open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 590 від 10.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 листопада 2000 р.
vd20001010 vn590 за N 854/5075
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 316 ( z0404-15 ) від 27.03.2015 }
Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації

засобів обчислювальної техніки, затверджених наказом

Держстандарту України від 25.06.97 N 366

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію та сертифікацію" від 10.05.93 N 46-93
( 46-93 ) та на виконання Указу Президента України "Про
запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері
підприємництва" від 22.01.00 N 89/2000 ( 89/2000 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації засобів
обчислювальної техніки, затверджених наказом Держстандарту України
від 25.06.97 N 366 ( z0295-97 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України від 07.08.97 за N 295/2099, такі зміни: 1.1. Пункт 2.1 доповнити реченнями такого змісту: "ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення; ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції". 1.2. Пункт 3.1 після букв і цифр "ДСТУ 3498" доповнити
буквами і цифрами "ДСТУ 3278". 1.3. Пункт 4.3 викласти в такій редакції: "4.3 Сертифікація ЗОТ у Системі здійснюється на відповідність
обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо
безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, електромагнітної
сумісності та охорони навколишнього природного середовища, а також
на відповідність іншим вимогам на замовлення заявника". 1.4. Пункт 4.4 вилучити. У зв'язку з цим пункти 4.5 та 4.6
вважати відповідно пунктами 4.4 та 4.5. 1.5. Шосту, сьому та дев'яту позиції пункту 4.6 викласти в
такій редакції: " - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності; - видачу сертифіката відповідності, укладання угоди та
занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи"; "- технічний нагляд за сертифікованою продукцією". 1.6. Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції: "5.1.2. Для проведення сертифікації ЗОТ, що імпортуються,
заявки (за схемами сертифікації 4, 5, 6) подаються заявником
згідно з Порядком проведення робіт із сертифікації продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженим
наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.98 за
N 657/3097". 1.7. Підпункти 5.3.2.3 - 5.3.2.5 викласти в такій редакції: "5.3.2.3. Схема 3. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно.
Ця схема передбачає випробування зразків та технічний нагляд за
продукцією шляхом проведення контрольних випробувань зразків.
Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань,
порядок та періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЗОТ.
Сертифікат відповідності видається з терміном дії до одного року,
що встановлюється угодою між ОС ЗОТ та заявником. Схема сертифікації також може застосовуватись на стадії
розроблення та поставлення продукції на виробництво. При цьому з
метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні
випробування за умови їх проведення в акредитованій в Системі
випробувальній лабораторії. 5.3.2.4. Схема 4. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно.
Ця схема передбачає проведення обстеження виробництва,
випробування зразків та технічний нагляд (контрольні випробування,
поточне обстеження виробництва). Кількість зразків, порядок їх
відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного
нагляду визначаються ОС ЗОТ. Сертифікат відповідності видається з
терміном дії до двох років, що встановлюється угодою. 5.3.2.5. Схема 5. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно.
Ця схема передбачає проведення атестації виробництва, випробування
зразків, технічний нагляд (контрольні випробування, контроль
атестованого виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору,
програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду
визначаються ОС ЗОТ. Видається сертифікат відповідності з терміном
дії, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата
виробництва (до трьох років)". 1.8. Пункт 5.3 доповнити новим підпунктом 5.3.2.6 такого
змісту: "5.3.2.6. Схема 6. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно.
Ця схема передбачає сертифікацію системи якості виробництва або,
якщо вона вже сертифікована, - її оцінку, випробування зразків та
технічний нагляд (контрольні випробування, контроль і оцінка
дієвості системи якості виробництва). Кількість зразків, порядок
їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність
технічного нагляду визначаються ОС ЗОТ. Видається сертифікат
відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою з
урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості (до п'яти
років)". 1.9. Підпункти 5.4.2 та 5.4.3 викласти в такій редакції: "5.4.2. Обстеження виробництва ЗОТ проводиться ОС ЗОТ і
виконується з ініціативи заявника або за рішенням ОС ЗОТ. Порядок
проведення обстеження виробництва встановлено в ДСТУ 3957. 5.4.3. Результати обстеження оформляються актом згідно з
додатком В ДСТУ 3957, один примірник якого вручається заявнику". 1.10. У третьому абзаці пункту 5.7.1 слова "у трьох
примірниках" вилучити, а останнє речення викласти в такій
редакції: "Копія акта відбору надсилається до ВЛ, яка зазначена в
рішенні за заявкою, та, при потребі, заявникові". 1.11. Підпункт 5.7.3 доповнити третім абзацом такого змісту: "Ідентифікація зразків продукції проводиться з метою
встановлення їх належності до конкретної моделі продукції,
заявленої для сертифікації. При цьому для продукції, що
імпортується, в акті ідентифікації зазначається код ТН ЗЕД (перші
чотири знаки)". 1.12. Підпункт 5.8.1 доповнити абзацом такого змісту: "Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною,
або потребує монтажу на місці експлуатації, або використання
унікального випробувального обладнання тощо, допускається
сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з
використанням його випробувального обладнання та засобів
вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам.
Випробування повинні проводити фахівці акредитованої
випробувальної лабораторії". 1.13. Підпункт 5.8.2 доповнити абзацом такого змісту: "Під час сертифікації одиничних виробів чи партій продукції в
розмірі до 10 виробів за рішенням ОС ЗОТ руйнівні випробування,
які необхідні для визначення показників (характеристик) продукції,
допускається не проводити (за умови надання заявником достатніх
доказів щодо відповідності цих показників (характеристик) вимогам
нормативних документів". 1.14. У другому абзаці підпункту 5.8.3 слова "подання нової
заявки і" вилучити. 1.15. Підпункт 5.10.4 викласти в такій редакції: "5.10.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС ЗОТ
з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію,
терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система
якості), гарантійного терміну зберігання продукції, але не більше
термінів, зазначених у додатку 5. Дія сертифіката відповідності
для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в
період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного
терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних
документів щодо умов транспортування, складування, зберігання
продукції. Термін дії сертифіката відповідності та угоди не
продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін
заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє до ОС ЗОТ заявку відповідно до п.5.1.1. Допускається
видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив
чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або
сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів
технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності. При
цьому випробування зразків продукції за новою заявкою проводяться
обов'язково. У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на
партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом
цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на
залишки партії сертифікованої продукції має видаватися на основі
ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань,
проведених під час сертифікації)". 1.16. Підпункт 8.1.4 викласти в такій редакції: "8.1.4 Загальна система розрахунків здійснюється відповідно
до ДСТУ 3413 та згідно з Правилами визначення вартості робіт із
сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом
Держстандарту України від 10.03.99 N 100 ( z0194-99 ) і
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за
N 194/3487". 1.17. Додатки 1, 4, 5 викласти в новій редакції (додаються).
2. Управлінню державного нагляду та підтвердження
відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його
публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.
Голова Держстандарту П.Кабан
Додаток 1

до Правил обов'язкової сертифікації

засобів обчислювальної техніки,

затверджених наказом Держстандарту

України

від 25.06.97 N 366 ( z0295-97 )

(в редакції наказу Держстандарту

України

від 10.10.2000 N 590)
Керівнику органу із сертифікації __________________________________

(найменування, прізвище, ініціали, __________________________________

адреса)
Заявка

на проведення сертифікації продукції у Системі

сертифікації УкрСЕПРО
1. __________________________________________________________

(найменування заявника, _____________________________________________________________

адреса, код за ЄДРПОУ (*) в особі _____________________________________________________

(прізвище, ім'я , по батькові та посада) заявляє, що _________________________________________________

(назва продукції, код за ОКП, код за ТН ЗЕД для ____________________________________________________________,

імпортної продукції) яка виготовляється _________________________________________

(серійно, партіями /шт., тис. шт., від N

до N виробу/, одноразово) згідно з ___________________________________________________,

(назва та позначення нормативного документа) відповідає вимогам __________________________________________

(назва та позначення нормативних

документів) _____________________________________________________________ і просить провести її сертифікацію у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам зазначених нормативних документів.
2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _______ _____________________________________________________________

(найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт

не заповнюється) 3. Заявник зобов'язується: виконувати всі умови сертифікації; забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності; сплатити всі витрати за проведення сертифікації. 4. Додаткові відомості ______________________________________ _____________________________________________________________
Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявкою він не заявляв зазначену продукцію для сертифікації в інші органи із сертифікації Системи УкрСЕПРО
Керівник підприємства ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали) Головний бухгалтер ______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
"__"____________ 200_ р.

М.П. _____________
(*) Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України
Додаток 4

до Правил обов'язкової сертифікації

засобів обчислювальної техніки,

затверджених наказом Держстандарту

України

від 25.06.97 N 366 ( z0295-97 )

(в редакції наказу Держстандарту

України

від 10.10.2000 N 590)
Назва та адреса ОС ЗОТ _____________________________________________________________
Затверджую

Керівник ОС ЗОТ

"__" ______ 200__ р
Акт ідентифікації N ________ від "___"______ 200_ р. ___________________________________________________

(назва продукції за заявкою)
що випускається (ввозиться) _________________________________

(найменування підприємства та

місце його розташування) Представник ОС ЗОТ ____________________________________________________________,

(посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові) представник ВЛ ______________________________________________

(посада, місце роботи, прізвище, ім'я та

по батькові) та уповноважений представник заявника _______________________

(найменування

підприємства) _____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
склали цей акт як свідчення того, що зразки, відібрані за актом відбору зразків від _____________ N ______ до заявки від ___________ N _____ за: призначенням __________________________________,

відповідають, не відповідають позначенням __________________________________,

відповідають, не відповідають відомостям з акта відбору щодо:
серійних номерів __________________________________,

відповідають, не відповідають дати виготовлення __________________________________,

відповідають, не відповідають реквізитів виробника __________________________________.

відповідають, не відповідають Згадані зразки ідентифіковані як ____________________________

(назва та позначення ____________________________________________, що випускається

продукції, як вона має бути вписана в

сертифікат) ____________________________________________________________,

(назва виробника та місце його розташування) класифіковані за ТН ЗЕД хххх (для продукції, що імпортується) і ____________________ бути пред'явлені на випробування з

(можуть, не можуть) метою сертифікації.
Представник ОС ОС ЗОТ ___________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище) Представник ВЛ ___________ ____________________
Представник заявника ___________ ____________________
Додаток 5

до Правил обов'язкової сертифікації

засобів обчислювальної техніки,

затверджених наказом Держстандарту

України

від 25.06.97 N 366 ( z0295-97 )

(в редакції наказу Держстандарту

України від 10.10.2000 N 590)
Схеми сертифікації ЗОТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Продукція, | Назва робіт |Документи, | з/п |що |---------------------------------------------------------------------|що видаються | схе-|сертифіку- |Обстеження |Атестація |Сертифікація|Випробування з|Технічний |ОС ЗОТ | ми |ється |виробництва|виробництва|системи |метою |нагляд | | | | |якості | |сертифікації | | | ----+------------+-----------+-----------+------------+--------------+-----------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----+------------+-----------+-----------+------------+--------------+-----------------+----------------| 1 |Одиничний |Не |Не |Не |Проводиться |Не |Сертифікат | |виріб |проводиться|проводиться|проводиться |щодо кожного |проводиться |відповідності | | | | | |виробу | |на кожний виріб | ----+------------+-----------+-----------+------------+--------------+-----------------+----------------| 2 |Партія | | | |Проводяться на|Не |Сертифікат | |продукції |Не |Не |Не |зразках |проводиться |відповідності | |(виробів) |проводиться|проводиться|проводиться |продукції, | |на партію | | | | | |відібраних у | |продукції | | | | | |порядку і | |(виробів) з | | | | | |кількості, | |наведенням | | | | | |установлених | |розміру | | | | | |ОС ЗОТ | |сертифікованої | | | | | | | |партії | ----+------------+-----------+-----------+------------+--------------+-----------------+----------------| 3 |Продукція, | | | |Проводяться на|Проводиться |Сертифікат | |що |Не |Не |Не |зразках |шляхом |відповідності з | |випускається|проводиться|проводиться|проводиться |продукції, |випробувань |терміном дії, | |серійно | | | |відібраних у |зразків продукції|що | | | | | |порядку і |з періодичністю, |встановлюється | | | | | |кількості, |в обсязі та |угодою, з | | | | | |установлених |порядку, |терміном дії до | | | | | |ОС ЗОТ |встановлених |одного року | | | | | | |ОС ЗОТ. У разі | | | | | | | |потреби | | | | | | | |проводиться | | | | | | | |перевірка | | | | | | | |виробництва | | ----+------------+-----------+-----------+------------+--------------+-----------------+----------------| 4 |Продукція, | | | |Проводяться на|Проводиться у |Сертифікат | |що |Проводиться|Не |Не |зразках |порядку, |відповідності з | |випускається| |проводиться|проводиться |продукції, |визначеному ОС |терміном дії, | |серійно | | | |відібраних у |ЗОТ, і включає |що | | | | | |порядку і |перевірку |встановлюється | | | | | |кількості, |виробництва та |угодою, з | | | | | |установлених |контрольні |терміном дії до | | | | | |ОС ЗОТ |випробування |двох років | | | | | | |зразків продукції| | ----+------------+-----------+-----------+------------+--------------+-----------------+----------------| 5 |Продукція, | | | |Проводяться на|Проводиться у |Сертифікат | |що |Не |Проводиться|Не |зразках |порядку, |відповідності з | |випускається|проводиться| |проводиться |продукції, |визначеному ОС |терміном дії до | |серійно | | | |відібраних у |ЗОТ, і включає |трьох років, що | | | | | |порядку і |перевірку |встановлюється | | | | | |кількості, |виробництва та |угодою з | | | | | |установлених |контрольні |урахуванням | | | | | |ОС ЗОТ |випробування |терміну дії | | | | | | |зразків продукції|атестата | | | | | | | |виробництва | | |-----------+-----------+------------+--------------+-----------------+----------------| 6 | | | |Проводиться |Проводяться у |Проводиться у |Сертифікат | | |Не |Не |органом з |порядку, |порядку, |відповідності з | | |проводиться|проводиться|сертифікації|визначеному |визначеному ОС |терміном дії до | | | | |систем |ОС ЗОТ |ЗОТ та органом з |п'яти років, що | | | | |якості | |сертифікації |встановлюється | | | | | | |систем якості |угодою з | | | | | | | |урахуванням | | | | | | | |терміну дії | | | | | | | |сертифіката на | | | | | | | |систему якості | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: