open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

та Закону України "Про оплату праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.34 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):
1) статтю 2 доповнити пунктом 20-1 такого змісту:
"20-1) залишок бюджетних коштів - обсяг коштів на рахунках
відповідного бюджету та розпорядників коштів цього бюджету на
кінець дня";
2) у статті 14:
у частині першій слова "бюджету Автономної Республіки Крим,
міського бюджету" замінити словами "місцевих бюджетів";
частину другу доповнити словами "та на забезпечення
збереження розміру оборотної касової готівки";
3) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів
1. Оборотна касова готівка - частина залишку коштів
загального фонду відповідного бюджету, яка формується на початок
планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових
розривів.
2. Збереження розміру оборотної касової готівки на кінець
бюджетного періоду має бути обов'язковим.
3. Оборотна касова готівка встановлюється у розмірі не більше
2 відсотків планових видатків загального фонду бюджету і
затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та
рішенні про місцевий бюджет.
4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та
оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає
вільний залишок бюджетних коштів, який не підлягає вилученню й
використовується на проведення видатків згідно з рішенням
відповідної ради";
4) частину першу статті 15 після слів "органів місцевого
самоврядування" доповнити словами "а також вільний залишок
бюджетних коштів";
5) статтю 28 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Інформація про виконання Державного бюджету України та
місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає
обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що наступає за
роком звіту: Державного бюджету України - в газетах "Голос
України" та "Урядовий кур'єр"; місцевих бюджетів - у газетах,
визначених відповідними радами.
Міністерство фінансів України до 20 березня за участю
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової
палати здійснює публічне представлення звіту про виконання
Державного бюджету України за попередній рік у розрізі економічної
класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного
представлення публікується разом із звітом про виконання
Державного бюджету України.
Головні розпорядники коштів Державного бюджету України
здійснюють публічне представлення звітів про витрачання бюджетних
коштів у розрізі економічної класифікації видатків до 15 квітня.
Рішення про час і місце представлення звітів визначається
рішенням Кабінету Міністрів України, яке підлягає публікації в
газеті "Урядовий кур'єр". Головні розпорядники бюджетних коштів
зобов'язані додавати до звітів розшифрування (деталізацію) витрат
за статтями, які перевищують 5 млн. гривень (крім заробітної плати
з нарахуваннями на неї та комунальних платежів).
Публічне представлення звітів (в розрізі економічної
класифікації видатків) про виконання місцевих бюджетів (крім
бюджетів сіл і селищ) здійснюється до 20 березня. Інформація про
час і місце публічного представлення звітів публікується разом із
звітом про виконання відповідних бюджетів. До звітів додається
розшифрування (деталізація) витрат за статтями, розмір яких
перевищує (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та
комунальних платежів): для бюджету міста Києва - 2 млн. гривень;
для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету
міста Севастополя - 1 млн. гривень; для бюджетів міст, районів -
500 тис. гривень";
6) у частині третій статті 33:
у пункті 4 слова "питомої ваги" замінити словами
"обгрунтувань і розрахунків питомої ваги";
доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати та
рівня забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний
період";
7) у статті 38:
у пункті 1 частини першої:
підпункт "в" після слів "виконання функцій, програм"
доповнити словами "у розрізі територій";
підпункти "г" та "ґ" викласти у такій редакції:
"г) інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної
політики на наступний бюджетний період та пропозицій Верховної
Ради України до них, якщо вони були прийняті Верховною Радою
України відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу;
ґ) аналітичні дані, розрахунки з обгрунтуваннями особливостей
міжбюджетних взаємовідносин, а саме:
детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та
видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами доходів
та за функціями;
базові показники та результати обрахунку індексів відносної
податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;
детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів;
детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнта
вирівнювання;
розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та
кількісними показниками";
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"У разі зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів
міжбюджетних трансфертів під час розгляду та доопрацювання ним
проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів
України подає розрахунки відповідно до вимог підпункту "ґ" цієї
частини статті";
частину другу доповнити пунктами 5-1, 5-2 та 5-3 такого
змісту:
"5-1) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету
України;
5-2) розмір мінімальної заробітної плати на плановий
бюджетний період;
5-3) рівень забезпечення прожиткового мінімуму на плановий
бюджетний період";
8) частину другу статті 39 доповнити словами "та пропозиціям
Верховної Ради України до них, прийнятим згідно з частиною шостою
статті 33 цього Кодексу";
9) у статті 43:
абзац другий частини другої після слів "доходів і видатків
Державного бюджету України" доповнити словами "розміру мінімальної
заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на
плановий бюджетний період";
частину третю після слів "доходів і видатків Державного
бюджету України" доповнити словами "розмір мінімальної заробітної
плати та рівень забезпечення прожиткового мінімуму";
10) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
"1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть
вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу
макропоказників економічного і соціального розвитку України та
надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні
Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а
також зміни структури видатків державного бюджету та в інших
випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України
проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень
показникам, встановленим Державним бюджетом України. Кабінет
Міністрів України проводить щоквартальну оцінку відповідності
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку
України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету
України на відповідний бюджетний період";
11) у статтях 64, 65 і 66 слова "прибутковий податок з
громадян" у всіх відмінках замінити словами "податок з доходів
фізичних осіб" у відповідних відмінках;
12) статтю 64 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. При цьому податок з доходів фізичних осіб, який
сплачується юридичною особою (працедавцем), зараховується до
відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням та
місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в
обсягах податку, нарахованого працівникам цих підрозділів";
13) у статтях 65, 66 слово "справляється" замінити словами
"сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 );
14) статтю 72 викласти у такій редакції:
"Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів
1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з
дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за
результатами річного звіту про виконання відповідного місцевого
бюджету за попередній бюджетний період виключно на суму вільного
залишку бюджетних коштів.
2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом
виключно бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети у
частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок
запозичень";
15) частину другу статті 76 доповнити пунктом 5-1 такого
змісту:
"5-1) розмір оборотної касової готівки місцевого бюджету";
16) у статті 78:
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що
належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення,
погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює
повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до
бюджету";
частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі
надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових
платежів) та інших доходів відповідно до законодавства";
частину сьому викласти у такій редакції:
"7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет
ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку
місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних
коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального
фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини
загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками
першого півріччя та наступних звітних періодів поточного
бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого
фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду
місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів),
врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не
менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального
фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків
місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при
недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету,
врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період,
більше ніж на 15 відсотків";
частину восьму після слів "ухвалені відповідною радою"
доповнити словами "з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу
та";
17) частину третю статті 98 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких
змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу
запропонованих змін подаються разом з проектом закону про
Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України";
18) пункт 4 розділу VI "Прикінцеві положення" викласти в
такій редакції:
"4. При розробці проектів законів про Державний бюджет
України на 2002-2010 роки індекси відносної податкоспроможності
розраховуються щороку. Положення частини восьмої статті 98 цього
Кодексу застосовуються для розрахунків обсягів місцевих бюджетів
при розробці проекту закону про Державний бюджет України на
2011 рік".
2. У статті 10 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17,
ст. 121):
у частині першій слова "під час затвердження Державного
бюджету України" замінити словами "у законі про Державний бюджет
України";
у частині другій слова "переглядається" замінити словами
"може переглядатися при внесенні змін до закону про Державний
бюджет України";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами
України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після
внесення змін до закону про Державний бюджет України на
відповідний рік".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 11, 12, 13 розділу I щодо внесення змін до статей 64, 65,
66, які набирають чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2003 року
підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року

N 1086-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: