open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 березня 2004 р. N 368

Київ
Про затвердження Порядку класифікації

надзвичайних ситуацій за їх рівнями
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 297 ( 297-2009-п ) від 02.04.2009

N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за
їх рівнями (додається). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р.
N 1099 ( 1099-98-п ) "Про порядок класифікації надзвичайних
ситуацій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 106);
пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 717 ( 717-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 21, ст. 937).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 березня 2004 р. N 368
ПОРЯДОК

класифікації надзвичайних ситуацій

за їх рівнями
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

1. Класифікація надзвичайних ситуацій (далі - надзвичайна
ситуація) за їх рівнями здійснюється для забезпечення організації
взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій у процесі вирішення питань,
пов'язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх наслідків.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
1-1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
уражальний чинник джерела надзвичайної ситуації - складова
частина небезпечного явища або процесу, що характеризується
фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом) та
перевищенням нормативних показників;
порушення нормальних умов життєдіяльності - відсутність
питного водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і
теплопостачання (в осінньо-зимовий період) та/або така зміна
технічного стану житлового будинку (приміщення), внаслідок якої
він став аварійним або не придатним до експлуатації, та/або зміна
стану території (об'єкта), внаслідок якої проживання населення і
провадження господарської діяльності на території (об'єкті) є
неможливим. Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 297
( 297-2009-п ) від 02.04.2009 }
2. Залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і
матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, надзвичайна
ситуація класифікується як державного, регіонального, місцевого
або об'єктового рівня.
3. Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються
такі критерії:
1) територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних
ресурсів, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації;
2) кількість людей, які внаслідок дії уражальних чинників
джерела надзвичайної ситуації загинули або постраждали, або
нормальні умови життєдіяльності яких порушено; { Підпункт 2 пункту
3 в редакції Постанови КМ N 297 ( 297-2009-п ) від 02.04.2009 }
3) розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерела
надзвичайної ситуації, розраховується відповідно до Методики
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 р. N 175 ( 175-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 18, ст. 356; 2003 р., N 23,
ст. 1070). { Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 297
( 297-2009-п ) від 02.04.2009 }
4. Державного рівня визнається надзвичайна ситуація:
1) яка поширилась або може поширитися на територію інших
держав;
2) яка поширилась на територію двох чи більше регіонів
України (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя), а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні
ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не
менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих
бюджетів (надзвичайна ситуація державного рівня за територіальним
поширенням);
3) яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої
постраждало понад 300 осіб (постраждалі - особи, яким внаслідок
дії уражальних чинників джерела надзвичайної ситуації завдано
тілесне ушкодження або які захворіли, що призвело до втрати
працездатності, засвідченої в установленому порядку) чи було
порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на
тривалий час (більш як на 3 доби); { Підпункт 3 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 297 ( 297-2009-п ) від 02.04.2009 }
4) внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад
100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад
10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки
(оцінені в установленому законодавством порядку), спричинені
надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів
(на час виникнення надзвичайної ситуації) заробітної плати;
5) збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів
заробітної плати;
6) яка в інших випадках, передбачених актами законодавства,
за своїми ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного
рівня.
5. Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація:
1) яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст
обласного значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її
ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що
перевищують можливості цих районів, але не менш як 1 відсоток
обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна
ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням);
2) яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок
якої постраждало від 50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні
умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час
(більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних
розмірів заробітної плати;
3) збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів
заробітної плати.
6. Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація:
1) яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного
об'єкта, загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним
спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні
ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно
небезпечного об'єкта;
2) внаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало
від 20 до 50 осіб, чи було порушено нормальні умови
життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як на
3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів
заробітної плати;
3) збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів
заробітної плати.
7. Об'єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не
підпадає під названі вище визначення.
8. Надзвичайна ситуація відноситься до певного рівня за умови
відповідності її хоча б одному із значень критеріїв, наведеному у
пунктах 4-7 цього Порядку.
9. У разі коли внаслідок надзвичайної ситуації для
відповідних порогових значень рівнів людських втрат або кількості
осіб, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов
життєдіяльності, обсяг збитків не досягає визначеного у цьому
Порядку, рівень надзвичайної ситуації визнається на ступінь менше
(для дорожньо-транспортних пригод - на два ступеня менше).
10. Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на
території кількох адміністративно-територіальних одиниць, до
державного та регіонального рівня за територіальним поширенням або
за сумарними показниками її наслідків не є підставою для
віднесення надзвичайної ситуації до державного або регіонального
рівня окремо для кожної з цих адміністративно-територіальних
одиниць. Віднесення надзвичайної ситуації до державного та
регіонального рівня для зазначених адміністративно-територіальних
одиниць здійснюється окремо за критеріями та правилами,
зазначеними у пунктах 4-9 цього Порядку.
11. Остаточне рішення щодо визначення рівня надзвичайної
ситуації з подальшим відображенням його у даних статистики,
зокрема у разі відсутності відомостей у повному обсязі стосовно
розвитку надзвичайної ситуації, приймає ДСНС з урахуванням
експертного висновку (за наявності) регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. { Абзац
перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
Експертний висновок про рівень надзвичайної ситуації
готується ДСНС за дорученням Кабінету Міністрів України. { Абзац
другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
ДСНС має право звернутися до центральних органів виконавчої
влади за інформацією про розмір завданих збитків. Відповідальність
за достовірність інформації несе орган виконавчої влади, який її
подає. { Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
У разі аварійної події (пригоди), що сталася з транспортним
засобом, або аварії на виробництві (незалежно від форми власності)
до інформації центрального органу виконавчої влади додається акт
розслідування такої події (пригоди) або аварії, проведеного в
установленому законодавством порядку.
Остаточне рішення (експертний висновок) ДСНС є підставою для
здійснення інших заходів щодо реагування на надзвичайну ситуацію
відповідно до законодавства. { Абзац п'ятий пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 } Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 297 ( 297-2009-п ) від
02.04.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: