open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.11.2005 N 4934
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 грудня 2005 р.

за N 1506/11786
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження

Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 793 ( z0694-16 ) від 14.04.2016 }
Про затвердження Положення

про внесення інформації про юридичних

осіб, які мають намір набути статусу

страховиків (перестраховиків), до Державного

реєстру фінансових установ

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011

Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 28.08.2003 N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про внесення інформації про юридичних
осіб, які мають намір набути статусу страховиків
(перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ
(додається).
2. Департаменту страхового нагляду (Корень С.О.) спільно з
Юридичним департаментом (Чурсін О.В.) подати це розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту страхового нагляду.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол N 185 засідання

Комісії від 22.11.05
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

22.11.2005 N 4934
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 грудня 2005 р.

за N 1506/11786

ПОЛОЖЕННЯ

про внесення інформації про юридичних

осіб, які мають намір набути статусу

страховиків (перестраховиків), до Державного

реєстру фінансових установ

{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках

замінено словами "статутний капітал" у відповідних

відмінках згідно з Розпорядженням Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг N 413 ( z0923-11 )

від 30.06.2011 }
{ У тексті Положення, крім підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави

2 та підпункту 3.1.6 пункту 3.1 глави 3, слово

"Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно

з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41
( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.09.2003 за N 797/8118 (далі - Положення про Державний реєстр
фінансових установ), та інших нормативно-правових актів, які
регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг. Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає вимоги до заявника для набуття ним
статусу фінансової установи та порядок унесення Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, відповідної інформації про заявника до
Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр). Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1.2. У цьому Положенні термін "заявник" вживається в такому
значенні: юридична особа, яка має намір набути статусу страховика
(перестраховика) та подає документи для внесення інформації до
Реєстру; страховик (перестраховик), що подає документи для внесення
змін до Реєстру, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи, видачі його дубліката або для внесення
інформації про відокремлений підрозділ страховика
(перестраховика). Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні,
вживаються відповідно до вимог Законів України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ), Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та
Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ).
1.3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі -
Свідоцтво) (додаток 1 до Положення про Державний реєстр фінансових
установ ( z0797-03 ) оформлюється Нацкомфінпослуг та видається без
зазначення в ньому строку дії і не є чинним після прийняття
Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової установи з
Реєстру та анулювання Свідоцтва.
1.4. Страховик (перестраховик) має право здійснювати види
діяльності з надання фінансових послуг, які зазначені в його
установчих документах, у порядку, установленому законодавством,
тільки після внесення інформації про нього до Реєстру та отримання
Свідоцтва, а також отримання відповідної ліцензії. Копії
Свідоцтва, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника,
повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за
місцезнаходженням заявника та його відокремлених підрозділів (за
наявності таких).
1.5. Надання страховиком (перестраховиком) фінансових послуг
після виключення інформації про нього з Реєстру та анулювання
Свідоцтва не допускається.
1.6. Документи, які подаються заявником до Нацкомфінпослуг,
повинні відповідати таким вимогам: 1.6.1 бути викладені державною мовою; 1.6.2 містити достовірну інформацію на дату складання заяви; 1.6.3 надаватися у швидкозшивачі з внутрішнім описом; 1.6.4 довідки, які подаються заявником, повинні містити дату
їх складання, а також повинні бути підписані керівником та
завірені печаткою заявника; 1.6.5 електронна форма даних повинна відповідати паперовій
формі, яка друкується з формату, який встановлюється
Нацкомфінпослуг.
1.7. Переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, виключення
з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до
Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ) з
урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.
2. Вимоги до заявника для набуття статусу фінансової установи
2.1. Заявник для набуття статусу фінансової установи повинен
відповідати таким вимогам: 2.1.1 установчі документи заявника повинні відповідати
вимогам законодавства з питань регулювання діяльності
господарських товариств з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про страхування" ( 85/96-ВР ); 2.1.2 вести бухгалтерський облік, формувати фінансову
звітність та інші звітні дані відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей, передбачених статтями 31 та 33 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ); 2.1.3 сформувати статутний капітал з наміром займатися видами
страхування, іншими, ніж страхування життя , у сумі, еквівалентній
1 млн. євро, а з наміром займатися страхуванням життя - 1,5 млн.
євро за валютним обмінним курсом валюти України на день подання
заяви; 2.1.4 керівник заявника та головний бухгалтер повинні
відповідати Професійним вимогам до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням
Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554; 2.1.5 мати технічні умови, необхідні для надання фінансових
послуг своїм клієнтам та забезпечення належного та своєчасного
обліку фінансово-господарських операцій відповідно до
законодавства України: приміщення, відповідне програмне
забезпечення, комп'ютерну техніку, комунікаційні засоби тощо.
2.2. Заявник повинен відповідати вимогам цього Положення як
на дату подання заяви про внесення інформації до Реєстру, так і
протягом усього строку перебування інформації про нього в Реєстрі.
3. Порядок унесення інформації про заявника до Реєстру
3.1. Для набуття статусу фінансової установи заявник подає
(надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи: 3.1.1 заяву про внесення інформації до Реєстру (додаток 2 до
Положення про Державний реєстр фінансових установ( z0797-03 ); 3.1.2 реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до
Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ) у
паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється
Нацкомфінпослуг; 3.1.3 друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням); Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 } 3.1.4 завірені в установленому законодавством порядку копії
установчих документів заявника (з усіма змінами); 3.1.5 довідки банків або аудиторський висновок аудитора,
інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу; 3.1.6 інформацію про керівника та головного бухгалтера
заявника відповідно до Професійних вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554; 3.1.7 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника
відомості про наявність приміщення, обладнання, техніки, засобів
зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких
забезпечують постійне формування поточної інформації про надання
фінансових послуг клієнтам та надання звітних даних (в довільній
формі); 3.1.8 реєстраційні картки з інформацією про відокремлені
підрозділи юридичної особи (за наявності підрозділів) (додаток 5
до Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 )
у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється
Нацкомфінпослуг; 3.1.9 бізнес-план запланованої страхової (перестрахової)
діяльності на строк не менше ніж три роки.
3.2. Якщо документи для внесення інформації до Реєстру
подаються уповноваженою особою заявника, додатково пред'являються
паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує
повноваження такої особи.
3.3. Заяву про внесення до Реєстру разом з усіма необхідними
документами заявник направляє поштою або подає особисто до
Нацкомфінпослуг. Документи, подані заявником до Нацкомфінпослуг, приймаються
за наданим описом. Опис складається заявником у двох примірниках,
один з яких повертається заявнику з відміткою про дату надходження
документів.
3.4. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством
за достовірність інформації, указаної в заяві та документах,
поданих для внесення до Реєстру.
3.5. Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх
необхідних документів від заявника Нацкомфінпослуг приймає рішення
про внесення до Реєстру або про відмову щодо внесення до
Реєстру. Пункт 3.5 глави 3 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
3.6. Заява про внесення інформації до Реєстру залишається без
розгляду, якщо: 3.6.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень,
або особою, посада якої не вказана; 3.6.2 документи оформлені з порушенням законодавства; 3.6.3 документи подані не в повному обсязі.
3.7. Про залишення заяви про внесення до Реєстру без розгляду
заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав
залишення заяви про внесення до Реєстру без розгляду в строк не
більше 30 календарних днів з дня одержання документів.
3.8. Після усунення причин, що були підставою для залишення
заяви про внесення до Реєстру без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про внесення до Реєстру, яка розглядається у
встановленому порядку.
3.9. Повідомлення про прийняття рішення про внесення до
Реєстру або про відмову в унесенні до Реєстру надсилається
(видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих
днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову
щодо внесення до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.
3.10. Підставами для прийняття рішення про відмову в унесенні
інформації про заявника до Реєстру є: 3.10.1 невідповідність документів заявника, що додаються до
заяви, вимогам законодавства; 3.10.2 виявлення недостовірності інформації у документах,
поданих заявником для внесення до Реєстру; 3.10.3 невідповідність заявника згідно з поданими документами
цьому Положенню.
3.11. У разі відмови в унесенні інформації про заявника до
Реєстру на підставі виявлення недостовірної інформації в поданих
документах заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про
внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з
дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.
3.12. Рішення про відмову в унесенні інформації про заявника
до Реєстру може бути оскаржено в суді.
3.13. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення
інформації про заявника до Реєстру Нацкомфінпослуг оформлює
Свідоцтво та вносить інформацію до Реєстру не пізніше ніж за п'ять
робочих днів з дня прийняття такого рішення.
3.14. Якщо заявник протягом 30 календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення
інформації про заявника до Реєстру не звернувся для отримання
оформленого Свідоцтва, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення
про внесення до Реєстру.
4. Порядок внесення інформації про відокремлений

підрозділ заявника до Реєстру
4.1. Заявник може здійснювати діяльність з надання фінансових
послуг через свої відокремлені підрозділи за умови внесення
інформації про кожний із цих підрозділів до Реєстру.
4.2. У разі створення нового відокремленого підрозділу, через
який заявник має намір надавати фінансові послуги, заявник
зобов'язаний протягом десяти днів з дня реєстрації такого
відокремленого підрозділу подати відповідну інформацію та
підтверджувальні документи до Нацкомфінпослуг для внесення цієї
інформації до Реєстру: 4.2.1 заяву про внесення до Реєстру інформації про
відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 6 до Положення
про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ); 4.2.2 реєстраційну картку з інформацією про відокремлений
підрозділ юридичної особи (додаток 5 до Положення про Державний
реєстр ( z0797-03 ) фінансових установ) у паперовій та електронній
формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг; 4.2.3 копію документа, що засвідчує рішення заявника про
створення відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника
заявника та скріплену печаткою заявника; 4.2.4 копію положення про відокремлений підрозділ,
затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути
прошиті та пронумеровані, завірену підписом керівника заявника та
скріплену печаткою заявника.
4.3. У разі ліквідації відокремленого підрозділу заявник
зобов'язаний повідомити Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих
днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію та подати для
внесення інформації до Реєстру такі документи: 4.3.1 заяву довільної форми про виключення відокремленого
підрозділу заявника з Реєстру, завірену підписом керівника
заявника та скріплену печаткою заявника; 4.3.2 копію документа, що підтверджує рішення заявника про
ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом
керівника заявника та скріплену печаткою заявника.
4.4. Нацкомфінпослуг уносить інформацію про ліквідацію
відокремленого підрозділу заявника до Реєстру протягом десяти
робочих днів з дати подання відповідної заяви.
5. Виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва
5.1. Підставами для виключення з Реєстру та анулювання
Свідоцтва є: заява страховика (перестраховика) про виключення з Реєстру у
зв'язку з припиненням страхової діяльності; припинення страховика (перестраховика); рішення про виключення з Реєстру за фактом виявлення
недостовірної інформації в документах, поданих заявником для
внесення до Реєстру; анулювання (відкликання) всіх ліцензій (або закінчення строку
їх дії) та прийняття рішення Нацкомфінпослуг щодо виключення з
Реєстру. { Абзац п'ятий пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
6. Порядок унесення змін до інформації,

унесеної до Реєстру фінансових установ
6.1. Про внесення змін до інформації, яка внесена до Реєстру,
заявник зобов'язаний повідомити Нацкомфінпослуг протягом десяти
робочих днів з дати виникнення змін. Для цього заявник повинен
подати відповідну реєстраційну картку, у якій відбулися зміни (в
електронній та паперовій формі, у форматі, який встановлюється
Нацкомфінпослуг), та документи, що підтверджують наявність змін.
7. Контроль за дотриманням вимог цього Положення
7.1. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється
Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.
Заступник Голови Т.К.Мосійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: