open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 491 від 20.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 жовтня 2000 р.

за N 732/4953
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства освіти і науки

N 618 ( z0078-01 ) від 26.12.2000 )
Про Положення про порядок маркування контрольними

марками примірників аудіовізуальних творів та фонограм

З метою реалізації пунктів 20 - 23 Положення про порядок
виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування
примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з
питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та
фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555 ( 1555-2000-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок маркування контрольними
марками примірників аудіовізуальних творів та фонограм
(додається).
2. Зареєструвати зазначене Положення в Міністерстві юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності М.Паладія.
Міністр В.Кремень
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.10.2000 N 491
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 жовтня 2000 р.

за N 732/4953
Положення

про порядок маркування контрольними марками

примірників аудіовізуальних творів та фонограм
1. Загальні положення
1.1 Це Положення розроблене з метою впорядкування процесу
маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів
та фонограм і уникнення їх нецільового використання, а також
попередження порушень авторського права і суміжних прав. 1.2 Положення визначає основні норми і принципи, що
регламентують проведення на єдиній нормативній та
організаційно-методичній основі маркування контрольними марками
примірників аудіовізуальних творів та фонограм, установлює єдиний
порядок та умови здійснення діяльності з маркування. 1.3 Поняття, що використовуються у цьому Положенні,
тлумачаться згідно із Законом України "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм" ( 1587-14 ) та
постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з
питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та
фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555 ( 1555-2000-п ). 1.4 Дія цього Положення поширюється на юридичних та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються
розповсюдженням, у тому числі шляхом імпорту, оптової та
роздрібної торгівлі на території України та експортом примірників
аудіовізуальних творів та фонограм.
2. Діяльність з маркування примірників аудіовізуальних

творів та фонограм
2.1 Загальне керівництво діяльністю з маркування примірників
аудіовізуальних творів та фонограм здійснює Державний департамент
інтелектуальної власності. 2.2 Маркування контрольними марками імпортерам, експортерам
та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів та/або
фонограм (далі - одержувачі контрольних марок) перед випуском цих
примірників в обіг здійснює державне підприємство, призначене
(далі - призначене підприємство) Державним департаментом
інтелектуальної власності. 2.3 Маркування контрольними марками здійснюється за рахунок
одержувачів контрольних марок за розрахунками призначеного
підприємства, затвердженими Державним департаментом
інтелектуальної власності (далі - спеціально уповноважений орган). Розмір плати за маркування контрольними марками примірників
аудіовізуальних творів та фонограм має забезпечувати
рентабельність роботи призначеного підприємства. 2.4 Регулювання взаємовідносин між одержувачами контрольних
марок та призначеним підприємством при маркуванні контрольними
марками здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним
законодавством. 2.5 Спеціально уповноважений орган після видачі контрольних
марок негайно надає призначеному підприємству інформацію про
одержувачів контрольних марок, перелік примірників аудіовізуальних
творів та/або фонограм, які мають бути промарковані, серії і
номери виданих контрольних марок. 2.6 Призначене підприємство веде власний реєстр, до якого
обов'язково включаються: інформація щодо одержувачів контрольних марок; реквізити документів, які надаються одержувачами контрольних
марок; перелік примірників аудіовізуальних творів та/або фонограм,
що були промарковані, серії і номери наклеєних контрольних марок. 2.7 Для організації маркування створюються територіальні
підрозділи призначеного підприємства з маркування (далі -
територіальний підрозділ з маркування).
3. Порядок діяльності територіальних підрозділів призначеного

підприємства з маркування
3.1 Територіальний підрозділ з маркування функціонує, як
правило, на базі юридичної особи, яка здійснює діяльність з
виробництва, торгівлі або складування примірників аудіовізуальних
творів та фонограм і є одержувачем контрольних марок. 3.2 При організації територіального підрозділу з маркування
обов'язковим є дотримання таких умов: наявність закритого приміщення, яке перебуває під охороною,
та обладнання, що дає змогу маркувати і зберігати примірники
аудіовізуальних творів та фонограм; наявність окремого приміщення, що перебуває під охороною, для
розміщення працівників призначеного підприємства та обладнання; забезпечення пункту комунальними послугами та послугами
зв'язку; забезпечення безпечної та безперебійної діяльності пункту. 3.3 Порядок взаємовідносин між призначеним підприємством та
юридичною особою, на базі якої встановлюється територіальний
підрозділ з маркування, визначаються на договірних засадах. 3.4 Для маркування контрольними марками одержувачі
контрольних марок подають до територіального підрозділу з
маркування: перелік, що видається спеціально уповноваженим органом, у
якому вказуються примірники аудіовізуальних творів та/або
фонограм, які мають бути промарковані, та серії і номери виданих
для цього контрольних марок до кожного з них; контрольні марки; упаковані примірники аудіовізуальних творів та/або фонограм
або поліграфічні вкладники чи поліграфічні упаковки; копію платіжного документа з відміткою банківської установи
про перерахування коштів за маркування контрольними марками. 3.5 Маркування здійснюється тільки після надходження коштів
за маркування на рахунки призначеного підприємства. 3.6 Співробітник призначеного підприємства, відповідальний за
роботу територіального підрозділу з маркування (далі - керівник
територіального підрозділу з маркування), забезпечується
інформацією про одержувачів контрольних марок, перелік примірників
аудіовізуальних творів та/або фонограм, що підлягатимуть
маркуванню, та серії і номери виданих контрольних марок. 3.7 Керівник територіального підрозділу з маркування звіряє
наявну в нього інформацію з документацією, наданою одержувачем
контрольних марок, складає акт прийняття документів і продукції
для маркування, який підписується ним та представником одержувача
контрольних марок. 3.8 Якщо наявна в керівника територіального підрозділу з
маркування інформація не збігається з документацією, наданою
одержувачем контрольних марок, або надана документація, контрольні
марки і продукція викликають сумніви щодо їх походження, то він
робить про це запис у реєстрі і негайно повідомляє спеціально
уповноважений орган. 3.9 Керівник територіального підрозділу з маркування також: здійснює керівництво діяльністю територіального підрозділу з
маркування; особисто контролює процес маркування контрольними марками; особисто відповідає за правильність ведення реєстру
територіального підрозділу з маркування; несе особисту відповідальність за законність маркування
контрольними марками. 3.10 У реєстр територіального підрозділу з маркування
обов'язково включаються: відомості про одержувачів контрольних марок; реквізити документів, які надаються одержувачами контрольних
марок; перелік примірників аудіовізуальних творів та/або фонограм,
що були промарковані; серії і номери наклеєних контрольних марок. 3.11 Маркування контрольними марками здійснюється шляхом
наклеювання контрольних марок на упаковку примірника
аудіовізуального твору чи фонограми в лівому верхньому куті
зворотного боку цього примірника. Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору чи фонограми
маркується однією контрольною маркою. Якщо упаковка, яка є
невід'ємною частиною товару, уміщує кілька різних за змістом
примірників, вона маркується однією контрольною маркою. Маркування має бути здійснено таким чином, щоб зовнішній бік
контрольної марки при візуальному огляді такого примірника було
видно повністю і чітко без потреби порушення його упаковки. 3.12 Передача промаркованої продукції одержувачу контрольних
марок оформляється актом приймання промаркованих примірників
аудіовізуальних творів та фонограм. 3.13 Працівники пункту не несуть відповідальності за
пошкодження упаковки і тари, недостачу і пошкодження примірників
аудіовізуальних творів та фонограм, які сталися не з їх вини.
4. Інші положення
4.1 Крім маркування контрольними марками, призначене
підприємство здійснює таку діяльність: узагальнює отриману інформацію; надає в межах компетенції допомогу компетентним державним
органам, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства в
галузі авторського права і суміжних прав. 4.2 Призначене підприємство не має права публікувати,
поширювати і передавати третім особам інформацію, отриману в ході
виконання цього Положення, крім компетентних державних органів,
які звернулися із відповідними запитами у порядку, встановленому
чинним законодавством. 4.3 Компетентні державні органи здійснюють контроль за
діяльністю призначеного підприємства в порядку, встановленому
чинним законодавством. 4.4 За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків
співробітники призначеного підприємства несуть відповідальність,
установлену чинним законодавством України.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності М.В.Паладій

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: