open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2011 N 1027/0/16-11

Про затвердження Порядку надання

Мінкультури України дозволу (погодження)

щодо передачі в оренду державного майна

(крім цілісних майнових комплексів підприємств)

З метою ефективного використання та збереження державного
майна, віднесеного до сфери управління Міністерства культури
України, та єдиного системного підходу до порядку підготовки та
розгляду матеріалів щодо передачі в оренду державного майна, що
знаходиться в управлінні закладів культури, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання Міністерством культури України
дозволу (погодження) на передачу в оренду державного майна (крім
цілісних майнових комплексів підприємств), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства у
10-денний строк довести цей наказ до відома підприємств, установ
та організацій, віднесених до сфери управління Мінкультури
України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Губіну О.О.
Міністр М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

14.11.2011 N 1027/0/16-11
ПОРЯДОК

надання Міністерством культури України

дозволу (погодження) на передачу в оренду

державного майна (крім цілісних майнових

комплексів підприємств)

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок надання Міністерством культури України (далі
- Мінкультури України) дозволу (погодження) щодо передачі в оренду
державного майна (крім цілісних майнових комплексів підприємств)
(далі - Порядок) розроблений відповідно до Господарського кодексу
України ( 436-15 ), Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ), Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р.
N 786 ( 786-95-п ) (із змінами і доповненнями), Методики оцінки
об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 02.01.2003 р. N 3 ( 3-2003-п ), наказу Міністерства
культури і туризму України від 18.04.2007 р. N 343/0/16-07 "Про
забезпечення ефективного використання та збереження державного
майна" та з урахуванням інших нормативно-правових актів України з
питань оренди майна.
1.2. Цей Порядок визначає механізм надання Мінкультури
України дозволу (погодження) на передачу державного майна,
віднесеного до його сфери управління, в оренду фізичним і
юридичним особам України.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Балансоутримувач - підприємство, установа, організація, на
балансі яких знаходиться закріплене за ними на праві
господарського відання, оперативного управління державне майно.
Інші терміни вживаються у значенні, прийнятому Законом
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ).
II. Прийняття рішення
2.1. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна може виходити
від орендарів та від орендодавців.
2.2. З метою отримання дозволу (погодження) на передачу в
оренду майна балансоутримувач або орендодавець звертаються до
Мінкультури України листом на ім'я заступника Міністра.
2.3. Разом із зверненням стосовно передачі майна в оренду
подаються такі документи:
1) Проект договору оренди державного майна з визначенням
істотних вимог та додатків до договору.
2) Витяг з протоколу загальних зборів (конференції)
працівників підприємства балансоутримувача про рішення щодо
доцільності передачі майна в оренду або згода профспілкового
органу про рішення щодо доцільності передачі майна в оренду. Фонд
державного майна України, його регіональні відділення чи
представництва подають погодження балансоутримувача на передачу
майна в оренду.
3) Техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі
майна в оренду.
4) Відомість про вартість основних засобів, які пропонуються
для передачі в оренду (додаток 1).
5) Звіт про оцінку майна, що пропонується до передачі в
оренду (крім орендарів - бюджетних установ).
6) Рецензію на оцінку майна, яке пропонується до передачі в
оренду, загальною площею до 200 кв.м (крім орендарів - бюджетних
установ).
7) Кандидатуру до складу конкурсної комісії працівника
балансоутримувача.
8) Довідка про фактичну загальну площу нерухомого майна
балансоутримувача та площ, які передані в оренду (додаток 2) та
копія поверхового плану, завірена орендодавцем із вказівкою місця
розташування об'єкта оренди.
9) Акт інвентаризації майна, що пропонується до передачі в
оренду, та площ, які передані в оренду (додаток 3).
10) Довідка про наявність на об'єкті оренди засобів,
пов'язаних з державною таємницею та розміщенням мобілізаційного
завдання.
11) У випадку порушення провадження у справі про банкрутство
балансоутримувача державного майна, яке передається в оренду,
необхідно отримати погодження арбітражного керуючого щодо передачі
нерухомого майна в оренду або, якщо балансова вартість об'єкта
оренди перевищує один відсоток балансової вартості активів
боржника (відповідно дост. 3 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом")
( 2343-12 ).
У разі потреби Мінкультури України може надати запит до
балансоутримувача щодо отримання додаткових документів, необхідних
для прийняття рішення про передачу майна в оренду.
2.4. Управління матеріально-ресурсного забезпечення
Міністерства в термін не більше 5-ти робочих днів після отримання
повного пакета документів, визначених пунктом 2.3 цього Порядку:
- визначає доцільність оренди майна з урахуванням можливості,
перш за все, використання майна, що передається в оренду
балансоутримувачем за цільовим призначенням з метою збільшення
обсягів виробництва;
- ураховує можливість відтоку інформації, яка є
конфіденційною для балансоутримувача та призведе до подальшої
втрати конкурентоспроможності;
- ураховує галузеву специфіку роботи балансоутримувача;
- визначає чи об'єкти оренди не підлягають під критерії
заборони до приватизації, визначені п. 2 ст. 5 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 );
- визначає термін, на який дається дозвіл (погодження) на
передачу майна в оренду;
- готує проект листа-рішення щодо дозволу (погодження) за
формою згідно із додатком 4 до цього Порядку або відмови передачі
майна в оренду.
При наявності заяви на оренду значного обсягу майна
балансоутримувача передбачається необхідність прийняття рішення
щодо оренди при умові дослідження об'єкта оренди
спеціально утвореною комісією Мінкультури України з поданням
письмових висновків щодо доцільності оренди.
2.5. Для розгляду документів та підготовки пропозицій щодо
передачі в оренду майна Мінкультури України утворює комісію з
питань доцільності відчуження та передачі в оренду майна
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Мінкультури України, склад, регламент роботи і
повноваження якої затверджується наказом Міністерства.
Комісія з питань доцільності відчуження та передачі в оренду
майна підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Мінкультури України, збирається тільки у разі потреби
для розгляду питань доцільності відчуження та передачі в оренду
майна підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Мінкультури України, у тому числі для проведення
додаткового огляду майна, що пропонується до передачі в оренду
(відчуження).
2.6. Рішення про надання згоди або відмови на передачу в
оренду майна Мінкультури України приймається протягом 15 днів з
дати надходження документів, зазначених у пункті 2.3 цього
Порядку.
У випадку, коли орендодавцем є Фонд державного майна України,
його регіональне відділення чи представництво, балансоутримувач
у п'ятиденний термін після отримання висновків Міністерства
культури України надсилає їх орендодавцю, вказавши погоджену з
Міністерством кандидатуру до складу конкурсної комісії.
2.7. Рішення про відмову в передачі в оренду майна
приймається в разі, коли:
- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.4 цього
Порядку;
- Мінкультури України визначено інші шляхи використання
об'єкта оренди;
- документи подані з порушенням установлених цим Порядком
вимог, а також коли в документах наявні суперечності;
- у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності передачі в
оренду майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що
підтверджують необхідність передачі в оренду майна;
- відповідно до законодавства заборонено передачу майна в
оренду.
2.8. Проект листа-погодження (відмови) управлінням
матеріально-ресурсного забезпечення Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення Міністерства окрім внутрішнього
погодження в Департаменті фінансово-ресурсного забезпечення
погоджується із управлінням бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, управлінням правового забезпечення та заступником
Міністра культури України за напрямком. Термін погодження з кожним
із структурних підрозділів не може перевищувати 2-х робочих днів.
Відповідальність за підготовку відповіді у зазначений
законодавством термін покладається на керівника та відповідального
виконавця управлінням матеріально-ресурсного забезпечення
Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Міністерства.
2.9. При умові відсутності осіб, зазначених у пункті 2.8
цього Порядку, з поважних причин (відпустка, хвороба,
відрядження), рішення погоджується особами, на яких наказом
(розпорядженням) покладені функції виконання обов'язків відсутньої
особи.
2.10. Лист-погодження (відмова) на передачу майна в оренду
підписується головою комісії - заступником Міністра культури
України.
Один екземпляр листа-погодження (відмова) на передачу майна в
оренду обов'язково надсилається балансоутримувачу.
III. Пролонгація
3.1. Пролонгація раніше наданих Міністерством культури і
туризму України дозволів (погоджень) на передачу майна в оренду
здійснюється Мінкультури України як правонаступником відповідно
до Указу Президента України від 09.12.2010 р. N 1085/2010
( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади", на підставі таких документів:
- лист балансоутримувача (за підписом керівника та головного
бухгалтера) або лист орендодавця з погодженням балансоутримувача
на подальшу оренду із зобов'язанням незмінності умов оренди майна;
- копія раніше наданого дозволу (погодження) Міністерства
культури і туризму України на оренду;
- розрахунок економічного ефекту по роках після здачі в
оренду основних засобів (додаток 5).
Зазначені документи надаються до Мінкультури України за 2
(два) місяці до закінчення дії попередньо наданого дозволу
(погодження) на передачу майна в оренду.
3.2. У п'ятиденний термін після дати укладання договору
оренди балансоутримувач надсилає копії договорів до Мінкультури
України.
IV. Особливі вимоги
4.1. Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди виконується
юридичною особою, яка згідно із діючим законодавством України може
бути залучена до виконання робіт з незалежної оцінки та
зареєстрована у Фонді державного майна України як виконавець таких
робіт (вказується номер ліцензії-дозволу та свідоцтва реєстрації).
Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди використовується при
визначенні річної орендної плати (місячної) та умов страхування,
що обумовлюються в договорі оренди.
У разі передачі підприємством в оренду нерухомого майна
площею до 200 кв.метрів звіт про незалежну оцінку майна,
попередньо рецензований у встановленому порядку, затверджується
Мінкультури України.
Рецензування звіту про оцінку майна може виконувати
оцінювач, відмінний від того, що виконував незалежну оцінку
вартості майна, і який має не менш ніж дворічний досвід практичної
діяльності з оцінки майна.
4.2. Опис майна, що надається в оренду (як додаток до
договору оренди), повинен вміщувати такі дані балансоутримувача
про основні фонди: N п/п, найменування, кількість, інвентарний N,
рік випуску, рік вводу в експлуатацію, початкова вартість основних
засобів, залишкова вартість, % зносу, амортизаційні відрахування
за рік (місяць), експертна оцінка (ринкова вартість).
4.3. Акт технічного стану об'єктів оренди вказує (уточнює)
комплектність об'єкта, підкреслює ознаки виробничої потужності,
продуктивності, точності, унікальність технології устаткування
(його частин або вузлів), забезпечення метрологічних рівнів та
характеристик тощо.
Умовою надання в оренду має бути обов'язкове збереження та
розвиток рівня зазначеного в акті технічного стану об'єкта оренди,
його наукового і виробничого потенціалу. Обумовлюються
відповідальність сторін як за поліпшення певних якостей об'єкта
при оренді, так і в разі погіршення або втрати тих якостей
(особливостей), які впливали (визначали) певні характеристики
устаткування, технології тощо.
Умовами надання в оренду основних засобів, що підлягають
реконструкції, оновленню, капітальному ремонту, можуть бути
зобов'язання орендаря відносно проведення таких поліпшень в
установленому порядку (згідно затвердженої технічної та
кошторисної документації) та в ті строки, що встановлюються
строками оренди.
V. Договір оренди
5.1. Відносини між суб'єктами оренди (орендодавцем та
орендарем) регулюються договором оренди, чинним законодавством
України, іншими нормативно-правовими актами.
Договір оренди після отримання узгодження та проведення
конкурсу має бути укладений у письмовій формі, повинен відповідати
діючому законодавству України, зокрема Типовій формі договору
оренди ( z0931-00 ) , затвердженій наказом Фонду державного майна
від 23.08.2000 р. N 1774 ( z0930-00 ) "Типовий договір оренди
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що
належить до державної власності" (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 9 серпня 2007 р. N 1329)
( z0980-07 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21
грудня 2000 р. за N 931/5152) та мати істотні умови, передбачені
ст. 10 Закону України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ).
Істотною умовою договору оренди пам'ятки, щойно виявленого
об'єкта культурної спадщини чи її (його) частини є умови щодо
забезпечення збереження таких об'єктів відповідно до вимог Закону
України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) та умов
охоронного договору.
5.2. При складанні договору оренди та в разі перегляду умов
договору визначається (установлюється) орендна плата.
Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцеві
незалежно від наслідків господарської діяльності за участю
орендованого майна.
Орендна плата зараховується на спеціальні рахунки і
використовується для інвестицій та фінансування капітальних
вкладень.
При визначенні орендної плати необхідно враховувати Методику
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.95 р. N 786 ( 786-95-п ) (із змінами і доповненнями).
5.3. Договір оренди не змінює форму власності. Майно,
передане в оренду, залишається на балансі балансоутримувача (із
зазначенням, що майно передано в оренду) та на основі акта
прийому-передачі на тимчасове (строкове) користування орендарем
зараховується на позабалансовий рахунок.
5.4. Орендодавець та орендар визначають та обумовлюють в
договорі оренди рівень амортизаційних витрат, плату за оренду та
строки оплати.
5.5. Орендар має право збільшити балансову вартість об'єкта
оренди на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта оренди, за
погодженням з Мінкультури України.
5.6. Об'єкт оренди повинен використовуватись тільки за
призначеннями, що обумовлені договором оренди.
VI. Прикінцеві положення
6.1. Облік та звітність операцій з оренди у орендодавців,
віднесених до сфери управління Мінкультури України, ведеться у
відповідності до:
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ),
Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 24.05.95 р. N 88 ( z0168-95 ),
зареєстрованого Мін'юстом України 05.06.95 р. за N 168/704,
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда",
затвердженого наказом Мінфіну України від 28.07.2000 N 181
( z0487-00 ), зареєстрованого Мін'юстом України 10.08.2000 р. за
N 487/4708,
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби", затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р.
N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованого Мін'юстом України 18.05.2000 р.
за N 288/4509,
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні
активи", затвердженого наказом Мінфіну України від 18.10.99 р.
N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованого Мін'юстом України 02.11.99 р.
за N 750/4043,
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси",
затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. N 246
( z0751-99 ), зареєстрованого Мін'юстом України 02.11.99 р. за
N 751/4044,
Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства
України від 17.07.2000 р. N 64 ( z0459-00 ), зареєстрованої
Мін'юстом України 31.07.2000 р. за N 459/4680,
Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 р. N 125
( z0937-00 ), зареєстрованої Мін'юстом України 21.12.2000 р. за
N 937/5158,
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99 р. N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого Мін'юстом України
21.12.99 р. за N 892/4185,
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. N 291 ( z0893-99 ),
зареєстрованої Мін'юстом України 21.12.99 р. за N 893/4186,
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління
Державного казначейства України від 10.12.99 р. N 114
( z0890-99 ), зареєстрованих Мін'юстом України 20.12.99 р. за
N 890/4183,
Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від
10.07.2000 р. N 61 ( z0497-00 ) (у редакції наказу Державного
казначейства України від 14.02.2005 р. N 28) ( z0288-05 ),
зареєстрованої Мін'юстом України 14.08.2000 р. за N 497/4718, з
врахуванням змін і доповнень до них, та інших нормативно-правових
актів з питань обліку та звітності.
6.2. Питання передачі майна в суборенду без згоди
балансоутримувача та дозволу Міністерства культури України
відноситься до грубих порушень умов договору.
6.3. При виявленні однією із сторін певних порушень умов
договору зазначені порушення оформлюються в письмовій формі
(листом та актом сторін), де зазначається адекватність
відповідальності суб'єктів орендних відношень, характер допущених
правопорушень, умови договору оренди, які порушено, та розмір
заподіяної шкоди.
Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення Я.О.Арсірій

Додаток 1

до Порядку надання

Міністерством культури

України дозволу

(погодження) на передачу

в оренду державного

майна (крім цілісних

майнових комплексів

підприємств)
ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(посада, ініціали

та прізвище керівника органу

управління державним

підприємством, установою,

організацією)

____________________________

(посада, ініціали

та прізвище керівника органу

управління державним

підприємством, установою,

організацією)

ВІДОМІСТЬ

про вартість основних засобів, які пропонуються

для передачі в оренду,
станом на "___" ____________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Рік | Рік | Номер інвентарного | Кількість | Вартість |Балансова | Сума | Балансова | |п/п| інвен-|випуску|введення| об'єкта |капітальних| останнього |(первісна)|нарахо-|(залишкова)| | |тарного| | в |----------------------| ремонтів |капітального|вартість, | ваного| вартість, | | |об'єкта| |експлуа-|інвентарний|заводський| | ремонту, | грн. | зносу,| грн. | | | | | тацію | | | | грн. | | грн. | | |---+-------+-------+--------+-----------+----------+-----------+------------+----------+-------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-------+-------+--------+-----------+----------+-----------+------------+----------+-------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+--------+-----------+----------+-----------+------------+----------+-------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+--------+-----------+----------+-----------+------------+----------+-------+-----------| | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+-------+-----------| | Всього: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер ______________ _______________________
суб'єкта (підпис) (прізвище та ініціали)
господарювання

Додаток 2

до Порядку надання

Міністерством культури

України дозволу

(погодження)

на передачу в оренду

державного майна

(крім цілісних

майнових комплексів

підприємств)
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________

(посада, ініціали

та прізвище керівника

органу управління

державним підприємством,

установою, організацією)

________________________

(посада, ініціали

та прізвище керівника

органу управління

державним підприємством,

установою, організацією)

ДОВІДКА

про фактичну загальну площу нерухомого

майна балансоутримувача та площ,

які передані в оренду, на дату звернення

до Міністерства культури України

щодо погодження передачі майна в оренду

---------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Адреса| Загальна | Площі, які | Площі, | Площі, які | |п/п|підприємства,| | площа |використовуються| які |пропонуються| | | установи, | |приміщень,| безпосередньо |здаються| до здачі в | | | організації | | кв.м | підприємством, | в | оренду, | | | | | | кв.м |оренду, | кв.м | | | | | | | кв.м | | ----------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер ______________ _______________________
суб'єкта (підпис) (прізвище та ініціали)
господарювання

Додаток 3

до Порядку надання

Міністерством культури

України дозволу

(погодження) на передачу

в оренду державного

майна (крім цілісних

майнових комплексів

підприємств)
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________

(посада, ініціали

та прізвище керівника

органу управління

державним підприємством,

установою, організацією)

________________________

(посада, ініціали

та прізвище керівника

органу управління

державним підприємством,

установою, організацією)

АКТ

інвентаризації майна, що пропонується

до передачі в оренду, та площ, які передані в оренду
____________________________________________________

(назва об'єкта, підприємства, цеху,

дільниці тощо, де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від "___" _____________ 20__ р.
N ___ комісією у складі __________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до
передачі в оренду і обліковуються на балансовому рахунку N _______
станом на "___" ____________ 200_ р.
Інвентаризацію почато "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 20__ р.
При інвентаризації встановлено таке:
------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Рік | Рік | Номер інвентарного | |При- | |п/п|об'єкта|випуску|введення| об'єкта |-------------------------------|мітка| | | | | в | | Фактично | За даними | | | | | |експлуа-| | виявлено |бухгалтерського| | | | | | тацію | | | обліку | | | | | | |----------------------+---------------+---------------| | | | | | |Інвен-|Завод-|Паспорта|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,| | | | | | |тарний|ський | |кість| грн. |кість| грн. | | |---+-------+-------+--------+------+------+--------+-----+---------+-----+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-------+-------+--------+------+------+--------+-----+---------+-----+---------+-----| | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----| | Всього: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Всього за актом: ____________

(літерами)
а) порядкових номерів
б) загальна кількість одиниць, ____________
фактично: (літерами)
в) на суму, грн., фактично: ____________

(літерами)
Голова комісії __________________ ____________ ______________

(посада) (підпис) (прізвище та

ініціали)
Члени комісії: __________________ ____________ ______________

(посада) (підпис) (прізвище та

ініціали)

Додаток 4

до Порядку надання

Міністерством культури

України дозволу

(погодження)

на передачу в оренду

державного майна (крім

цілісних майнових

комплексів підприємств)

ТИПОВИЙ ЗРАЗОК

рішення Міністерства культури України

з приводу надання дозволу (погодження)

на оренду державного майна у формі листа

(Регіональне відділення ФДМУ)
(Державне підприємство, установа, організація)
Щодо оренди майна
Мінкультури України розглянуло лист _______ (Регіонального
відділення ФДМУ, державного підприємства, установи, організації)
__________ N _______ від ____________ та додані до нього матеріали
і повідомляє.
Відповідно до повноважень, що покладені на Міністерство
культури України, по управлінню майном державних підприємств,
установ та організацій, віднесених до сфери його управління, з
урахуванням вимог ст. 9 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна", та відповідно до протоколу N _______
від ____________ засідання комісії Мінкультури України з питань
доцільності відчуження та передачі в оренду майна підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
Міністерства культури України (у разі необхідності), Міністерство
погоджує передачу в оренду майна (основних засобів) площею ______,
що знаходиться на балансі ____ (державного підприємства, установи,
організації) __________ і розташоване за адресою: _______________.
__________ N _______ від ____________ та додані до нього матеріали
і повідомляє.
Відповідно до повноважень, що покладені на Міністерство
культури України, по управлінню майном державних підприємств,
установ та організацій, віднесених до сфери його управління, з
урахуванням вимог ст. 9 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна", та відповідно до протоколу N _______
від ____________ засідання комісії Мінкультури України з питань
доцільності відчуження та передачі в оренду майна підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
Міністерства культури України (у разі необхідності), Міністерство
погоджує передачу в оренду майна (основних засобів) площею ______,
що знаходиться на балансі ____ (державного підприємства, установи,
організації) __________ і розташоване за адресою: _______________.
Погодження на передачу майна в оренду, на конкурсній основі,
надається терміном на ____ років без права викупу та передачі в
суборенду за умови відсутності на момент здачі в оренду застави,
податкової застави на це майно та за умови, що це майно не
перебуває під судовими арештами.
Зазначене майно не підпадає під критерії заборони до
приватизації, визначені уч. 2 ст. 5 Закону України "Про
приватизацію державного майна" та не відноситься до об'єктів,
включених до переліку об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про
перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації".
Облік та звітність проводити відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
28.07.2000 р. N 181.
Орендну плату розраховувати згідно із Методикою розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р.
N 786 (із змінами і доповненнями), від ринкової вартості об'єкта
оренди, але не нижче вартості об'єкта оренди, визначеної у
відповідному звіті про оцінку майна, виконаному суб'єктом
оціночної діяльності, що має сертифікат Фонду державного майна
України, з урахуванням індексу інфляції і податку на додану
вартість.
Орендну плату використовувати відповідно до чинного
законодавства України.
Відповідальність покладається:
- за звіт про оцінку майна та рецензію на звіт про оцінку
майна, що підлягає здачі в оренду, - на суб'єктів оціночної
діяльності, що мають відповідний сертифікат Фонду державного майна
України;
- за оформлення договорів оренди у відповідності з чинними
нормативно-правовими актами України - на сторони за договором
оренди;
- за цільове використання доходів від здачі державного майна
в оренду - на керівника і головного бухгалтера підприємства,
установи, організації.
До складу конкурсної комісії по визначенню орендаря
пропонується кандидатура керівника ____________________ (назва
підприємства та прізвище, ім'я та по батькові керівника) _________________.
Керівнику підприємства щоквартально подавати до Міністерства
культури України інформацію щодо ефективності здачі державного
майна в оренду.
Відповідь підготовлена на основі наданих матеріалів:

Заступник Міністра

Додаток 5

до Порядку надання

Міністерством культури

України дозволу

(погодження)

на передачу в оренду

державного майна

(крім цілісних майнових

комплексів підприємств)

РОЗРАХУНОК

економічного ефекту по роках після здачі

в оренду основних засобів

тис.грн.
------------------------------------------------------------------ |Назва показника |20__ р.| До здачі в | Після здачі в оренду | | | | оренду | | | | |---------------+-----------------------| | | | 20__ р. |20__ р.|20__ р.|20__ р.| |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Сума виручки, | | | | | | |отримана в | | | | | | |результаті здачі| | | | | | |в оренду | | | | | | |основних засобів| | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Додаткові | | | | | | |платежі в | | | | | | |бюджет: | | | | | | |ПДВ | | | | | | |Податок на землю| | | | | | |Інші платежі | | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Витрати на | | | | | | |утримання | | | | | | |орендованих | | | | | | |основних засобів| | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Кошти, що | | | | | | |залишаються у | | | | | | |розпорядженні | | | | | | |підприємства | | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| | Разом | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
------------------------------------------------------------------ |Назва показника |20__ р.| До здачі в | Після здачі в оренду | | | | оренду | | | | |---------------+-----------------------| | | | 20__ р. |20__ р.|20__ р.|20__ р.| |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Сума виручки, | | | | | | |отримана в | | | | | | |результаті здачі| | | | | | |в оренду | | | | | | |основних засобів| | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Додаткові | | | | | | |платежі в | | | | | | |бюджет: | | | | | | |ПДВ | | | | | | |Податок на землю| | | | | | |Інші платежі | | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Витрати на | | | | | | |утримання | | | | | | |орендованих | | | | | | |основних засобів| | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| |Кошти, що | | | | | | |залишаються у | | | | | | |розпорядженні | | | | | | |підприємства | | | | | | |----------------+-------+---------------+-------+-------+-------| | Разом | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: