open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.07.2003 N 124
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2003 р.

за N 793/8114
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 36 ( z0225-13 ) від 24.01.2013 }
Про затвердження Положення про Українську державну

лісонасіннєву інспекцію

На виконання Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
( 411-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Українську державну лісонасіннєву
інспекцію, що додається.
2. Начальнику Української державної лісонасіннєвої інспекції
Заїченку В.Г. забезпечити реєстрацію Української державної
лісонасіннєвої інспекції в установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ведмедя М.М.
Голова М.В.Колісниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

лісового господарства

України

10.07.2003 N 124
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2003 р.

за N 793/8114

ПОЛОЖЕННЯ

про Українську державну лісонасіннєву інспекцію

1. Українська державна лісонасіннєва інспекція (далі -
Укрдержліснасінінспекція) є органом державного контролю у сфері
лісового насінництва та розсадництва відповідно до Закону України
"Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ), який
підпорядковується Державному комітету лісового господарства
України (далі - Держкомлісгосп).
2. Укрдержліснасінінспекція у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та
сертифікації, наказами і рішеннями Держкомлісгоспу та цим
Положенням.
3. Укрдержліснасінінспекція здійснює державний контроль в
лісовому насінництві та розсадництві України. В її підпорядкуванні є державні зональні лісонасіннєві
інспекції.
4. Укрдержліснасінінспекція в межах своєї компетенції
забезпечує організаційне та методичне керівництво державними
зональними лісонасіннєвими інспекціями України.
5. Основні завдання Укрдержліснасінінспекції:
5.1. Організація та здійснення державного контролю за
діяльністю суб'єктів господарювання усіх форм власності з питань
дотримання ними вимог Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ), інших нормативно-правових актів у галузі
лісового насінництва та розсадництва.
5.2. Упровадження в лісове насінництво та розсадництво
досягнень науки і техніки, нових технологій і передового досвіду.
6. Функції Укрдержліснасінінспекції:
6.1. Бере участь у реалізації державної політики в лісовому
насінництві та розсадництві.
6.2. Забезпечує сертифікацію лісового насіння і садивного
матеріалу відповідно до порядку, затвердженого спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
стандартизації, метрології та сертифікації України.
6.3. Забезпечує перевірку лісового насіння на посівні якості,
фіто- і ентомозараженість та видає відповідні документи,
встановлені законодавством. Право видачі документів на посівні якості лісового насіння і
садивного матеріалу надається Укрдержліснасінінспекції та
державним зональним лісонасіннєвим інспекціям України.
6.4. Здійснює відбір проб лісового насіння і садивного
матеріалу: від партій, що підлягають реалізації, від будь-яких
партій з метою контрольної перевірки.
6.5. Проводить контрольні аналізи насіння, а також експертне
визначення якості лісового насіння і садивного матеріалу на вимогу
споживачів. Експертне визначення якості лісового насіння і
садивного матеріалу, виконане Українською державною лісонасіннєвою
інспекцією, є остаточним.
6.6. Проводить інспектування суб'єктів лісового насінництва
та розсадництва на етапах виробництва, розмноження, збереження,
реалізації та використання лісового насіння і садивного матеріалу.
6.7. Контролює створення, догляд та використання об'єктів
постійної лісонасінної бази для заготівлі лісового насіння на
генетико-селекційній основі та ведення документації на ці об'єкти.
6.8. Веде державний облік об'єктів постійної лісонасінної
бази: реєстри плюсових дерев і генетичних резерватів, зведені
відомості плюсових насаджень, лісонасінних плантацій і постійних
лісонасінних ділянок. Бере участь у відборі і атестації цих
об'єктів.
6.9. Вивчає і впроваджує міжнародні методи аналізу насіння.
Виконує дослідні роботи щодо вивчення нових методів проведення
аналізу.
6.10. Бере участь у розробленні державних стандартів, що
регламентують сортові й посівні якості лісового насіння і
садивного матеріалу, та положень, інструкцій, іншої
нормативно-технічної документації з лісового насінництва.
6.11. Здійснює організацію і планування діяльності державних
зональних лісонасіннєвих інспекцій.
6.12. Затверджує положення державних зональних лісонасіннєвих
інспекцій, контролює їх дотримання.
6.13. Затверджує річні плани роботи державних зональних
лісонасіннєвих інспекцій і контролює їх виконання, розглядає їх
виробничі звіти з метою забезпечення виконання державних програм.
6.14. Організовує курси підвищення кваліфікації працівників
державних зональних лісонасіннєвих інспекцій.
6.15. Проводить підготовку випробувальних лабораторій
Укрдержліснасінінспекції та державних зональних лісонасіннєвих
інспекцій до акредитації в Систему сертифікації УкрСЕРПО та
співпрацює із службами насіннєвого контролю інших країн.
7. Укрдержліснасінінспекція має право:
7.1. Здійснювати державний контроль за дотриманням суб'єктами
лісового насінництва та розсадництва всіх форм власності і
господарювання вимог Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ) та інших нормативно-правових актів у цій
галузі.
7.2. Знайомитися з документацією з лісового насінництва та
розсадництва, відкривати будь-яку упаковку лісового насіння і
садивного матеріалу для відбирання контрольних проб.
7.3. Безпосереднього доступу до будь-якого місця вирощування,
оброблення і зберігання лісового насіння і садивного матеріалу.
7.4. Давати обов'язкові для виконання суб'єктами лісового
насінництва та розсадництва вказівки (приписи) щодо усунення
порушень у веденні лісового насінництва та розсадництва.
7.5. Забороняти реалізацію та висів насіння посівного
призначення, якщо під час перевірки виявлено невідповідність його
сортових та якісних показників державним стандартам.
7.6. Накладати на винних осіб адміністративні стягнення за
порушення вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
( 411-15 ), інших нормативних актів з лісового насінництва.
7.7. Направляти до відповідних органів матеріали про
порушення законодавства з лісового насінництва та розсадництва для
вирішення питання щодо притягнення винних осіб до
відповідальності.
7.8. Отримувати у встановленому законодавством порядку від
спеціально уповноважених органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали для
виконання покладених на інспекцію завдань.
8. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у
лісовому насінництві та розсадництві:
8.1. Організація та здійснення державного контролю у лісовому
насінництві та розсадництві покладається на Головного державного
інспектора України з лісового насінництва та розсадництва -
начальника Укрдержліснасінінспекції, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою Держкомлісгоспу, а також на
начальників державних зональних лісонасіннєвих інспекцій -
головних державних інспекторів з лісового насінництва та
розсадництва в межах своєї зони. Начальники державних зональних лісонасіннєвих інспекцій
призначаються на посаду і звільняються з посади начальником
Укрдержліснасінінспекції, за погодженням з Держкомлісгоспом.
8.2. Головні та провідні спеціалісти Укрдержліснасінінспекції
та державних зональних лісонасіннєвих інспекцій за посадою є
одночасно державними інспекторами з лісового насінництва та
розсадництва. На посадових осіб, яким надано повноваження державних
інспекторів з лісового насінництва та розсадництва, поширюється
дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
8.3. Начальник Укрдержліснасінінспекції має заступників, яких
він призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням з
Держкомлісгоспом.
8.4. Начальник Укрдержліснасінінспекції здійснює керівництво
Укрдержліснасінінспекцією і державними зональними лісонасіннєвими
інспекціями України та несе відповідальність за виконання
покладених на нього завдань. 8.4.1. Визначає організаційну структуру, штатну чисельність і
фонд оплати праці Укрдержліснасінінспекції, які затверджує
Держкомлісгосп. Визначає і затверджує організаційну структуру і штатну
чисельність державних зональних лісонасіннєвих інспекцій. 8.4.2. Визначає функції працівників Укрдержліснасінінспекції,
затверджує положення про структурні підрозділи і посадові
інструкції працівників. 8.4.3. Розпоряджається коштами в межах затвердженого
кошторису витрат на утримання Укрдержліснасінінспекції, укладає
договори, відкриває рахунки в установах банків. 8.4.4. У межах своїх повноважень видає накази, організовує і
контролює їх виконання, приймає на роботу і звільняє з роботи
працівників інспекції згідно з законодавством про працю.
9. Трудовий колектив Укрдержліснасінінспекції здійснює
реалізацію та захист своїх прав через профспілковий комітет
відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди"
( 3356-12 ).
10. Укрдержліснасінінспекція утримується за рахунок коштів
Державного бюджету України та інших джерел фінансування і
використовує їх згідно з чинним законодавством у межах
затвердженого кошторису.
11. Укрдержліснасінінспекція здійснює бухгалтерський облік та
веде статистичну звітність згідно із чинним законодавством. Начальник та головний бухгалтер Укрдержліснасінінспекції
несуть відповідальність за дотриманням порядку ведення і
достовірність обліку та фінансової звітності відповідно до чинного
законодавства.
12. Майно Укрдержліснасінінспекції належить їй на правах
повного господарського відання. Органом управління майном є
Держкомлісгосп.
13. Укрдержліснасінінспекція є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
14. Ліквідація та реорганізація Укрдержліснасінінспекції
здійснюється за рішенням Держкомлісгоспу відповідно до чинного
законодавства у встановленому порядку.
Начальник Укрдержліснасінінспекції В.Г.Заїченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: