open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНА

наказом Міністерства

внутрішніх справ України

від 30 серпня 1993 року

N 534

( z0131-93 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиціїУкраїни

10 вересня 1993 р.

за N 132

( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ

N 317 ( z0439-04 ) від 23.03.2004 )

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій з надання послуг по охороні державної,

колективної і приватної власності, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню засобів охоронної

сигналізації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), постанови Верховної Ради України
від 25 червня 1993 р. "Про Державну програму боротьби із
злочинністю" ( 3325-12 ), постанови Ради Міністрів УРСР від 15
квітня 1991 року N 99 ( 99-91-п ) "Про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності та про розмір плати за
державну реєстрацію суб'єктів підприємництва" з змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
13 січня 1993 р. N 18 "Про внесення змін і доповнень до постанови
Ради Міністрів України від 15 квітня 1991 р. N 99", та постанови
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р., N 615
( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони державної та
інших форм власності".

1.2. Ця Інструкція визначає порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціального дозволу (ліцензії) з
надання послуг по охороні державної, колективної і приватної
власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню
засобів охоронної сигналізації.

1.3. Під діяльністю, порядок видачі ліцензій на здійснення
якої встановлює ця Інструкція, слід розуміти діяльність суб'єкта
підприємництва ( далі - охоронне підприємство) з надання за
договорами послуг по недопущенню несанкціонованих проникнень
сторонніх осіб в приміщення, будівлі та на території, що належать
власникам (володільцям), по припиненню злочинних посягань на їх
майно, у тому числі таке, яке перевозиться.

Ця діяльність по охороні державної, колективної і приватної
власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню
засобів охоронної сигналізації ( далі - охоронна діяльність)
здійснюється методами, визначеними чинним законодавством.

1.4. Метою ліцензування охоронної діяльності є:

здійснення єдиної державної політики в галузі охорони
власності;

сприяння демонополізації в галузі охорони власності, розвитку
підприємництва і конкуренції;

залучення коштів суб'єктів колективної і приватної форм
власності до зміцнення охорони власності;

забезпечення законності в діяльності охоронних підприємств та
громадян суб'єктів підприємництва і високого рівня якості послуг
по охороні, що ними надаються.

1.5. Ведення справ по ліцензуванню охоронної діяльності
суб'єктів підприємництва здійснюють Головне управління Державної
служби охорони при МВС України та управління Державної служби
охорони при Управлінні внутрішніх справ Республіки Крим, ГУВС м.
Києва, управління, відділи Державної служби охорони при УВС
областей і м. Севастополя (далі - Управління Державної служби
охорони при УВС).

2. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

2.1. Юридичні особи, установчими документами яких прямо
передбачено здійснення підприємницької діяльності з надання послуг
по охороні державної, колективної і приватної власності, монтажу,
ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної
сигналізації, і підприємці-громадяни, які досягли 18-річного віку,
подають до територіального Управління Державної служби охорони при
УВС за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності заяви про видачу ліцензій з надання послуг з обраного
виду діяльності (додаток N 1 ).

2.2. До заяви на отримання ліцензії додаються:

а) юридичними особами - копії засновницьких документів та
документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації і стаж
роботи працівників їх персоналу, необхідний для організації,
керівництва та здійснення діяльності по безпечному і якісному
виконанню послуг з обраного виду підприємницької діяльності;

б) підприємцями-громадянами - копії документів, що
засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для
здійснення обраного виду підприємницької діяльності.

2.3. За видачу ліцензії стягується плата згідно з чинним
законодавством.

Внесення відомостей до ліцензії про новостворені філіали, що
не є юридичними особами, провадиться у порядку, передбаченому для
видачі ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ

СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Управління Державної служби охорони при УВС, до якого
надійшла заява на отримання ліцензії, приймає її до свого
провадження і перевіряє умови при яких може бути видана ліцензія
на здійснення обраного виду діяльності:

а) для юридичних осіб:

наявність у статуті заявника прямої вказівки на здійснення
обраного виду діяльності, що ліцензується;

відповідність змісту засновницьких документів вимогам чинного
законодавства;

додержання засновниками або учасниками юридичної особи вимог
чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність;

відповідність системи контролю якості та технічної бази з
обраного виду діяльності встановленим нормам;

відсутність анулювання раніше виданої ліцензії на цей вид
підприємницької діяльності ( на протязі року перед зверненням за
ліцензією);

б) для громадян:

досягнення заявником встановленого віку;

наявність висновку (довідки) медичної установи (ЛКК), який
свідчить про те, що така особа за станом здоров'я може здійснювати
вказану роботу;

тнаявність посвідчення встановленого зразку ( додаток N 2 );

відсутність даних про систематичні порушення такою особою
громадського порядку, зловживання спиртними напоями та
наркотичними речовинами;

відсутність звинувачення в установленому законодавством
порядку у вчиненні злочину, а також віддання до суду;

відсутність непогашеної судимості за умисні злочини;

відсутність вироку суду про позбавлення права займатися
вказаним видом діяльності;

відсутність анулювання раніше виданої ліцензії на цей вид
підприємницької діяльності (на протязі року перед зверненням за
ліцензією);

наявність у заявника постійного місця проживання.

Не розглядається звернення за ліцензією військовослужбовця,
службових осіб органів прокуратури, суду, служби безпеки,

внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а
також органів державної влади і управління, які покликані
здійснювати контроль за діяльністю підприємств.

Документи про наслідки такої перевірки (копії засновницьких
документів, акти перевірки технічного стану приміщень, відомості
про осіб, відповідальних за здійснення підприємницької діяльності
тощо), і висновок про наявність необхідних для здійснення обраного
ними виду діяльності умов, затверджений керівництвом Управління
Державної служби охорони при УВС, у 20-денний строк з дня
надходження заяви надсилаються до Головного управління Державної
служби охорони при МВС України для подальшого провадження.

3.2. Для персоналу охоронного підприємства є обов'язковим:

а) для керівників підприємств, що мають намір надавати
послуги по охороні державної, колективної та приватної власності -
наявність вищої юридичної освіти або стажу роботи не менше 3 років
на посадах середнього або старшого начальницького складу в
охоронних, оперативних або слідчих підрозділах органів внутрішніх
справ, служби безпеки, або стажу роботи не менше 5 років охоронцем
у охоронних підприємствах;

б) для керівників підприємств, що мають намір надавати
послуги по монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню
засобів охоронної сигналізації - наявність спеціальної технічної
або юридичної освіти і досвіду роботи по монтажу, ремонту і
профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації, а
для головних технічних спеціалістів цих підприємств -- наявність
відповідного свідоцтва про проходження навчання по виконанню та
керівництву роботами по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню спеціально визначених систем і приладів охоронної
сигналізації ( додаток N 3 ), сертифікованих в установленому
порядку.

Керівники підприємств, головні технічні спеціалісти, а також
працівники підприємств, які за посадовими обов'язками
безпосередньо виконують функції по охороні власності (охоронці)
або (і) виробничі завдання по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації (технічні
спеціалісти) зобов'язані отримати посвідчення встановленого
зразку.

3.3. Головне управління Державної служби охорони при МВС
України (далі-ГУДСО) перевіряє відповідність таких матеріалів
чинному законодавству, при необхідності узгоджує їх з
зацікавленими міністерствами та відомствами, після чого готує
висновок про видачу ліцензії або про відмову в її видачі і
надсилає його для прийняття рішення Міністру внутрішніх справ
України.

У випадку відмови у видачі ліцензії, в рішенні про відмову
повинні бути вказані підстави цієї відмови.

3.4. При поданні заяви на отримання ліцензії від засновників
юридичної особи до її державної реєстрації, перевірка умов
здійснення обраного виду підприємницької діяльності провадиться в
тому ж порядку, що і при провадженні по видачі ліцензій вже
створеним юридичним особам. При прийнятті позитивного рішення про
видачу ліцензії Головне управління Державної служби охорони при
МВС України повідомлює про це орган державної реєстрації суб'єкта
підприємництва, а після отримання УДСО повідомлення про державну
реєстрацію суб'єкта підприємництва матеріали надсилаються згідно з
пунктом 4.2 цієї Інструкції.

4. ЛІЦЕНЗІЯ

4.1. У ліцензії встановленої форми (додаток N 4) вказується
повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності та перелік
всіх його філіалів, що не є юридичними особами, юридична адреса,
вид діяльності, особливі умови і місце її здійснення, номер
реєстрації, дата видачі, строк дії, а також особа, відповідальна
за здійснення вказаного виду підприємницької діяльності.

Строк дії ліцензії визначається відповідно до постанови Ради
строку дії ліцензії і видача ліцензії при створенні суб'єктом
підприємницької діяльності філіалів з надання послуг по охороні
державної, колективної та приватної власності, монтажу, ремонту і
профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації
здійснюється у порядку, встановленому цією Інструкцією для її
видачі.

4.2. Ліцензія з відповідними номерами реєструється в Книзі
обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності
(додаток N 5), яка ведеться Головним управлінням Державної служби
охорони при МВС України. Після реєстрації ліцензія і матеріали
перевірки надсилаються до Управління, відділу Державної служби
охорони при УВС для вручення її суб'єкту підприємницької
діяльності. Корінець ліцензії за підписом відповідальної за
здійснення обраного виду діяльності особи про отримання ліцензії
залишається для контролю в Управлінні Державної служби охорони при
УВС.

4.3. Після припинення суб'єктом підприємництва обраного виду
діяльності ліцензія втрачає силу і повертається у ГУДСО при МВС
України.

4.4. Порядок зупинення дії ліцензії чи її анулювання у
випадках порушення суб'єктом підприємницької діяльності
встановлених умов та правил здійснення цієї діяльності визначений
Інструкцією про умови і правила здійснення підприємницької
діяльності з надання послуг по охороні державної, колективної і
приватної власноті, монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контроль за їх
дотриманням, затвердженою наказом МВС від 30 серпня N 534 та
погодженою з Держпідприємництвом.

5. ПОСВІДЧЕННЯ

5.1. У посвідченні встановленої форми вказується найменування
Управління Державної служби охорони при УВС за місцем його видачі,
реєстраційний номер, дата видачі та строк дії, прізвище, ім'я та
по батькові особи, яка його отримала, передбачена наявність
особистого підпису володільця та його фотографії, а також перелік
видів підприємницької діяльності з надання послуг у галузях:
охорони власності; монтажу, ремонту і профілактичного
обслуговування засобів охоронної сигналізації (відповідно
категорії А, В).

5.2. Посвідчення видається за рішенням комісії підрозділу
Державної служби охорони при позитивній оцінці знань громадянина,
який звернувся за його отриманням, основних вимог законодавства та
інших нормативних актів з питань здійснення обраного виду
підприємницької діяльності. Обов'язковий перелік нормативних
актів, задовільне знання яких є підставою для видачі посвідчення,
та орієнтовний перелік питань до них визначає Головне управління
Державної служби охорони при МВС. Персональний склад комісій
підрозділів Державної служби охорони з перевірки відповідності
рівня знань вимогам визначених нормативних актів встановлюється
наказом начальника Управління Державної служби охорони при УВС.

5.3. Засвідчення складення заявником заліку із знань основних
вимог законодавства та інших нормативних актів, що регулюють
обраний вид підприємницької діяльності, здійснюється шляхом
погашення в посвідченні прямокутним штампом підрозділу Державної
служби охорони відповідного індексу категорії охоронних послуг.

5.4. Посвідчення є документом суворої звітності. Підрозділ
Державної служби охорони веде облік виданих посвідчень у Книзі
обліку посвідчень виданих громадянам (додаток N 6).

5.5. Строк дії посвідчення - 1 рік. Продовження строку дії
посвідчення здійснюється в порядку, який встановлений цією
Інструкцією для його отримання.

6. СВІДОЦТВО

6.1. У свідоцтві про проходження навчання по виконанню та
керівництву роботами по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації вказується:
Управління Державної служби охорони при УВС за місцем видачі,
реєстраційний номер, дата видачі, прізвище, ім'я, по батькові
працівника охоронного підприємства, що пройшов в Управлінні
Державної служби охорони при УВС відповідний курс навчання по
виконанню та керівництву роботами по монтажу, ремонту і
профілактичному обслуговуванню конкретно вказаних засобів
охоронної сигналізації, сертифікованих в установленому порядку в
Україні. Перелік цих засобів визначає Головне управління Державної
служби охорони при МВС.

6.2. Свідоцтво видається за рішенням комісії Управління
Державної служби охорони при УВС при позитивній оцінці знань
працівника охоронного підприємства, громадянина - суб'єкта
підприємництва вимог нормативно-технічної документації до
конкретно визначеного приладу (системи) сигналізації та практичних
навиків роботи по його монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню.

Персональний склад комісії з перевірки рівня вказаних знань
та практичних навиків визначається наказом начальника Управління
Державної служби охорони при УВС.

6.3. Свідоцтво є документом суворої звітності. Управління
Державної служби охорони при УВС веде облік виданих свідоцтв у
Книзі обліку свідоцтв виданих громадянам (додаток N 7).

7. ОБЛІК СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Централізований облік суб'єктів підприємницької
діяльності, які отримали вказані ліцензії, здійснюється Головним
управлінням Державної служби охорони при МВС України.

Управління Державної служби охорони при УВС за місцем
державної реєстрації вказаних суб'єктів підприємницької діяльності
здійснює їх облік в Книзі обліку ліцензій, виданих суб'єктам
підприємницької діяльності.

При створенні філіалу, що не є юридичною особою, суб'єкт
підприємницької діяльності зобов'язаний звернутися до Управління,
відділу Державної служби охорони при УВС за місцем державної
реєстрації для включення в неї новоствореного філіалу.

7.2. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться в
Управлінні Державної служби охорони при УВС в облікових справах
окремо по кожному суб'єкту підприємницької діяльності. Кожна
справа має подвійний номер, що складається з порядкового номера
справи і номера виданої ліцензії (наприклад 3/104).

7.3. Облікова справа по суб'єкту підприємницької діяльності
складається з двох розділів: в першому зберігаються матеріали, що
стали підставою для видачі ліцензії, документи перевірок
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, інформація про
виявлені порушення і відомості про їх усунення; в другому -
відомості про громадян, що займаються підприємницькою діяльністю,
а також поновлювані по мірі необхідності відомості про працівників
юридичних осіб, які за своїми функціональними обов'язками є їх
керівниками, займають посади, пов'язані з матеріальною
відповідальністю або безпосередньо виконують завдання по наданню
послуг з охорони, монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації.

7.4. У випадках припинення суб'єктом підприємницької
діяльності обраного виду діяльності, закінчення строку дії
ліцензії (якщо він не буде продовжений), анулювання ліцензії (по
закінченні строку для оскарження цього рішення в судовому порядку)
матеріали облікових справ передаються на зберігання в загальному
порядку.

8. ПРАВО СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ

СПРАВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Рішення про відмову у видачі (продовженні строка дії)
ліцензії може бути оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності
до суду або до арбітражного суду.


Перший заступник Голови Державного
комітету по сприянню малим
підприємствам і підприємництву І. Г. ЗамалдіновДОДАТОК N 1

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій з надання послуг по охороні

державної, колективної і приватної

власності, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові

________________________________

керівника Державної служби

________________________________

охорони при МВС, ГУВС, УВС

________________________________

З А Я В А

Прошу видати ліцензію __________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові і

________________________________________________________________
адреса проживання громадянина, повна назва і адреса юридичної

________________________________________________________________

особи, телефони)

на______________________________________________________________

(вид підприємницької діяльності)

________________________________________________________________

________________________________________________________________


строком_________________________________________________________


Адміністративно-територіальні межі діяльності___________________

( місто, район,

________________________________________________________________

область, Республіка Крим, в межах України )

"___"________________19 р. _________________________

( підпис заявника )
ДОДАТОК N 2

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій з надання послуг по охороні

державної, колективної і приватної

власності, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Затверджене наказом

МВС України від

30 серпня 1993 р. N 615

Пред'явник посвідчення:

- може звертатися за отриманням особистої ліцензії на надання
охоронних послуг

- працювати на посаді керівника, головного технічного
спеціаліста, охоронця, технічного спеціаліста у недержавному
охоронному підприємстві з виконанням функцій:

категорія
по охороні власності А

по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації В

Посвідчення діє на всій території України

Голова комісії

М. П.


Управління (відділ) Державної служби охорони

при УВС______________________


ПОСВІДЧЕННЯ

N 00000000
---------------
| | Прізвище___________________________
| | Ім'я ___________________________
| | По батькові________________________
| | Власний підпис_____________________
| | Дата видачі "__"____________199 р.
| | Дійсне до _________________________
--------------- Строк дії продовжений до

"___"_______________________199 р.

"___"_______________________199 р.

"___"_______________________199 р.

"___"_______________________199 р.


ДОДАТОК N 3

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій з надання послуг по охороні

державної, колективної і приватної

власності, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Управління, відділ Державної служби охорони при УВС

___________________________________________________

СВІДОЦТВО

про проходження навчання по виконанню та

керівництву роботами по монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню засобів

охоронної сигналізації

Прізвище_________________________________________________________
Ім'я _________________________________________________________
По батькові______________________________________________________
пройшов курс навчання по виконанню та керівництву роботами по
монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню _______________

_________________________________________________________________
(тип, назва, модель приладу (системи) сигналізації (відповідно до

_________________________________________________________________
переліка, затвердженого Головним управлінням Державної служби

_________________________________________________________________

охорони при МВС України)

Голова комісії

М. П.

"____"__________ 199 р.

ДОДАТОК N 4

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій по наданню послуг по

охороні державної, колективної і

приватної власності, монтажу,

ремонту і профілактичному

обслуговуванню засобів охоронної

сигналізації

-------------

| |

| |

| |

| |

| |

-------------

МІНІСТЕРСТВО

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ЛІЦЕНЗІЯ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

КИЇВ


Ліцензія

видана на підставі постанови Кабінету Міністрів України від
15 квітня 1991р. N 99 ( 99-91-п ) "Про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності та про розміри плати за
державну реєстрацію суб'єктів підприємництва" зі змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993
р. N 18, та постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1993 р. N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони
державної та інших форм власності".


КОРІНЕЦЬ ЛІЦЕНЗІЇ

ця ліцензія видана

_________________________________________________________________

повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності,
_________________________________________________________________

перелік всіх його філіалів,
_________________________________________________________________

його місцезнаходження (юридична адреса)
_________________________________________________________________

на право_________________________________________________________

(вид діяльності)
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

місце здійснення діяльності______________________________________

_________________________________________________________________

особливі умови і правила здійснення цього виду діяльності________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

особи, відповідальні за здійснення цього виду діяльності

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

N реєстрації____________________

Дата видачі_____________________Строк дії ліцензії_______________

Міністр
внутрішніх
справ ______________________
України (прізвище)_________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала
_________________________________________________________________

ліцензію, назва документа,
_________________________________________________________________

номер, дата, коли і ким виданий)
_________________________________________________________________


"___"_____________________ 199 р. _________________

(підпис)

З умовами і правилами здійснення цього виду діяльності

ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати

_________________

(підпис)


ЛІЦЕНЗІЯ N

ця ліцензія видана

_________________________________________________________________

повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності,
_________________________________________________________________

перелік всіх його філіалів,
_________________________________________________________________

його місцезнаходження (юридична адреса)
_________________________________________________________________

на право_________________________________________________________

(вид діяльності)
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

місце здійснення діяльності _____________________________________

_________________________________________________________________

особливі умови і правила здійснення цього виду діяльності _______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

особи, відповідальні за здійснення цього виду діяльності

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

номер реєстрації________________

Дата видачі_____________________Строк дії ліцензії_______________

Міністр внутрішніх
справ України ______________________

прізвище


ДОДАТОК N 5

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій з надання послуг по охороні

державної, колективної і приватної

власності, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

КНИГА

обліку ліцензій, виданих суб'єктам

підприємницької діяльності
--------------------------------------------------------------
| N |Реєстраційний|Повне наймену-|Найменування |Прізвище,ім'я|
|п/п| номер |вання суб'єкта|і адреса під-|по батькові |
| | |підприємниць- |приємства |відповідаль- |
| | |кої діяльності| |ної особи і |
| | | | |її службовий|
| | | | |телефон |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

|Вид діяльності|Строк дії| Відмітка про |Підстави і|

|на здійснення| |зміст виявле- |дата при- |

|якої видана | |них недоліків |пинення |

|ліцензія | |і строки,вста-|діяльності|

| | |новлені для їх| |

| | |усунення;реєс-| |

| | |траційні номе-| |

| | |ри документів | |

| | |з цих питань | |

|--------------+---------+--------------+----------|

| 6 | 7 | 8 | 9 |

----------------------------------------------------


ДОДАТОК N 6

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій з надання послуг по охороні

державної, колективної і приватної

власності, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Відділ Державної служби охорони при РВВС (РУВС)
_________________________________________________________________

Книга

обліку посвідчень, виданих громадянам
-----------------------------------------------------------------
| Номер |Прізвище, ім'я,| Категорія |Дата видачі | Строк дії|
|посвідчення| по батькові | | | |
|-----------+---------------+-----------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-----------------------------------------------------------------
ДОДАТОК N 7

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій з надання послуг по охороні

державної, колективної і приватної

власності, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Управління Державної служби охорони при УВС
_________________________________________________________

Книга

обліку свідоцтв, виданих громадянам
-----------------------------------------------------------------
|Реєстраційний| Прізвище, ім'я,|Тип, назва, модель| Дата видачі |
| номер | по батькові |приладу(системи) | |
|-------------+----------------+------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------------------------------


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу