open Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 жовтня 2000 р. N 1578

Київ
Питання Комісії з встановлення пенсій за

особливі заслуги перед Україною при

Кабінеті Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 124 ( 124-2001-п ) від 07.02.2001 )

Відповідно до статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Комісію з
встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною та
затвердити її склад, що додається.
Надати право голові Комісії в разі потреби вносити зміни до
її складу.
2. Затвердити Положення про Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України
(далі - Комісія), що додається.
3. Утворити у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів
України апарат Комісії у складі 5 одиниць, відповідно збільшивши
чисельність працівників Секретаріату.
За умовами оплати праці, матеріального, соціально-побутового
та медичного забезпечення керівник апарату Комісії прирівнюється
до завідуючого відділом у складі управління, а інші працівники
Комісії - до відповідних працівників Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
Комісії здійснюється Кабінетом Міністрів України.
4. Міністерству фінансів врахувати додаткові видатки по фонду
оплати праці працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України у
проекті бюджету України на 2001 рік.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2000 р. N 1578
СКЛАД

Комісії з встановлення пенсій

за особливі заслуги перед Україною при

Кабінеті Міністрів України

ЖУЛИНСЬКИЙ - Віце-прем'єр-міністр України,
Микола Григорович голова Комісії
САХАНЬ - Міністр праці та соціальної
Іван Якович політики, заступник голови Комісії
ІВАНКЕВИЧ - начальник управління стратегії
Віктор Вікторович реформування соціальних відносин

Секретаріату Кабінету Міністрів

України
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів олодимир Макарович
ХАНДУРІН - заступник Міністра юстиції икола Іванович
СУШКЕВИЧ - голова Комітету Верховної Ради
Валерій Михайлович України у справах пенсіонерів,

ветеранів та інвалідів (за згодою)
ГОШОВСЬКА - голова Комітету Верховної Ради
Валентина Андріївна України з питань соціальної

політики та праці (за згодою)
ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ - Голова Державного комітету у
Сергій Васильович справах ветеранів
ЮХНОВСЬКИЙ - голова Всеукраїнського об'єднання
Ігор Рафаїлович ветеранів (за згодою)
ГЕРАСИМОВ - голова ради Організації ветеранів
Іван Олександрович України (за згодою)
ЖОЛОБОВ - голова громадської організації
Віталій Михайлович "Об'єднання Героїв Радянського

Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,

повних кавалерів орденів Слави і

Трудової Слави та членів їх сімей"

(за згодою)
ПАТОН - президент Національної академії
Борис Євгенович наук (за згодою)
КАДЕНЮК - перший космонавт України, заступник
Леонід Костянтинович Генерального інспектора Генеральної

військової інспекції при

Президентові України (за згодою)
ГНИБІДЕНКО - завідуючий відділом з питань
Іван Федорович економічної підтримки соціальних

заходів Головного управління з

питань економічної політики

Адміністрації Президента України

(за згодою)
ЧМІЛЬ - заступник Міністра культури і
Ганна Павлівна мистецтв
АЛЕЩЕНКО - перший заступник начальника
Віктор Іванович Головного управління виховної

роботи Міноборони
СОРОКІН - перший заступник голови правління
Анатолій Полікарпович Пенсійного фонду
ПОЖИДАЄВ - перший заступник голови Федерації
Валентин Володимирович професійних спілок України (за

згодою)
МІРОШНИЧЕНКО - перший заступник голови
Олексій Валентинович Координаційної ради роботодавців

України, віце-президент УСПП (за

згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2000 р. N 1578
ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з встановлення пенсій за особливі

заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України

1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед
Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія) є
постійним органом з питань установлення пенсій за особливі заслуги
перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги).
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ), іншими законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основним завданням Комісії є призначення пенсій особам,
які мають особливі заслуги перед Україною, а в разі смерті цих
осіб - членам їх сімей.
4. Комісія має право:
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію та документи, необхідні для виконання покладеного на
неї завдання;
вносити в межах своєї компетенції в установленому порядку
пропозиції до Кабінету Міністрів України;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
її компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції;
створювати при Комісії галузеві дорадчі робочі органи, що
працюють на громадських засадах, до роботи в яких залучати
представників міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, творчих спілок, профспілок, інших громадських організацій,
і доручати їм у разі потреби розгляд та підготовку в 20-денний
термін рекомендацій щодо окремих клопотань про встановлення пенсій
за особливі заслуги. Персональний склад цих органів затверджує
голова Комісії; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 124 ( 124-2001-п ) від 07.02.2001 )
видавати рекомендації з питань, що належать до компетенції
Комісії. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 124
( 124-2001-п ) від 07.02.2001 )
5. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які
проводяться не рідше ніж один раз на місяць.
6. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його
відсутності - заступник голови Комісії.
7. Комісія правоможна приймати рішення за участі в засіданні
не менш як 70 відсотків її членів. Рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на
засіданні.
8. Рішення Комісії оформляється протоколом. У разі прийняття
позитивного рішення щодо призначення пенсії за особливі заслуги
витяг з протоколу надсилається органу, який провадить виплату
пенсій.
9. Як виняток рішення Комісії може бути прийнято без
проведення засідання шляхом письмового погодження проекту рішення
з членами Комісії. У цьому разі її рішення вважається прийнятим,
якщо його схвалено 70 відсотками членів Комісії.
Прийняте шляхом письмового погодження рішення включається до
протоколу чергового засідання Комісії.
10. Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми
членами Комісії.
11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
(вивчення клопотань, підготовка документів на розгляд Комісії, а
також оформлення протоколів засідань і витягів із них тощо)
здійснюється апаратом Комісії, який є її робочим органом.
Штатний розпис апарату Комісії затверджується Урядовим
Секретарем Кабінету Міністрів України.
Призначення на посаду та звільнення з посади працівників
апарату Комісії здійснюється Урядовим Секретарем Кабінету
Міністрів України.
12. Пенсії за особливі заслуги встановлюються Комісією за
клопотанням Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, міністрів та керівників інших
центральних органів виконавчої влади, Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, голів обласних,
Київської та Севастопольської міських рад.
13. До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має
особливі заслуги, додаються:
1) копії документів, що підтверджують особливі заслуги особи;
2) копії документів, що підтверджують трудовий стаж;
3) особовий листок по обліку кадрів;
4) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про
інвалідність - для осіб, визнаних інвалідами;
5) довідка про сімейний стан;
6) довідка про заробітну плату, а якщо особа одержує пенсію,
також довідка про її вид та розмір;
7) довідка про розмір пенсії, на яку особа має право
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ).
14. До клопотання про встановлення пенсії членам сім'ї
померлої особи, яка мала особливі заслуги, додаються:
1) копії документів, що підтверджують особливі заслуги
померлої особи;
2) копії документів, що підтверджують трудовий стаж померлої
особи;
3) копія свідоцтва про смерть;
4) документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим
(копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей,
рішення суду, про встановлення родинних стосунків);
5) довідка про перебування на утриманні померлого;
6) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про
інвалідність особи, щодо якої порушено клопотання, або документ,
що підтверджує досягнення нею пенсійного віку;
7) довідка навчального закладу про навчання дітей, братів,
сестер і внуків, які досягли 18-річного віку;
8) довідка про вид та розмір пенсії особи, щодо якої порушено
клопотання;
9) довідка про розмір пенсії, на яку померла особа мала право
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ).
15. Копії документів, що додаються до клопотання про
встановлення пенсії за особливі заслуги, засвідчуються в
установленому порядку.
16. Клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги
повинне бути розглянуто протягом місяця з дня надходження до
Комісії всіх необхідних документів.
Рішення про призначення пенсії за особливі заслуги або про
відмову в її призначенні повідомляється особі, яка порушила
клопотання, не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття
рішення.
17. Рішення про призначення пенсії за особливі заслуги або
про відмову у її призначенні може бути оскаржено в судовому
порядку.
18. Розмір пенсії за особливі заслуги може бути переглянуто в
кожному окремому випадку за клопотанням осіб, зазначених у пункті
12 цього Положення.
19. Відмітка про призначення пенсії за особливі заслуги та її
розмір робиться у пенсійному посвідченні органом, який провадить
виплату пенсії.
20. Виплата пенсії за особливі заслуги провадиться відповідно
до законодавства про пенсійне забезпечення.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: