open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2011 N 1028/016-11

Про затвердження Методичних

рекомендацій щодо оренди державного

майна, віднесеного до сфери управління

Міністерства культури України

З метою ефективного використання та збереження державного
майна, віднесеного до сфери управління Міністерства культури
України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо оренди державного
майна, віднесеного до сфери управління Міністерства культури
України, що додається.
2. Управлінню правового забезпечення (Л.В.Петасюк) у
10-денний строк довести цей наказ до відома підприємств, установ
та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства
культури.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

14.11.2011 N 1028/016-11

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо оренди державного майна,

віднесеного до сфери управління

Міністерства культури України

I. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо оренди державного майна,
віднесеного до сфери управління Міністерства культури України
(далі - Методичні рекомендації), розроблені відповідно до
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ),
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції
її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.95 р. N 786 ( 786-95-п ) (із змінами і доповненнями),
Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.95 р. N 629 ( 629-95-п ), та з
урахуванням інших нормативно-правових актів України з питань
оренди майна. Ці Методичні рекомендації містять аналітично-правову
інформацію щодо застосування законодавства щодо оренди державного
майна, віднесеного до сфери управління Мінкультури України. В цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому
значенні: Балансоутримувач - підприємство, установа, організація, на
балансі яких знаходиться закріплене за ними на праві
господарського відання, оперативного управління державне майно. Інші терміни вживаються у значенні, прийнятому Законом
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ). Орендою є засноване на договорі строкове платне користування
майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та
іншої діяльності.
Об'єктами оренди є: цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій
(далі - підприємств), їх структурних підрозділів (філій, цехів,
дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з
завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою
йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними
інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі
виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу
підприємства складається розподільчий баланс. нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та
інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; Нерухоме майно Мінкультури, що не використовується ним для
здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права
викупу орендарем та передачі в суборенду.
Не можуть бути об'єктами оренди: цілісні майнові комплекси казенних підприємств; об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне
значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої
статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) (крім пам'яток культурної спадщини, нерухомих
об'єктів, які знаходяться на території історико-культурних
заповідників). До об'єктів, що мають загальнодержавне значення,
відносяться майнові комплекси підприємств, їх структурних
підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво товарів
(робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення.
Загальнодержавне значення мають об'єкти, діяльність яких
забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення
культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей, зокрема
об'єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси,
заповідники, парки тощо загальнонаціонального значення; об'єкти
освіти, і науки, що фінансуються з Державного бюджету України; об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом
України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації" ( 847-14 ). Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісного
майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу,
забороненого до оренди, може бути об'єктом оренди (без права
приватизації та суборенди), якщо воно не заборонене до оренди
законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за
висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда
не порушить цілісності майнового комплексу.
Орендодавцями є: Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних підрозділів та нерухомого майна, підприємства, установи та організації - щодо нерухомого
майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на
одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого
індивідуально визначеного майна. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені
членами трудового колективу підприємства, його структурного
підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та
юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи
без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного
майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до
укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт
підприємницької діяльності. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від орендарів, від
орендодавців - пропозиція. Фонд державного майна України щодо державного майна формує
щороку на підставі інформації органів, уповноважених управляти
відповідним майном, переліки цілісних майнових комплексів
підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що
може бути передано в оренду. Зазначені переліки оприлюднюються в засобах масової
інформації та на офіційних веб-сайтах орендодавців.
II. Порядок укладення договору оренди
Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір
оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші
документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного
майна України (далі - матеріали), відповідному орендодавцеві. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду нерухомого
майна, орендодавець, за умови відсутності заборони на передачу
майна в оренду, у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви
надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти
відповідним майном, а у разі якщо: ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством
займають монопольне становище на ринку; внаслідок укладення договору оренди підприємець або група
підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку; сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації
товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та
ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники,
визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного
комітету України. Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані
йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження
надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови
договору оренди. У разі порушення провадження у справі про банкрутство
керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з
розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди
нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк
після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому
управляти відповідним майном. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає
подані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх
надходження надсилає орендодавцеві висновки про умови договору
оренди або про відмову в укладенні договору оренди. Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків
органу, уповноваженого управляти державним майном, дозволу,
відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти
відповідним майном, укласти договір оренди нерухомого майна з
бюджетною установою, організацією, висновків органу
Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди
вважається з цими органами погодженим. Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов
договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним
майном (у випадках, наведених у абзаці 5 цього розділу Методичних
рекомендацій, також і з органом Антимонопольного комітету
України), а в разі якщо заява про оренду майна не потребує
узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна,
крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації
розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на
веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в
оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про
це заявника. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення
орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання
заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами
вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну
заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди
укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв
орендодавець оголошує конкурс на право оренди. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк
(не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору
оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи
громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі
національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні),
релігійної організації для забезпечення проведення релігійних
обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або
інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та
дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих
підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що
надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ), Пенсійного фонду України та його
органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження,
вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що
забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як
50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком
видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір
передати майно в оренду не розміщується і договір оренди
укладається з таким заявником без проведення конкурсу. Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою
регламентується постановою Кабінету Міністрів України від
17.06.2009 р. N 597 ( 597-2009-п ) (зі змінами) "Про затвердження
Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою,
підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються
вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження
книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень". У договорі оренди приміщень, укладеному з державним
видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним
видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують
підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків
книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного
та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що
недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи)
розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не
менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в
установленому законодавством порядку. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з
метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під
час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення
конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до
орендодавця. Фонд державного майна України, його регіональні відділення
під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна
враховують пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних
установ. Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі,
якщо: прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну
підготовку цих об'єктів; об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують
залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України чи органів місцевого самоврядування; орган Антимонопольного комітету України не дає згоди,
виходячи з підстав, наведених у абзацах третьому - п'ятому розділу
II цих Методичних рекомендацій; орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на
укладення договору оренди; орендодавець, прийняв рішення про укладення договору оренди
нерухомого майна з бюджетною установою; є інші підстави, передбачені законом. Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна
визначається постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
N 906 ( 906-2011-п ) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна". У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець
у п'ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу
надсилає копії проекту договору та інших матеріалів органу,
уповноваженому управляти державним майном та Антимонопольному
комітетові України при наявності підстав, наведених у абзацах
третьому - п'ятому розділу II цих Методичних рекомендацій. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також
неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи
мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
III. Оформлення та підписання договору оренди
Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення
домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту
договору. У разі передачі спору на розгляд суду договір оренди
вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду про
укладення договору оренди і на умовах, зазначених у ньому.
Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її
індексації); термін, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх
нарахування передбачено законодавством; відновлення орендованого майна та умови його повернення; виконання зобов'язань; забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня),
порука, завдаток, гарантія тощо; порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта
оренди; відповідальність сторін; страхування орендарем взятого ним в оренду майна; обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна; напрями, пріоритети, показники відновлення орендованого майна
та спосіб нарахування амортизаційних відрахувань на основні
засоби, що передаються в оренду (лист Фонду державного майна від
07.04.2011 р. N 10-16-4811 "Щодо питань нарахування амортизаційних
відрахувань на орендоване майно"). Істотною умовою договору оренди пам'ятки, щойно виявленого
об'єкта культурної спадщини чи її (його) частини є умови щодо
забезпечення збереження таких об'єктів відповідно до вимог Закону
України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) та умов
охоронного договору. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов
повинен відповідати типовому договору оренди відповідного
(державного чи комунального) майна. Типові договори оренди
державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна
України (наказ Фонду державного майна від 23.08.2000 р. N 1774
( z0931-00 ) "Типовий договір оренди індивідуально визначеного
(нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності"
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 серпня
2007 р. N 1329) ( z0980-07 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 21 грудня 2000 р. за N 931/5152), типові договори
оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває
у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й
інші умови. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і
у випадках, коли після його укладення (приведення у відповідність
до Закону України "Про оренду державного та комунального майна")
( 2269-12 ) законодавством встановлено правила, які погіршують
становище орендаря. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи
розірвання договору оренди. Визначення вартості об'єкта оренди (оцінка) здійснюється за
Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (постанова
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629
( 629-95-п ) "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів
оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та
Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів"). Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У
разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка
об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для
продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка
об'єкта оренди. У разі укладення договору оренди нерухомого майна з
орендодавцем, орендодавець у п'ятиденний термін після підписання
сторонами договору повідомляє про це орган, уповноважений
управляти відповідним майном (у разі укладення договору оренди
державного майна), та орган Антимонопольного комітету України (у
разі погодження з ним). У разі укладення договору оренди з підприємством воно у
п'ятиденний термін повідомляє про це Фонд державного майна України
(відповідне регіональне відділення чи представництво) та орган,
уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення
договору оренди державного майна), а в разі укладення договору
оренди структурного підрозділу підприємства - орган
Антимонопольного комітету України. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.
Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо
орендар не пропонує менший термін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або
зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення
терміну дії договору він вважається продовженим на той самий
термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який
належним чином виконував свої обов'язки за договором, має
переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору
оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно
необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір
використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен
письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці
до закінчення терміну договору. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано
використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно
до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого
передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних
для задоволення потреб регіону. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване
майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню,
псуванню. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у
повному обсязі. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендодавцем або іншим балансоутримувачем цього майна за його
рахунок, якщо інше не встановлено договором. Якщо орендодавець або інший балансоутримувач майна,
переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це
перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов
договору, орендар має право: відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок
орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту; вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату
незалежно від наслідків господарської діяльності. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу
між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем
визначаються для об'єктів, що перебувають у державній власності,
Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку орендної плати та
пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і
балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною
Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать
Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування
(для об'єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих
самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у
державній власності. Так, розрахунок орендної плати і порядок використання плати
за оренду державного майна здійснюється відповідно до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.95 р. N 786 ( 786-95-п ) (із змінами і доповненнями). Орендна плата, встановлена за відповідною методикою,
застосовується як стартова під час визначення орендаря на
конкурсних засадах. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва використовують отриману відповідно до законодавства
частину орендної плати для виконання організаційних функцій
орендодавця. Державні підприємства (крім тих, щодо яких прийнято рішення
про приватизацію) мають право використовувати орендну плату,
одержану від переданого ними в оренду окремого індивідуально
визначеного майна, на поповнення власних обігових коштів. Зокрема, відповідно до п. 14 ст. 4 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) джерелами
формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2011 рік ( 2857-17 ) у частині доходів є власні надходження
бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету,
в тому числі 50 відсотків орендної плати за користування державним
майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за
рахунок Державного бюджету України. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в
безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі.
Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата
за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або
грошово-натуральній формі. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням
сторін. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з
сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан
об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених
законодавчими актами України. Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно до
чинного законодавства. До договору суборенди застосовуються положення про договір
оренди. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше
окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання,
транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не
передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у
суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди. Порядок використання плати за суборенду майна визначається:
Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у
державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній
Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів,
що перебувають у комунальній власності. Щодо оренди державного майна, розмір плати за суборенду
нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна
розраховується в порядку, встановленому Методикою розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р.
N 786 ( 786-95-п ) (із змінами і доповненнями), для розрахунку
розміру плати за оренду зазначеного майна. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду,
визначається з урахуванням частки вартості такого майна у
загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при
визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної
плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю,
який передає в суборенду орендоване ним майно. Різниця між
нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною,
що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується
орендарем до Державного бюджету України. Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та
спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за
майно, яке передається в суборенду) до Державного бюджету України
покладається на орендодавців. Орендареві забезпечується захист його права на майно,
одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом,
встановленим законодавством щодо захисту права власності. Орендар може зажадати повернення орендованого майна з
будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні
ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами і юридичними
особами, включаючи орендодавця. За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі
за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку,
сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами
України та договором. У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги
майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до
законодавства України.
IV. Процедура передачі об'єкта оренди
Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється
у строки і на умовах, визначених у договорі оренди. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як
приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого
індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря
із зазначенням, що це майно є орендованим. Орендовані приміщення, частини будівель, споруд та інше
окреме індивідуально визначене майно залишаються на балансі
підприємства чи господарського товариства, створеного у процесі
приватизації (корпоратизації), із зазначенням, що це майно
передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок
орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим. Якщо орендодавець у строки і на умовах, визначених у договорі
оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар має право
вимагати від орендодавця передачі об'єкта та відшкодування
збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від
договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому
невиконанням договору оренди. Орендодавець зобов'язаний передати орендарю об'єкт оренди в
комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам договору
оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливі
властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна орендаря або інших осіб чи
призвести до пошкодження самого майна під час користування ним. У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового
власника переходять права і обов'язки за договором оренди. Сторони
можуть встановити в договорі оренди, що в разі відчуження
власником об'єкта договір оренди припиняється. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це
майно. В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди
зберігає чинність для нового власника. Орендареві належить право власності на виготовлену продукцію,
в тому числі у незавершеному виробництві, та доход (прибуток),
отриманий від орендованого майна, амортизаційні відрахування на
майно, що є власністю орендаря, а також на набуте орендарем
відповідно до законодавства інше майно. Амортизаційні відрахування на орендовані будівлі та споруди
нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини
будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно
нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство,
господарське товариство, створене в процесі приватизації
(корпоратизації), на балансі якого знаходиться це майно. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення
орендованих основних фондів. Орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не
передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів
здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення
орендованого майна. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок
амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна. Якщо в результаті поліпшення, зробленого орендарем за згодою
орендодавця, створена нова річ, орендар стає її власником у
частині необхідних витрат на поліпшення, якщо інше не передбачено
договором оренди. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе
орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди. Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди орендодавцю,
несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження. Орендоване майно страхується орендарем на користь того
учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об'єкта оренди. Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем
або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору страхування.
V. Припинення договору оренди
Одностороння відмова від договору оренди не допускається. Договір оренди припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря); банкрутства орендаря; загибелі об'єкта оренди; ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або
орендодавцем. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На
вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково
розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх
зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами
України. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії
та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він
зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах,
зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення
стану орендованого майна або його загибель, він повинен
відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення
або загибель майна сталися не з його вини. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення
орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони
можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою
орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець
зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення
в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної
в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті
таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем
без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для
майна, компенсації не підлягає. У разі припинення договору оренди, у випадках його
розірвання, закінчення строку його дії та відмови від його
продовження або банкрутства орендаря, орендар окремого
індивідуально визначеного майна зобов'язаний повернути це майно
відповідному підприємству, господарському товариству, створеному у
процесі приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику. У разі якщо правонаступник органу, який до укладення договору
оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном, не
визначений, об'єкт оренди, не заборонений до оренди чи
приватизації, може бути переданий в оренду орендодавцем,
зазначеним в абзаці 18 Розділу I цих Методичних рекомендацій, або
приватизований в установленому законом порядку, якщо вивчення
попиту не виявило потенційних орендарів.
VI. Контроль за використанням

майна, переданого в оренду
Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім
іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на
органи, які відповідно до Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) здійснюють державну політику у
сфері оренди. Контроль за використанням іншого окремого індивідуально
визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи,
уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього
майна.
Начальник управління
правового забезпечення Л.В.Петасюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: