open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про приватизацію державного майна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 33-34, ст.273 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51,
ст. 453) такі зміни:
1. У частині другій статті 2:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх
індивідуальних особливостей виключно за кошти";
абзац десятий виключити.
2. Абзац четвертий частини третьої статті 4 виключити.
3. Частину восьму статті 7 виключити.
4. В абзаці четвертому частини третьої статті 8 слова "(крім
випадків використання ними приватизаційних паперів)" виключити.
5. У статті 9:
у частині першій слова "Для обслуговування обігу
приватизаційних паперів, створення" замінити словами "З метою
розвитку";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Порядок створення і діяльності фінансових посередників
визначається законом".
6. В абзаці першому частини другої статті 14 слова "квоти
обов'язкового застосування приватизаційних паперів" виключити.
7. У частині першій статті 15:
абзац другий виключити;
в абзаці третьому слова "у тому числі з виключним
застосуванням приватизаційних паперів" виключити.
8. Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за

конкурсом, на фондових біржах
Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом та на
фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом
державного майна України, Антимонопольним комітетом України,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
9. У статті 17:
у частині шостій слова "пільгове придбання акцій" замінити
словами "придбання акцій за кошти";
частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Якщо вартість майна, що вноситься орендарем (організацією
орендарів або господарським товариством, створеним членами
трудового колективу підприємства, що приватизується) до статутного
фонду товариства, становить менше 25 відсотків його статутного
фонду і з урахуванням вартості акцій, придбаних ними, не перевищує
цього розміру, члени організації орендарів (члени трудового
колективу підприємства - засновники господарського товариства, яке
є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцій, що
є у державній власності, за їх номінальною вартістю у межах 25
відсотків статутного фонду товариства, але не більше 30
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного члена
організації орендарів (члена трудового колективу підприємства -
засновника господарського товариства, яке є орендарем)";
в абзаці другому частини дев'ятої слова "обов'язкова квота
використання майнових приватизаційних сертифікатів" виключити.
10. У статті 18:
в абзаці першому частини другої слова "а також порядок
внесення платежів" виключити;
доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
"7. За рішенням державного органу приватизації до початку
продажу акцій відкритого акціонерного товариства, створеного у
процесі приватизації та корпоратизації, а в інших випадках - за
рішенням вищого органу відкритого акціонерного товариства, до
статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно,
набуте підприємством у період між датою оцінки розміру статутного
фонду та датою державної реєстрації відкритого акціонерного
товариства, безпідставно виключене майно та майно, щодо якого
знято заборону на приватизацію.
Порядок оцінки вартості майна, що додатково вноситься до
статутного фонду товариства, визначається за методикою, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Додаткова емісія акцій на вартість майна, додатково внесеного
до статутного фонду товариства, здійснюється відкритими
акціонерними товариствами, створеними у процесі приватизації та
корпоратизації, у порядку, визначеному Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Продаж акцій додаткової емісії здійснюється державними
органами приватизації конкурентними способами".
11. У статті 21:
в абзаці першому частини першої слова "приватизаційних
паперів, випущених в обіг відповідно до законодавства, а також"
виключити;
у частині третій слова "у межах коштів, що перебувають на цих
рахунках" виключити.
12. Статтю 22 виключити.
13. Частину другу статті 23 виключити.
14. У статті 24:
частину першу виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. За рішенням державного органу приватизації об'єкти
соціально-побутового призначення в разі відмови трудових
колективів підприємств, що приватизуються, від приватизації цих
об'єктів можуть передаватися у комунальну власність відповідних
територіальних громад відповідно до законодавства. У разі
неможливості утримання за рахунок коштів місцевого бюджету
об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок
коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів)
підприємства, що приватизується, а також за наявності згоди
відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі
приватизації та корпоратизації на базі вказаного підприємства,
зазначені об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється
Фондом державного майна України у безстрокове безоплатне
користування такому товариству за умови їх цільового використання
та належного утримання і без права продажу. Подальша приватизація
таких об'єктів здійснюється відповідно до закону".
15. У статті 25:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Працівникам підприємства, майно якого приватизується,
надається право на першочергове придбання акцій, сума номінальних
вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян кожному з працівників";
у частині другій слова "передбачені цією статтею" замінити
словами "передбачені частиною першою цієї статті";
частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:
"4. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та
керівники структурних підрозділів підприємств, а також диспетчери
підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів мають
право на додаткове придбання акцій відкритих акціонерних
товариств, що створюються в процесі приватизації та корпоратизації
підприємств, на яких вони працюють, на загальну суму 5 відсотків
статутного фонду товариства.
5. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому
цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної
вартості акції";
доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
"6. Державною програмою приватизації можуть встановлюватися
додаткові умови пільгового продажу об'єктів приватизації".
16. У статті 27:
у частині другій:
абзац п'ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту:
"Відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині
зобов'язаннями, можливо виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. У разі
подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник у
двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на цей
об'єкт зобов'язаний подати до державного органу приватизації копії
документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Державний орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового
власника виконання зобов'язань, визначених договором
купівлі-продажу об'єкта приватизації і застосовувати до нього у
разі їх невиконання санкції згідно із законом. Емітент або
реєстратор, який веде реєстр власників іменних цінних паперів,
зобов'язаний подати органу приватизації відомості про нового
власника приватизованого об'єкта на письмову вимогу державного
органу приватизації. Договори про подальше відчуження майна
(акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями,
підлягають нотаріальному посвідченню";
абзац другий частини шостої виключити;
доповнити статтю частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:
"8. Забороняється подальше відчуження окремих частин пакета
акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу
об'єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого
об'єкта без збереження для нового власника зобов'язань, визначених
умовами конкурсу, аукціону, викупу.
При подальшому відчуженні приватизованого об'єкта до нового
власника переходять невиконані зобов'язання, що були передбачені
договором купівлі-продажу об'єкта приватизації.
9. У разі розірвання в судовому порядку договору
купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних
зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню у державну
власність".
17. У статті 29:
в абзаці четвертому частини третьої слова "безпідставну
відмову у видачі приватизаційних паперів громадянам України"
виключити;
абзац п'ятий частини п'ятої виключити;
абзац сьомий частини п'ятої після слів "в установленому
порядку" доповнити словами "та перераховуються до Державного
бюджету України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
розробити і привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових
актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2000 року

N 1724-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: