open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 613 від 23.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 листопада 2000 р.

за N 786/5007
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 316 ( z0404-15 ) від 27.03.2015 }
Про внесення змін до Правил обов'язкової

сертифікації труб та балонів, затверджених

наказом Держстандарту України від 12.12.97 N 777

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
від 10.05.93 N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію та
сертифікацію", на виконання Указу Президента України від
22.01.2000 N 89/2000 ( 89/2000 ) "Про запровадження єдиної
державної регуляторної політики у сфері підприємництва"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації труб та
балонів, затверджених наказом Держстандарту України від 12.12.97
N 777 ( z0083-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.02.98 за N 83/2523, такі зміни: 1.1. Розділ 2 доповнити абзацом такого змісту: "- ДСТУ 3957-2000 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції". 1.2. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Сертифікацію продукції проводить ОС, що акредитовані в
Системі в установленому порядку. У разі сертифікації продукції,
нагляд за виробництвом та експлуатацією якої здійснюють органи
Мінекоресурсів України, Держнаглядохоронпраці або інших
міністерств (органів виконавчої влади) України, ОС залучає їх (за
згодою) до проведення сертифікації". 1.3. Пункт 3.2 викласти в такій редакції: "3.2. Об'єктами сертифікації у Системі є продукція, що
вироблена в Україні і ввозиться в Україну". 1.4. Пункт 3.4 після слів "ДСТУ 3413-96" викласти в такій
редакції: "Порядку проведення робіт із сертифікації продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно", затвердженого
наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за
N 657/3097, та цих Правил". 1.5. Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 викласти в такій редакції: "4.1.1. Для проведення сертифікації продукції у Системі
заявник подає до ОС заявку відповідно до вимог додатка 1 до цих
Правил. За наявності декількох ОС заявник може подати заявку до
будь-якого з них, при цьому заявник повинен дати ОС письмову
гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію
іншим органам із сертифікації. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно,
може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від
свого імені або через посередників. В останньому випадку
посередник повинен одночасно із заявкою подати документи про те,
що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере
на себе ті самі обов'язки, що й заявник. Заявником на сертифікацію
одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична
чи фізична особа. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін
заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє ОС заявку відповідно до п. 4.1.1". 1.6. Підпункт 4.1.3 пункту 4.1 доповнити словами "та обраної
схеми сертифікації". 1.7. Підпункт 4.3.2 пункту 4.3 доповнити четвертим абзацом
такого змісту: "- сертифікат відповідності на серійне виробництво продукції
за схемою без обстеження і атестації виробництва або сертифікації
(оцінки) системи якості видається на підставі позитивних
результатів: аналізу нормативної та технологічної документації; аналізу настанови з якості або документів, що її замінюють; аналізу технічного опису виробництва, складеного заявником на
підставі переліку питань, зазначених у додатку 4; сертифікаційних випробувань, проведених в акредитованій у
Системі випробувальній лабораторії та на підприємстві-виробнику
зразків продукції, відібраних у порядку та кількості, установлених
ОС; подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката
відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань
зразків продукції, що відбираються з виробництва в терміни та в
кількості, які встановлені в програмі технічного нагляду, і
проведення перевірки виробництва (за потреби)". 1.8. Останній абзац підпункту 4.3.2 пункту 4.3 після слів
"прийнятою схемою сертифікації" доповнити словами "та угоди". 1.9. Підпункт 4.3.4 пункту 4.3 вилучити. 1.10. Пункт 4.4 викласти в такій редакції: "4.4. Обстеження виробництва 4.4.1. Обстеження виробництва проводиться відповідно до вимог
ДСТУ 3957-2000 з метою встановлення відповідності фактичного стану
виробництва вимогам документації, підтвердження можливості
підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних
нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та
форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої
продукції. Обстеження виробництва проводиться комісією експертів
ОС. Склад комісії та програма обстеження виробництва
затверджуються керівником ОС. У разі сертифікації продукції,
нагляд за виробництвом та експлуатацією якої здійснюють відповідні
органи Мінекоресурсів України, Держнаглядохоронпраці або інших
міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) України,
до складу комісії залучаються (за згодою) їх представники. 4.4.2. Обстеження виробництва складається з таких етапів: - попередня оцінка; - перевірка і оцінка виробництва; - оформлення результатів обстеження виробництва. 4.4.3. За результатами оцінки стану виробництва складається
акт обстеження виробництва (далі - акт) відповідно до вимог
додатка В ДСТУ 3957-2000. В акті можуть бути й інші відомості,
доцільність яких установлюється комісією. Акт підписується усіма членами комісії, яка проводила
обстеження виробництва, затверджується керівником ОС та
передається (перший примірник) керівництву підприємства, що
перевірялося. Акт обстеження повинен бути підготовлений в термін, що не
перевищує одного місяця з дня проведення остаточної наради. 4.4.4. У разі негативних результатів обстеження виробництва
ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення
підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення
невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки
після надання ОС переконливих доказів проведення заявником
коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може
здійснюватися за повною або скороченою процедурою, коли
перевіряють лише ті елементи виробництва, які мали
невідповідності. У разі позитивних результатів повторного
обстеження заявнику видається сертифікат відповідності". 1.11. Підпункт 4.7.2 пункту 4.7 викласти в такій редакції: "4.7.2. Кількість зразків продукції для випробувань або проб
продукції для їх виготовлення та правила їх відбору встановлюються
ОС у залежності від виду продукції". 1.12. Підпункт 4.7.4 пункту 4.7 після першого речення
доповнити новим реченням такого змісту: "При цьому для продукції, що імпортується, в акті
ідентифікації продукції зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири
знаки)". 1.13. Останній абзац підпункту 4.10.2 викласти в такій
редакції: "У сертифікаті відповідності, що видається на партію
продукції, зазначаються відомості про розмір партії, номер і дату
документа про якість продукції та ким виданий, номер інвойсу або
коносаменту". 1.14. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається). 1.15. Додаток 4 викласти в такій редакції (додається).
2. Управлінню державного нагляду та підтвердження
відповідності (О.Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про
внесення змін до Правил сертифікації труб та балонів". 3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б.Угаров) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його
публікацію в черговому випуску Інформаційного покажчика
стандартів. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Г.Сидоренка.
Голова Держстандарту
України П.Кабан
Додаток 3

до пункту 4.3 Правил

обов'язкової сертифікації

труб та балонів
Схеми (моделі)

сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Продукція, що | Назва робіт |Документи, які | сертифікується| | видаються ОС | +------------------------------------------------------------------+---------------| |обстеження | атестація |сертифікація| випробування | технічний | | |виробництва|виробництва| (оцінка) | з метою | нагляд | | | | | системи | сертифікації | | | | | | якості | | | | --------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------| Одиничний | Не | Не | Не |Проводиться по|Не проводиться|Сертифікат | виріб |проводиться|проводиться|проводиться |кожному виробу| |відповідності | | | | | | |на кожний виріб| --------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------| Партія | Не | Не | Не |Проводиться на|Не проводиться|Сертифікат | продукції |проводиться|проводиться|проводиться |зразках | |відповідності | (виробів) | | | |продукції, що | |на партію | | | | |відібрані в | |продукції | | | | |порядку і в | |(виробів) з | | | | |кількості, які| |наведенням | | | | |встановлені ОС| |розміру | | | | | | |сертифікованої | | | | | | |партії | --------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------| Продукція, що | Не | Не | Не |Проводиться на|Проводиться |Сертифікат | випускається |проводиться|проводиться|проводиться |зразках |через |відповідності з| серійно | | | |продукції, що |випробування |терміном дії до| | | | |відібрані в |зразків |одного року, що| | | | |порядку і в |продукції з |встановлюється | | | | |кількості, які|періодичністю,|угодою | | | | |встановлені ОС|в обсязі та в | | | | | | |порядку, що | | | | | | |встановлені | | | | | | |ОС. У разі | | | | | | |потреби | | | | | | |проводиться | | | | | | |перевірка | | | | | | |виробництва | | --------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------| Продукція, що |Проводиться| Не | Не |Проводиться на|Проводиться в |Сертифікат | випускається | |проводиться|проводиться |зразках |порядку, що |відповідності з| серійно | | | |продукції, що |визначений ОС |терміном дії до| | | | |відібрані в |і включає |двох років, що | | | | |порядку і в |перевірки |встановлюється | | | | |кількості, які|виробництва та|угодою | | | | |встановлені ОС|контрольні | | | | | | |випробування | | | | | | |зразків | | | | | | |продукції | | --------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------| | Не |Проводиться| Не |Проводиться на|Проводиться в |Сертифікат | |проводиться| |проводиться |зразках |порядку, що |відповідності з| | | | |продукції, що |визначений ОС |терміном дії до| | | | |відібрані в |і включає |трьох років, що| | | | |порядку і в |перевірки |встановлюється | | | | |кількості, які|виробництва та|угодою з | | | | |встановлені ОС|контрольні |урахуванням | | | | | |випробування |терміну дії | | | | | |зразків |атестата | | | | | |продукції |виробництва | --------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------| | Не | Не |Проводиться |Проводяться в |Проводиться в |Сертифікат | |проводиться|проводиться|ОС систем |порядку, що |порядку, що |відповідності з| | | |якості |визначені ОС |визначений ОС |терміном дії до| | | | | |систем якості |п'яти років, що| | | | | | |встановлюється | | | | | | |угодою з | | | | | | |урахуванням | | | | | | |терміну дії | | | | | | |сертифіката на | | | | | | |систему якості | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4 до пункту 4.3

Правил обов'язкової

сертифікації труб та

балонів
Перелік питань,

які відображаються заявником у технічному опису

виробництва продукції, яка підлягає сертифікації
1. Виробництво продукції за рік, сортамент, марки сталі,
основні споживачі. 2. Постачальники вихідних матеріалів. 3. Відомості про сертифікацію заготовок, що поставляються. 4. Проведення вхідного контролю заготовок (параметри
контролю, періодичність контролю, величина відбраковки). 5. Основні відомості щодо етапів технологічного процесу,
переліку обладнання, способу ідентифікації продукції. 6. Організація системи просліджування продукції, починаючи з
видачі замовлення. 7. Заходи, передбачені для ізоляції відбракованої продукції. 8. Види випробувань, яких зазнає продукція; тип обладнання та
приладів, які застосовуються при цьому, періодичність їх повірки. Особливу увагу належить приділити опису неруйнівного контролю
(УЗК, токовихровий контроль та інші). 9. Порядок проведення відбирання зразків для випробування,
спосіб їх маркування, тривалість часу від відбирання зразків до
одержання результатів випробувань. 10. Наявність рекламацій на продукцію, обсяг рекламованої
продукції та кількість рекламацій за останній рік. 11. Порядок проведення обліку, аналізу і вжиття заходів щодо
претензій і рекламацій споживачів. 12. Порядок здачі готової продукції на склад та її
відвантаження. 13. Проведення оцінки ефективності системи якості на
підприємстві. 14. Використання статистичних методів контролю, проведення
фактичної оцінки рівня якості продукції.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: