
новий зміст, структуру і 12-річний термін здобуття повної
загальної середньої освіти; - нормативно-правове забезпечення функціонування системи
дошкільної, спеціальної та позашкільної освіти в нових умовах; - розробка, апробація і впровадження в освітній процес
Концепції і стандартів професійної освіти, сучасних навчальних
засобів, інформаційних технологій, програмного забезпечення
навчального призначення; - реалізація Державної програми "Вчитель" ( 379-2002-п ). У реалізації завдань на засадах співпраці брали участь
провідні фахівці МОН та підпорядкованих йому науково-методичних
центрів і вчені наукових установ Академії, зокрема, інститутів
педагогіки, психології ім. Г.С.Костюка, вищої освіти, педагогіки
і психології професійної освіти, засобів навчання, проблем
виховання, соціальної та політичної психології, спеціальної
педагогіки, Центрального інституту післядипломної педагогічної
освіти, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім.
В.О.Сухомлинського, Південного наукового центру Академії. Науковці Інституту педагогіки спільно з відповідними
підрозділами МОН та науково-методичними центрами розробили низку
нормативних актів щодо переходу середньої школи на новий зміст,
структуру і 12-тирічний термін навчання, концептуально
обґрунтували запровадження профільного навчання в старшій школі,
здійснили програмне і навчально-методичне забезпечення оновлення
змісту загальної середньої освіти, провели науково-практичні
заходи з апробації та поширення ідей модернізації загальної
середньої освіти. Інститут видавав 9 науково-методичних журналів,
на шпальтах яких співробітники обговорювали результати проведених
досліджень, особливості переходу української школи на новий зміст
навчання і структуру. Зокрема, науковці інституту здійснили повне науково-методичне
забезпечення переходу початкової школи на новий зміст і структуру: підготовлено й видано навчальні програми і підручники для
1-4-х класів з української, іноземних мов, читання, математики,
трудового навчання і художньої праці, курсу "Я і Україна". Спільно з відповідними підрозділами МОН було розроблено
Державний стандарт і повної загальної середньої освіти
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004
N 24 ( 24-2004-п ), Концепцію профільного навчання у старшій школі
(затверджено колегією МОН 25.09.2003 ( v10_1290-03 ). Науковці інституту підготували навчальні програми, підручники
та посібники для 5-6 класів 12-річної школи, для профільних класів
і класів з поглибленим вивченням предметів старшої школи тощо;
навчальні програми для шкіл з російською, угорською, циганською,
болгарською, кримськотатарською мовами навчання, підручники з
російської мови для початкової школи, 5-6-х класів основної школи. Співробітниками інституту обґрунтовано критерії оцінювання
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; здійснено
порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду з проблем
формування змісту освіти, контролю та оцінювання успішності учнів
у школах Західної Європи і США, за підсумками якого видано
монографії "Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах
Заходу", "Контроль та оцінювання успішності учнів у школах
Західної Європи". Науковцями інституту проведено 72 науково-практичні
конференції, семінари, педагогічні читання з актуальних питань
реформування, науково-методичного забезпечення загальної середньої
освіти. Співробітниками Інституту психології ім. Г.С.Костюка
відповідно до завдань Програми основна увага приділялася
психологічному супроводу та експертизі науково-методичного
забезпечення реформування української школи, впровадженню
психологічної служби в систему освіти, психофізіологічному
обґрунтуванню навчального навантаження учнів різного віку. В інституті укладено і подано до МОН Перелік психологічних
послуг, що підлягають ліцензуванню, проект Положення про порядок
ліцензування психологічних послуг. В інституті розроблено методичні рекомендації щодо відбору
претендентів на державну службу, психологічні компоненти
науково-теоретичної моделі довгострокового прогнозування потреби у
педагогічних і науково-педагогічних працівниках для дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів, критерії оцінки діяльності керівників ВНЗ. Науковцями інституту підготовлено методичні рекомендації для
практичних психологів і соціальних працівників з питань збереження
і поліпшення репродуктивного здоров'я підлітків і молоді. Спільно з Центральним інститутом післядипломної педагогічної
освіти і Ніжинським державним педагогічним університетом ім.
Миколи Гоголя науковцями інституту підготовлено навчальні курси й
програми для багаторівневої системи підвищення кваліфікації
керівників навчальних закладів та органів управління освітою
"Основи психолого-управлінського консультування". Розробляються
критерії психологічної експертизи авторських навчальних програм.
Визначено ознаки "ціни" діяльності педагогів різних професійних
рівнів. В інституті розроблено науково-практичні засади виявлення,
розвитку і підтримки обдарованих дітей, учнівської та студентської
молоді, видано навчальний посібник для педагогів "Формування
психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів,
розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і
молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у
процесі навчання та виховання". Співробітники інституту видали підручник для вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації "Загальна психологія". Інститут проблем виховання здійснював нормативно-правове і
програмно-методичне забезпечення дошкільної, позашкільної освіти,
концептуальне обґрунтування виховних процесів у сучасній школі,
впровадження виховних систем і технологій тощо. Науковцями інституту підготовлено Комплексну програму
розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.02
N 378 ( 378-2002-п ); проект Національної програми виховання дітей
і учнівської молоді;, зміст освітніх галузей "Естетична культура",
"Фізична культура і здоров'я" Державного стандарту базової і
повної середньої освіти ( 24-2004-п ); базову програму розвитку
дитини дошкільного віку. В інституті розроблено Орієнтовні критерії оцінки діяльності
позашкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОН від
21.08.2003 N 567), коментар до Базового компонента дошкільної
освіти, критерії оцінювання ефективності діяльності дошкільних
навчальних закладів і готовності дитини до шкільного життя,
концептуальні засади соціально-педагогічного патронату сім'ї. Співробітники інституту підготували навчальні програми з
основ здоров'я і фізичної культури, мистецтва, художньої культури
і музики для 1-11-х класів ЗНЗ; програму курсу "Педагогічна
соціологія" для студентів педагогічних ВНЗ; 12 підручників,
навчально-методичних і науково-методичних посібників; 4 методичні
рекомендації; довідник з родинно-сімейного виховання, юридичний
довідник "Твої права - їх захист і реалізація" для старшокласників
шкіл-інтернатів. Інститутом видано 3 збірники всеукраїнських
науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням
виховання в сучасних соціально-культурних умовах. Науковці Інституту педагогіки і психології професійної освіти
відповідно до Програми здійснили ряд заходів із нормативного
забезпечення функціонування системи професійно-технічної освіти,
концептуальне обґрунтування її розвитку. В інституті підготовлено пропозиції щодо внесення змін до
Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ).
Співробітники інституту брали участь у розробці Тимчасового
положення про професійний ліцей (затверджено наказом МОН від
17.10. 2002 N 587 ( v0587290-02 ), Примірного положення про
організацію виховної роботи в професійно-технічних навчальних
закладах (затверджено наказом МОН від 16.04.2002 N 257
( v0257290-02 ), Положення про навчальне господарство
професійно-технічного навчального закладу сільськогосподарського
профілю (затверджено наказом МОН від 06.08.2002, N 527),
статистичної форми "Показники економічного і соціального розвитку
професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти і
науки України" (лист МОН від 19.01.2004 N 179-26). Розроблено Концепцію розвитку професійно-технічної
(професійної) освіти в Україні. Підготовлено і подано МОН
пропозиції до нового переліку професій для підготовки
кваліфікованих робітників та інших фахівців у ПТНЗ за ступенями
професійно-технічної освіти. Положення про художній професійний
навчальний заклад. Науковці інституту підготували методичні рекомендації щодо
розробки державних стандартів професійно-технічної освіти,
концепцію їх науково-методичного забезпечення. Підготовлено
пропозиції до варіативної частини навчальних планів і програм
підготовки висококваліфікованих робітників та молодших
спеціалістів у ПТНЗ; навчальні плани, програми та методичні
рекомендації із загальнотехнічних предметів для ПТНЗ, для
підготовки кваліфікованих робітників у ПТОЗ зі спеціальностей, що
користуються найбільшим попитом на ринку праці та потребують
значного оновлення змісту освіти; методичні рекомендації: щодо
розробки інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікованих
робітників і молодших спеціалістів у вищих професійних училищах і
центрах професійно-технічної освіти; щодо впровадження 12-бального
оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з виробничого
навчання у системі професійно-технічної освіти; щодо моніторингу
якості професійно-технічної освіти у Львівській області, нових
форм економічної діяльності та господарювання у
професійно-технічних навчальних закладах західного регіону. Інститутом здійснено порівняльний аналіз вітчизняної та
зарубіжних систем професійної освіти. В інституті розроблено психодіагностичний матеріал з
виявлення особистісної здатності до педагогічної праці у
випускників загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних
закладів і студентів вищих навчальних закладів педагогічного
профілю I-II та III-IV рівнів акредитації. Підготовлено програму
спецкурсу і навчально-методичний посібник "Інноваційні підходи в
організації профорієнтаційної роботи з учнями", колективну
монографію "Педагогічна майстерність у закладах професійної
освіти". Загалом підготовлено 10 навчально-методичних посібників і
методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховної
роботи в ПТНЗ, підготовки майбутніх педагогів. Учені інституту взяли участь в організації та проведенні
понад 130 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій,
науково-практичних семінарів, інших масових заходів з актуальних
питань розвитку професійно-технічної освіти, 10 всеукраїнських
конкурсах фахової майстерності серед учнів ПТНЗ. Основна увага науковців Інституту соціальної та політичної
психології була зосереджена на психолого-педагогічних проблемах
збереження і поліпшення репродуктивного здоров'я учнівської та
студентської молоді, розробленні і впровадженні тренінгових
методик запобігання і профілактики шкідливих для здоров'я звичок,
наркоманії, ВІЛ/СНІДу тощо. Учені інституту підготували два методичні посібники щодо
роботи з дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах,
методичні розробки з організації діяльності консультативних
пунктів "Довіра"; три науково-методичні брошури. Проведено цикл
лекцій, практичних занять і тренінгів з питань здорового способу
життя для слухачів, аспірантів, інтернів ВНЗ, розроблено
відповідні методичні рекомендації (650 годин). Підготовлено і
видано два методичні посібники з профілактики ВІЛ-інфекції серед
молоді, 4 інформаційні бюлетені "Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції
та ІПСШ в Україні". Розроблено спецкурс "Медико-соціальна допомога
сім'ї". Підготовлено і подано до Адміністрації Президента України
аналітичну записку за результатами вивчення громадської думки щодо
виконання рішення Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення "Про заборону трансляції сцен еротики та насильства
до 22 години". В інституті побудовано психологічну модель змісту політичної
освіти учнів 12-річної школи, розроблено соціально-психологічні
засади підготовки старшокласників до свідомого політичного вибору. Науковці інституту провели 9 тренінгів-семінарів для учнів і
педагогів ПТНЗ, видали 2 брошури з питань громадянської освіти.
Видано комплект матеріалів з гендерної проблематики для ВНЗ. В Інституті засобів навчання розроблено основні положення
щодо програмного забезпечення для створення автоматизованої
системи управління освітою, розроблення засобів навчання нового
покоління з використанням комп'ютерної техніки. Співробітники інституту взяли участь у розробці Комплексної
програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін ( 905-2004-п ),
Положення про кабінет інформатики та навчання
інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних
закладів (затверджено наказом МОН від 20.05.2004 N 407
( z0730-04 ). Науковцями інституту розроблено і подано до НМЦ
організації розробки та виробництва засобів навчання проект
Тимчасового положення про регіональний сервісний центр,
інженерно-педагогічні вимоги до створення електронних посібників
для ЗНЗ; методичні вимоги до сертифікації дидактичних програмних
засобів і щодо забезпечення розробки, дистрибуції та використання
в навчальних закладах ліцензійне чистих програмних засобів. Науковці інституту розробили концептуальні засади
інформаційно-педагогічного забезпечення інноваційного розвитку
освіти в Україні, поліпшення комп'ютерної, методичної, практичної
підготовки педагогічних працівників, методологічні засади розробки
ефективних технологій в навчанні з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, концепцію освітнього
Інтернет-порталу. Співробітниками інституту розроблено програмне забезпечення
бази даних "Середня загальноосвітня школа" в мережі Інтернет,
здійснюється її супровід. Спільно з НПУ ім. М.П.Драгоманова завершено другий етап
розробки галузевого стандарту інженерно-педагогічних вимог до
формування та організації навчального середовища
загальноосвітнього навчального закладу на базі мультімедійного
комп'ютерного комплексу, під'єднаного до мережі Інтернет. Спільно з ЦІППО АПН України науковцями інституту розроблено й
апробовано науково-методичні засади створення системи дистанційної
післядипломної педагогічної освіти, організовано курсову
перепідготовку та підвищення фахової кваліфікації педагогічних
працівників в умовах запровадження сучасних інформаційних
технологій. Підготовлено нормативне і методичне забезпечення
всеукраїнського науково-методичного експерименту "Особливості
використання засобів інформаційних і телекомунікаційних технологій
в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних
закладів". Наукові дослідження Інституту вищої освіти у межах
запланованих заходів Програми головним чином були зосереджені на
реалізації завдань Державної програми "Вчитель" ( 379-2002-п ),
науково-методичному забезпеченні змісту вищої освіти відповідно до
державних стандартів з різних спеціальностей. Учені інституту підготували концепцію індивідуально
спрямованого навчання і виховання майбутніх учителів; концепцію
моніторингу підготовки фахівців для зарубіжних країн за різними
напрямами та спеціальностями; розробили і подали до відповідних
підрозділів МОН проект Концепції вищої технічної освіти України,
пропозиції щодо внесення до чинного законодавства змін і доповнень
щодо запровадження опікунських рад ВНЗ, а також до Концепції
неперервної екологічної освіти в Україні. Розроблено і подано до МОН пропозиції щодо системи
діагностики рівня якості професійної підготовки студентів;
підвищення виховного потенціалу навчально-виховного процесу ВНЗ;
шляхів підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних
кадрів в Україні. Науковці інституту визначили методологічні
засади впровадження державних стандартів освіти, підготували тести
для початкового рівня довузівської підготовки іноземців, які
приїхали на навчання в Україну. За участю інституту здійснено видання монографії
"Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття" (3
томи). Співробітниками інституту розроблено 6 навчальних програм,
2 навчально-методичних посібники для студентів педагогічних ВНЗ,
проведено понад 20 науково-практичних конференцій з проблем вищої
освіти. Науковці Інституту спеціальної педагогіки основну увагу
зосередили на нормативному опрацюванні проблем освіти дітей з
особливими потребами, навчально-методичному і корекційному
забезпеченні організації навчально-виховного процесу в спеціальних
навчальних закладах. Ученими інституту розроблено Державний стандарт початкової
освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку (затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 05.07.2004 N 848 ( 848-2004-п ). Вироблено
концептуальні підходи до вдосконалення змісту освіти дітей з
особливими потребами; визначено рівень наповнення змісту
спеціальної освіти корекційно-компенсаторним і
розвивально-реабілітаційним матеріалом. Підготовлено 35 навчальних
програм, 28 підручників з основних освітніх галузей для окремих
категорій учнів з особливими потребами, 21 методичний посібник для
педагогів і студентів педагогічних ВНЗ. Співробітниками інституту визначено основні показники
навчальних досягнень дошкільників з ОПРФ і підготовкою
діагностичної методики виявлення причин труднощів у їх навчанні;
розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
особливими потребами, методику діагностики розвитку цих дітей. Науковці інституту розробили Положення про центральну та
республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та
Севастопольську міські, районні (міські)
психолого-медико-педагогічні консультації (затверджено наказом МОН
та АПН від 07.07. 2004 N 569/38 ( z0931-04 ), доопрацювали і
подали до МОН положення: про спеціальну школу-інтернат, про
спеціальний клас (групу) для дітей з особливостями психофізичного
розвитку, про навчально-реабілітаційний центр, про спеціальний
навчально-виховний комплекс, про організацію інтегрованого
навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх
(дошкільних) навчальних закладах. В інституті підготовлено інструктивно-методичні матеріали
щодо надання консультативної допомоги батькам дітей з
особливостями психофізичного розвитку: три методичні посібники з
питань роботи з такими дітьми. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
відповідно до завдань Програми здійснював заходи щодо
вдосконалення змісту і методів перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних
закладів, органів управління освітою, запровадження дистанційних
форм навчання цієї категорії освітян. Співробітниками ЦІППО підготовлено Концепцію розвитку
післядипломної освіти в Україні (затверджено колегією МОН від
11.04.2002), проект Положення про післядипломну освіту в Україні;
взято участь у розробці Програми розвитку системи дистанційного
навчання на 2004-2006 роки ( 1494-2003-п ), розпочато виконання її
завдань. Викладачі Інституту створили систему дистанційного навчання
керівників і педагогічних кадрів, до якої входить ЦІППО та обласні
ІППО. Організовано дистанційне навчання завідувачів і спеціалістів
відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій і
міськвиконкомів. Інститутом оновлено зміст підготовки державних службовців,
керівних педагогічних кадрів з урахуванням вимог реформування
системи освіти і тенденцій розвитку світового освітнього простору.
Диференційовано зміст курсів підвищення кваліфікації керівних
кадрів освіти за 7 спеціальностями з урахуванням потреб
професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців. Розроблено
професійні програми підвищення кваліфікації завідувачів і
спеціалістів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, керівників закладів освіти. Видано 11 монографій, 3 підручники, 47 навчальних програм, 12
навчально-методичних посібників з питань розвитку післядипломної
педагогічної освіти, фахового вдосконалення педагогічних,
науково-педагогічних і керівних кадрів освіти. В Інституті запроваджено курс "Ділове українське мовлення в
управлінському процесі", розроблено його науково-методичне
забезпечення: диференційовані навчальні плани й програми, тестові
завдання і 2 навчальні посібники. Створено веб-сторінку в
Інтернеті "Професійно орієнтована мова у фаховій сфері". В Інституті постійно діє виставка навчальних програм і
наукових праць з проблем післядипломної освіти, створено
інформаційний фонд зарубіжного досвіду у сфері підготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім.
В.О.Сухомлинського здійснювали інформаційно-методичне і нормативне
забезпечення діяльності освітянських бібліотек, удосконалення їх
роботи шляхом запровадження нових технологій у бібліотечній
справі. У бібліотеці розроблено Положення про мережу освітянських
бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії
педагогічних наук України ( v4_31290-03 ), проект Положення про
науково-методичний центр педагогічної інформації, а також проекти
ще 5 нормативно-правових документів, що регулюватимуть діяльність
бібліотек в освітянській галузі. Підготовлено методичні рекомендації: "Планування та звітність
бібліотек ІППО", "Організація та проведення уроків з інформаційної
культури школярів", "Облік та переоблік бібліотечних фондів:
методична консультація"; 5 інформаційно-бібліографічних
покажчиків, 17 бібліографічних списків. У бібліотеці створено веб-сайт, локальну комп'ютерну мережу,
розпочато створення електронного каталогу. Науковцями Південного наукового центру АПН підготовлено
навчально-методичний посібник "Наступність і перспективність
мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та учнів початкових
класів". Таким чином, за підсумками реалізації завдань Програми
спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та
Академії педагогічних наук України на 2002-2004 рр., спрямованої
на виконання рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти,
можна зробити загальний висновок, що поставлені в ній цілі
досягнуто і передбачені заходи в основному виконано. Водночас у процесі виконання Програми виникали переважно
організаційні проблеми, які необхідно врахувати в подальшій
роботі. Мали місце відставання у термінах виконання окремих завдань
Програми, оскільки вони вимагали більш тривалого дослідження,
апробації та опрацювання матеріалів. Окремі завдання не були виконані головним чином через брак
коштів. Зокрема, це стосується дослідження проблем управління та
економіки освіти, видання навчально-методичної літератури з
проблем виховання. Недостатнім був зворотній зв'язок щодо подальшої долі окремих
нормативних документів, переданих до центральних органів державної
влади, або видання підготовлених методичних матеріалів. Слабкою
була координація діяльності з науково-методичними центрами, які
інколи виконували аналогічні завдання, і узгодження матеріалів
відбувалося лише на завершальному етапі.
Віце-президент АПН України О.Я.Савченко

Додаток 2

СКЛАД

робочої групи з підготовки Програми

спільної діяльності МОН і АПН на 2005-2007 роки

Робоча група АПН України
------------------------------------------------------------------ 1. Савченко О.Я. |- віце-президент, керівник групи | -----------------------+----------------------------------------| 2. Ляшенко О.І. |- головний вчений секретар, заступник | |керівника групи | -----------------------+----------------------------------------| 3. Сухомлинська О.В. |- академік-секретар Відділення теорії та| |історії педагогіки | -----------------------+----------------------------------------| 4. Бібік Н.М. |- академік-секретар Відділення | |дидактики, методики та інформаційних | |технологій в освіті | -----------------------+----------------------------------------| 5. Максименко С.Д. |- академік-секретар Відділення | |психології, вікової фізіології та | |дефектології | -----------------------+----------------------------------------| 6. Євтух М.Б. |- академік-секретар Відділення | |педагогіки і психології вищої школи | -----------------------+----------------------------------------| 7. Ничкало Н.Г. |- академік-секретар Відділення | |педагогіки і психології | |професійно-технічної освіти | -----------------------+----------------------------------------| 8. Бурда М.I. |- заступник директора Інституту | |педагогіки | -----------------------+----------------------------------------| 9. Чепелєва Н.В. |- заступник директора Інституту | |психології ім. Г.С.Костюка | -----------------------+----------------------------------------| 10. Зязюн І.А. |- директор Інституту педагогіки і | |психології професійної освіти | -----------------------+----------------------------------------| 11. Бех І.Д. |- директор Інституту проблем виховання | -----------------------+----------------------------------------| 12. Бондар В.І. |- директор Інституту спеціальної | |педагогіки | -----------------------+----------------------------------------| 13. Слюсаревський М.М. |- директор Інституту соціальної та | |політичної психології | -----------------------+----------------------------------------| 14. Андрущенко В.П. |- директор Інституту вищої освіти | -----------------------+----------------------------------------| 15. Биков В.Ю. |- директор Інституту засобів навчання | -----------------------+----------------------------------------| 16. Олійник В.В. |- ректор Центрального інституту | |післядипломної педагогічної освіти. | -----------------------+----------------------------------------| 17. Панок В.Г. |- директор Українського | |Науково-методичного центру практичної | |психології і соціальної роботи | -----------------------+----------------------------------------| 18. Лущик В.В. |- директор Навчально-наукового центру | |професійно-технічної освіти | -----------------------+----------------------------------------| 19. Рогова П.І. |- директор Державної | |науково-педагогічної бібліотеки України | |ім. В.О.Сухомлинського | -----------------------------------------------------------------
Робоча група МОН України
------------------------------------------------------------------ 20. Огнев'юк В.О. |- заступник міністра, керівник групи | |з проблем середньої освіти | --------------------------+-------------------------------------| 21. Степко М.Ф. |- заступник міністра, керівник групи | |з проблем вищої освіти | --------------------------+-------------------------------------| 22. Десятов Т.М. |- заступник міністра, керівник групи | |з проблем профтехосвіти | --------------------------+-------------------------------------| 23. Полянський П.Б. |- директор Департаменту загальної | |середньої та дошкільної освіти | --------------------------+-------------------------------------| 24. Супрун В.В. |- директор Департаменту | |професійно-технічної освіти | --------------------------+-------------------------------------| 25. Болюбаш Я.Я. |- директор Департаменту вищої освіти | --------------------------+-------------------------------------| 26. Свіженко В.О. |- директор Департаменту | |науково-технічного розвитку | --------------------------+-------------------------------------| 27. Биковський В.Т. |- директор Департаменту кадрової | |роботи | --------------------------+-------------------------------------| 28. Сухолиткий О.С. |- директор Департаменту міжнародного | |співробітництва та європейської | |інтеграції | --------------------------+-------------------------------------| 29. Завалевський Ю.І. |- директор Науково-методичного центру| |середньої освіти | --------------------------+-------------------------------------| 30. Паржницький В.В. |- директор Науково-методичного центру| |професійно-технічної освіти | --------------------------+-------------------------------------| 31. Левківський К.М. |- директор Науково-методичного центру| |вищої освіти | --------------------------+-------------------------------------| 32. Ханюк Т.О. |- директор Науково-методичного центру| |організації розробки та виробництва | |засобів | --------------------------+-------------------------------------| 33. Харламова Т.Б. |- директор Інституту навчальної | |літератури | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: