open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2007 N 1031

Про затвердження Примірного положення про порядок

організації роботи регіональної митниці, митниці,

спеціалізованої митної установи та організації

при провадженні в адміністративних,

господарських і цивільних справах

З метою удосконалення організації діяльності митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій під час захисту їх
інтересів у судових органах Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про порядок організації
роботи регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної
установи та організації при провадженні в адміністративних,
господарських і цивільних справах, що додається.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих
митних установ і організацій у місячний строк розробити й
затвердити Положення про порядок організації роботи при
провадженні в адміністративних, господарських і цивільних справах.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби О.Б.Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

07.12.2007 N 1031

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації роботи регіональної митниці,

митниці, спеціалізованої митної установи

та організації при провадженні в адміністративних,

господарських і цивільних справах

1. Загальні положення
1.1. Це Примірне положення розроблене відповідно до Митного
кодексу України ( 92-15 ), Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ), Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ), Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ), Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
з метою регулювання адміністративно-правових відносин, пов'язаних
з судовим розглядом справ, стороною в яких є регіональні митниці,
митниці, спеціалізовані митні установи й організації (далі - митні
органи), а також з оскарженням судових рішень та їх виконанням.
1.2. Виконання Положення покладається на працівників
юридичного відділу (сектору), керівників і посадових осіб
підрозділів митних органів, які мають безпосереднє відношення до
виникнення спірних правовідносин і виконання судових рішень.
2. Організація роботи в регіональній митниці (митниці)

при надходженні позову (скарги) до митного органу
2.1. При надходженні позову (скарги) до митного органу й
інформації про прийняття його судом до розгляду начальник митного
органу визначає головних виконавців розгляду - юридичний відділ
(сектор), а також співвиконавців - керівників підрозділів,
зазначених у п. 1.2 цього Положення. Розгляд адміністративних позовів до регіональної митниці
(митниці) у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень за
порушення митних правил і представництво інтересів регіональної
митниці (митниці) у суді за відкритими за цими позовами
адміністративними справами здійснюються працівниками юридичного
відділу (сектору) із залученням працівників Служби боротьби з
контрабандою та митної варти.
2.2. Співвиконавці у визначений юридичним відділом (сектором)
термін надають йому необхідні відомості та документи, що
стосуються предмета судового спору.
2.3. Юридичний відділ (сектор) у визначений процесуальним
законодавством строк готує проект відзиву (заперечення) на позов і
подає його на розгляд начальника митного органу. Підписані вповноваженою особою зазначені процесуальні
документи надсилаються в порядку, визначеному процесуальним
законодавством, з обов'язковим дотриманням визначених строків.
2.4. Юридичний відділ (сектор) визначає коло посадових осіб
митного органу, яких необхідно залучити до розгляду справи, і
готує на них відповідні довіреності, а в разі необхідності
залучення до розгляду справи необхідних спеціалістів - відповідні
клопотання.
2.5. Юридичний відділ (сектор) уносить пропозиції начальнику
митного органу щодо внесення клопотань до органів прокуратури про
вступ у справу з метою захисту інтересів держави, проведення
експертиз, направлення в установленому порядку відповідних запитів
до митних органів країн-експортерів та вчинення інших дій,
пов'язаних із забезпеченням формування належних доказів.
3. Організація роботи в регіональній митниці (митниці)

при направленні позову
3.1. При наявності правових підстав для звернення до суду за
захистом інтересів митного органу юридичний відділ (сектор) та/або
відповідний підрозділ митного органу доповідає його начальнику про
наявність таких підстав.
3.2. За дорученням начальника митного органу юридичний відділ
(сектор) готує відповідні документи в порядку та строки,
установлені процесуальним законодавством. Підрозділи митного органу, зазначені в п. 1.3 цього
Положення, на вимогу юридичного відділу (сектору) надають
необхідні відомості та документи, завірені належним чином, що
стосуються предмета спору.
3.3. Юридичний відділ (сектор) дає правову оцінку документам,
переданим йому відповідним структурним підрозділом, щодо їх
обґрунтованості та законності.
3.4. Юридичний відділ (сектор) у процесі підготовки позову
має право вимагати від структурних підрозділів додаткові
матеріали, необхідні для його пред'явлення.
3.5. Якщо переданих документів виявляється недостатньо чи
вони будуть неправильно оформлені, то юридичний відділ (сектор)
зобов'язаний у письмовому висновку встановити строк для усунення
недоліків. У разі, коли структурний підрозділ не передав необхідні
документи, начальник митного органу має право накласти
дисциплінарні стягнення на винних осіб або застосувати до них
заходи дисциплінарного впливу відповідно до чинного законодавства.
3.6. Юридичний відділ (сектор) також учиняє дії, зазначені в
пункті 2.5 цього Положення.
4. Організація роботи щодо оскарження судових рішень
4.1. Судові рішення аналізуються юридичним відділом
(сектором) та відповідним структурним підрозділом.
4.2. За результатами цього аналізу юридичний відділ (сектор)
уносить начальнику митного органу пропозицію щодо оскарження
судового рішення. У разі відсутності правових підстав для його оскарження
вносить пропозицію про відшкодування завданих митному органу
збитків за рахунок винних осіб та/або притягнення до
відповідальності осіб, які причетні до виникнення судового спору.
4.3. При підготовці скарги на судове рішення юридичний відділ
(сектор) має право вимагати від структурних підрозділів додаткові
матеріали. У разі ненадання або несвоєчасного надання документів
керівник відповідного підрозділу митного органу несе за це
персональну відповідальність. У разі оскарження судового рішення Служба фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності митного органу забезпечує
своєчасну сплату державного мита за подання апеляційної або
касаційної скарги. Юридичний відділ (сектор) забезпечує своєчасне
подання інформації до Служби про необхідність сплати державного
мита.
4.4. Начальник юридичного відділу (сектору) несе
відповідальність за своєчасність направлення скарги до суду
апеляційної або касаційної інстанції, а також за належне
обґрунтування апеляційних або касаційних вимог. За ненадання або несвоєчасне надання документів, зазначених у
пункті 4.3 цього Положення, персональну відповідальність несе
керівник відповідного структурного підрозділу митного органу.
5. Організація роботи з виконання судових рішень
5.1. У разі надходження до митного органу виконавчого
документа (наказу суду), який свідчить про набрання рішенням
законної сили, або відповідної постанови органу державної
виконавчої служби начальник митного органу визначає головним
виконавцем відповідний підрозділ митного органу, а співвиконавцем
юридичний відділ (сектор).
5.2. Виконання судових рішень здійснюється відповідно до
вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), процесуального
законодавства та Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ).
5.3. Юридичний відділ (сектор) уживає такі заходи: за наявності правових підстав - оскаржує дії й акти органів
державної виконавчої служби; у разі зупинення виконання рішення - негайно інформує про це
підрозділ регіональної митниці (митниці), на який покладено
виконання судового рішення; надає висновки про дотримання резолютивної частини рішення
підрозділом регіональної митниці (митниці), на який покладено
обов'язок щодо його виконання.
5.4. Про фактичне виконання судового рішення відповідний
підрозділ митного органу інформує юридичний відділ (сектор).
6. Прикінцеві положення
6.1. Юридичний відділ (сектор) аналізує причини й умови, що
сприяли винесенню рішень не на користь митного органу. За результатами аналізу вносить начальнику митного органу
пропозиції щодо усунення недоліків у роботі митного органу;
необхідності внесення змін до нормативно-правових актів;
проведення тематичного навчання особового складу та інше.
6.2. За наявності правових підстав, передбачених Законами
України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) та "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), юридичний відділ (сектор) уносить пропозиції
начальнику митного органу щодо звернення до відповідної ради
суддів про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
або направлення до Державної митної служби України клопотання про
ініціювання такого питання. У разі вирішення питання про направлення такого клопотання
юридичний відділ (сектор) готує проект обґрунтованого клопотання,
до якого додає належним чином завірені копії необхідних
документів. Клопотання про ініціювання питання про притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності надсилається Юридичному
департаменту Держмитслужби за підписом начальника регіональної
митниці (митниці). У разі самостійного звернення митного органу до відповідної
ради суддів він інформує про це Юридичний департамент
Держмитслужби.
6.3. У разі проявів тиску, примусу, а також за наявності
випадків переслідування працівників митниці у зв'язку з виконанням
ними службових обов'язків із захисту інтересів митного органу в
судових та інших компетентних інстанціях під час розгляду правових
питань і спорів слід негайно повідомити про це керівництво митного
органу та підрозділ внутрішньої безпеки митного органу.
Директор Юридичного департаменту Л.М.Небрат
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: