open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 409 від 17.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

30 жовтня 2000 р.

за N 757/4978

Про затвердження Положення про умови та порядок виплати працівникам Збройних Сил України надбавки за вислугу років

За дорученням Кабінету Міністрів України від 2 жовтня
2000 року N інд. 26 з метою удосконалення умов оплати праці
працівників Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2001 року Положення
про умови та порядок виплати працівникам Збройних Сил України
надбавки за вислугу років (додається).
2. Командирам (начальникам) військових частин, закладів,
установ, військових представництв, підприємств і організацій
Міністерства оборони України: затвердити своїми наказами склад комісій з установлення стажу
роботи, який дає працівнику право на отримання надбавки за вислугу
років, та організувати їх роботу; витрати, пов'язані з виплатою надбавки за вислугу років,
здійснювати за рахунок та в межах фонду оплати праці.
3. Наказ Міністра оборони СРСР від 27 березня 1987 року N 20
"Про введення в дію Інструкції про порядок виплати робітникам і
службовцям Радянської Армії та Військово-Морського Флоту
відсоткової надбавки за безперервну роботу" вважати таким, що не
застосовується у Збройних Силах України з 1 січня 2001 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
5. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук
Затверджено

Наказ Міністра оборони України

17.10.2000 р. N 409
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2000 р.

за N 757/4978
Положення

про умови та порядок виплати працівникам

Збройних Сил України надбавки за вислугу

років
1. Загальні положення 1.1. Відповідно до Положення про умови та порядок виплати
працівникам Збройних Сил України надбавки за вислугу років (далі -
Положення) надбавка за вислугу років (далі - надбавка)
виплачується працівникам військових частин, закладів, установ,
військових представництв, підприємств і організацій Міністерства
оборони України, що повністю або частково фінансуються з бюджету
(далі - військові частини). 1.2. Дія Положення не поширюється на державних службовців і
службовців апарату органів військового управління та військових
комісаріатів, а також на працівників, для яких
нормативно-правовими актами встановлено інші розміри, умови та
порядок виплати надбавок за вислугу років або за стаж роботи. 1.3. У разі коли обчислені для працівників згідно з цим
Положенням розміри надбавки за вислугу років (у відсотках) нижчі
від раніше встановлених розмірів надбавки за безперервну роботу,
цим працівникам за час роботи у даній військовій частині надбавка
за вислугу років зберігається у раніше встановлених розмірах (у
відсотках) до настання права на надбавку у більшому розмірі.
2. Розмір та порядок виплати надбавки за вислугу років 2.1. Надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів
(ставок) у таких розмірах: за вислугу років понад 2 роки - 5 відсотків; за вислугу років понад 5 років - 10 відсотків; за вислугу років понад 10 років - 15 відсотків; за вислугу років понад 15 років - 20 відсотків; за вислугу років понад 20 років - 25 відсотків. 2.2. Розмір надбавки визначається залежно від стажу роботи,
який дає право на отримання такої надбавки (далі - стаж роботи), і
обчислюється виходячи з посадового окладу (ставки) за основною
посадою (професією) без урахування інших надбавок і доплат. У разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
надбавка обчислюється з посадового окладу за основною посадою. Якщо посадові оклади (ставки) згідно з умовами оплати праці
підвищуються, надбавка обчислюється виходячи з новоутворених
(підвищених) посадових окладів (ставок). 2.3. Нарахування та виплата надбавки провадиться щомісяця за
фактично відпрацьований час у межах установленого фонду оплати
праці. 2.4. Надбавка виплачується з дня прийняття на роботу за
наявності стажу роботи, а працюючим - з дня введення в дію цього
Положення. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло
право на підвищення надбавки, розмір цієї надбавки змінюється з
початку наступного місяця. 2.5. Надбавка не виплачується працівникам, які прийняті на
роботу за сумісництвом, тимчасовим і сезонним працівникам,
особам, які відбувають виправні роботи (у тому числі за місцем
роботи без позбавлення волі), а також за період адміністративного
арешту.
3. Обчислення стажу роботи 3.1. До стажу роботи зараховується час роботи: у Збройних Силах України та СРСР, крім випадків,
передбачених пунктом 3.3 цього Положення; у Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі
безпеки, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ,
військах цивільної оборони України та СРСР (у тому числі, коли ці
війська (органи) називалися інакше), в інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України та СРСР
(далі - інші військові формування), та в органах внутрішніх
справ, крім випадків, передбачених пунктом 3.3 цього Положення; на виборних посадах та на посадах державних службовців у
державних органах та їх апараті, а також у профспілкових органах
Збройних Сил України; в установах України та СРСР за кордоном або в міжнародних
організаціях, якщо перед направленням за кордон вони працювали у
військових частинах і після повернення з-за кордону влаштувалися
на роботу безпосередньо у військові частини. 3.2. До стажу роботи зараховується також: час проходження військової служби у Збройних Силах України та
СРСР, а також в інших військових формуваннях; військова служба у збройних силах країн СНД та Балтії; служба в рядовому і начальницькому складі органів внутрішніх
справ України та СРСР; період, протягом якого виплачувалася допомога по вагітності
та пологах, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку жінкам із числа військовослужбовців, звільнених зі
Збройних Сил, інших військових формувань, а також з органів
внутрішніх справ у зв'язку з вагітністю та пологами, за умови, що
вони приступили до роботи по досягненню дитиною трирічного віку; час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, частково
оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по
догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним
висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного
віку; час навчання на курсах підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, якщо
направленню на курси передувала робота у військовій частині, а
після закінчення навчання вони повернулися на роботу у військову
частину; час, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з
незаконним відстороненням від роботи (посади), а також час
оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним
звільненням або переведенням на іншу роботу. 3.3. До стажу роботи не зараховуються: періоди відбування виправних робіт (у тому числі за місцем
роботи без позбавлення волі) та адміністративного арешту; період роботи у військових частинах та інших військових
формуваннях, з яких працівника було звільнено за пунктом 7
статті 36, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, пунктами 1 - 3 статті
41 та за статтею 45 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). 3.4. У випадках, передбачених пунктом 3.2 цього Положення,
днем звільнення з військової служби вважається день виключення зі
списків особового складу наказом командира (начальника).
4. Установлення стажу роботи 4.1. Для визначення стажу роботи у військових частинах,
командири яких мають право прийому на роботу і звільнення з
роботи працівників, наказами командирів військових частин
створюються комісії у складі заступника командира військової
частини (голова комісії), начальника фінансового органу
(головного бухгалтера), начальника відділу кадрів або іншої
особи, на яку покладено ведення кадрових питань, та представника
профспілкового органу чи уповноваженого на представництво
трудовим колективом органу. До складу комісії можуть включатися й
інші особи. 4.2. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка
та інші документи, які відповідно до законодавства України
підтверджують стаж роботи. 4.3. Робота комісії провадиться у такому порядку: перевіряються трудова книжка, військовий квиток, довідки та
інші документи, перелік яких зазначається у протоколі, що
ведеться за формою згідно з додатком до цього Положення. У разі
потреби на засідання запрошується працівник, стаж роботи якого
встановлюється. Подані працівником документи після розгляду їх
комісією повертаються власнику; установлюється, в яких військових частинах працював
працівник та які посади він обіймав, визначаються періоди, що
підлягають зарахуванню до стажу роботи, та установлюється стаж
роботи на день прийняття на роботу у військову частину, а для
працюючих - на день введення в дію цього Положення. Протокол
підписується головою і членами комісії та завіряється печаткою
військової частини. 4.4. Витяг з протоколу засідання комісії з рішенням про
установлення стажу роботи, підписаний головою комісії й завірений
печаткою військової частини, оформлюється на кожного працівника
окремо в двох примірниках, один з яких передається у фінансовий
орган (бухгалтерію), а другий видається працівникові. 4.5. Справи з установлення стажу роботи передаються комісією
для зберігання до штабу (відділу кадрів) військової частини. 4.6. Скарги, пов'язані з установленням стажу роботи, який дає
право на отримання надбавки за вислугу років, розглядаються згідно
із законодавством України.
Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного фінансового
управління Міністерства оборони
України
полковник В.В.Гагурін
Додаток до пункту 4.3

Положення про умови та порядок

виплати працівникам Збройних

Сил України надбавки за

вислугу років
Протокол N ___

засідання комісії з установлення стажу роботи, який дає

працівнику право на отримання надбавки за вислугу років
__________________________________________________________________

(найменування військової частини, закладу, установи, _________________________________________________________________
підприємства, організації Міністерства оборони України)*
_______________________________

* Військові частини, заклади, установи, підприємства та
організації Міністерства оборони України зазначаються за умовним
найменуванням, а у разі його відсутності - за дійсним
найменуванням.
"___"_______________ 200 __ р.
Присутні: голова комісії ____________________________________

(прізвище та ініціали)

члени комісії: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

(прізвище та ініціали)
Розглядалося питання про установлення стажу роботи: прізвище, ім'я та по батькові _______________________________ посада (професія) ___________________________________________ рік народження ______________________________________________ місце проживання ____________________________________________
За результатами перевірки трудової книжки (військового
квитка) __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) а інших документів, які подані для підтвердження стажу роботи,
комісія постановила, що зазначеними документами підтверджується
такий стаж роботи:
------------------------------------------------------------------ Військова частина, заклад, | Посада | Дата | установа, підприємство, | (професія)| (число, місяць, рік)| організація, робота (служба) | |----------------------| в яких зараховується до стажу| | з якого | до якого | роботи | | часу | часу | -----------------------------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Разом: ____________ років ___________ місяців ________ днів.
Стаж роботи ___________________, який дає право на отримання

(прізвище та ініціали) адбавки за вислугу років, за станом на "____" _________ 200__ р.
встановлюється __________________ років _________________ місяців

(словами) (словами) _______ днів.

Голова комісії ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище) Члени комісії: ____________ __________________________ ____________ __________________________ ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.п.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: