open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.480 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 20 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова
"оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує
визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність".
2. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14,
ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):
1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу
за його ринкову вартість";
2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка
предмета застави відповідно до законодавства".
3. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160):
1) перше речення частини першої статті 9 викласти в такій
редакції:
"1. За рішенням органів приватизації проводиться
інвентаризація майна об'єкта малої приватизації із залученням, у
разі необхідності, аудитора (аудиторської фірми) та здійснюється
його оцінка в порядку, встановленому законодавством про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом
викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки";
3) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках
замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.
4. У Законі України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17,
ст. 122; 2004 р., N 45, ст. 501):
1) абзац десятий частини третьої статті 7 викласти в такій
редакції:
"укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в
процесі його приватизації";
2) в абзаці другому частини шостої статті 18 слова
"експертним шляхом у встановленому порядку" замінити словами
"шляхом проведення незалежної оцінки";
3) частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
"2. У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість
об'єкта приватизації визначається шляхом проведення незалежної
оцінки";
4) у тексті Закону слова "початкова ціна" у всіх відмінках
замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.
5. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 2, ст. 30,
N 26, ст. 358, N 33, ст. 431):
1) у статті 5:
частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"проводить оцінку (переоцінку) майна в порядку, встановленому
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність";
в абзаці дванадцятому частини третьої слова "в тому числі для
оцінки майна" замінити словами "а для оцінки майна - суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";
2) частину першу статті 10 доповнити словами "суб'єкти
оціночної діяльності - суб'єкти господарювання";
3) у статті 14:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів

оціночної діяльності - суб'єктів господарювання

у виконавчому провадженні";
частину першу доповнити словами "для оцінки майна - суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";
у першому реченні частини четвертої слова "Експерт або
спеціаліст має" замінити словами "Експерт, спеціаліст та суб'єкт
оціночної діяльності - суб'єкт господарювання мають";
частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Суб'єкт
оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе
відповідальність за недостовірність чи необ'єктивність оцінки
майна у порядку, встановленому законом";
4) у статті 17:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Відводи державного виконавця, експерта,

спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної

діяльності - суб'єкта господарювання";
частину першу після слова "спеціаліст" доповнити словами
"суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання";
частини п'яту, сьому, восьму після слова "спеціаліста"
доповнити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання";
5) у частинах другій та третій статті 57 слова "експерта
(спеціаліста)", "експерта" та "оцінювача" замінити словами
"суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";
6) у частині першій статті 66 слово "експертною" замінити на
слово "незалежною";
7) у першому реченні частини п'ятої статті 79 слова "поряд з
описом майна його оцінку" замінити словами "опис майна та
зазначити його вартість".
6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33,
ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210):
1) частину шосту статті 17 після абзацу десятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом
проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі
санації".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
дванадцятим;
2) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти в такій
редакції:
"початкова вартість цілісного майнового комплексу, визначена
відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність";
3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на
торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), інших нормативно-правових актів";
4) у статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній
процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку,
встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні
вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою
вартістю";
у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами
"суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".
7. У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів
незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 45, ст. 375):
1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
"У разі відсутності документів, необхідних для проведення
оцінки об'єкта незавершеного будівництва за зазначеною процедурою,
початкова вартість (ціна продажу) об'єкта, вартість внеску держави
можуть визначатися шляхом проведення незалежної оцінки";
2) у частині першій статті 14 і в частинах першій та другій
статті 17 слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами
"початкова вартість" у відповідному відмінку;
3) у частині першій статті 15 слова "експертним шляхом"
замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки".
8. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 10, ст. 44):
1) в абзаці першому підпункту 9.4.2 і підпункті 9.4.3
пункту 9.4 статті 9 слово "оцінювач" у всіх відмінках замінити
словами "суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання" у
відповідному відмінку;
2) у пункті 10.2 статті 10:
у підпункті 10.2.3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"10.2.3. За наполяганням платника податків незалежна оцінка
вартості активу, що підлягає продажу, для визначення його
початкової вартості проводиться в порядку, встановленому
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність";
в абзаці другому слово "оцінювача" замінити словами "суб'єкта
оціночної діяльності - суб'єкта господарювання", а слова "з числа
тих, що зазначені в абзаці першому цього підпункту" виключити;
у підпункті 10.2.5 слова "початкової ціни" замінити словами
"початкової вартості".
9. Частини першу і третю статті 37 Закону України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 21, ст. 103) викласти в такій редакції:
"Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної
діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку
нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку,
встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність";
"Незалежний оцінювач майна ІСІ проводить його оцінку
відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з
управління активами ІСІ".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року

N 2801-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: