open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 1/11-61 від 12.01.99

м.Київ
vd990112 vn1/11-61

Ректорам (директорам)

вищих закладів освіти

Щодо надіслання Методичних рекомендацій про організацію

управління виховним процесом у вищих закладах освіти

На виконання рішення колегії Міністерства освіти України від
28 жовтня 1998 року N 14/6-8 "Про стан та проблеми
національно-громадянського виховання у вищих навчальних закладах
України" Міністерство освіти України надсилає Методичні
рекомендації про організацію управління виховним процесом у вищих
закладах освіти.
Перший заступник Міністра В.П.Андрущенко

Методичні рекомендації про організацію управління

виховним процесом у вищих закладах освіти
Запорукою успішної розбудови Української держави, подолання
загальної кризи в суспільстві є духовне відродження народу.
Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, що
закладаються у світоглядні орієнтації молодих людей та від того,
якою мірою духовність стане основою їхнього життя. Науково-теоретичні, методологічні засади національного
виховання втілено у Концепції виховання дітей та молоді у
національній системі освіти, прийнятої Міністерством освіти
України у лютому 1996 року. Вона стала практичним документом в
організації виховної роботи серед студентства у вищих закладах
освіти. Основні завдання, які покликані вирішувати вищі заклади
освіти, випливають із головної мети виховання, а саме: підготовка свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення
інтелектуального генофонду нації; вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим
людям віри у верховенство Закону, який є єдиною гарантією свободи; створення умов для розвитку загальної культури студентства,
збагачення його естетичного досвіду; формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя,
зміцнення престижності здоров'я. Досвід перших років реалізації Концепції у ряді вищих
закладів освіти, зокрема, у Київському державному
торговельно-економічному університеті, Національній аграрній
академії, Київському лінгвістичному університеті, Прикарпатському
університеті ім. В.Стефаника, Вінницькому державному технічному
університеті, Черкаському державному університеті, Рівненському
державному педагогічному інституті, а також у Черкаському
комерційному технікумі, Львівському економічному бізнес-коледжі,
Борщівському агротехнічному коледжі Тернопільської області,
Київському педагогічному коледжі ім. К.Д.Ушинського свідчить, що
лише спільними зусиллями професорсько-викладацьких та
педагогічних колективів, ректоратів, вчених та педагогічних рад,
наставників за участю студентських організацій, об'єднань,
клубів, фондів тощо можливе досягнення поставлених завдань. Для організації виховного процесу у вищих закладах освіти
створюється відповідна інфраструктура. Відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад
(затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 1074
( 1074-96-п ) від 5 вересня 1996 року) для вирішення основних
питань діяльності вищого закладу освіти створюються відповідні
органи: робочі - ректорат, деканати - для вищих закладів освіти
III - IV рівнів акредитації, адміністративна рада - для вищих
закладів освіти I - II рівнів акредитації та дорадчі: вчена рада,
педагогічна рада. З метою забезпечення виконання студентами своїх
обов'язків та захисту їх прав у вищих закладах освіти функціонують
органи студентського самоврядування (на рівні академічних груп,
факультетів, гуртожитків, вищого закладу освіти, а також, за
необхідністю, на рівні курсу, спеціальності, студентського
містечка). Практика організації виховного процесу у вищих закладах
освіти України розширила дану структуру, доповнивши її наступними
суб'єктами: проректор з гуманітарної освіти та виховання (проректор з
навчально-виховної роботи; із соціально-психологічної роботи; з
виховної роботи та студентських справ; з виховної роботи); відділ (сектор) навчально-виховної роботи (відділ
позанавчальної роботи; методичний центр з виховної роботи;
заступник (помічник) проректора з виховної роботи); заступники деканів факультетів з виховної роботи; рада наставників факультетів; рада наставників студентських груп (постійно діючий
психолого-педагогічний семінар наставників студентських груп); студентський профком; рада студентського самоврядування гуртожитків (старостат); рада студентського самоврядування факультетів (студентські
деканати, студентські навчальні (наукові) частини). Пріоритетним напрямком в організації виховного процесу вищої
школи має стати індивідуальний підхід до виховання особистості
студентів, стимулювання їх внутрішніх зусиль до саморозвитку і
самовиховання, духовного пошуку, створення виховуючого середовища,
широке прилучення студентів до здобутків духовної і моральної
культури нації. Саме тому віднесемо до суб'єктів організації виховного
процесу Центри культурології та організації змістовного дозвілля;
клуби за інтересами, бібліотеки, колективи художньої
самодіяльності; ради музеїв, кабінетів; студентські спортивні
об'єднання, товариства, клуби; Центри психологічної адаптації,
кімнати психологічного розвантаження тощо. Організація виховного процесу у вищій школі передбачає
забезпечення системного, людинознавчого та особистого підходів з
урахуванням традицій регіонів, специфіки вищого закладу освіти,
факультету, спеціалізації. Для цього, а також з метою науково
обгрунтованої, виваженої організації виховного процесу у вищій
школі створюються центри (лабораторії) соціологічних досліджень,
групи соціологічного аналізу, творчі експериментальні групи тощо. Організуючим початком життєдіяльності студентського колективу
є планування навчально-виховного процесу, головне завдання якого -
допомогти студентові у становленні та розвитку власної
особистості, формування громадянина і майбутнього спеціаліста.
Наказом Міністерства освіти України N 217 від 19.06.97 р.
затверджено Методичні рекомендації щодо організації і проведення
виховної роботи у вищих закладах освіти I - II рівнів акредитації
(див. "Інформаційний збірник Міносвіти України", N 19, 1997 р.) та
Методичні рекомендації до планування виховної роботи зі студентами
у вищих закладах освіти III - IV рівнів акредитації (див.
"Інформаційний збірник Міносвіти України", N 17 - 18, 1998 р.). Забезпечити високу ефективність виховного процесу у вищій
школі - це не лише створити чітку організаційно-функціональну
структуру його, не лише розробити конкретний план організації та
проведення виховної роботи усіх складових даної структури, але й
визначити функції кожної з них. Досвід діяльності колективів вищеназваних закладів освіти
підтвердив доцільність розширення функціональних обов'язків
окремих суб'єктів виховного процесу, а саме: ректор (директор): організує допомогу студентським деканатам,
педагогам-наставникам (класним керівникам) в організації
позааудиторної роботи зі студентами; забезпечує високий рівень інформаційного забезпечення
управління виховним процесом, впорядковує систему зворотної
інформації про стан виховання студентів; організує інформаційно-комп'ютерну систему управління; визначає повноваження членів адміністративно-управлінського
апарату та органів громадського самоврядування у системі
управління виховним процесом з метою уникнення дублювання; створює сприятливі умови для всіх суб'єктів організації
виховного процесу (покращання матеріально-технічної бази,
раціональне розміщення виховних осередків, художньо-естетичне
оформлення приміщень тощо); визначає конкретні завдання з виховної роботи на основі
вивчення рівня вихованості студентів; рада з організації виховної роботи: розробляє організаційно-функціональну структуру управління
виховним процесом, визначає функціональні обов'язки суб'єктів
управління і подає на затвердження ректорату (директору) закладу
освіти; забезпечує (спільно із Вченою радою, педагогічною радою)
наукове обгрунтування нової системи управління виховним процесом у
вищому закладі освіти; забезпечує консультативно-методичне керівництво студентським
самоврядуванням; організує консультативно-методичні центри при кафедрах
(відділеннях - у вищих закладах освіти I - II рівнів акредитації)
соціально-гуманітарних наук; відділ навчально-виховної роботи: забезпечує системно-цільовий підхід до планування виховної
роботи; організує вивчення деканами, заступниками деканів,
завідуючими кафедрами (відділеннями) соціально-гуманітарних
дисциплін теоретичних основ управління виховним процесом шляхом
індивідуальних та колективних форм консультативної роботи; організує постійно діючий семінар-практикум наставників
студентських груп, голів студрад з питань підготовки до управління
виховним процесом; студентська рада (студдеканат): проводить заходи щодо організації студентського дозвілля; співпрацює з молодіжними громадськими організаціями та рухами
(відповідно до чинного законодавства); сприяє розвитку ініціативи і самодіяльності студентів,
залучає їх до активної участі у громадському житті (спираючись на
діяльність студентських організацій); сприяє впровадженню норм здорового способу життя студентів,
що проживають у гуртожитках. Організація виховного процесу у вищій школі - особливе і
складне завдання, розв'язання якого вимагає, з одного боку, пошуку
і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання
нових методик, а з іншого - активізації традиційних видів
діяльності, збереження досягнень минулого. Виховання у вищій школі
повинно носити творчий характер, орієнтуючись на проблеми,
пов'язані із специфікою закладу освіти, специфікою регіону, у
якому він знаходиться. Особлива роль при цьому відводиться вищим
педагогічним закладам освіти, які готують педагогів, учителів,
вихователів, бо вони мають бути не просто знаючими спеціалістами,
а людьми творчими, духовно багатими, із демократичним і
гуманістичним світобаченням. В ідеальній перспективі, вищі заклади
освіти повинні стати школою саморозвитку, самоуправління,
самодисципліни, свідомої відповідальності, співробітництва та
творчості викладачів і студентів.
Заступник директора Інституту змісту і
методів навчання Міністерства освіти України К.М.Левківський
Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти України",

N 3 - 4, лютий, 1999 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: