open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2001  № 616


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2001 р.
за № 1093/6284

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 773 від 05.07.2004
№ 1365 від 07.10.2013}

На виконання Законів України "Про освіту", "Про охорону праці" та розпорядження Міністерства освіти України від 24.06.99 № 62 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (далі - Положення), що додається.

2. Надрукувати це Положення в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів забезпечити вивчення Положення в навчальних закладах і установах освіти.

4. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах (розділ II), затверджене наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 № 429, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.12.93 за № 178.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Богомолова А.Г.

Міністр

В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.08.2001  № 616
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
07.10.2013 № 1365)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2001 р.
за № 1093/6284

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює єдиний порядок розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами (далі – учасники навчально-виховного процесу) під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час трудового та професійного навчання в навчальних закладах на території України, і поширюється на дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні, вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти незалежно від форм власності й підпорядкування.

2. Нещасні випадки, що сталися з працівниками, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або фактично допущені до роботи у навчальних закладах, підлягають розслідуванню і обліку відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі - Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві).

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

нещасний випадок - обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час навчально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесу;

травма - порушення анатомічної функції тканин або органів людини, спричинене зовнішньою дією або впливом зовнішнього фактора.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про охорону праці», Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві та інших нормативно-правових актах з цих питань.

4. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме: травми через нанесення тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою особою, предметами, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу.

5. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

пiд час проведення навчальних занять (лекцiй, урокiв, практичних, лабораторних занять, iнших занять та в перервах мiж ними) вiдповiдно до навчальних, виробничих i наукових планів та розкладу занять;

під час прямування на заняття з одного корпусу навчального закладу до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;

під час проведення позакласних, позашкiльних та iнших заходiв у вихiднi, святковi та канiкулярнi днi, якщо цi заходи здiйснюються пiд безпосереднiм керiвництвом працiвника навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керiвника, майстра виробничого навчання тощо) або іншої особи, яка призначена наказом керiвника навчального закладу за його згодою;

пiд час занять з трудового i професiйного навчання, проведення професiйних, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, виробничої та навчальної практики, якi проводяться вiдповiдно до навчальних планiв у навчальних закладах або на дiльницях (територiях), що їм належать;

під час роботи у шкiльних лiсництвах, на навчально-дослiдних дiлянках навчального закладу;

пiд час роботи у трудових студентських загонах, учнівських об’єднаннях (таборах працi i вiдпочинку);

під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходiв, екскурсiй, походiв, експедицiй, органiзованих навчальним закладом у встановленому порядку;

пiд час перевезень учасників навчально-виховного процесу до мiсця проведення навчання, інших заходiв i назад у разі органiзованого прямування їх на запланований захiд на транспортi або пiшки;

унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо нещасні випадки сталися під час проведення занять, інших заходів та робіт, зазначених в абзацах другому - дев’ятому цього пункту.

6. Погіршення стану здоров’я або втрату працездатності внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався пiд час навчально-виховного процесу, на письмовий запит керiвника навчального закладу надає медичний висновок про стан потерпілого та характер ушкоджень.

7. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або наркотичного сп’яніння.

8. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу у випадках, не зазначених у пункті 5 цього розділу, розслідуються і беруться на облік згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270 (зі змінами) (далі - Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру).

9. Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу, які мешкають у гуртожитках навчальних закладів, і пов’язані з порушенням правил перебування у гуртожитках, затверджених в установленому порядку, розслідуються і беруться на облік відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

10. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, здійснює відповідний орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад.

11. Громадський контроль здійснюють професійні спілки через своїх представників у навчальному закладі, а також уповноважені трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

ІІ. Розслідування нещасних випадків

1. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу за обставин, що визначені в пункті 5 розділу І цього Положення, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити безпосереднього керiвника (учителя, вихователя, викладача, іншу особу, яка була присутня під час проведення заходів навчально-виховного процесу в навчальному закладі чи за його межами), який зобов'язаний:

термiново органiзувати надання першої медичної допомоги потерпiлому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

зберегти обстановку на мiсцi в тому станi, в якому вона була на момент подiї (якщо це не загрожує життю i здоров'ю тих, хто там перебуває, i не призведе до бiльш тяжких наслiдкiв);

повідомити про те, що сталося, керівника навчального закладу та особу, на яку покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі.

Якщо нещасний випадок трапився пiд час походiв, екскурсiй або iнших заходiв поза територiєю району (мiста), де розташовано навчальний заклад, особа, відповідальна за проведення заходу, негайно повiдомляє також орган управлiння освiтою за мiсцем подiї.

2. Керiвник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно:

ужити заходiв щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

повiдомити батьків потерпiлого (особу, яка представляє його iнтереси);

направити письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу для отримання медичного висновку про характер i тяжкiсть ушкодження потерпілого;

протягом доби утворити наказом комісію з розслiдування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.

Про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу через нанесення тілесних ушкоджень внаслідок бійок, скоєння правопорушень під час навчально-виховного процесу, керівник навчального закладу також інформує правоохоронні органи.

3. До складу комісії з розслідування нещасних випадків включаються:

заступник керiвника навчального закладу, на якого покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності навчального закладу (голова комісії) і який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680;

керівник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Якщо чисельність працівників навчального закладу менша ніж 20 осіб (дошкільний навчальний заклад, позашкільний навчальний заклад тощо), комісію з розслідування нещасного випадку утворює орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад.

До складу комісії не включається працівник навчального закладу, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці, безпеки життєдіяльності у структурному підрозділі навчального закладу (лабораторія, кабінет, майстерня тощо), де стався нещасний випадок.

4. Потерпілий, його батьки, особи, які представляють інтереси потерпілого, мають право брати участь у роботі комісії, надавати свої пояснення та пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що пояснюють причини та обставини нещасного випадку, викладати в письмовій чи усній формі свою особисту думку щодо нещасного випадку та отримувати від комісії інформацію про хід проведення розслідування.

5. Потерпілий, його батьки або особи, які представляють інтереси потерпілого, можуть звернутися до керівника навчального закладу з письмовою заявою про нерозголошення інформації про наслідки нещасного випадку, якщо така інформація може завдати моральної шкоди потерпілому.

6. Комiсiя з розслiдування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати її утворення провести розслiдування нещасного випадку. У разі необхідності проведення експертиз, лабораторних досліджень, випробувань, надання інших документів для встановлення обставин та причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з органом управління освітою вищого рівня, але не більше ніж на місяць. Рішення про таке продовження приймає комісія з розслідування нещасного випадку, наказ про продовження строку розслідування видає керівник навчального закладу, який затвердив склад комісії.

7. Під час проведення розслідування нещасного випадку комісія повинна:

з'ясувати обставини i причини нещасного випадку;

отримати пояснення у потерпiлого;

виявити i опитати свiдкiв та осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити вiдповiдальних за це осiб;

скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н (далі - акт Н-Н) згідно з додатком 1 до цього Положення у п’яти примiрниках, який затверджується керiвником навчального закладу.

До акта Н-Н додаються пояснення свiдкiв, потерпiлого та iншi документи щодо обставин нещасного випадку, наявності шкiдливих i небезпечних факторiв та медичний висновок про стан здоров’я потерпілого в результаті нещасного випадку.

8. Акт Н-Н підписують голова та всі члени комісії з розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом зазначеного акта член комісії письмово викладає свою думку, яка додається до акта і є його невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті Н-Н.

9. Керiвник навчального закладу вiдповiдає за правильне i своєчасне розслiдування та облiк нещасних випадкiв, складання акта Н-Н, розроблення i виконання заходiв щодо усунення причин нещасного випадку.

10. Керiвник навчального закладу протягом одного робочого дня пiсля одержання матеріалів, підготовлених комісією з розслідування за підсумками її роботи, повинен розглянути і затвердити акт Н-Н.

Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів надсилаються керівником навчального закладу:

потерпілому, батькам або особі, яка представляє інтереси потерпілого;

керівнику структурного пiдроздiлу навчального закладу, де стався нещасний випадок;

начальнику служби охорони праці навчального закладу або особі, на яку покладено ці обов'язки (відповідальному);

органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, засновнику (власнику) навчального закладу;

архiву навчального закладу.

11. У випадках вiдмови керівника навчального закладу від утворення комісії з розслідування нещасного випадку і складання акта Н-Н, а також у разі незгоди потерпiлого, його батькiв або особи, яка представляє iнтереси потерпілого, зі змiстом або висновками акта Н-Н питання щодо розслідування нещасного випадку розглядають орган управління освiтою вищого рівня, засновник (власник) навчального закладу у строк не бiльше десяти робочих днiв з дня подання до них письмової заяви потерпiлого, його батькiв або особи, яка представляє iнтереси потерпілого.

12. Один примірник акта Н-Н разом з матеріалами розслідування зберiгається в архiвi навчального закладу, органу управлiння освiтою протягом 60 рокiв.

13. Нещасний випадок, про який потерпілий не повідомив керівника навчального закладу протягом робочого (навчального) дня, коли трапився нещасний випадок, або наслідки якого проявилися не відразу і засвідчені лікувально-профілактичним закладом, розслідується протягом календарного місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого) згідно з цим Положенням. У цьому разі питання про складання акта Н-Н вирішується комісією з розслідування навчального закладу, яка утворюється наказом керівника навчального закладу, після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.

14. Якщо погіршення стану здоров’я потерпілого сталося внаслідок загального захворювання, хвороби, що підтверджено відповідним медичним висновком лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання потерпілого, нещасний випадок розслідується за первинним діагнозом, при цьому наслідок погіршення стану здоров’я не враховується.

15. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу навчальних закладів під час проходження ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством згідно з Порядком розслідування нещасних випадків на виробництві. У розслідуванні бере участь представник навчального закладу.

16. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учасниками навчально-виховного процесу навчальних закладів, які проходять виробниче навчання, практику або виконують роботу під керівництвом учителя, викладача, майстра виробничого навчання навчального закладу на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети, розслідуються органом управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу або керівником навчального закладу спільно з представником підприємства, оформляються актом про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, наведеною в додатку 4 до Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві, беруться на облік органом управління освітою, навчальним закладом та підприємством. Один примірник затвердженого акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 надсилається керівнику навчального закладу за місцем навчання потерпілого, другий - до органу управління освітою, засновнику (власнику), якому підпорядкований навчальний заклад.

17. Нещасний випадок, що стався під час проведення походів, екскурсій, експедицій з навчальною метою поза територiєю району (мiста), де розташовано навчальний заклад, розслідується комісією органу управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути для участі у розслідуванні представника навчального закладу, з учасником навчально-виховного процесу якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник такого самого за типом навчального закладу. Матеріали розслідування, у тому числі акти Н-Н, надсилаються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу та керівнику навчального закладу.

18. Після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого від нещасного випадку відповідно до довідки лікувально-профілактичної закладу керівник навчального закладу складає та надсилає в десятиденний строк до органу управління освітою та всім особам і організаціям, зазначеним у пункті 10 цього розділу, яким надсилалися акти Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку згідно з додатком 2 до цього Положення.

19. Усi нещаснi випадки, оформленi актами Н-Н, беруться на облік і реєструються навчальним закладом, органом управлiння освітою у журналi реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, згідно з додатком 3 до цього Положення.

20. Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу і не спричинили втрату здоров’я, наслідком яких є мікротравми, засвідчуються і реєструються медичним працівником навчального закладу в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, згідно з додатком 4 до цього Положення. Такі нещасні випадки не беруться на облік навчальним закладом.

У разі настання через деякий час у постраждалого від мікротравм ушкодження здоров’я розслідування нещасного випадку проводиться відповідно до пункту 13 цього розділу.

21. У разі самогубства учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу проводиться розслідування, складається акт Н-Н і такий нещасний випадок береться на облік.

22. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу в транспортних засобах (автомобільному, залізничному, міському електротранспорті тощо) за обставин, зазначених в абзаці восьмому пункту 5 розділу І цього Положення, розслідуються відповідно до цього Положення з урахуванням матеріалів розслідування, що проводять уповноважені на це органи у встановленому порядку. Для отримання результатів розслідування уповноважених органів керівник навчального закладу надсилає до них письмовий запит.

ІІІ. Спеціальне розслідування нещасних випадків

1. Спецiальному розслiдуванню пiдлягають нещасні випадки:

групові, що трапилися одночасно з двома i бiльше потерпілими, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень;

що спричинили тяжкі наслідки (у тому числі інвалідність потерпілого);

iз смертельним наслiдком; випадки смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу.

2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, нещасний випадок iз смертельним наслiдком та у випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу керiвник навчального закладу зобов'язаний негайно повiдомити:

батькiв потерпiлого або особу, яка представляє його iнтереси;

лікувально-профілактичний заклад за мiсцем, де стався нещасний випадок (у разі виявлення отруєнь - відповідний територіальний орган державної санітарно-епідеміологічної служби);

орган управлiння освiтою, інший центральний орган виконавчої влади, засновника (власника), якому підпорядкований навчальний заклад;

органи прокуратури та внутрiшнiх справ за мiсцем, де стався нещасний випадок.

Повідомлення про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком) згідно з додатком 5 до цього Положення надсилається за допомогою засобів оперативного зв’язку (телефон, телеграф, факс тощо).

3. Про кожний груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, нещасний випадок із смертельним наслідком та випадок смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу орган управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу протягом доби повідомляє МОН України, надсилає матеріали спеціального розслідування в триденний строк після закінчення розслідування.

Такi самі повiдомлення надсилаються, якщо смерть потерпiлого настала внаслідок нещасного випадку через деякий час, пiд час тимчасового звiльнення вiд занять у навчальному закладi. У таких випадках спецiальне розслiдування здiйснюється з використанням матерiалiв ранiше проведеного розслiдування нещасного випадку, у тому числі акта Н-Н.

4. Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, у випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу проводиться комісією зі спеціального розслідування, яка створюється наказом керівника органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, за участю представника МОН України.

5. Спеціальне розслідування нещасного випадку з особливо тяжкими наслідками, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано більше 10 осіб, проводиться комісією зі спеціального розслідування, призначеною наказом МОН України.

6. До складу комісії зі спецiального розслiдування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслiдком або випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу входять:

голова - керiвник (заступник керівника) органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу;

члени:

керівник (заступник керівника) навчального закладу;

керівник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

представник МОН України (крім випадків смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу).

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, причин і можливих наслідків нещасного випадку тощо) до складу комісії можуть бути включені представники правоохоронних органів, органів державного нагляду за охороною праці, пожежного нагляду, органів охорони здоров’я, спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та реагування на надзвичайні ситуації, інших органів (за згодою).

Комісія зі спеціального розслідування зобов’язана:

з'ясувати обставини i причини нещасних випадків, отримати пояснення у потерпiлого (потерпілих);

виявити i опитати свiдкiв та осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити вiдповiдальних за це осiб.

7. Члени комісії зі спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям) щодо їх прав відповідно до законодавства України.

8. Комiсiя зі спецiального розслiдування протягом 10 робочих днiв з дня її утворення розслiдує нещасний випадок i складає акт спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком) (далі - акт спеціального розслідування) згідно з додатком 6 до цього Положення, оформляє iншi необхiднi документи i матеріали, перелік яких наведено в пункті 12 цього розділу. За потреби встановлений строк розслiдування може бути продовжений органом управління освітою, який утворив комiсiю зі спецiального розслiдування, але не більш як на 30 календарних днів.

9. Акт спеціального розслідування затверджується органом управління освітою, який призначив комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку.

10. Копiї актiв спецiального розслiдування i акта Н-Н (на кожного потерпiлого окремо) та наказ керiвника навчального закладу за результатами розслiдування нещасного випадку надсилаються до органу управлiння освiтою, який зобов'язаний надіслати по одному примірнику до МОН України, іншого центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, засновнику (власнику) навчального закладу.

11. За результатами спеціального розслідування не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік випадки смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу від загального захворювання, хвороби за наявності медичного висновку лікувально-профілактичного закладу за місцезнаходженням навчального закладу.

12. До матерiалів спецiального розслiдування належать:

копiя наказу про утворення комiсiї із спецiального розслiдування;

акт спецiального розслiдування;

копiя акта Н-Н на кожного потерпiлого окремо;

плани, схеми i фотознiмки мiсця подiї;

протоколи опитувань, пояснення свiдкiв нещасного випадку та iнших причетних осiб, а також посадових осiб, вiдповiдальних за дотримання вимог норм i правил з охорони праці;

витяг з журналу реєстрації iнструктажiв з охорони праці, безпеки життєдіяльності з потерпілим, у тому числі копія сторінки журналу обліку навчальних занять про реєстрацію інструктажу з безпеки життєдіяльності з потерпілим;

витяг з журналу реєстрації iнструктажiв з охорони праці, безпеки життєдіяльності з педагогічними працівниками, якщо потерпілий - вихованець дошкільного навчального закладу;

копії документів про проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередніх керівників (учителів, вихователів, викладачів, майстрів трудового навчання тощо) під час навчально-виховного процесу;

медичний висновок про характер i тяжкiсть ушкоджень, що заподіяні потерпiлому, або причини його смертi;

висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та iнших дослiджень, експериментів, аналiзiв тощо.

13. На вимогу комiсiї зі спецiального розслiдування керівник навчального закладу зобов'язаний:

запросити для участi в розслiдуваннi нещасного випадку спецiалiстiв-експертiв, які можуть утворювати експертну комiсiю;

організувати фотознiмки пошкодженого об'єкта, мiсця нещасного випадку та надати iншi необхiднi документи;

організувати проведення лабораторних дослiджень, випробувань та iнших робіт;

надати транспортнi засоби та засоби зв'язку, необхiднi для роботи комісії з розслiдування нещасного випадку;

забезпечити друкування, розмноження у необхiднiй кiлькостi матерiалiв спецiального розслiдування.

14. Експертна комiсiя утворюється за рішенням комiсiї зі спецiального розслiдування, у якому визначаються питання, якi вимагають експертного висновку. Письмовий висновок експертної комiсiї надсилається до голови комісії зі спеціального розслідування.

15. Навчальний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії зі спеціального розслідування та залученням до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами комісії або залучені до її роботи, навчальний заклад здійснює відповідно до законодавства.

16. Орган управління освітою, який утворив комісію зі спеціального розслідування, протягом п’яти робочих днів пiсля закінчення спеціального розслідування направляє матерiали до органів прокуратури за місцем настання групового нещасного випадку або випадку iз смертельним наслiдком.

17. Керiвник навчального закладу, органу управлiння освітою за місцезнаходженням навчального закладу зобов'язаний протягом п’яти робочих днів розглянути матерiали спецiального розслiдування нещасного випадку i видати наказ про вжиття запропонованих комiсiєю зі спецiального розслiдування заходів щодо запобiгання подiбним випадкам, а також розглянути пропозиції комісії зі спеціального розслідування щодо притягнення осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу, до вiдповiдальностi згідно із законодавством України.

Про виконання зазначених заходiв керiвник навчального закладу письмово повiдомляє орган управлiння освітою за місцезнаходженням.

18. МОН України після одержання матеріалів спеціального розслідування розглядає обставини і причини групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком) і за результатами розгляду вживає відповідних заходів щодо запобігання нещасним випадкам.

ІV. Звітність про нещасні випадки

1. Навчальний заклад на підставі актів Н-Н подає адміністративні дані - звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі за підсумками року за формою НВ (додаток 7) органу управління освітою за місцезнаходженням. Органи управління освітою на місцях складають зведений звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах за формою НВ згідно з додатком 8 до цього Положення, який надсилають органам управління освітою вищого рівня.

2. Керівник навчального закладу відповідає за достовірність зазначених у звіті відомостей згідно із законодавством України.

3. Якщо у звiтному перiодi настала смерть потерпiлого внаслідок нещасного випадку, що стався минулого року, і у звiтi за минулий перiод цей випадок зарахований до загальної кiлькостi потерпiлих, у звiтному перiоді цей нещасний випадок зараховується тiльки до потерпiлих iз смертельним наслiдком.

4. Навчальний заклад, органи управління освітою за місцезнаходженням навчальних закладів, МОН України заслуховують на засiданнях педагогічних рад, колегiй, на нарадах стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, проводять аналiз причин нещасних випадкiв, що трапились, розробляють заходи щодо їх запобігання.

5. Контроль за правильним i своєчасним розслiдуванням та облiком нещасних випадкiв, що трапились з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу, а також за виконанням заходiв щодо усунення причин нещасних випадкiв здiйснюють МОН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республiки Крим, органи управління освітою за місцезнаходженням навчальних закладів.

6. МОН України здійснює оперативний облік загальної кількості потерпілих, у тому числі в групових нещасних випадках та нещасних випадках із смертельним наслідком.

{Положення в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}

Начальник департаменту
економіки та соціального розвитку
Міністерства освіти і науки України

П.М. Куліков
Додаток 1
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 7 розділу ІІ)

АКТ
про нещасний випадок що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу)
(Форма Н-Н)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}


Додаток 2
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 18 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}Додаток 3
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 19 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації нещасних випадків, що сталися
у _______________________________________________________
(найменування навчального закладу, органу управління освітою)

з учасниками навчально-виховного процесу

№ з/п

Дата, час події

Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого, рік народження

Клас (група)

Місце події (аудиторія, клас, кабінет, підприємство, місце проведення заходу тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Дата складання, номер акта Н-Н

Діагноз та наслідки нещасного випадку

Підпис потерпілого (особи, що представляє його інтереси) в отриманні акта Н-Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}
Додаток 4
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 20 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації мікротравм, що сталися
у ____________________________________________________
(найменування навчального закладу)

з учасниками навчально-виховного процесу

№ з/п

Дата, час нещасного випадку

Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого, рік народження

Клас, група, курс

Короткі обставини і причини нещасного випадку

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що внесла запис

1

2

3

4

5

6

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}
Додаток 5
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 2 розділу ІІI)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком)

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}


Додаток 6
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 8 розділу ІІI)

АКТ
спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком)

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}Додаток 7
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 1 розділу ІV)

ЗВІТ
про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі
за 20_____ рік

Подають

Строк подання

Форма НВ
(річна)

Hавчальні заклади:
дошкільні, загальноосвітні, позашкільні - органу управління освітою за місцезнаходженням незалежно від форми власності та підпорядкування;
професійно-технічні, вищі - органу управління освітою за підпорядкуваннямне пізніше 01 лютого

Респондент:

Найменування _______________________________________________________________

Місцезнаходження ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
   (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо,
                                                       № будинку, корпусу, № квартири, офіса)

Форма власності _____________________________________________________________
                                                                               (державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування _____________________________________________________________

Розділ 1. Відомості про нещасні випадки

Учасники навчально-виховного процесу

№ рядка

Кількість учасників навчально-виховного процесу - усього, осіб

Кількість нещасних випадків, оформлених актами Н-Н

усього

групових

із смертельним наслідком

А

Б

1

2

3

4

Вихованці
Учні
Студенти
Слухачі
Стажисти
Клінічні ординатори
Аспіранти
Докторанти

01
02
03
04
05
06
07
08

Розділ 2. Кількість потерпілих від нещасних випадків за видами діяльності навчального закладу

Вид діяльності під час навчально-виховного процесу

№ рядка

Кількість потерпілих, осіб

усього

у тому числі від нещасних випадків із смертельним наслідком

А

Б

1

2

Усього,

01у тому числі під час:
навчальних занять (уроків, лекцій, лабораторних, практичних робіт тощо);

01.1занять з фізкультури, рухливих ігор;

01.2виробничої практики;

01.3уроків професійного і трудового навчання (професійної орієнтації);

01.4перебування (праці) у літніх студентських таборах, трудових об'єднаннях тощо;

01.5сільгоспробіт;

01.6спортивних занять (змагань, тренувань, загартувань тощо);

01.7екскурсій, походів, експедицій, прогулянок;

01.8перерв;

01.9інших видів діяльності (роботи із самообслуговування, прибирання території тощо)

01.10____________________________________
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форми звітності)

__________________________
(П.І.Б.)

Телефон: _____________ факс: _______________ електронна пошта: ___________________

Порядок
заповнення форми НВ «Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі»

Заповнення розділу 1. Відомості про нещасні випадки

1. У графі 1 за рядками 01 - 08 зазначається загальна кількість вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів навчального закладу на початок навчального року окремо за кожною категорією тих, хто навчається (залежно від типу навчального закладу).

2. У графі 2 за рядками 01 - 08 на підставі актів за формою Н-Н наводиться інформація про кількість нещасних випадків, що сталися з конкретною категорією тих, хто навчається, протягом календарного року.

3. У графі 3 за рядками 01 - 08 зазначається кількість групових нещасних випадків, у графі 4 - кількість нещасних випадків із смертельним наслідком.

Заповнення розділу 2. Кількість потерпілих від нещасних випадків за видами діяльності навчального закладу

1. У графі 1 за рядками 01 - 01.10 наводиться інформація про загальну кількість потерпілих від нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу за відповідним видом діяльності навчального закладу.

2. У графі 2 за рядками 01 - 01.10 зазначається кількість потерпілих осіб від нещасних випадків із смертельним наслідком.

3. У звіті заповнюються всі показники, за відсутності будь-якого з них ставиться риска. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника навчального закладу.

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}Додаток 8
до Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах
(пункт 1 розділу ІV)

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
за 20_____ рік

Подають

Строки подання

Форма НВ (зведена)
(річна)

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та міських виконкомів - Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

не пізніше 10 лютого

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству освіти і науки України

не пізніше 20 лютого

Респондент:

Найменування _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Місцезнаходження ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,
                                          вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офіса)

Розділ 1. Відомості про нещасні випадки

Учасники навчально-виховного процесу

№ рядка

Кількість учасників навчально-виховного процесу - усього, осіб

Кількість нещасних випадків,

оформлених актами Н-Н

усього

групових

із смертельним наслідком

А

Б

1

2

3

4

Вихованці
Учні
Студенти
Слухачі
Стажисти
Клінічні ординатори
Аспіранти
Докторанти

01
02
03
04
05
06
07
08

Розділ 2. Кількість потерпілих осіб від нещасних випадків за видами діяльності навчальних закладів під час навчально-виховного процесу

Вид діяльності під час навчально-виховного процесу

№ рядка

Кількість потерпілих за формою НВ

У тому числі у

вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

загальноосвітніх навчальних закладах

професійно-технічних навчальних закладах

позашкільних навчальних закладах

дошкільних навчальних закладах

закладах післядипломної освіти

усього

у тому числі від нещасних випадків із смертельним наслідком

усього потерпілих

із смертельним наслідком

усього потерпілих

із смертельним наслідком

усього потерпілих

із смертельним наслідком

усього потерпілих

із смертельним наслідком

усього потерпілих

із смертельним наслідком

усього потерпілих

із смертельним наслідком

усього потерпілих

із смертельним наслідком

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього,

01

у тому числі під час навчальних занять (уроків, лекцій, лабораторних, практичних робіт тощо);

01.1

занять із фізкультури, рухливих ігор;

01.2

виробничої практики;

01.3

уроків професійного і трудового навчання (професійної орієнтації);

01.4

перебування (праці) у літніх студентських таборах, трудових об'єднаннях тощо;

01.5

сільгоспробіт;

01.6

спортивних занять (змагань, тренувань, загартувань тощо);

01.7

екскурсій, походів, експедицій, прогулянок;

01.8

перерв;

01.9

інших видів діяльності (роботи із самообслуговування, прибирання території тощо)

01.10

Кількість навчальних закладів, за якими складено звіт (02) __________________________

____________________________________
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)

__________________________
(П.І.Б.)

Телефон: _____________ факс: _______________ електронна пошта: ___________________

Порядок
заповнення форми НВ (зведена) «Зведений звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

Заповнення розділу 1. Відомості про нещасні випадки

1. У графі 1 за рядками 01 - 08 зазначається кількість вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів навчальних закладів, за якими надається звіт, на початок навчального року окремо за кожною категорією тих, хто навчається.

2. У графі 2 за рядками 01 - 08 на підставі актів за формою Н-Н заповнюється загальна кількість нещасних випадків, що сталися з конкретною категорією тих, хто навчається, протягом календарного року.

3. У графі 3 за рядками 01 - 08 зазначається кількість групових нещасних випадків, у графі 4 - кількість нещасних випадків із смертельним наслідком.

Заповнення розділу 2. Кількість потерпілих від нещасних випадків за видами діяльності навчальних закладів під час навчально-виховного процесу

1. У графі 1 за рядком 01 на підставі актів за формою Н-Н зазначається загальна кількість потерпілих осіб від нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу.

2. У графі 2 за рядком 01 надається інформація про потерпілих осіб від нещасних випадків із смертельним наслідком.

3. У графах 3-16 за рядками 01.1 - 01.10 на підставі актів за формою Н-Н зазначається кількість потерпілих осіб від нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу за відповідними видами діяльності навчальних закладів різних типів.

4. У рядку 02 зазначається загальна кількість навчальних закладів, за якими складено звіт.

5. У звіті заповнюються всі показники, за відсутності будь-якого з них ставиться риска. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника органу управління освітою.

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1365 від 07.10.2013}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: