open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 612 від 23.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 листопада 2000 р.

за N 785/5006

Про внесення змін до Правил сертифікації засобів

індивідуального захисту працюючих, затверджених

наказом Держстандарту України від 14.06.99 N 322

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію та сертифікацію" ( 46-93 ), на виконання Указу
Президента України від 22.01.2000 N 89/2000 ( 89/2000 ) "Про
запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері
підприємництва" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил сертифікації засобів індивідуального
захисту працюючих, затверджених наказом Держстандарту України від
14.06.99 N 322 ( z0405-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 22.06.99 за N 405/3698, такі зміни: 1.1. Пункт 2.1 розділу 2 доповнити нормативними посиланнями: "ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення; ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції". 1.2. Пункт 3.1 доповнити посиланням на ДСТУ 3278-95 Система
розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні
терміни та визначення. 1.3. Абзаци сьомий та восьмий пункту 4.4 викласти в такій
редакції: "аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності; видачу сертифіката відповідності, укладання угоди та
занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи". 1.4. Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 доповнити абзацом другим у
такій редакції: "При цьому заявник повинен дати ОС письмову гарантію того, що
він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим ОС. Заявником
на сертифікацію партій продукції може бути будь-яка юридична чи
фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що
випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як
юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В
останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати
документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і
що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й заявник". Абзац другий відповідно вважати абзацом третім. 1.5. Шостий абзац підпункту 5.1.2 пункту 5.1 викласти в такій
редакції: "експертний висновок щодо безпеки ЗІЗ для здоров'я людини". 1.6. Пункт 5.3 викласти в такій редакції: "5.3. Обстеження виробництва 5.3.1. Обстеження виробництва здійснюється з метою
встановлення відповідності виробництва вимогам документації,
підтвердження можливості підприємства виготовлювати продукцію
відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі
рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного
нагляду за виробництвом сертифікованої продукції у порядку,
установленому ДСТУ 3957-2000. 5.3.2. Результати обстеження виробництва оформлюються актом
згідно з додатком В до ДСТУ 3957-2000, один примірник якого
вручається заявнику". 1.7. Пункт 5.5 викласти в такій редакції: "5.5. Сертифікація (оцінка) системи якості". 1.8. Підпункт 5.5.4 пункту 5.5 вилучити. 1.9. У підпункті 5.6.2 пункту 5.6: слова "схемою А" замінити на "схемою 1", "схемою Б" - на
"схемою 2", "схемою В" - на "схемою 3"; останній абзац викласти в такій редакції: "зі складу готової
продукції (виробництва), у постачальника або з торгівлі (за
схемами 4-7)". 1.10. Підпункт 5.6.5 пункту 5.6 доповнити реченням: "При
цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації
зазначається код товарної номенклатури зовнішньоекономічної
діяльності (ТН ЗЕД) - перші чотири знаки". 1.11. Підпункт 5.7.1 пункту 5.7 доповнити абзацом у такій
редакції: "Якщо для сертифікації продукції використовується унікальне
випробувальне обладнання, то допускається сертифікаційні
випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням
його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки,
які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні
проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії". 1.12. Підпункт 5.9.2 пункту 5.9 доповнити такими абзацами: "Сертифікат відповідності на серійне виробництво продукції за
схемою без обстеження і атестації виробництва або сертифікації
(оцінки) системи якості видається на підставі позитивних
результатів: аналізу нормативної та технологічної документації; аналізу настанови з якості або документів, що її замінюють; аналізу технічного опису виробництва, складеного заявником на
підставі переліку питань, зазначених у додатку 4; сертифікаційних випробувань, проведених в акредитованій у
Системі випробувальній лабораторії та на підприємстві-виробнику
зразків продукції, відібраних у порядку та кількості, установлених
ОС; подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката
відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань
зразків продукції, що відбираються з виробництва в терміни та в
кількості, які встановлені в програмі технічного нагляду, і
проведення перевірки виробництва (за потреби)". 1.13. Підпункт 5.9.4 пункту 5.9 викласти в такій редакції: "5.9.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС з
урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію,
терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система
якості), гарантійного терміну зберігання продукції, але не більше
термінів, зазначених у додатку 3 (в редакції наказу від 23.10.2000
N 612). Дія сертифіката відповідності на продукцію серійного
виробництва поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії
сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну
зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо
умов транспортування, складування, зберігання продукції. Термін дії сертифіката відповідності та угоди не
продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін
заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє ОС заявку відповідно до п. 5.1.1. Допускається видача
нового сертифіката відповідності замість того, що втратив
чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або
сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів
технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності або
лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових
контрольних випробувань зразків продукції. При цьому
сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться
обов'язково. У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на
партію, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну
не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки
сертифікованої партії має видаватися на підставі акта
інвентаризації та ідентифікації залишків продукції". 1.14. У підпункті 5.11.1 пункту 5.11 замінити слова "за
схемами В, Г" на "за схемами 3, 4, 5", "за схемою Г" на "за схемою
6", "(схема Д)" на "(схема 7)". 1.15. Підпункт 5.11.3 пункту 5.11 викласти в такій редакції: "5.11.3. Технічний нагляд здійснюється шляхом проведення
періодичних контрольних випробувань зразків продукції, відібраних
у виробника або в постачальника, у торгівлі в порядку, у терміни
та в кількості, установлені програмою технічного нагляду". 1.16. Підпункт 5.11.6 пункту 5.11 викласти в такій редакції: "5.11.6. Обсяг показників, що підлягають контрольним
випробуванням під час технічного нагляду і з метою подальшої
сертифікації, визначає ОС, виходячи з обсягу попередніх
випробувань та результатів технічного нагляду". 1.17. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається). 1.18. Правила доповнити додатком 5 в такій редакції
(додається).
2. Управлінню державного нагляду та підтвердження
відповідності (О.Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього
наказу. 3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б.Угаров) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його
публікацію в Інформаційному покажчику стандартів. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держстандарту України Г.Сидоренка.
Голова Держстандарту
України П.Кабан
Додаток 3

до пункту 5.2 Правил сертифікації

засобів індивідуального захисту

працюючих (в редакції наказу

від 23.10.2000 N 612)
Схеми (моделі) сертифікації ЗІЗ працюючих в Системі УкрСЕПРО
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Схема|Продукція, що | Назва робіт | Документи, які | номер|сертифікується| | видаються ОС | -----+--------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------| | | обстеження | атестація |сертифікація| випробування |технічний нагляд | | | |виробництва |виробництва| (оцінка) | з метою | | | | | | | системи | сертифікації | | | | | | | якості | | | | -----+--------------+------------+-----------+------------+--------------+-----------------+---------------------| 1 | Одиничний | Не | Не | Не |Проводиться по| Не проводиться |Сертифікат | | виріб |проводиться |проводиться|проводиться |кожному виробу| |відповідності | | | | | | | |на кожний виріб | -----+--------------+------------+-----------+------------+--------------+-----------------+---------------------| 2 | Партія | Не | Не | Не |Проводиться на| Не проводиться |Сертифікат | | продукції |проводиться |проводиться|проводиться |зразках | |відповідності | | | | | |продукції, що | |на партію ЗІЗ з | | | | | |відібрані в | |наведенням | | | | | |порядку і в | |розміру | | | | | |кількості, які| |сертифікованої | | | | | |встановлені ОС| |партії | -----+--------------+------------+-----------+------------+--------------+-----------------+---------------------| 3 | Партія |Проводиться | Не | Не |Проводиться |Проводиться в |Сертифікат | |продукції, яка|при потребі |проводиться|проводиться |після |обсязі та |відповідності з | |планується до |за рішенням | | |виготовлення |порядку, |терміном дії, | | виготовлення |органу із | | |частини партії|встановленому ОС |що встановлюється | | |сертифікації| | |на зразках | |угодою (до одного | | | | | |продукції, | |року) | | | | | |відібраних у | | | | | | | |порядку і в | | | | | | | |кількості, які| | | | | | | |встановлені ОС| | | -----+--------------+------------+-----------+------------+--------------+-----------------+---------------------| 4 |Продукція, що | Не | Не | Не |Проводиться на|Проводиться через|Сертифікат | | випускається |проводиться |проводиться|проводиться |зразках |випробування |відповідності з | | серійно | | | |продукції, що |зразків продукції|з терміном дії, що | | | | | |відібрані в |з періодичністю, |встановлюється угодою| | | | | |порядку і в |в обсязі та в |(до одного року) | | | | | |кількості, які|порядку, що | | | | | | |встановлені ОС|встановлені ОС. | | | | | | | |У разі потреби | | | | | | | |проводиться | | | | | | | |перевірка | | | | | | | |виробництва | | -----+--------------+------------+-----------+------------+--------------+-----------------+---------------------| 5 | - " - |Проводиться | Не | Не |Проводиться на|Проводиться в |Сертифікат | | | |проводиться|проводиться |зразках |порядку, що |відповідності з | | | | | |продукції, що |визначений ОС |терміном дії до двох | | | | | | |відібрані в |і включає |років, що | | | | | |порядку і в |перевірки |встановлюється угодою| | | | | |кількості, які|виробництва та | | | | | | |встановлені ОС|контрольні | | | | | | | |випробування | | | | | | | |зразків продукції| | -----+--------------+------------+-----------+------------+--------------+-----------------+---------------------| 6 | - " - | Не |Проводиться| Не |Проводиться на|Проводиться в |Сертифікат | | |проводиться | |проводиться |зразках |порядку, що |відповідності з | | | | | |продукції, що |визначений ОС і |терміном дії до | | | | | |відібрані в |включає перевірки|трьох років, що | | | | | |порядку і в |виробництва та |встановлюється угодою| | | | | |кількості, які|контрольні |з урахуванням терміну| | | | | |встановлені ОС|випробування |дії атестата | | | | | | |зразків продукції|виробництва | -----+--------------+------------+-----------+------------+--------------+-----------------+---------------------| 7 | - " - | Не | Не |Проводиться |Проводяться в |Проводиться в |Сертифікат | | |проводиться |проводиться| ОС систем |порядку, що |порядку, що |відповідності з | | | | | якості |визначені ОС |визначений ОС |терміном дії до | | | | | | |систем якості |п'яти років, що | | | | | | | |встановлюється угодою| | | | | | | | |з урахуванням терміну| | | | | | | |дії сертифіката на | | | | | | | | |систему якості | | | |терміну дії | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до пункту 5.9 Правил

сертифікації засобів

індивідуального захисту

працюючих
Перелік

питань, які відображаються заявником у технічному опису

виробництва продукції, яка підлягає сертифікації
1. Виробництво продукції за рік, основні споживачі. 2. Постачальники сировини і матеріалів. 3. Відомості про сертифікацію сировини і матеріалів. 4. Проведення вхідного контролю сировини, параметри контролю,
періодичність (щільність) контролю, величина відбраковки. 5. Основні відомості про етапи технологічного процесу,
перелік обладнання. 6. Організація системи прослідковування продукції на
технологічному ланцюгу. 7. Заходи, передбачені для ізоляції відбракованої продукції. 8. Види випробувань, яких зазнає продукція; тип обладнання та
приладів, які застосовуються при цьому, періодичність його
повірки. 9. Кількість рекламацій на продукцію, обсяг рекламованої
продукції за останній рік. 11. Порядок проведення обліку й аналізу рекламацій, ужиття
заходів щодо них. 12. Наявність на підприємстві функціонування елементів
системи якості.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: