open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 225/2003 ( 225/2003 ) від 18.03.2003 )
Про Державний комітет стандартизації,

метрології та сертифікації України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )

1. Затвердити Положення про Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України (додається).
2. Установити, що Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України є правонаступником Комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації і Державного
комітету України у справах захисту прав споживачів.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 24 травня 1996 року N 375
( 375/96 ) "Про Положення про Державний комітет України по
стандартизації, метрології та сертифікації" (із змінами і
доповненнями, внесеними Указами Президента України від 2 вересня
1997 року N 942 ( 942/97 ), від 15 вересня 1998 року N 1019
( 1019/98 ), від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від
9 березня 2000 року N 399 ( 399/2000 );
Указ Президента України від 16 жовтня 1996 року N 950
( 950/96 ) "Про Положення про Державний комітет України у справах
захисту прав споживачів";
Розпорядження Президента України від 3 липня 1992 року N 118
( 118/92-рп ) "Про місцеві органи у справах захисту прав
споживачів".
4. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 липня 2000 року

N 926/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 26 липня 2000 року N 926/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет стандартизації,

метрології та сертифікації України
( У тексті Положення слова "сертифікації, захисту прав
споживачів" замінено словами "підтвердження відповідності,
захисту прав споживачів, управління якістю", а слова
"Міністр економіки" в усіх відмінках - словами "Міністр
економіки та з питань європейської інтеграції" у
відповідних відмінках згідно з Указом Президента N 130/2002
( 130/2002 ) від 14.02.2002 )

1. Державний комітет стандартизації, метрології та
сертифікації України (Держстандарт України) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України. Держстандарт України є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності та захисту прав споживачів. ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 130/2002
( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
2. Держстандарт України вносить пропозиції щодо формування
державної політики у сфері стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності, захисту прав споживачів, управління
якістю, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цих сферах
діяльності, а також міжгалузеву координацію та функціональне
регулювання з питань, віднесених до його відання.
3. Держстандарт України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, спеціальним
директивним наказом Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції України, а також цим Положенням.
Держстандарт України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і
Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держстандарт
України організовує виконання актів законодавства та здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
4. Основними завданнями Держстандарту України є:
участь у формуванні державної політики та забезпечення її
реалізації у сфері стандартизації, метрології, підтвердження
відповідності, захисту прав споживачів, управління якістю;
забезпечення проведення єдиної державної технічної політики
у сфері стандартизації, метрології, підтвердження відповідності,
захисту прав споживачів та управління якістю; ( Абзац третій
пункту 4 в редакції Указу Президента N 130/2002 ( 130/2002 ) від
14.02.2002 )
здійснення в межах своєї компетенції державного нагляду за
додержанням законодавства у сфері стандартизації та підтвердження
відповідності; ( Абзац четвертий пункту 4 в редакції Указу
Президента N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
здійснення державного метрологічного контролю і нагляду;
здійснення державного контролю за додержанням законодавства
України про захист прав споживачів, а також про рекламу у цій
сфері.
5. Держстандарт України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) вносить пропозиції щодо формування державної політики та
забезпечує її реалізацію у сфері стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності, захисту прав споживачів, управління
якістю;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного та соціального розвитку
України;
3) проводить в установленому порядку експертизу проектів
нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади з
питань стандартизації, метрології, підтвердження відповідності,
захисту прав споживачів, управління якістю;
4) у сфері стандартизації:
організовує і координує проведення робіт у сфері
стандартизації;
вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних
стандартів з відповідними міжнародними (регіональними)
стандартами;
бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів
та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
установлює правила розроблення, схвалення, прийняття,
перегляду, зміни та втрати чинності національними стандартами, їх
позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування
та реєстрації;
схвалює та приймає національні стандарти;
здійснює реєстрацію нормативних документів;
вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю
в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
співробітничає у сфері стандартизації з відповідними органами
іноземних держав;
формує програму робіт із стандартизації та координує її
реалізацію;
приймає рішення щодо створення та припинення діяльності
технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та
порядок створення;
організовує створення і ведення національного фонду
нормативних документів та національного центру міжнародної
інформаційної мережі ISONET WTO;
організовує надання інформаційних послуг з питань
стандартизації;
( Підпункт четвертий пункту 5 в редакції Указу Президента
N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
5) у сфері метрології:
координує діяльність щодо забезпечення функціонування та
розвитку Державної метрологічної системи;
організовує і проводить державний метрологічний контроль та
нагляд;
організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері
метрології;
організовує створення та функціонування еталонної бази
України;
затверджує типи засобів вимірювальної техніки і заносить їх
до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до
застосування в Україні;
приймає рішення щодо застосування в Україні одиниць
вимірювань, які не входять до Міжнародної системи одиниць;
установлює назви одиниць вимірювань, кратних і частинних від
них, що застосовуються в Україні, позначення і правила їх
написання;
визначає порядок проведення всіх видів державного
метрологічного контролю і нагляду;
координує діяльність метрологічної служби України;
установлює порядок проведення атестації державних інспекторів
з метрологічного нагляду, державних повірників;
погоджує вимоги, що встановлюються центральними органами
виконавчої влади та об'єднаннями підприємств, до акредитації
калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і
організацій, що належать до сфери їх управління;
розробляє або бере участь у розробленні національних,
державних і багатогалузевих програм, що стосуються забезпечення
єдності вимірювань;
бере участь у діяльності міжнародних метрологічних
організацій у порядку, передбаченому законодавством;
розробляє і затверджує норми часу повірки засобів
вимірювальної техніки, готує пропозиції щодо порядку ціноутворення
у сфері метрології; ( Підпункт п'ятий пункту 5 доповнено абзацом
згідно з Указом Президента N 130/2002 ( 130/2002 ) від
14.02.2002 )
6) у сфері підтвердження відповідності:
готує пропозиції щодо укладання міжнародних угод у сфері
підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних
(регіональних) систем сертифікації, приймає рішення про порядок
визнання результатів робіт, проведених органами із сертифікації
іноземних держав;
координує роботу центральних органів виконавчої влади у
визначених сферах діяльності з підтвердження відповідності в
законодавчо регульованій сфері;
організовує розроблення проектів нормативно-правових актів,
що встановлюють загальні вимоги та правила процедури підтвердження
відповідності в законодавчо регульованій сфері;
надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої
влади в розробленні проектів законів, інших нормативно-правових
актів з підтвердження відповідності;
узгоджує розроблені центральними органами виконавчої влади
технічні регламенти з підтвердження відповідності, що подаються на
затвердження Кабінету Міністрів України;
надає Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України висновки щодо уповноваження органів із
сертифікації на проведення робіт з підтвердження відповідності у
законодавчо регульованій сфері;
організовує ведення державного реєстру уповноважених органів
із сертифікації та встановлює порядок надання ними інформації щодо
виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання
відповідності;
забезпечує підготовку та атестацію аудиторів із сертифікації;
організовує ведення національного фонду нормативно-правових
актів з питань підтвердження відповідності;
здійснює інформаційне забезпечення з питань підтвердження
відповідності;
( Підпункт шостий пункту 5 в редакції Указу Президента
N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
7) у сфері захисту прав споживачів:
перевіряє відповідно до законодавства України у господарюючих
суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якість
товарів (робіт, послуг), додержання вимог щодо їхньої безпеки
згідно з технічними регламентами з підтвердження відповідності,
технічними регламентами та нормативними документами, а в разі
потреби - якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів і
комплектуючих виробів та додержання цих вимог щодо їх безпеки, а
також додержання правил торгівлі, виконання робіт і надання
послуг; ( Абзац другий підпункту сьомого пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 130/2002 ( 130/2002 ) від
14.02.2002 )
проводить радіологічний, хіміко-токсикологічний і
фізико-хімічний контроль продуктів харчування, що виробляються та
реалізуються підприємствами торгівлі та громадського харчування
незалежно від форми власності та громадянами-підприємцями;
здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням
законодавства України про рекламу рекламодавцями, виробниками та
розповсюджувачами реклами у сфері захисту споживачів від порушень
законодавства про рекламу;
консультує споживачів з питань законодавства про захист прав
споживачів та про рекламу;
7-1) у сфері вилучення з обігу неякісної та небезпечної
продукції й дальшого поводження з нею:
установлює порядок атестації виробництва підприємств, що
здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу
неякісної та небезпечної продукції, організовує та проводить таку
атестацію;
здійснює державну реєстрацію нормативних документів, що
встановлюють порядок і умови використання, утилізації та знищення
неякісної та небезпечної продукції, атестації підприємств, що
здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу
такої продукції; Пункт 5 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Указом Президента
N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
7-2) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
додержанням законодавства у сфері регулювання виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами; Пункт 5 доповнено підпунктом 7-2 згідно з Указом Президента
N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
7-3) розробляє проекти нормативно-правових актів щодо
впровадження відповідно до міжнародних стандартів систем
управління якістю та систем управління довкіллям на підприємствах,
державної підтримки та моніторингу їх впровадження; організовує
інформаційне забезпечення підприємств з питань управління якістю;
бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з управління якістю, проведення фундаментальних і
прикладних досліджень у сфері управління якістю; Пункт 5 доповнено підпунктом 7-3 згідно з Указом Президента
N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
8) вживає відповідно до законодавства України заходів щодо
усунення виявлених порушень;
9) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
10) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів
українських товаровиробників на зовнішньому ринку;
11) бере участь у роботі міжнародних організацій із
стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, захисту
прав споживачів, управління якістю;
12) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України з питань стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності, захисту прав споживачів, управління
якістю та реклами до законодавства Європейського Союзу;
13) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;
14) бере участь у реалізації державної політики зайнятості,
здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників сфер стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності, захисту прав споживачів, управління
якістю;
15) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням в центральному апараті та на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
16) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах визначених
законодавством повноважень;
17) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
6. Держстандарт України має право:
1) давати господарюючим суб'єктам обов'язкові для виконання
приписи про припинення порушень прав споживачів;
2) розглядати відповідно до законодавства України справи про
адміністративні правопорушення;
3) обстежувати відповідно до законодавства будь-які
виробничі, складські, торговельні та інші приміщення господарюючих
суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування та послуг;
4) здійснювати в установленому порядку відбір у господарюючих
суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування та послуг зразки
товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної
експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах;
5) припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не
відповідають вимогам нормативних документів, додержання яких
відповідно до законодавства є обов'язковим, технічних регламентів
з підтвердження відповідності, технічних регламентів, до усунення
господарюючими суб'єктами виявлених недоліків; ( Підпункт п'ятий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
6) забороняти господарюючим суб'єктам реалізацію споживачам
продукції, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо
регульованій сфері, у разі:
відсутності сертифіката відповідності та/або декларації про
відповідність чи свідоцтва про визнання відповідності (або копій
цих документів);
невідповідності продукції вимогам нормативних документів,
зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті
відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності;
( Підпункт шостий пункту 6 в редакції Указу Президента N 130/2002
( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
7) приймати рішення щодо:
припинення у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг
продажу та виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг,
що не відповідають вимогам нормативних документів, додержання яких
відповідно до законодавства є обов'язковим, технічних регламентів
з підтвердження відповідності, технічних регламентів, - до
усунення виявлених недоліків; ( Абзац другий підпункту сьомого
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
тимчасового припинення діяльності підприємств торгівлі
(секцій, відділів), громадського харчування, сфери послуг, складів
підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно
від форми власності, які систематично реалізують недоброякісні
товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови
зберігання та транспортування товарів, - до усунення виявлених
недоліків;
заборони відтворення чи розповсюдження документів
міжнародних (регіональних) організацій стандартизації, членом яких
є Україна, національних стандартів, кодексів усталеної практики,
класифікаторів та каталогів без дозволу Держстандарту України;
( Підпункт сьомий пункту 6 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
8) опломбовувати в порядку, передбаченому законодавством, у
сфері торгівлі, громадського харчування і послуг виробничі,
складські, торговельні та інші приміщення, а також неправильні,
несправні й такі, що не мають відповідного клейма чи з порушеними
термінами повірки, вимірювальні прилади, за допомогою яких
здійснюється обслуговування споживачів;
9) вилучати в установленому порядку неякісні товари,
документи, інші предмети, що свідчать про порушення прав
споживачів;
10) видавати згідно з законодавством України дозволи на
тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості
продукції;
11) забороняти рекламу, яка порушує вимоги законодавства про
рекламу, вимагати її публічного спростування та вимагати від
рекламодавців публікації відомостей, що коригують (уточнюють,
доповнюють) рекламу;
12) подавати до суду позови про захист прав споживачів;
13) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства;
14) накладати стягнення відповідно до законодавства України;
15) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
компетенції Держстандарту України;
16) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до компетенції Держстандарту України;
17) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
18) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.
Працівники Держстандарту України, які здійснюють державний
контроль за додержанням законодавства з питань, віднесених до
повноважень Комітету, користуються правами, передбаченими
законодавством.
7. Держстандарт України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними
органами та організаціями інших держав, а також міжнародними
організаціями.
8. Держстандарт України в межах своїх повноважень, на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання.
Держстандарт України у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Держстандарту України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Держстандарту України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами.
9. Держстандарт України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Голова Держстандарту України здійснює керівництво Комітетом і
несе відповідальність перед Президентом України та Кабінетом
Міністрів України за виконання покладених на Держстандарт України
завдань, щорічно звітує про результати діяльності Комітету перед
Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України в
межах, визначених спеціальним директивним наказом.
Голова Держстандарту України має заступників, які
призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому
законодавством порядку.
Голова Держстандарту України розподіляє обов'язки між своїми
заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а також
ступінь відповідальності керівників підрозділів Комітету.
Голова Держстандарту України є за посадою головним державним
інспектором України, а його заступники - заступниками головного
державного інспектора України з державного нагляду за якістю
продукції, додержанням технічних регламентів з підтвердження
відповідності, технічних регламентів і нормативних документів.
( Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 130/2002 ( 130/2002 ) від 14.02.2002 )
10. Держстандарт України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через підпорядковані йому територіальні органи.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держстандарту України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в Держстандарті України утворюється
колегія у складі Голови Держстандарту (голова колегії),
заступників Голови за посадою, а також інших керівних працівників
Комітету.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Держстандарту України.
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держстандарту
України.
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів діяльності Комітету, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Держстандарті України може
утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні
органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держстандарту України.
13. Гранична чисельність працівників Держстандарту України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держстандарту України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Структуру центрального апарату Держстандарту України та
положення про його структурні підрозділи затверджує Голова.
14. Держстандарт України є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: