open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.11.2007 N 1032
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказів Міністерства

освіти і науки N 835 ( v0835290-10 ) від 30.08.2010 N 1764 ( v1764729-13 ) від 13.12.2013 }
Щодо затвердження форми заяви про розгляд

інноваційного проекту та форми інноваційного проекту

На виконання підпунктів 1-3 пункту 2 Порядку державної
реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру
інноваційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України N 1474 ( 1474-2003-п ) від 17 вересня 2003 року
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму заяви про розгляд інноваційного проекту
та форму інноваційного проекту (далі - Форми) (додаються).
2. Департаменту інновацій та трансферу технологій
Міністерства освіти і науки України, Українському державному
центру науково-технічної та інноваційної експертизи при підготовці
висновків щодо інноваційних проектів керуватися зазначеними
Формами.
3. Департаменту інновацій та трансферу технологій
(Шовкалюк В.С.) забезпечити розміщення Форм на веб-сайті
Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Гуржія А.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

23.11.2007 N 1032

ЗАЯВА

про розгляд інноваційного проекту
__________________________________________________________________

(назва проекту) _________________________________________________________________
Заявник проекту: ____________________________________________ _________________________________________________________________
Кваліфікаційні розділи, за якими заявляється проект: --- | | "Інноваційні проекти" --- --- | | "Пріоритетні інноваційні проекти" ---
Термін реалізації проекту ___________________________________ Найменування інноваційної продукції _________________________ _________________________________________________________________
Найменування інноваційного продукту _________________________ _________________________________________________________________
Прошу провести державну реєстрацію проекту, який може бути
кваліфіковано як інноваційний.
Для фізичних осіб Для юридичних осіб
Виконавець проекту Керівник організації -

виконавця проекту ____________________ /П.І.Б./ __________________ /П.І.Б./

(підпис) (підпис) ____________________________ М.П.

Номер та дата видачі
ідентифікаційних документів
"___"_______________ 200_ р. "___"_______________ 200_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

23.11.2007 N 1032

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

1. Назва інноваційного проекту ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Виконавець проекту _______________________________________

(назва організації, _________________________________________________________________

юридична адреса, код ЄДРПОУ)
3. Характеристика інноваційної продукції ____________________

(назва, тип/модель, _________________________________________________________________
науково-технічний рівень, ступінь новизни, патентна захищеність,

загальнодержавне значення) _________________________________________________________________
4. Характеристика інноваційного продукту ____________________ _________________________________________________________________
(вид, номер та дата видачі охоронного документа, ліцензії тощо)
5. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної
діяльності _______________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Терміни реалізації проекту:

початок __________________________________________________

завершення _______________________________________________
7. Термін окупності проекту (в роках) _______________________
8. Основні виробничі показники за період реалізації
інноваційного проекту: - загальний обсяг виробництва (у вартісних і натуральних
показниках), _____________________________________________________ - експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках) _________________________________________________________________

- постачання за імпортом (вартість) _________________________
9. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу ______________ _________________________________________________________________
10. Фінансово-екномічні показники:
10.1. Загальна вартість проекту _____________________________

у тому числі: (роки, витрати) - проведення наукових досліджень ____________________________ - дослідно-конструкторські розробки _________________________ - підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної та
дослідно-промислової партії інноваційного продукту _______________ - створення промислового виробництва ________________________ - промислове виробництво ____________________________________ - інші ______________________________________________________
10.2. Джерела та умови фінансування проекту: - власні кошти ______________________________________________ - кредити банків та умови їх залучення ______________________ - інші залучені кошти _______________________________________
10.3. Сума зборів і відрахувань за період реалізації
інноваційного проекту: надійдуть до бюджету та небюджетних фондів (тис.грн.) _______
11. Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у
сфері інноваційної діяльності ____________________________________ _________________________________________________________________
12. Оцінка ефективності проекту: - Економічний ефект Термін окупності проекту ____________________________________ Індекс прибутковості ________________________________________ - Соціальний ефект: - кількість задіяних робочих місць __________________________ - у т.ч. буде створених додатково ___________________________ - підвищення кваліфікації працівників _______________________ - інше ______________________________________________________
13. Інші види ефектів _______________________________________ _________________________________________________________________
Для фізичних осіб Для юридичних осіб
Виконавець проекту Керівник організації -

виконавця проекту ____________________ /П.І.Б./ __________________ /П.І.Б./

(підпис) (підпис) ____________________________ М.П.

Номер та дата видачі
ідентифікаційних документів
"___"_______________ 200_ р. "___"_______________ 200_ р.
Додаток 1: Бізнес-план проекту - на __ арк. в 1 прим.
Державний реєстраційний N _____ Дата реєстрації

"___"____________ ___ Підстава для державної реєстрації ___________________________ _________________________________________________________________

Додаток 1

до інноваційного проекту
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

23.11.2007 N 1032

БІЗНЕС-ПЛАН

інноваційного проекту

I. Загальні відомості
1.1. Повна і коротка назва інноваційного проекту.
1.2. Пріоритетний напрямок. (Формулювання пріоритетного напрямку має відповідати одному з
пріоритетних напрямів, визначених у Законі України "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні").
1.3. Виконавець(ці) проекту. (Зазначається повна і коротка назви організацій-виконавців,
їхні форми власності, код за загальним класифікатором підприємств
і організацій (ЄДРПОУ), юридична адреса, телефони, факси,
електронні адреси - E-mail, банківські реквізити, реєстраційні
номери в податковій інспекції).
II. Інноваційні характеристики проекту
2.1. Ключові слова. (Ключові слова мають визначати: науковий напрямок проекту
і/або області застосування; функціональне призначення; характерні
риси інноваційного продукту/продукції. По можливості, однозначні
ознаки, що характеризують кінцевий результат проекту за
властивостями і областями застосування).
2.2. Реферат інноваційного проекту. Інформація має бути структурована по розділах. Основні розділи реферату: - назва інноваційного проекту (ІП) та інноваційного
продукту/продукції (табл. 1) інноваційна складова проекту на всіх
стадіях його виконання;
------------------------------------------------------------------ Назва інноваційного продукту/продукції | Тип (модель) | ---------------------------------------------+------------------| | | -----------------------------------------------------------------
- стислий опис ІП; - відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і
техніки; - відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного
розвитку держави, визначеним законодавчими актами та урядовими
рішеннями; - вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або
галузевого характеру, що знайшли своє відображення в рішеннях
директивних органів; - основні технічні параметри; - зміцнення зв'язків між наукою і виробництвом, створення
умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного
науково-технічного потенціалу; - організаційні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної сфери; - необхідний обсяг фінансування; - витрати на реалізацію проекту і термін його окупності; - фінансово-економічні показники: - загальна вартість проекту; - у тому числі: (рік, витрати); - проведення наукових досліджень; - НДР і ДКР; - підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної партії
інноваційного продукту/продукції; - організація промислового виробництва; - джерела і умови фінансування проекту: - власні кошти; - заємні кошти; - інші; - обсяги виробництва; - стислий перелік робіт при створенні інноваційного
продукту/продукції (табл. 2);
------------------------------------------------------------------ N | Найменування робіт | Необхідні обсяги фінансування, | з/п | | тис.грн. | --------+---------------------+---------------------------------| 1. | | | --------+---------------------+---------------------------------| 2. | | | --------+---------------------+---------------------------------| 3. | | | --------+---------------------+---------------------------------| |Разом | | -----------------------------------------------------------------
- області застосування інноваційного продукту/продукції; - термін виконання проекту; - вартість виконання робіт і термін окупності проекту; - бюджетна і соціальна ефективність проекту; - сума зборів і відрахувань; - соціальний ефект: - кількість задіяних у проекті робочих місць; у т.ч. створених додатково; - інші види.
2.3. Масштаб проекту. (Міжнародний, загальнодержавний, регіональний, міжгалузевий,
галузевий, місцевий з вказівкою підтверджуючих документів). - вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або
галузевого характеру, що знайшли своє відображення в рішеннях
директивних органів.
2.4. Спрямованість проекту. (Випуск нових видів продукції, технології і послуг,
підвищення якості продукції, продуктивності праці, економія
ресурсів, розширення експортних можливостей, заміщення імпортної
продукції). - відповідність змісту проекту необхідності підтримки
національного виробника; - соціальна спрямованість проекту (нові робочі місця,
підвищення якості праці, зростання заробітної платні тощо); - ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту.
2.5. Ступінь новизни продукту/продукції. (Не має аналогів у світі, перевищує світовий рівень, не має
аналогів в Україні, перевищує рівень вітчизняних аналогів по всіх
показниках або частково); патентна захищеність, патентна чистота
на потенційних ринках). - науково-технічний рівень розробки в порівнянні з кращими
світовими аналогами. - наявність прав на інтелектуальну власність, що
використовується в проекті та рівень їх захисту. - рівень захисту прав на інтелектуальну власність, що
використовується в проекті.
2.6. Опис інноваційного продукту/продукції. (Довільний текст. Крім того, у додатку можуть бути подані
фотографії, схеми та інші пояснювальні матеріали). Інформація має бути структурована за основними розділами: - призначення інноваційного продукту/продукції; - технічні параметри; - характеристики інноваційного продукту/продукції, у тому
числі його новизна (технологічних та технічних показників,
експлуатаційних характеристик і т.п.); - переваги перед аналогами в країні і за кордоном
(порівняльні технологічні, технічні та експлуатаційні
характеристики, конкурентоспроможність продукту/продукції на
вітчизняному та світовому ринках (табл. 3).
------------------------------------------------------------------ Техніко-економічні | Найменування | Найменування | показники (найменування| аналогів | інноваційного | та одиниці виміру) | інноваційного | продукту/продукції | |продукту/продукції| | -----------------------+------------------+---------------------| | 1 | 2 | n | | -----------------------------------------------------------------
Оцінка утворюваного інноваційного продукту/продукції: - розглядаючи інноваційний продукт/продукцію як системне
ціле, зазначити, що є новим у розробці - сама система, її частина
або елемент системи; - зазначити, у чому виявляються нові якості запропонованого
продукту/продукції в порівнянні з аналогами.
2.8. Можлива область застосування інноваційного
продукту/продукції, наявність запитів споживачів. Можливі області застосування (галузі народного господарства,
у котрих можливо застосування, конкретні споживачі, покупці,
можливості експорту або заміщення імпорту, партнери по кооперації
та ін.).
2.9. Перспективи удосконалення продукту/продукції. Зазначити напрямки подальшого удосконалення споживчих
властивостей запропонованого продукту/продукції за рахунок
поліпшення: - технологічних та технічних показників; - експлуатаційних характеристик; - гарантійного обслуговування і т.п.; - залучення інших підприємств для розширення випуску; - організація випуску матеріалів і комплектуючих, що
заміняють імпорт. Зазначити терміни досягнення цих поліпшень.
III. Оцінка ринків збуту. Конкуренція на ринку.

Стратегія маркетингу.
3.1. Форма реалізації інноваційного продукту/продукції. Зазначити, у яких формах передбачається реалізація окремо в
Україні і за кордоном (вироби, послуги, програмний продукт, право
на використання об'єктів інтелектуальної власності: винахід,
промисловий зразок, know-how та ін.).
3.2. Аналіз ринку інноваційного продукту/продукції. Інформація має бути структурована по основних розділах: - патентна чистота на потенційних ринках; (У тому випадку, якщо за тематикою проекту проводилися
патентні дослідження, приводяться відомості про ціль досліджень,
глибину пошуку, ким проводилися). - потенційні покупці і плановані обсяги продажів протягом
терміну здійснення проекту по роках (назви фірм або організацій,
перший продаж або ні, обґрунтування); - наявність запитів споживачі, укладених договорів на
постачання продукту/продукції; - аналіз конкурентноздатності (наявність конкурентів,
потенційні конкуренти, їх цілі переваги і недоліки конкурентів та
їхнього продукту/продукції, наявність компаній - монополістів або
таких, що займають домінуючу позицію в сфері, сегментація
(розподіл) ринку між конкурентами підприємства); - конкурентоспроможність продукту/продукції на вітчизняному
та світовому ринках; - наявність запитів споживачів (табл. 4);
------------------------------------------------------------------ N | Конструктивні |Продукт/продукція | Аналог | з/п | особливості | |продукту/продукції| ------+-------------------+------------------+------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
- оцінка насиченості ринку, тобто ступеня задоволення потреб
потенційних покупців у запропонованому продукті/продукції в
Україні і за кордоном: - потреба ринку - по роках; - сегмент ринку виконавця; - сегмент ринку конкурентів; - у т.ч. за імпортом. (При цьому необхідно зазначити джерела інформації, на
підставі яких робиться аналіз ринку інноваційного
продукту/продукції).
3.3. Стратегія реалізації інноваційного продукту/продукції. Інформація має бути структурована по основних розділах: - ціни (допустима ціна одиниці продукції, ціни на аналогічний
продукт/продукцію в країні і за кордоном, гадані зміни ціни,
можливість надання знижок при продажі) (табл. 5);
------------------------------------------------------------------ N |Найменування |Назва продукту/продукції | Ціна з ПДВ | з/п |підприємства | |-------------------| | | |тис.грн. | тис.дол.| ----+-------------+-------------------------+---------+---------| 1. | | | | | -----------------------------------------------------------------
- канали розподілу продукту/продукції товарообігу
(персональні продажі, посередники).
3.4. Організація реклами. (План рекламних заходів для просування на ринок
запропонованого продукту/продукції) (табл. 6).
------------------------------------------------------------------ Види реклами | Частка, % | --------------------------------------+-------------------------| Реклама в ЗМІ | | --------------------------------------+-------------------------| Друкована реклама | | --------------------------------------+-------------------------| Реклама в "Internet" | | --------------------------------------+-------------------------| Пряма реклама | | --------------------------------------+-------------------------| Інші види реклами | | -----------------------------------------------------------------
3.5. Сервіс і гарантії. Інформація має бути структурована по основних розділах: - сервісне обслуговування після реалізації
продукту/продукції; - надання гарантій після реалізації продукту/продукції.
IV. Організаційний план розробки проекту

та організації виробництва інноваційного

продукту/продукції
4.1. Стан виконання робіт за проектом до моменту його
затвердження. Інформація має бути структурована в такий спосіб (у відсотках
до обсягу даного виду робіт): - досліджені та обґрунтовані наукові аспекти %; - досліджені та обґрунтовані технічні аспекти %; - проведено теоретичні та експериментальні дослідження %; - розроблено технологію, ескізний і технічний проект %; - розроблено робочу документацію, створено дослідні зразки %; - проведено підготовку та освоєння виробництва %; - наявні необхідні права на інтелектуальну власність, now-how %;

- наявні дозволи екологічного контролю %; - проведено соціальні дослідження %; - досліджено та обґрунтовано екологічні аспекти проекту %; - проведено маркетингові дослідження %; - наявність матеріально-технічної бази %; - наявність промислових потужностей %; - наявність необхідного персоналу %; - визначене та узгоджене фінансування проекту %; - визначене та узгоджене місце виконання проекту %; - інші види робіт %.
4.2. Календарний план виконання робіт за проектом. (Інформація має містити відомості про основні етапи, терміни,
обсяги та виконавців робіт, по кожному етапу та сумарно, включаючи
дату готовності продукції до реалізації) (табл. 7).
------------------------------------------------------------------ N |Найменування робіт, технологій |Виконавець|Термін|Витрати,| з/п | та придбання технологічного | | |тис.грн.| | обладнання | | | | -----+-------------------------------+----------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----+-------------------------------+----------+------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Організація виробництва інноваційного
продукту/продукції. Інформація має бути структурована по основних розділах: - стислий перелік технологічних процесів виготовлення
інноваційного продукту/продукції; - перспективний план капвкладень (табл. 8);
(в тис.грн.) ----------------------------------------------------------------- Показники |Всього| Роки | | |---------------------------------| | | 20__ |20__|..|n| | |-----------------------| | | | | |1 кв.|2 кв.|3 кв.|4 кв.| | | | -----------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+--+-| Обсяги | | | | | | | | | капіталовкладення на | | | | | | | | | придбання устаткування | | | | | | | | | -----------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+--+-| Обсяги | | | | | | | | | капіталовкладення на | | | | | | | | | виготовлення СТО | | | | | | | | | власними силами | | | | | | | | | -----------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+--+-| Обсяги | | | | | | | | | капіталовкладення в | | | | | | | | | будівництво | | | | | | | | | -----------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+--+-| Разом капіталовкладень:| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| * обґрунтування об'єктів виробництва дослідного, дослідно- | промислового і промислового виробництва в рамках проекту | -----------------------------------------------------------------
- обсяг виробництва, що планується (табл. 9);
(в тис.грн.) ----------------------------------------------------------------- Назва продукту/продукції | Всього | Роки | | |----------------------------| | | 20__ | 20__ |... | ... | n | --------------------------+--------+------+------+----+-----+---| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
- опис наявних і необхідних для виробництва продукції
устаткування і приміщень; - кількість і кваліфікація виробничого персоналу (детальні
відомості щодо прогнозної потреби прогнозної потреби в кадрах); - розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі
(табл. 10).
Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі
(в тис.грн.) --------------------------------------------------------------------- N |Найменування| Рік | з/п| категорій |---------------------------------------------------| | | 200_ |200_|...|n| | |----------------------------------------+----+---+-| | |потреба,| середня | витрати |нарахування| | | | | |чоловік |заробітна| на | на | | | | | | | плата, |заробітну| заробітну | | | | | | | гривень | плату, | плату, | | | | | | | | гривень | гривень | | | | ---+------------+--------+---------+---------+-----------+----+---+-| 1 |Робітники | | | | | | | | |основного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | ---+------------+--------+---------+---------+-----------+----+---+-| 2 |Робітники | | | | | | | | |допоміжного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | ---+------------+--------+---------+---------+-----------+----+---+-| 3 |Спеціалісти | | | | | | | | |і | | | | | | | | |службовці | | | | | | | | ---+------------+--------+---------+---------+-----------+----+---+-| 4 |РАЗОМ | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
- необхідна кооперація при виробництві інноваційного
продукту/продукції (організація-співвиконавець, фінансові умови
кооперації виробництва інноваційного продукту/продукції)
(табл. 11);
------------------------------------------------------------------ Назва організації | Назва матеріалів, | Фінансові умови | | комплектуючих, | кооперації | | сировини | | ------------------+----------------------+----------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------+----------------------+----------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
- наявність попередніх погоджень із виробником
продукту/продукції і з постачальниками по кооперації.
4.4. Постачання матеріалів, устаткування і т.ін. по імпорту
для виконання проекту та організації виробництва з розрахунком
їхньої потреби. Інформація має містити дані: - обладнання та устаткування по імпорту (табл. 12).
------------------------------------------------------------------ Рік|Найменування| Код |Одиниця|Кількість|Вартість| Країна | | |УКТ ЗЕД|виміру | |товару, |надходження | | | | | | тис. | і фірма | | | | | | дол. |постачальник| | | | | | США | | ---+------------+-------+-------+---------+--------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+------------+-------+-------+---------+--------+------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
V. Охорона прав інтелектуальної власності
5.1. Охорона прав інтелектуальної власності Інформація має бути структурована по основних розділах: - ступінь розкриття результатів науково-технічних досліджень
(демонстрація на виставках, публікації); - наявність прав на інтелектуальну власність, що
використовується у проекті та ступень їх захисту; - ступінь захисту прав на інтелектуальну власність,
використовується у проекті; - охоронні документи (патенти, авторські посвідчення) по
проекту із зазначенням назви, номер охоронного документа, дати
пріоритету, авторів і патентовласників, терміна дії охоронного
документу, чи підтримується патент у силі; - охоронні документи (патенти, авторські посвідчення)
аналогічних розробок в Україні і за кордоном із зазначенням назви,
номери охоронних документів, дати пріоритету, терміну дії
охоронного документу, авторів і патентовласників; - договори про переуступлення прав.
5.2. Сертифікація інноваційного продукту/продукції. Інформація про сертифікати (відповідності, якості, гігієнічні
тощо) має бути структурована по основних розділах: - отримані сертифікати; - необхідні сертифікати, умови і терміни їхнього одержання.
VI. Фінансовий план
6.1. Фінансовий план проекту. Вихідні дані для розрахунку фінансового плану формуються на
основі таких розділів: - Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг); - Характеристика конкурентного середовища та конкурентні
переваги; - План маркетингової діяльності; - План виробничої діяльності підприємства. На основі зазначених розділів у фінансовому плані
здійснюється прогнозування фінансових результатів (табл. 13).
Прогноз фінансових результатів
(в тис.грн.) ----------------------------------------------------------------- N | Показники | Рік |Усього| з/п | |--------------------------------| | | | 200_ | 200_ |..|...|n| | | |-----------+-----------+--+---+-| | | | квартал | квартал | | | | | | |-----------+-----------| | | | | | |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 1. |Виручка від | | | | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 1.1 |обсяг реалізації у | | | | | | | | | | | | | |натуральному | | | | | | | | | | | | | |виразі | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 1.2 |ціна одиниці | | | | | | | | | | | | | |продукту/продукції | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 2. |Витрати на | | | | | | | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | | | | | | |реалізованого | | | | | | | | | | | | | |продукту/продукції | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 3. |Результат від | | | | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 4. |Результат від іншої| | | | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 5. |Доходи та витрати | | | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | | | |позареалізаційних | | | | | | | | | | | | | |операцій | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 6. |Валовий прибуток | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 7. |Платежі в бюджет | | | | | | | | | | | | | |від прибутку | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-+------| 8. |Чистий прибуток | | | | | | | | | | | | | |(рядок 6 - рядок 7)| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Інформація має бути структурована по основних розділах: - джерела інвестицій по проекту та гарантії їх надходження;
Розрахована на проект потреба в інвестиціях зіставляється з
джерелами фінансування (покриття) цієї потреби (табл. 14).
Потреба в інвестиціях і формування джерел фінансування
-------------------------------------------------------------------- N | Потреба в | Рік |Усього| N | Джерела | Рік |Усього| з/п|інвестиціях,|-------| |з/п| фінансування, |-------| | |тис. гривень|1|...|n| | | тис. гривень |1|...|n| | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 1.|Основний | | | | | 1.|Акціонерний | | | | | |капітал | | | | | |капітал | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 1.1|будинки, | | | | | 2.|Залучений | | | | | |споруди | | | | | |капітал | | | | | |виробничого | | | | |---+---------------+-+---+-+------| |призначення | | | | |2.1|довгострокові | | | | | | | | | | | |кредити | | | | | | | | | | |---+---------------+-+---+-+------| | | | | | |2.2|довгострокові | | | | | | | | | | | |позики | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 1.2|робочі | | | | |2.3|короткострокові| | | | | |машини та | | | | | |кредити | | | | | |обладнання | | | | |---+---------------+-+---+-+------| | | | | | |2.4|короткострокові| | | | | | | | | | | |позики | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 1.3|транспортні | | | | | 3.|Інші джерела | | | | | |засоби | | | | | | | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 1.4|інші | | | | | |фінансування | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 2.|Оборотний | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 2.1|запаси і | | | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 2.2|кошти | | | | | | | | | | | ---+------------+-+---+-+------+---+---------------+-+---+-+------| 3.|Разом | | | | | 4.|Разом джерела | | | | | |потреба в | | | | | |фінансування | | | | | |інвестиціях | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
- необхідні фінансові кошти і їхнє призначення у вигляді
кошторису витрат за проектом в табличній формі (табл. 15);
(в тис.грн.) ----------------------------------------------------------------- Найменування | УСЬОГО | 200_ | 200_ |..|n | статей витрат | за |-----------------+-----------+--+--| | планом | квартал | квартал | | | | |-----------------+-----------+--+--| | | 1 | 2 | 3 |4 |1 |2 |3 |4 | | | ------------------+---------+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--| ПРЯМІ ВИТРАТИ | | | | | | | | | | | | ------------------+---------+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--| у тому числі: | | | | | | | | | | | | ------------------+---------+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | ------------------+---------+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | ------------------+---------+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--| НЕПРЯМІ ВИТРАТИ | | | | | | | | | | | | ------------------+---------+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)

(табл. 16)
------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Рік | з/п | показників |---------------------------------------| | | 200_ |200_ |... |n | | |-------------------------+-----+----+--| | |на одиницю | усього | | | | | |продукції, |тис. гривень | | | | | | гривня | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 1. |Обсяг реалізації,| | | | | | |усього | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2. |Собівартість, | | | | | | |усього, | | | | | | |у тому числі: | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.1 |сировина | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.2 |матеріали | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.3 |покупні та | | | | | | |комплектуючі | | | | | | |вироби | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.4 |паливо | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.5 |електрична та | | | | | | |теплова енергія | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.6 |фонд заробітної | | | | | | |плати робітників | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.7 |фонд заробітної | | | | | | |плати | | | | | | |спеціалістів і | | | | | | |службовців | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.8 |нарахування на | | | | | | |фонд заробітної | | | | | | |плати | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.9 |амортизація | | | | | | |основних | | | | | | |виробничих фондів| | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.10 |витрати на | | | | | | |навчання | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.11 |податок з | | | | | | |власників | | | | | | |транспортних | | | | | | |засобів | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 2.12 |інші витрати | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 3. |Позареалізаційні | | | | | | |операції (сальдо)| | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 3.1 |дохід від цінних | | | | | | |паперів | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 3.2 |дохід від оренди | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 3.3 |податок на землю | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 3.4 |податок на | | | | | | |рекламу | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 3.5 |інші доходи або | | | | | | |витрати | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 4. |Валовий прибуток | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 5. |Податки і платежі| | | | | | |з прибутку | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 5.1 |податок на | | | | | | |прибуток | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 5.2 |інші податки | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 6. |Чистий прибуток | | | | | | ------+-----------------+-----------+-------------+-----+----+--| 7. |Сума зборів, які | | | | | | |будуть отримані | | | | | | |бюджетом та | | | | | | |позабюджетними | | | | | | |фондами під час | | | | | | |реалізації | | | | | | -----------------------------------------------------------------
- додаткові джерела фінансування проекту (при їхній
наявності) роздільно (держбюджет, фонди, кредити, госпдоговори і
т.д.) і в загальній сумі; - документи, на підставі яких визначена частка виконавця в
планованому обсязі продажів; - раніше використані кошти і джерела фінансування подібного
проекту або його частини.
VII. Ефективність проекту
Економічне обґрунтування обсягів дослідних,
дослідно-промислового та промислового виробництва у рамках
проекту.
7.1. Економічна ефективність проекту. Інформація має бути структурована по основних розділах: - економічна доцільність реалізації проекту (показники
зниження енергоємності, матеріалоємності виробництва
продукту/продукції, збільшення експорту, зменшення імпорту тощо); - термін окупності проекту; - сума зборів та відрахувань, які будуть отримані бюджетом і
позабюджетними фондами за весь час реалізації проекту; - підсумкова бюджетна ефективність проекту; - бюджетна ефективність реалізації проекту.
7.2. Соціальна ефективність проекту. - соціальна спрямованість проекту (кількість збережених або
новостворених робочих місць, покращання умов роботи працюючих,
підвищення якості праці, зростання заробітної платні тощо); Інформація має бути структурована по основних розділах: - кількість задіяних робочих місць, у тому числі знову
створених; - розширення експортних можливостей, у т.ч. у країни СНД і в
треті країни роздільно; - скорочення імпортної залежності, у т.ч. від постачань із
країн СНД і третіх країн.
7.3. Екологічна ефективність проекту. Наводиться інформація про стан навколишнього середовища,
існуючі проблеми, першочерговість їх вирішення, джерела
фінансування проведення природоохоронних заходів з визначенням
термінів виконання. Вказується на відповідність бізнес-плану вимогам законодавчих
актів та інших нормативних документів щодо допустимого негативного
впливу на оточуюче середовище. При перевищенні допустимих норм
такого впливу визначаються шляхи його зменшення. Вказуються наявні очисні споруди, їх стан та потреба в
додаткових заходах щодо охорони навколишнього середовища, окремих
його складових (повітря, води, лісових та інших ресурсів),
утилізації відходів виробництва, пакувальних матеріалів; очистки
промислових стоків і скидів; рекультивації земель тощо. Аналізуються можливі екологічні наслідки проекту та
визначаються витрати, пов'язані з виконанням природоохоронних
заходів.
7.4. Інші види ефектів.
VIII. Аналіз потенційних ризиків проекту
Аналіз потенційних ризиків має враховувати наступні фактори:
політичні, соціальні, технологічні, економічні, ринкові. При
прийнятті рішення про доцільність бізнес-плану всі ці фактори
необхідно врахувати у формі передбачуваного ризику. Для
запобігання ризикам необхідно їх ідентифікувати, оцінити, вибрати
методи та інструменти, які дозволять запобігти їх появі, або ж їх
контролювати.
7.1. Вказати основні фактори ризику, які зустрічаються
найчастіше і можуть впливати на кінцеві результати бізнес-плану є: - Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної
ситуації (політична нестабільність, існуюча та майбутня правова
база для інвестицій, перспективи економічного розвитку в цілому,
фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція
тощо), неконвертованість національної валюти). - Виробничі ризики (підвищення поточних витрат, зрив графіку
поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування,
паливно-енергетичних ресурсів, нові вимоги по екології, нестача
трудових ресурсів, зміна умов транспортування). - Ринкові ризики зміна попиту на продукцію, втрата позицій на
ринку, зміна якісних ознак продукції, поява конкуруючої продукції,
несвоєчасність виходу на ринок).
7.2. Конкретні заходи, які дозволять або зовсім позбутись,
або значно зменшити негативний вплив кожного фактору ризику на
кінцеві наслідки впровадження проекту розвитку підприємства. (Даний розділ повинен містити в собі аналіз ступеню всіх
можливих для проекту ризиків. У цьому аналізі слід пояснити, чому
цей ризик є важливим для проекту, показати ступінь можливого
підвищення цього ризику та міри, за допомогою яких вдасться його
зменшити). Наводяться відомості щодо оцінки можливих ризиків,
джерел та заходів їх запобігання, можливого страхування.
IX. Ступінь екологічної безпеки під час

виконання проекту
Навести інформацію про стан навколишнього середовища, існуючі
проблеми, першочерговість їх вирішення, джерела фінансування
проведення природоохоронних заходів з визначенням термінів
виконання. Вказати відповідність бізнес-плану вимогам законодавчих актів
та інших нормативних документів щодо допустимого негативного
впливу на оточуюче середовище. При перевищенні допустимих норм
такого впливу визначаються шляхи його зменшення. Вказати наявність очисних споруд, їх стан та потреба в
додаткових заходах щодо охорони навколишнього середовища, окремих
його складових (повітря, води, лісових та інших ресурсів),
утилізації відходів виробництва, пакувальних матеріалів; очистки
промислових стоків і скидів; рекультивації земель тощо. Аналіз можливих екологічних наслідків проекту та визначення
витрат, пов'язаних з виконанням природоохоронних заходів.
X. Загальні висновки
Довільний текст із розбивкою на пункти, обсяг - не більше
2 сторінок. Керівник(и) проекту Інформація про керівника(ів) проекту та відповідальних
виконавців (має містити прізвища, імена, по батькові, посади,
учені ступені і звання, почесні звання, телефони, факси,
електронні адреси - E-mail). Достовірність наведених відомостей підтверджую.
Від виконавця(ців): ___________________

/_________________/

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: