open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про схвалення Висновків і пропозицій Комітету

Верховної Ради України з питань бюджету до проекту

Закону України про Державний бюджет

України на 2001 рік

Заслухавши доповідь Голови Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Висновки і пропозиції Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету до проекту Закону України про Державний
бюджет України на 2001 рік - пропозиції комітетів та депутатських
фракцій (груп) Верховної Ради України, народних депутатів України,
які підтримані Комітетом, і направити їх Кабінету Міністрів
України для підготовки проекту Закону України до другого читання.
2. Кабінету Міністрів України спільно з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету до 16 листопада 2000 року
доопрацювати проект Закону України про Державний бюджет України на
2001 рік з урахуванням Висновків та пропозицій Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету - пропозицій комітетів та
депутатських фракцій (груп) Верховної Ради України, народних
депутатів України, які підтримані Комітетом і схвалені Верховною
Радою України, та подати доопрацьований проект Закону України на
друге читання.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 листопада 2000 року

N 2066-III

СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради

України від 2 листопада 2000 року
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

до проекту Закону України про Державний

бюджет України на 2001 рік

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету розглянув
поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону України про
Державний бюджет України на 2001 рік.
Проект Державного бюджету України на 2001 рік не повністю
відповідає вимогам, викладеним у Постанові Верховної Ради України
від 22 червня 2000 року "Про основні напрями бюджетної політики на
2001 рік (бюджетна резолюція)" ( 1827-14 ).
Зокрема, зазначеним законопроектом не враховані положення
бюджетної резолюції щодо:
визначення переліку захищених статей видатків бюджету та
видатків на погашення заборгованості за цими статтями;
встановлення обсягів централізованих капітальних вкладень на
рівні не менше 1 відсотка доходів Державного бюджету України з
визначенням пріоритетних напрямів їх використання;
реформування міжбюджетних відносин у напрямі децентралізації
фінансових ресурсів та зміцнення фінансової бази органів місцевого
самоврядування;
заборони надання державних гарантій при одержанні кредитів
суб'єктами підприємницької діяльності та впорядкування пільг, що
надаються суб'єктам підприємницької діяльності, тощо.
У процесі роботи над проектом Закону було розглянуто понад
1000 пропозицій народних депутатів України, а також фракцій та
комітетів Верховної Ради України щодо уточнення показників
зведеного і державного бюджетів та змін до проекту Закону. На
основі проведеного аналізу цих пропозицій Комітет Верховної Ради
України з питань бюджету пропонує внести такі зміни до проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2001 рік.
До розділу I "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на
2001 рік у сумі 41.878.797,4 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
37.601.773,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 4.277.023,6 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2001 рік у
сумі 41.878.797,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі
36.926.435,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 4.952.362,1 тис. гривень.
Установити, що Державний бюджет України на 2001 рік є
бездефіцитним, враховуючи профіцит загального фонду Державного
бюджету України у сумі 675.338,5 тис. гривень та дефіцит
спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
675.338,5 тис. гривень".
До розділу II "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
До статті 3 внести такі зміни:
пункт 1 доповнити нормами такого змісту:
плата за видачу ліцензій на підприємницьку і професійну
діяльність;
збори за використання радіочастотного ресурсу;
додаткові збори на виплату пенсій, що надходять від
купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота
(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні
легкових автомобілів, з виробництва та імпорту автомобілів, з
виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій
купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого
зв'язку;
кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих
акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова;
доходи, отримані від погашення заборгованості (недоїмки) по
збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення понад
обсяги, визначені у додатку N 1 до цього Закону;
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) 98 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких
здійснювалося виключно за рахунок централізованих капітальних
вкладень";
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) 98 відсотків коштів, одержаних від приватизації
державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий
розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ) та інших надходжень, безпосередньо
пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) 98 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів
приватизації, в тому числі об'єктів, віднесених відповідно до
пункту 5 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки
( 1723-14 ) до групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва),
що виділяються з балансів підприємств";
пункт 8 виключити.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до
Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі,
еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за нафту - у
розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну".
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької
діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним
транспортом через територію України природного газу, нафти та
аміаку, вносять до Державного бюджету України:
відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі,
еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. м газу на кожні 100 км
відстані;
відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному
0,75 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно, виходячи
із обсягів природного газу, нафти та аміаку, що транспортуються
територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні
до долара США, встановленим Національним банком України на день,
що передує дню сплати платежу".
Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Установити, що Національний банк України у
2001 році вносить до Державного бюджету України суму перевищення
кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку
України в обсязі не менше 800.000 тис. гривень.
Порядок перерахування зазначених платежів визначається
спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного
банку України".
До статті 9 внести такі зміни:
частину першу після слів "(обов'язковими платежами)"
доповнити словами "за бюджетними позичками";
доповнити статтю частиною такого змісту:
"Кабінету Міністрів України розробити та запровадити Порядок
реалізації матеріальних цінностей, що перебувають у податковій
заставі, по яких прийняті рішення щодо їх відчуження відповідно до
законодавства. Надходження від реалізації майна, що перебуває у
податковій заставі, спрямовуються до загального фонду Державного
бюджету України у повному обсязі".
До розділу III "ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
Першу частину статті 14 доповнити словами: "під зустрічні,
безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких
відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або
під заставу майна".
Статтю 16 виключити.
До розділу IV "ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
До статті 17 внести такі зміни:
частину другу доповнити словами "та Рахунковою палатою";
доповнити статтю після частини третьої частиною такого
змісту:
"Забороняється щомісячне непропорційне фінансування поточних
видатків та щоквартальне непропорційне фінансування капітальних
видатків".
Статтю 22 виключити.
Статтю 25 виключити.
До статті 26:
положення статті щодо Державної митної служби України
виключити;
пропозицію про виключення із статті положень щодо
фінансування органів Державної податкової служби України винести
на голосування Верховної Ради України.
Статтю 27 доповнити словами "а суму відшкодування
кваліфікувати як збитки, нанесені Державному бюджету України".
Статтю 28 викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Надати Державному казначейству України право
безспірного списання коштів, рішення про яке було прийняте
державним органом, що відповідно до законодавства має право на
його застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти
Державного бюджету України.
У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних
установ і організацій, з вини яких виникли відповідні
зобов'язання, протягом місяця з часу проведення такої операції
розпорядники бюджетних коштів повинні впорядкувати свої
зобов'язання з урахуванням результатів безспірного списання коштів
і привести їх у відповідність до бюджетних призначень на 2001 рік.
При цьому звернення безспірного стягнення коштів з рахунків,
на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, на
погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не
допускаються".
Статтю 30 виключити.
Доповнити розділ IV законопроекту новими статтями:
"Стаття . Спрямувати частину сум рентної плати за природний
газ, рентної плати за нафту, що видобуваються в Україні,
надходжень відрахувань від плати за транзит природного газу через
територію України, відрахувань від надходжень за транспортування
нафти магістральними нафтопроводами, інші надходження від
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що надійшли понад
обсяги доходів, встановлених додатком N 1 до цього Закону, на
оплату пільг та субсидій громадянам за спожиті електричну та
теплову енергію, природний газ, інші енергоносії, послуги
водопостачання та водовідведення, а також на оплату енергоносіїв,
спожитих бюджетними установами та організаціями.
Стаття . Кошти, зараховані до доходної частини бюджету
України як дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності, та державних
підприємств паливно-енергетичного комплексу, спрямовуються за
видатками на розвиток (модернізацію, технічне переоснащення)
підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Стаття . До 1 січня 2002 року в разі вивезення (експорту)
товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом
бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану
вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів
(робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту,
а включається до складу валових витрат виробництва (обігу)
платника податку.
Стаття . Встановити, що фінансування витрат, передбачених цим
Законом, по таких головних розпорядниках коштів Державного бюджету
України, як Управління справами Верховної Ради України, Рахункова
палата, Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд України,
Конституційний Суд України, Міністерство юстиції України (в
частині фінансування обласних, районних (міських), військових
судів), Антимонопольний комітет України, Секретаріат
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, по загальному
фонду Державного бюджету провадиться шляхом щоденного
перерахування Головним управлінням Державного казначейства України
на поточні бюджетні рахунки зазначених головних розпорядників
коштів Державного бюджету України відповідно до таких нормативів
щоденних перерахувань:
------------------------------------------------------------------ Головні розпорядники коштів Державного | Норматив щоденних | бюджету України |перерахувань (у % до| |щоденних надходжень)| -------------------------------------------+--------------------| Конституційний Суд України | 0,09 | -------------------------------------------+--------------------| Міністерство юстиції України (в частині | | фінансування обласних, районних (міських),| | військових судів) | 0,51 | -------------------------------------------+--------------------| Антимонопольний комітет України | 0,02 | -------------------------------------------+--------------------| Секретаріат Уповноваженого Верховної | | Ради України з прав людини | 0,01 | -------------------------------------------+--------------------| Управління справами Верховної Ради | | України | 0,5 | -------------------------------------------+--------------------| Рахункова палата | 0,05 | -------------------------------------------+--------------------| Верховний Суд України | 0,09 | -------------------------------------------+--------------------| Вищий арбітражний суд України | 0,16 | -----------------------------------------------------------------
Зазначений норматив застосовується до усіх надходжень
загального фонду Державного бюджету України на рахунки Державного
казначейства України.
Стаття . Встановити, що видатки Державного бюджету України на
підтримку періодичних видань спрямовуються виключно на підтримку
дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".
Стаття . Заборонити надання кредитів за рахунок коштів
державного бюджету, за винятком кредитів на придбання житла, на
навчання, підтримку малого та середнього бізнесу, в обсягах,
визначених цим Законом.
Погашення відсотків за користування пільговими кредитами,
видатки на здешевлення вартості будівництва здійснювати в обсягах,
визначених цим Законом.
Стаття . Кабінету Міністрів України забезпечити в повному
обсязі фінансування видатків на закупівлю інсулінів для хворих на
цукровий діабет, видатки на забезпечення лікування онкологічних
хворих та хворих на туберкульоз, на придбання імунобіологічних
препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб, що
керуються засобами імунопрофілактики.
Стаття . Заборонити у 2001 році будівництво нових об'єктів за
рахунок державних централізованих капітальних вкладень.
Стаття . Розподіл видатків на капітальні вкладення встановити
згідно з додатком N 6 до цього Закону.
Стаття . Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та
соціальним забезпеченням (у тому числі пенсії, повернення
заощаджень громадян) (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України
по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів
провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по
розпорядниках коштів Державного бюджету України".
До розділу V "ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
До статті 31 внести такі зміни:
пункт 2 виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) надходження від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства";
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11) 2 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких
здійснювалося виключно за рахунок централізованих капітальних
вкладень";
пункт 13 виключити;
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14) 2 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного
майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів
відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств";
пункт 15 викласти в такій редакції:
"15) 2 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів
приватизації, в тому числі об'єктів, віднесених відповідно до
пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) до групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва),
що виділяються з балансів підприємств";
пункт 17 виключити;
пункт 19 виключити;
пункт 20 виключити;
пункт 23 виключити;
доповнити статтю пунктом 34 такого змісту:
"34) кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами
України, понад обсяги, зазначені у додатку N 1 до цього Закону".
До статті 33 внести такі зміни:
абзац 3 виключити;
абзац 13 виключити;
абзац 14 виключити;
абзац 16 виключити;
абзац 17 виключити;
абзац 20 виключити;
доповнити статтю абзацом такого змісту:
"розвиток матеріально-технічної бази Дипломатичної Академії
при Міністерстві закордонних справ України та придбання за
кордоном у державну власність приміщень для розміщення
дипломатичних представництв України (за рахунок надходжень,
визначених пунктом 34 статті 31 цього Закону)".
Доповнити розділ V законопроекту новими статтями:
"Стаття . Встановити, що всі позабюджетні кошти установ і
організацій, що утримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів,
повинні зараховуватися до відповідного бюджету. Державному
казначейству України призупиняти фінансування установ та
організацій, які не забезпечили виконання цієї норми.
Стаття . Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на
геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок
відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 30 млн.
гривень на буріння артезіанських свердловин.
До розділу VI "ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ

РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ"
Доповнити розділ VI законопроекту статтями такого змісту:
"Стаття . Затвердити розмежування видатків бюджету на
виконання функцій органів державної влади та місцевого
самоврядування згідно з додатком N 5 до цього Закону".
"Стаття 37-1. До доходів, що закріплюються за бюджетом
Автономної Республіки Крим і місцевими бюджетами (закріплені
доходи) та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів, належать:
1) прибутковий податок з громадян;
2) плата за землю;
3) державне мито (крім мита, що справляється за дії, вчинені
арбітражними судами);
4) плата за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються
виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими
державними адміністраціями;
5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності;
6) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами;
7) плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності;
8) надходження від адміністративних штрафів за місцем
вчинення правопорушення, крім штрафів Державної автомобільної
інспекції України, що зараховуються в повному обсязі до Державного
бюджету України;
9) штрафи, фінансові санкції та пені за порушення податкового
законодавства за податками, зборами та обов'язковими платежами, що
зараховуються до цих бюджетів;
10) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в
частині, що належить цим бюджетам.
Стаття 37-2. Установити, що закріплені доходи бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, визначені статтею
37-1 цього Закону, зараховуються до відповідних бюджетів у таких
розмірах (у відсотках від кожного з доходів, встановлених статтею
37-1):
до доходів бюджетів міст Києва і Севастополя - 100 відсотків;
до доходів бюджетів міст республіканського і обласного
значення - 75 відсотків;
до доходів обласних бюджетів і бюджету Автономної Республіки
Крим - 25 відсотків;
до доходів районних бюджетів - згідно з рішенням районної
ради, але не більше 50 відсотків, крім плати за землю, яка до
районного бюджету не зараховується;
до доходів бюджетів міст районного значення, селищ та сіл -
згідно з рішенням районної ради, але не менше 25 відсотків, крім
плати за землю, яка зараховується до цих бюджетів у розмірі 75
відсотків;
до доходів районних у містах бюджетів (у разі їх створення) -
у розмірах, визначених рішенням міських рад.
Стаття 37-3. Установити, що при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів не враховуються надходження від таких
доходів:
1) місцеві податки і збори;
2) надходження сум відсотків за користування тимчасово
вільними бюджетними коштами відповідних бюджетів;
3) податок на промисел;
4) власні надходження бюджетних установ та організацій, що
утримуються з відповідного бюджету;
5) надходження дивідендів від участі відповідної ради у
статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
6) 20 відсотків надходжень збору за забруднення навколишнього
природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і
правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
7) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності
територіальної громади, в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення комунальної власності;
8) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що
зараховується до місцевих бюджетів;
9) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів;
10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у
власності відповідної ради;
11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
12) плата за гарантії, надані органом місцевого
самоврядування;
13) благодійні внески, гранти та дарунки у вартісному
обрахунку;
14) платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення;
15) штрафи за адміністративні правопорушення за рішеннями
виконавчих органів місцевого самоврядування;
16) інші надходження на виконання власних повноважень,
передбачені законодавством".
"Стаття . Рекомендувати органам місцевого самоврядування
спрямовувати надходження від відчуження майна, яке знаходиться у
власності територіальної громади, в тому числі від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної
власності, переважно в бюджет розвитку, а також на часткову оплату
актів права власності на землю, що видаються ветеранам війни та
праці, учасникам бойових дій, пенсіонерам, інвалідам I та II групи
та малозабезпеченим громадянам".
"Стаття 38-1. Установити на 2001 рік такі види міжбюджетних
трансфертів:
дотації вирівнювання обласним бюджетам на фінансування
повноважень, делегованих місцевим органам державної влади та
місцевого самоврядування, і подальшого перерозподілу цих коштів
між районними бюджетами, а також дотація вирівнювання бюджету
міста Севастополь;
2) дотації вирівнювання бюджетам міст республіканського (в
Автономній Республіці Крим) та обласного значення;
3) кошти, що передаються до Державного бюджету України;
4) субвенція на здійснення Києвом функцій столиці України;
5) субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха;
6) субвенція на соціальний захист населення (відшкодування
пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних
послуг)".
"Стаття . Встановити, що місцевими бюджетами повинні
передбачатися програми, процедура фінансування яких здійснюється
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Обов'язковому включенню в перелік цих програм повинні
підлягати видатки на:
закупівлю медикаментів;
оплату енергоносіїв;
ремонт приміщень.
Стаття . Установити, що надходження доходів у грошовій формі
на технічні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в
територіальних управліннях Державного казначейства України понад
річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 3 до цього
Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та
відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у
таких пропорціях:
до Державного бюджету України - 50 відсотків;
до обласного бюджету - 12,5 відсотків;
до бюджетів міста обласного значення та бюджету району - 37,5
відсотків.
План мобілізації надходжень доходів Державного бюджету
України для міст обласного значення та районів встановлюється
обласним фінансовим управлінням і в сумі повинен відповідати
розрахунковому обсягу для області, визначеному у додатку N 3 цього
Закону.
План мобілізації надходжень доходів Державного бюджету
України для міст районного значення, селищ та сіл встановлюється
районним фінансовим органом і в сумі повинен відповідати
розрахунковому обсягу для району, визначеному обласним фінансовим
управлінням.
Порядок перерахування цих коштів встановлюється Міністерством
фінансів України і затверджується Кабінетом Міністрів України.
Зазначені надходження відображаються у звітності як дотація,
отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації,
визначений у додатку N 3 до цього Закону, та використовується на
призначення, визначені відповідними радами".
До статті 40 внести такі зміни:
1) частину третю:
після слів "податок на прибуток підприємств" доповнити
словами "(крім підприємств об'єднання "Енергоатом")";
після слів "податок на додану вартість (крім податку на
додану вартість, що сплачується суб'єктами підприємницької
діяльності та громадянами при митному оформленні товарів, які
ввозяться на митну територію України" доповнити словами "та
підприємств об'єднання "Енергоатом")";
2) доповнити статтю частиною такого змісту:
"У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в областях та місті Севастополі
забезпечують менш, ніж на 90 відсотків суми дотації, визначеної
згідно з поквартальним розписом видатків Державного бюджету
України бюджетам областей та міста Севастополя, Державне
казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного фінансового органу суму до рівня 90 відсотків
дотації, визначеної розписом за перше півріччя - не пізніше 20
липня, за третій квартал - не пізніше 20 жовтня 2001 року за
рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.
Якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного
казначейства України в областях та містах Києві та Севастополі, не
забезпечать річної суми дотації, визначеної у додатку N 3 до цього
Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на
рахунки відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації
не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок надходжень до
загального фонду Державного бюджету України".
Статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Встановити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста
Києва здійснюється згідно з помісячним розписом Державного бюджету
України".
До розділу VII "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ"
Перше речення частини четвертої статті 48 доповнити словами
"та Київський державний авіаційний завод "Авіант", Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова, Харківське
державне авіаційне виробниче підприємство та ВАТ "Мотор Січ",
м. Запоріжжя".
Статтю 54 викласти в такій редакції:
"Стаття 54. Зупинити на 2001 рік дію положень законодавчих
актів України у частині надання пільг і компенсацій, які
фінансуються з бюджетів усіх рівнів, на:
безкоштовний капітальний ремонт житлових приміщень громадян
(крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування
як аварійні);
надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що
враховані у цьому Законі);
безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів
I та II групи; учасників бойових дій; Героїв Радянського Союзу;
повних кавалерів ордена Слави; осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці;
інвалідів війни III групи; дружин (чоловіків) померлих ветеранів
війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге;
членів сімей загиблих учасників бойових дій; громадян, віднесених
до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлена
інвалідність, пов'язана з Чорнобильською катастрофою);
безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів
I та II групи; учасників бойових дій; Героїв Радянського Союзу;
повних кавалерів ордена Слави; осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу"; Героїв Соціалістичної Праці; учасників
Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих ветеранів
війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге,
членів сімей загиблих учасників бойових дій; громадян, віднесених
до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлена
інвалідність, пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також
сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг
електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів
при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;
безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім
інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена
Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу",
Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1
та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту
аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дітей, а також осіб, що потребують
санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України після перенесення тяжкої хвороби);
виплату компенсації за невикористане право на пільгове
санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи,
громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);
безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім
виключних випадків за поданням Міністерства праці та соціальної
політики України для інвалідів I та II групи з ураженням
опорно-рухового апарату);
звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги,
електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги
(крім ветеранів війни, репресованих, Героїв Радянського Союзу,
повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці,
батьків та дітей загиблих учасників бойових дій, які стали
інвалідами до досягнення повноліття, дружин (чоловіків) загиблих
та померлих ветеранів війни, визнаних за життя інвалідами, які не
одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи). Установити, що у 2001 році при наданні
пільг до членів сім'ї ветеранів війни та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по
оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо,
відносяться дружина (чоловік) і його неповнолітні діти (до 18
років). Зазначені пільги зберігаються за одним з подружжя, що
пережило, і батьками померлих Героїв Радянського Союзу, повних
кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці;
безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та
приміського транспорту (крім ветеранів війни, інвалідів, Героїв
Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб,
нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також
Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, дружин (чоловіків)
загиблих та померлих ветеранів війни, визнаних за життя
інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих
учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або
навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також
всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій,
інвалідів I та II групи, Героїв Радянського Союзу, повних
кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей
загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих
учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя
інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують
інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної
угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на
пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної
війни, осіб, прирівняних до них ( 997_301 ); учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1
і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи; а
також народних депутатів України на час виконання ними
депутатських повноважень).
Установити, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та
органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо
здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які
повинні надаватися у 2001 році згідно із законодавством, в межах
призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену
мету.
Доповнити розділ VII законопроекту новими статтями:
"Стаття . З метою захисту вітчизняного товаровиробника
заборонити підприємствам, установам та організаціям незалежно від
їх форм власності використовувати бюджетні кошти на придбання
обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів
імпортного виробництва, а також на використання послуг іноземних
підприємств, установ і організацій, якщо такі ж товари
виробляються або послуги надаються підприємствами України.
Стаття . Запровадити з 2001 року поетапне переведення
місцевих бюджетів на повне казначейське обслуговування.
Стаття . Надати Кабінету Міністрів України право на
визначення порядку компенсації збитків підприємств
паливно-енергетичного комплексу, викликаних вартісною (курсовою)
різницею, яка утворилася внаслідок несвоєчасних та не в повному
обсязі проведених розрахунків бюджетних установ за спожитий газ,
та бюджетів усіх рівнів в частині пільг, субсидій, різниці в ціні
між тарифами за спожиті населенням газ і тепло (по складовій
газу).
Стаття . Надходження державного мита, що справляється з
позовних заяв, які подаються до арбітражних судів, понад обсяги,
встановлені додатком N 1 до цього Закону, але не більше 13,6 млн.
гривень, направляти на розвиток системи арбітражних судів.
Стаття . Передбачити газифікацію сільських населених пунктів
з високим ступенем готовності (не менше 80 відсотків) через
Українську асоціацію по газифікації сільських населених пунктів
"Укрсільгаз".
Стаття . Установити, що кошти, які надходять від повернення
бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству
сільського господарства і продовольства України, Державному
комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим
підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи
Державного казначейства України, та кошти, що надійдуть в рахунок
погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки фірм
"Джон Дір" та "Кейс Корпорейшн", переданої сільськогосподарським
та іншим суб'єктам господарювання, зараховуються на єдиний
казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються
на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею
сільськогосподарської продукції за державними замовленнями
(контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду
для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською
технікою вітчизняного виробництва та створення страхового
насіннєвого фонду.
Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від
лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок
бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на
єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і
використовуються на поповнення державного лізингового фонду".
Кабінету Міністрів України при підготовці законопроекту до
другого читання:
1. Перевірити реальність обсягу надходження коштів від
приватизації державного майна та надати пропозиції про внесення
змін до нормативних актів з питань приватизації відповідно до
Висновків і пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету до проекту Закону України про Державний бюджет України на
2001 рік.
2. У розрахунках доходної частини Державного бюджету України
на 2001 рік врахувати пропозиції, викладені у Висновках і
пропозиціях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до
проекту Закону України про Державний бюджет України на 2001 рік,
щодо збільшення загального обсягу надходжень на 489,9 млн. гривень
згідно з додатком N 1 до проекту цього Закону.
3. Врахувати у розрахунках спеціального фонду Зведеного
бюджету України на 2001 рік збільшення податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на
22,7 млн. гривень та надходження від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення на суму 50,0 млн. гривень.
4. Передбачити фінансове забезпечення проведення у 2001 році
судової реформи, здійснюваної відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), стосовно утворення спеціалізованих і апеляційних
судів.
5. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів з метою збільшення
обсягів фінансування заробітної плати працівників бюджетних
закладів освіти, охорони здоров'я, культури.
6. Оптимізувати видатки на відомчу науку.
7. Збільшити чистий трансферт до місцевих бюджетів (різниця
між дотаціями, субвенціями та коштами, що передаються до
державного бюджету) на 1 млрд. гривень порівняно з обсягами,
визначеними статтею 39 проекту Закону України "Про Державний
бюджет України на 2001 рік". Першочергово спрямувати ці кошти на
освіту та охорону здоров'я, а також передбачити у складі
Державного бюджету України фонд нерозподілених трансфертів
місцевим бюджетам для компенсації можливого зниження рівня
податкоспроможності у процесі їх виконання у сумі 100 млн.
гривень. Установити, що використання цього фонду здійснюється у
другому півріччі 2001 року в порядку, визначеному Міністерством
фінансів України.
8. Уточнити показники статті 39 та додатку N 3 до проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2001 рік відповідно
до змін, внесених у додаток N 2, а також загального обсягу
місцевих бюджетів та видів міжбюджетних трансфертів, визначених
статтею 381, якою запропоновано доповнити проект Закону України
про Державний бюджет України на 2001 рік.
Уточнити формулу і методику розрахунку трансфертів обласним
бюджетам, місту Севастополю та містам республіканського і
обласного значення з урахуванням плану 2000 року по доходах
місцевих бюджетів із обов'язковим зазначенням нормативів бюджетної
забезпеченості, що використовувалися при розрахунках дотацій і
субвенцій.
9. Забезпечити в установленому законодавством порядку
передачу бюджетних установ і організацій у відповідність з
розмежуванням, встановленим додатком N 5 до проекту цього Закону,
та подати відповідні пропозиції про внесення змін до законів
України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про загальний військовий
обов'язок та військову службу" ( 2232-12 ), "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ),
"Про меліорацію земель" ( 1389-14 ).
10. Затвердити перелік програм, що фінансуватимуться за
рахунок субвенції місту Києву на здійснення ним функцій столиці
України.
11. При визначенні обсягу дотації Рівненській області з
Державного бюджету України врахувати недоїмку, що склалася
внаслідок взаєморозрахунків між Державним бюджетом України і
обласним бюджетом векселями фінансового управління Рівненської
облдержадміністрації згідно з актом N 08-21/19 від 6 травня 2000
року ГКРУ України та розпорядженням Кабінету Міністрів України від
20 вересня 2000 року N 368 ( 368-2000-р ).
12. Розглянути питання щодо виділення за рахунок загального
обсягу дотації Львівській області коштів у сумі 25,0 млн. гривень
на реалізацію "Комплексної програми збереження історичної забудови
міста Львова".
13. Подати Верховній Раді України на затвердження структуру
державного боргу відповідно до законодавства.
14. Доопрацювати проект Закону України про Державний бюджет
України на 2001 рік з урахуванням положень Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України та Постанови Верховної Ради
України від 22 червня 2000 року "Про основні напрями бюджетної
політики на 2001 рік (бюджетна резолюція)" ( 1827-14 ).
15. Визначити джерела покриття дефіциту спеціального фонду
Державного бюджету України.
16. Привести порядок здійснення видатків на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування у 2001 році у відповідність з положеннями Закону
України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ).
17. Розглянути пропозиції щодо можливості зарахування податку
на прибуток підприємств комунальної власності до доходної частини
місцевих бюджетів.
18. Передбачити виплати регресних позовів шахтарів, що були
задіяні на підземному видобуванні вугілля, залізної, калійної,
марганцевої, ртутної руди, через Фонд соціального страхування
України від нещасних випадків відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).
19. Визначитися щодо можливості включення до видаткової
частини проекту Державного бюджету України видатків на покриття
заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі
працівникам бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах, та збільшення видатків на погашення
заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку України, страхових внесках до колишнього
Укрдержстраху та викуп облігацій Державної пільгової безпроцентної
позики 1990 року.
20. Передбачити у доходній частині Державного бюджету України
надходження коштів у сумі 19 млн. гривень, одержаних від зборів за
надані послуги у системі охорони інтелектуальної власності,
одночасно включивши видатки, у тій же сумі, по державному
департаменту інтелектуальної власності на виконання заходів,
пов'язаних з функціонуванням і розвитком державної системи охорони
інтелектуальної власності.
21. Надати розрахунки щодо можливості збільшення розміру
забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) до 60 гривень в місяць у
розрахунку на одну особу.
22. Подати на розгляд Верховної Ради України перелік
пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку України,
а також пропозиції щодо відповідних державних науково-технічних
програм.
23. Передбачити фінансування програм соціального захисту
інвалідів виключно за рахунок коштів Державного бюджету України.
24. Передбачити збільшення коштів на видатки, пов'язані з
передачею до комунальної власності об'єктів соціальної сфери
підприємств, у тому числі підпорядкованих Міністерству оборони
України, Міністерству агропромислової політики України.
25. Надати пропозиції щодо внесення в установленому порядку
змін до законів України, визначених у статті 56 та додатку N 4 до
проекту Закону України про Державний бюджет на 2001 рік.
26. Надати розшифровку видатків (програм, заходів тощо), які
передбачається здійснити в межах функції "Створення єдиної
інформаційної системи органів законодавчої та виконавчої влади" в
розрізі органів державної влади.
27. Визначитися щодо можливості проведення індексації
грошових доходів населення у 2001 році відповідно до
законодавства.
28. Надати пропозиції щодо можливості проведення щомісячних
заліків субвенції з Державного бюджету України на виконання
функцій столиці України в рахунок вилучення коштів з бюджету міста
Києва до Державного бюджету України.
29. Розглянути питання щодо застосування нормативів щоденних
перерахувань дотацій з загального фонду Державного бюджету України
місцевим бюджетам без вилучення сум податку на додану вартість, що
підлягають відшкодуванню платникам цього податку.
30. Внести пропозиції щодо створення резерву запасів ядерного
палива.
31. Надати пропозиції щодо збільшення обсягів фінансування на
державну підтримку вугледобувних підприємств та на видатки,
пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості.
32. Розглянути питання щодо погашення заборгованості у сумі
35,1 млн. гривень перед з'єднаннями, частинами, закладами та
установами колишньої Національної гвардії України, які увійшли до
складу Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
33. Розглянути питання щодо доцільності зупинення дії пункту
22.25 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
34. Вирішити питання щодо фінансування:
виготовлення пенсійних посвідчень ветеранів праці,
листів-талонів на проїзд та бланків суворого обліку та звітності
на 2001 рік;
виготовлення державних актів на землю.
35. Розглянути питання щодо погашення заборгованості місцевих
бюджетів перед підприємствами житлово-комунального господарства за
надані населенню пільги.
36. Подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів
України про затвердження величини прожиткового мінімуму на 2001
рік та про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на
2001 рік.
37. З метою покращення рівня соціального захисту найбільш
незахищених верств населення доопрацювати редакцію статті 54
законопроекту в напрямі уточнення категорій громадян, яким
зберігаються пільги на 2001 рік.
38. Уточнити прогнозні макроекономічні показники на 2001 рік
та обсяги надходжень до бюджету податків і зборів (обов'язкових
платежів) та неподаткових надходжень з урахуванням поточних
платежів, а також можливості збереження у 2001 році пільг,
передбачених пунктом 11.15 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ), та пільг по сплаті податку на
додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками.
39. Збільшити видатки на утримання Внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України на 15,8 млн. гривень, в тому
числі 5,8 млн. гривень - на фінансування охорони і захисту ядерних
установок Севастопольського інституту ядерної енергії і
промисловості та Чорнобильської АЕС.
40. Передбачити підвищення рівня пенсійного забезпечення з
урахуванням визначеного розміру прожиткового мінімуму,
персоніфікованого стажу роботи, середнього заробітку кожного
громадянина та його особистого внеску під час трудової діяльності.
41. Забезпечити формування загального та спеціального фонду
бюджету відповідно до цих Висновків і пропозицій Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету до проекту Закону України
про Державний бюджет України на 2001 рік та здійснити переведення
коштів із спеціального до загального фонду, які за своїм змістом
не мають спеціального призначення.
42. Розглянути можливість запровадження у 2001 році механізму
фінансування видатків на завершення будівництва об'єктів
української частини Євроазіатського нафтотранспортного коридору за
рахунок відрахувань від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами та відрахувань від надходжень за
транзит нафти магістральними нафтопроводами.
43. Розглянути питання щодо можливості збільшення у 2001 році
обсягів видатків на здійснення лісовпровадження, створення нових
лісництв, утримання лісової охорони, проведення протипожежних
заходів та реалізації Програми заліснення неугідь та берегів малих
річок і водойм.
44. Розглянути питання щодо запровадження на 2001 рік
державного замовлення на енергоносії та заставну закупівлю зерна.
45. Розглянути та врегулювати взаємовідносини державного
бюджету з бюджетом Автономної Республіки Крим відповідно до
законодавства.
46. Розглянути питання щодо можливості включення до доходної
частини бюджету суми надходжень виконавчого збору і спрямування
зазначених коштів на видатки відповідно до законодавства.
Національному банку України разом з Радою Національного банку
України до 10 листопада 2000 року подати на розгляд Верховної Ради
України прогнозний кошторис доходів та витрат Національного банку
України на 2001 рік.
Зміни до додатків до проекту Закону України

про Державний бюджет України на 2001 рік
Додаток N 1 до проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2001 рік викласти у новій редакції (додається).
Додаток N 2 до проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2001 рік викласти у новій редакції (додається).
Доповнити проект Закону України про Державний бюджет України
на 2001 рік додатком N 5 у такій редакції (додається).
Доповнити проект Закону України про Державний бюджет України
на 2001 рік додатком N 6 у такій редакції (додається).

Додаток N 1

до проекту Закону України про Державний

бюджет України на 2001 рік

Доходи Державного бюджету України на 2001 рік
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування доходів | Всього |відхилення| загальний фонд |відхилення| спеціальний фонд | | -------| згідно з бюджетною |---------------------+----------+----------------------+----------+---------------------| | | класифікацією |Пропозиції|Пропозиції| |Пропозиції|Пропозиції | |Пропозиції|Пропозиції|відхилення| | | Кабінету | Комітету | | Кабінету | Комітету | | Кабінету | Комітету | | | |Міністрів | | |Міністрів | | |Міністрів | | | | | України | | | України | | | України | | | -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 100000 |Податкові надходження |22105103,5|22295021,5| 189918,0|21697314,5| 21815314,5| 118000,0| 407789,0| 479707,0| 71918,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 110000 |Податки на доходи, | | | | | | | | | | |податки на прибуток, | | | | | | | | | | |податки на збільшення | | | | | | | | | | |ринкової вартості | 5633863,0| 5633863,0| 0,0| 5633863,0| 5633863,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 110200 |Податок на прибуток | | | | | | | | | | |підприємств | 5633863,0| 5633863,0| 0,0| 5633863,0| 5633863,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 130000 |Збори за використання | | | | | | | | | | |природних ресурсів | 639394,0| 639394,0| 0,0| 270307,0| 270307,0| 0,0| 369087,0| 369087,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 130101 |Збір за спеціальне | | | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | |ресурсів державного | | | | | | | | | | |значення | 44547,0| 44547,0| 0,0| 44547,0| 44547,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 130201 |Збір за спеціальне | | | | | | | | | | |використання водних | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | |значення | 177240,0| 177240,0| 0,0| 177240,0| 177240,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 130301 |Платежі за користування | | | | | | | | | | |надрами | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | |значення | 47000,0| 47000,0| 0,0| 47000,0| 47000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 130400 |Збір за | | | | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | | | |рахунок Державного | | | | | | | | | | |бюджету | 369087,0| 369087,0| 0,0| | | 0,0| 369087,0| 369087,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 130700 |Плата за використання | | | | | | | | | | |інших природних | | | | | | | | | | |ресурсів | 1520,0| 1520,0| 0,0| 1520,0| 1520,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140000 |Внутрішні податки на | | | | | | | | | | |товари та послуги |14073700,0|14185700,0| 112000,0|14067700,0| 14185700,0| 118000,0| 6000,0| 0,0| -6000,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140100 |Податок на додану | | | | | | | | | | |вартість |11728000,0|11840000,0| 112000,0|11728000,0| 11840000,0| 112000,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140101 |Податок на додану | | | | | | | | | | |вартість з вироблених | | | | | | | | | | |в Україні товарів | | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | 7997000,0| 7997000,0| 0,0| 7997000,0| 7997000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140102 |Податок на додану | | | | | | | | | | |вартість з ввезених | | | | | | | | | | |на територію України | | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | 3731000,0| 3843000,0| 112000,0| 3731000,0| 3843000,0| 112000,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140200 |Акцизний збір з | | | | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | | | | |товарів | 1980170,0| 1980170,0| 0,0| 1980170,0| 1980170,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140300 |Акцизний збір з | | | | | | | | | | |ввезених на територію | | | | | | | | | | |України товарів | 1980170,0| 1980170,0| 0,0| 330000,0| 330000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140600 |Ліцензії на | | | | | | | | | | |підприємницьку та | | | | | | | | | | |професійну діяльність | 35530,0| 35530,0| 0,0| 29530,0| 35530,0| 6000,0| 6000,0| 0,0| -6000,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140602 |Плата за видачу | | | | | | | | | | |ліцензій та сертифікатів| 8000,0| 8000,0| 0,0| 7200,0| 8000,0| 800,0| 800,0| 0,0| -800,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140605 |Плата за ліцензії на | | | | | | | | | | |виробництво спирту | | | | | | | | | | |етилового, коньячного | | | | | | | | | | |і плодового, алкогольних| | | | | | | | | | |напоїв та тютюнових | | | | | | | | | | |виробів | 5500,0| 5500,0| 0,0| 4950,0| 5500,0| 550,0| 550,0| 0,0| -550,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140606 |Плата за ліцензії на | | | | | | | | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | | | | |та оптової торгівлі | | | | | | | | | | |спирту етилового, | | | | | | | | | | |коньячного та плодового | 530,0| 530,0| 0,0| 530,0| 530,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140607 |Плата за ліцензії на | | | | | | | | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | | | | | | |тютюновими виробами | 4800,0| 4800,0| 0,0| 4800,0| 4800,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140608 |Плата за видачу дозволу | | | | | | | | | | |на здійснення діяльності| | | | | | | | | | |по випуску та обігу | | | | | | | | | | |цінних паперів | 200,0| 200,0| 0,0| 200,0| 200,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140610 |Плата за ліцензії на | | | | | | | | | | |право оптової торгівлі | | | | | | | | | | |алкогольними напоями | | | | | | | | | | |та тютюновими виробами | 3500,0| 3500,0| 0,0| 3150,0| 3500,0| 350,0| 350,0| 0,0| -350,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140612 |Грошовий (ліцензійний) | | | | | | | | | | |збір за видачу ліцензій | | | | | | | | | | |за кабельне мовлення, | | | | | | | | | | |ретрансляцію, проводове | | | | | | | | | | |(кабельне) мовлення і | | | | | | | | | | |час мовлення | 3000,0| 3000,0| 0,0| 2700,0| 3000,0| 300,0| 300,0| 0,0| -300,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 140614 |Плата за видачу ліцензій| | | | | | | | | | |на використання | | | | | | | | | | |радіочастот | 10000,0| 10000,0| 0,0| 6000,0| 10000,0| 4000,0| 4000,0| 0,0| -4000,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 150000 |Податки на міжнародну | | | | | | | | | | |торгівлю та зовнішні | | | | | | | | | | |операції | 1683174,5| 1683174,5| 0,0| 1669314,5| 1669314,5| 0,0| 13860,0| 13860,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 150100 |Ввізне мито | 1536472,0| 1536472,0| 0,0| 1536472,0| 1536472,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 150101 |Мито на товари, що | | | | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності | 1406472,0| 1406472,0| 0,0| 1406472,0| 1406472,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 150102 |Мито на товари, які | | | | | | | | | | |ввозяться | | | | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | | | | |громадянами | 130000,0| 130000,0| 0,0| 130000,0| 130000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 150200 |Вивізне мито | 5000,0| 5000,0| 0,0| 5000,0| 5000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 150201 |Мито на товари, що | | | | | | | | | | |вивозяться суб'єктами | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності | 5000,0| 5000,0| 0,0| 5000,0| 5000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 150300 |Кошти, отримані за | | | | | | | | | | |вчинення консульських | | | | | | | | | | |дій 141702,5| 141702,5| 0,0| 127842,5| 127842,5| 0,0| 13860,0| 13860,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 160000 |Інші податки | 74972,0| 152890,0| 77918,0| 56130,0| 56130,0| 0,0| 18842,0| 96760,0| 77918,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 160200 |Надходження плати за | | | | | | | | | | |надання послуг з | | | | | | | | | | |оформлення документів | | | | | | | | | | |на право виїзду за | | | | | | | | | | |кордон | 8600,0| 8600,0| 0,0| 8600,0| 8600,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 160300 |Податки, не віднесені | | | | | | | | | | |до інших категорій | 47530,0| 47530,0| 0,0| 47530,0| 47530,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 160600 |Збір на розвиток | | | | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | | | | |садівництва і хмелярства| 18842,0| 96760,0| 77918,0| | | 0,0| 18842,0| 96760,0| 77918,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 200000 |Неподаткові надходження |16681978,7|16981978,7| 300000,0| 9468559,1| 13306362,1| 3837803,0| 7213419,0| 3675616,6|-3537803,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210000 |Доходи від власності та | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності |10656105,0|10956105,0| 300000,0| 7101677,0| 10113480,0| 3011803,0| 3554428,0| 842625,0|-2711803,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210200 |Надходження від | | | | | | | | | | |перевищення валових | | | | | | | | | | |доходів над видатками | | | | | | | | | | |Національного банку | | | | | | | | | | |України | 500000,0| 800000,0| 300000,0| 500000,0| 800000,0| 300000,0| 0,0| 0,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210300 |Надходження від | | | | | | | | | | |грошово-речових лотерей | 20000,0| 20000,0| 0,0| 20000,0| 20000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210400 |Надходження до бюджету | | | | | | | | | | |сум відсотків банків за | | | | | | | | | | |користування тимчасово | | | | | | | | | | |вільними бюджетними | | | | | | | | | | |коштами | 1030,0| 1030,0| 0,0| 1030,0| 1030,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210500 |Дивіденди (доход), | | | | | | | | | | |нараховані на акції | | | | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | | | |які є у державній | | | | | | | | | | |власності | 200000,0| 200000,0| 0,0| 200000,0| 200000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210600 |Рентна плата | 238088,0| 238088,0| 0,0| 238088,0| 238088,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210601 |Рентна плата за нафту, | | | | | | | | | | |що видобувається в | | | | | | | | | | |Україні | 38088,0| 38088,0| 0,0| 38088,0| 38088,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210602 |Рентна плата за | | | | | | | | | | |природний газ, що | | | | | | | | | | |видобувається в Україні | 200000,0| 200000,0| 0,0| 200000,0| 200000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210700 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |приватизації майна | 9007462,0| 9007462,0| 0,0| 6100559,0| 8812362,0| 2711803,0| 2906903,0| 195100,0|-2711803,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210701 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |приватизації об'єктів | | | | | | | | | | |незавершенного | | | | | | | | | | |будівництва, | | | | | | | | | | |фінансування яких | | | | | | | | | | |здійснювалось виключно | | | | | | | | | | |за рахунок | | | | | | | | | | |централізованих | | | | | | | | | | |капітальних вкладень | 44448,0| 44448,0| 0,0| 28891,0| 43559,0| 14668,0| 15557,0| 889,0| -14668,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210702 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |приватизації об'єктів | | | | | | | | | | |незавершеного | | | | | | | | | | |будівництва, що | | | | | | | | | | |споруджувалися | | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | |будівельної програми | 222,0| 222,0| 0,0| | | 0,0| 222,0| 222,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210703 |Надходження коштів, що | | | | | | | | | | |надійдуть внаслідок | | | | | | | | | | |продажу акцій ВАТ для | | | | | | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | | | | | | |аварії на очисних | | | | | | | | | | |спорудах міста Харкова | 13333,0| 13333,0| 0,0| 0,0| 13333,0| 13333,0| 13333,0| 0,0| -13333,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210704 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |приватизації державного | | | | | | | | | | |майна (крім об'єктів, | | | | | | | | | | |для яких передбачено | | | | | | | | | | |окремий розподіл коштів)| 8889705,0| 8889705,0| 0,0| 6045000,0| 8711911,0| 2666911,0| 2844705,0| 177794,0|-2666911,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210705 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |продажу об'єктів | | | | | | | | | | |приватизації, в тому | | | | | | | | | | |числі групи Ж (крім | | | | | | | | | | |об'єктів незавершенного | | | | | | | | | | |будівництва), що | | | | | | | | | | |виділяються з балансів | | | | | | | | | | |підприємств | 44448,0| 44448,0| 0,0| 26668,0| 435900,0| 16891,0| 17780,0| 889,0| -16891,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210706 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |приватизації | | | | | | | | | | |підприємств, що належать| | | | | | | | | | |до сфери управління | | | | | | | | | | |Міністерства оборони | | | | | | | | | | |України | 15306,0| 15306,0| 0,0| | | 0,0| 15306,0| 15306,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 210800 |Інші надходження | 647525,0| 647525,0| 0,0| | | 0,0| 647525,0| 647525,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 211000 |Надходження від | | | | | | | | | | |розміщення тимчасово | | | | | | | | | | |вільних коштів бюджету | | | | | | | | | | |на депозитних рахунках | | | | | | | | | | |в установах банків | 42000,0| 42000,0| 0,0| 42000,0| 42000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 220000 |Адміністративні збори | | | | | | | | | | |та платежі, доходи від | | | | | | | | | | |некомерційного та | | | | | | | | | | |побічного продажу | 574900,0| 574900,0| 0,0| 574900,0| 574900,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 220100 |Збори, що стягуються | | | | | | | | | | |Державною автомобільною | | | | | | | | | | |інспекцією України | 5300,0| 5300,0| 0,0| 5300,0| 5300,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 220200 |Плата за утримання | | | | | | | | | | |дітей у | | | | | | | | | | |школах-інтернатах | 600,0| 600,0| 0,0| 600,0| 600,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 220600 |Плата за надання послуг | | | | | | | | | | |службою дозвільної | | | | | | | | | | |системи органів | | | | | | | | | | |внутрішніх справ | 2000,0| 2000,0| 0,0| 2000,0| 2000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 220800 |Плата за оренду цілісних| | | | | | | | | | |майнових комплексів | 22000,0| 22000,0| 0,0| 22000,0| 22000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 220900 |Державне мито | 75000,0| 75000,0| 0,0| 75000,0| 75000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 221000 |Митні збори | 390000,0| 390000,0| 0,0| 390000,0| 390000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 221100 |Єдиний збір, який | | | | | | | | | | |справляється у пунктах | | | | | | | | | | |пропуску через | | | | | | | | | | |державний кордон України| 80000,0| 80000,0| 0,0| 80000,0| 80000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 230000 |Надходження від штрафів | | | | | | | | | | |та фінансових санкцій | 99460,0| 99460,0| 0,0| 99460,0| 99460,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 230100 |Суми, стягнені з винних | | | | | | | | | | |осіб, за шкоду, | | | | | | | | | | |заподіяну підприємству, | | | | | | | | | | |установі, організації | 360,0| 360,0| 0,0| 360,0| 360,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 230200 |Перерахування | | | | | | | | | | |підприємцями частки | | | | | | | | | | |вартості нестандартної | | | | | | | | | | |продукції, виготовленої | | | | | | | | | | |з дозволу на тимчасове | | | | | | | | | | |відхилення від вимог | | | | | | | | | | |відповідних стандартів | | | | | | | | | | |щодо якості продукції, | | | | | | | | | | |виданого Державним | | | | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | | | |метрології і | | | | | | | | | | |сертифікації | 1600,0| 1600,0| 0,0| 1600,0| 1600,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 230300 |Адміністративні штрафи | | | | | | | | | | |та інші санкції | 96000,0| 96000,0| 0,0| 96000,0| 96000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 230400 |Надходження штрафних | | | | | | | | | | |санкцій за порушення | | | | | | | | | | |правил пожежної безпеки | 1500,0| 1500,0| 0,0| 1500,0| 1500,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240000 |Інші неподаткові | | | | | | | | | | |надходження | 5351513,7| 5351513,7| 0,0| 1692522,1| 2518522,1| 826000,0| 3658991,6| 2832991,6| -826000,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240100 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | |конфіскованого митними | | | | | | | | | | |органами майна | 23500,0| 23500,0| 0,0| 23500,0| 23500,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240200 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |реалізації товарів та | | | | | | | | | | |інших предметів | | | | | | | | | | |конфіскованих | | | | | | | | | | |правоохороними та іншими| | | | | | | | | | |уповноваженими органами | | | | | | | | | | |і конфіскована валюта | 38000,0| 38000,0| 0,0| 38000,0| 38000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240300 |Надходження сум | | | | | | | | | | |кредиторської та | | | | | | | | | | |депоненської | | | | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | | | |підприємств, організацій| | | | | | | | | | |та установ, щодо яких | | | | | | | | | | |минув строк позовної | | | | | | | | | | |давності | 18000,0| 18000,0| 0,0| 18000,0| 18000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240500 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |реалізації надлишкового | | | | | | | | | | |озброєння, військової | | | | | | | | | | |та спеціальної техніки, | | | | | | | | | | |майна Збройних Сил | | | | | | | | | | |України та інших, | | | | | | | | | | |утворених згідно з | | | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | | | | |військових формувань та | | | | | | | | | | |правоохоронних органів | 607854,8| 607854,8| 0,0| | | 0,0| 607854,8| 607854,8| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240600 |Інші надходження | 1541151,9| 1541151,9| 0,0| 1513541,1| 1519541,1| 6000,0| 27610,8| 21610,0| -6000,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240601 |Відрахування від плати | | | | | | | | | | |за транзит природного | | | | | | | | | | |газу через територію | | | | | | | | | | |України | 1215000,0| 1215000,0| 0,0| 1215000,0| 1215000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240603 |Інші надходження | 20000,0| 20000,0| 0,0| 20000,0| 20000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240604 |Надходження коштів за | | | | | | | | | | |користування послугами | | | | | | | | | | |урядового зв'язку | 700,0| 700,0| 0,0| 700,0| 700,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240611 |Відрахування від | | | | | | | | | | |надходжень за | | | | | | | | | | |транспортування нафти | | | | | | | | | | |магістральними | | | | | | | | | | |нафтопроводами | 244257,3| 244257,3| 0,0| 244257,3| 244257,3| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240612 |Відрахування від плати | | | | | | | | | | |за транспортування | | | | | | | | | | |аміаку через територію | | | | | | | | | | |України аміакопроводом | 15727,0| 15727,0| 0,0| 15727,0| 15727,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240614 |Збір за використання | | | | | | | | | | |радіочастотного ресурсу | 20000,0| 20000,0| 0,0| 14000,0| 20000,0| 6000,0| 6000,0| 0,0| -6000,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240615 |Надходження до | | | | | | | | | | |Державного | | | | | | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | |загальнодержавних витрат| | | | | | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | | | | | | |та участь України у | | | | | | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | | | | | | |організаціях | 13500,0| 13500,0| 0,0| 2700,0| 2700,0| 0,0| 10800,0| 10800,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240617 |Портовий | | | | | | | | | | |(адміністративний) збір | 11567,6| 11567,6| 0,0| 1156,8| 1156,8| 0,0| 10410,8| 10410,8| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240618 |Надходження до | | | | | | | | | | |страхового фонду безпеки| | | | | | | | | | |авіації | 400,0| 400,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 400,0| 400,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 240800 |Надходження сум | | | | | | | | | | |перевищення фактичного | | | | | | | | | | |фонду споживання над | | | | | | | | | | |розрахунковим | 3000,0| 3000,0| 0,0| 3000,0| 3000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 241102 |Плата за користування | | | | | | | | | | |позиками, наданими за | | | | | | | | | | |рахунок коштів, | | | | | | | | | | |залучених державою | 96481,0| 96481,0| 0,0| 96481,0| 96481,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 241103 |Відсотки за користування| | | | | | | | | | |державним пільговим | | | | | | | | | | |кредитом індивідуальними| | | | | | | | | | |сільськими забудовниками| 19,5| 19,5| 0,0| | | 0,0| 19,5| 19,5| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 241200 |Власні надходження | | | | | | | | | | |бюджетних установ і | | | | | | | | | | |організацій | 2203506,5| 2203506,5| 0,0| | | 0,0| 2203506,5| 2203506,5| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 241201 |Надходження спеціальних | | | | | | | | | | |коштів | 2000065,8| 2000065,8| 0,0| | | 0,0| 2000065,8| 2000065,8| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 241203 |Інші власні надходження | 203440,7| 203440,7| 0,0| | | 0,0| 203440,7| 203440,7| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 241400 |Додаткові збори на | | | | | | | | | | |виплату пенсій | 820000,0| 820000,0| 0,0| | 820000,0| 820000,0| 820000,0| 0,0| -820000,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 300000 |Доходи від операцій з | | | | | | | | | | |капіталом | 88200,0| 88200,0| 0,0| 88200,0| 88200,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 310000 |Надходження від продажу | | | | | | | | | | |основного капіталу | 38200,0| 38200,0| 0,0| 38200,0| 38200,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 310100 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |реалізації безхазяйного | | | | | | | | | | |майна, майна, що за | | | | | | | | | | |правом спадкоємства | | | | | | | | | | |перейшло у власність | | | | | | | | | | |держави, та скарбів | 35000,0| 35000,0| 0,0| 35000,0| 35000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 310200 |Надходження коштів від | | | | | | | | | | |Державного фонду | | | | | | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | | | | | | |дорогоцінного каміння | 3200,0| 3200,0| 0,0| 3200,0| 3200,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 320000 |Надходження від | | | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | | | |запасів товарів | 50000,0| 50000,0| 0,0| 50000,0| 50000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 320200 |Надходження від | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | |розброньованих | | | | | | | | | | |матеріальних цінностей | | | | | | | | | | |мобілізаційного резерву | 50000,0| 50000,0| 0,0| 50000,0| 50000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 400000 |Офіційні трансферти | 51700,0| 51700,0| 0,0| | | 0,0| 51700,0| 51700,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 420101 |Надходження від | | | | | | | | | | |секретаріату ООН за | | | | | | | | | | |український контингент | 51700,0| 51700,0| 0,0| | | 0,0| 51700,0| 51700,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 500000 |Цільові фонди | 285000,0| 285000,0| 0,0| 215000,0| 215000,0| 0,0| 70000,0| 70000,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 500100 |Збір до Фонду для | | | | | | | | | | |здійснення заходів щодо | | | | | | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи та | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | |населення | 55000,0| 55000,0| 0,0| 55000,0| 55000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 500500 |Збір до Державного | | | | | | | | | | |інноваційного фонду | | | | | | | | | | |України | 160000,0| 160000,0| 0,0| 160000,0| 160000,0| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 500700 |Платежі до Фонду України| | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | |інвалідів | 47000,0| 47000,0| 0,0| | | 0,0| 47000,0| 47000,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 500800 |Збір за забруднення | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | |середовища до Фонду | | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | |природного середовища | 23000,0| 23000,0| 0,0| | | 0,0| 23000,0| 23000,0| 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| |РАЗОМ ДОХОДІВ |39211982,2|39701900,2| 489918,0|31469073,6| 35424876,6| 3955803,0| 7742908,6| 4277023,6|-3465885,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 400000 |Офіційні трансферти | 2176897,2| 2176897,2| 0,0| 2176897,2| 2176897,2| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| 410101 |Кошти, що надходять до | | | | | | | | | | |державного бюджету з | | | | | | | | | | |інших бюджетів | 2176897,2| 2176897,2| 0,0| 2176897,2| 2176897,2| 0,0| | | 0,0| -------+------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------| |ВСЬОГО ДОХОДІВ |41388879,4|41878797,4| 489918,0|33645970,8| 37601773,8| 3955803,0| 7742908,6| 4277023,6|-3465885,0| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

До проекту Закону України

про Державний бюджет України

на 2001 рік
Розподіл видатків Державного бюджету

України на 2001 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | | ------+------------------------+---------------------------+-------------+--------------------------+--------------+--------------------------+------------| | | Пропозиції | Пропозиції | Відхилення | Пропозиції | Пропозиції | Відхилення | Пропозиції | Пропозиції | Відхилення | | | Кабінету | Комітету | | Кабінету | Комітету | | Кабінету | Комітету | | | | Міністрів | з питань | | Міністрів | з питань | | Міністрів | з питань | | | | України | бюджету | | України | бюджету | | України | бюджету | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 11|Управління справами | | 168 188,20| 168 188,20| | 27367,8| | | 195 556,00| 195 556,0| |Верховної Ради України *| | | | | | | | | |
* Видатки на фінансування Верховної Ради України в проект Уряду
передбачені по Державному управлінню справами
|------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010101|Аппарат Верховної Ради | | 22 264,6| 22 264,60| | | | | 22 265| 22 264,6| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010106|Забезпечення діяльності | | 66 935,7| 66 935,70| | | | | 66 935,7| 66 935,7| |народних депутатів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010112|Інші видатки органів | | 14 956,6| 14 956,60| | 1670| | | 16 626,6| 16 626,6| |законодавчої влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030101|Внески до бюджету ООН, | | 2 139,6| 2 139,60| | | | | 2 139,6| 2 139,6| |органів і спеціальних | | | | | | | | | | |установ системи ООН та | | | | | | | | | | |інших міжнародних | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030104|Витрати, пов'язані з | | 4 497,2| 4 497,20| | | | | 4 497,2| 4 497,2| |відрядженням за кордон | | | | | | | | | | |працівників органів | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030105|Інші витрати | | 1 143,7| 1 143,70| | | | | 1 143,7| 1 143,7| |неторгівельного | | | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 081002|Інші заходи по охороні | | 7 907,3| 7 907,30| | 25697,8| | | 33 605,1| 33 605,1| |здоров'я | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 100104|Відомчий житловий фонд | | 680| 680,00| | | | | 680,0| 680,0| |(капітальний ремонт) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120100|Телебачення і | | 3 948,5| 3 948,50| | | | | 3 948,5| 3 948,5| |радіомовлення | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | | 6 815| 6 815,00| | | | | 6 815,0| 6 815,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150101|Капітальні вкладення | | 36 900| 36 900,00| | | | 0,0| 36 900,0| 36 900,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 100 |Міністерство | 1 206 765,20| 1 222 565,20| 15 800,00| 255 216,30| 255 216,30| 0,00| 1 461 981,5| 1 477 781,5| 15 800,0| |внутрішніх справ | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010607|Видатки на | 56 100| 56 100| 0,00| 0| 0| 0,00| 56 100,0| 56 100,0| 0,0| |паспортизацію | | | | | | | | | | |населення України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060101|Матеріально-технічне | 6 605| 6 605| 0,00| 0| | 0,00| 6 605,0| 6 605,0| 0,0| |забезпечення | | | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | | | |підрозділів по | | | | | | | | | | |боротьбі з | | | | | | | | | | |організованою | | | | | | | | | | |злочинністю | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060102|Підрозділи органів | 763 530| 763 530| 0,00| 199 076,80| 199 076,80| 0,00| 962 606,8| 962 606,8| 0,0| |внутрішніх справ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060103|Підрозділи | 58 885,30| 58 885,30| 0,00| | | 0,00| 58 885,3| 58 885,3| 0,0| |дорожньо-патрульної | | | | | | | | | | |служби та дорожнього | | | | | | | | | | |нагляду | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060106|Приймальники- | 1 492,40| 1 492,40| 0,00| | | 0,00| 1 492,4| 1 492,4| 0,0| |розподільники для | | | | | | | | | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060107|Спеціальні | 4 258,70| 4 258,70| 0,00| | | 0,00| 4 258,7| 4 258,7| 0,0| |приймальники- | | | | | | | | | | |розподільники | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060201|Поточне утримання | 156 424,10| 172 224,10| 15 800,00| 4 000| 4 000| 0,00| 160 424,1| 176 224,1| 15 800,0| |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060701|Державна пожежна | 155 500| 155 500| 0,00| 52 139,50| 52 139,50| 0,00| 207 639,5| 207 639,5| 0,0| |охорона | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 061003|Адресно-довідкові бюро | 1 556,50| 1 556,50| 0,00| | | 0,00| 1 556,5| 1 556,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130204|Утримання апарату | 2 246,60| 2 246,60| 0,00| | | 0,00| 2 246,6| 2 246,6| 0,0| |управління фізкультурно-| | | | | | | | | | |спортивних організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130205|Фінансова підтримка | 166,60| 166,60| 0,00| | | 0,00| 166,6| 166,6| 0,0| |спортивних споруд | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110 |Міністерство палива та | 2 100 371| 2 103 871| 3 500,00| 3 980| 3 980| 0,00| 2 104 350,5| 2 107 850,5| 3 500,0| |енергетики України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 5 590,60| 5 590,60| 0,00| 201| 201| 0,00| 5 791,6| 5 791,6| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 3 087| 5 087| 2 000,00| | | 0,00| 3 087,0| 5 087,0| 2 000,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |забезпечення гірничо- | | 2 000,0| 2 000,00| | | | | | | |рятувальною технікою | | | | | | | | | | |сучасного рівня | | | | | | | | | | |(Самоврятівник "СК-60") | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Севастопольський | | | | | | | | | | |інститут ядерної | | | | | | | | | | |енергії і промисловості | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 2 348| 2 348| 0,00| | | 0,00| 2 348,0| 2 348,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 650| 650| 0,00| | | 0,00| 650,0| 650,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080201|Спеціалізовані лікарні | 20 882,10| 20 882,10| 0,00| 3 193,50| 3 193,50| 0,00| 24 075,6| 24 075,6| 0,0| |та інші спеціалізовані | | | | | | | | | | |заклади (центри, | | | | | | | | | | |диспансери, госпіталі | | | | | | | | | | |для інвалідів ВВВ, | | | | | | | | | | |лепрозорії, медико- | | | | | | | | | | |санітарні частини | | | | | | | | | | |тощо, що мають ліжкову | | | | | | | | | | |мережу) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080701|Санітарно- | 1 413,30| 1 413,30| 0,00| 585| 585| 0,00| 1 998,3| 1 998,3| 0,0| |епідеміологічні | | | | | | | | | | |станції | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140104|Видатки, пов'язані з | 900 000| 900 000| 0,00| | | 0,00| 900 000,0| 900 000,0| 0,0| |реструктуризацією | | | | | | | | | | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140105|Утримання державної | 55 000| 55 000| 0,00| | | 0,00| 55 000,0| 55 000,0| 0,0| |воєнізованої | | | | | | | | | | |гірничорятувальної | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140106|Державна підтримка | 888 000| 888 000| 0,00| | | 0,00| 888 000,0| 888 000,0| 0,0| |вугледобувних | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |переоснащення шахт | | 80 000| 80 000,00| | | | 0,0| 80 000,0| 80 000,0| |високопродуктивним | | | | | | | | | | |енергозберерігаючим | | | | | | | | | | |компресорним | | | | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140109|Організація і | | 1 500| 1 500,00| | | | 0,0| 1 500,0| 1 500,0| |регулювання діяльності | | | | | | | | | | |в галузі виробництва | | | | | | | | | | |ядерного палива | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140112|Заходи, пов'язані із | 223 400| 223 400| 0,00| | | 0,00| 223 400,0| 223 400,0| 0,0| |виведенням з | | | | | | | | | | |експлуатації ЧАЕС | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120 |Міністерство економіки | 106 245,50| 164 109,50| 57 864,00|2 242 763,10| 20 337,10| -2 222 426,00| 2 349 008,6| 184 446,6|-2 164 562,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 30 555,40| 30 555,40| 0,00| | | 0,00| 30 555,4| 30 555,4| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030101|Внески до бюджету ООН, | 76,20| 76,20| 0,00| | | 0,00| 76,2| 76,2| 0,0| |органів і спеціальних | | | | | | | | | | |установ системи ООН та | | | | | | | | | | |інших міжнародних | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030205|Фінансування | 2 439,50| 2 439,50| 0,00| | | 0,00| 2 439,5| 2 439,5| 0,0| |діяльності міжурядових | | | | | | | | | | |двосторонніх комісій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030300|Міжнародні культурні, | 7 057,30| 7 057,30| 0,00| | | 0,00| 7 057,3| 7 057,3| 0,0| |наукові та інформаційні | | | | | | | | | | |зв'язки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 9 571| 9 571| 0,00| 100| 100| 0,00| 9 671,0| 9 671,0| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з пріоритетних | | | | | | | | | | |напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 4 483| 4 483| 0,00| | | 0,00| 4 483,0| 4 483,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 1 659| 1 959| 300,00| | | 0,00| 1 659,0| 1 959,0| 300,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040205|Наукові програми з | 4 500| 4 500| 0,00| | | 0,00| 4 500,0| 4 500,0| 0,0| |проблем стандартизації, | | | | | | | | | | |сертифікації та | | | | | | | | | | |еталонної бази | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 600| 600| 0,00| | | 0,00| 600,0| 600,0| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050600|Мобілізаційна | 11 268,40| 11 268,40| 0,00| | | 0,00| 11 268,4| 11 268,4| 0,0| |підготовка галузей | | | | | | | | | | |національної економіки | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 793,80| 793,80| 0,00| 6 783| 6 783| 0,00| 7 576,8| 7 576,8| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 174,60| 174,60| 0,00| 61,70| 61,70| 0,00| 236,3| 236,3| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | |кваліфікації, | | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 100104|Відомчий житловий фонд | 1 430| 1 430| 0,00| | | 0,00| 1 430,0| 1 430,0| 0,0| |(капітальний ремонт) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 100302|Комбінати комунальних | 40| 40| 0,00| | | 0,00| 40,0| 40,0| 0,0| |підприємств, районні | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання, | | | | | | | | | | |інші підприємства, | | | | | | | | | | |установи та організації | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110101|Творчі спілки | 20| 20| 0,00| | | 0,00| 20,0| 20,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110201|Бібліотеки | 251,80| 251,80| 0,00| 40| 40| 0,00| 291,8| 291,8| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110203|Заповідники | 1 630,20| 1 630,20| 0,00| 1 059,20| 1 059,20| 0,00| 2 689,4| 2 689,4| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 59,50| 59,50| 0,00| | | 0,00| 59,5| 59,5| 0,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150201|Реставрація пам'яток | 10 000| 16 750| 6 750,00| | | 0,00| 10 000,0| 16 750,0| 6 750,0| |архітектури | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Проведення ремонтно- | | 6 000| 6 000,00| | | | | | | |реставраційних робіт | | | | | | | | | | |Національного | | | | | | | | | | |заповідника "Софія | | | | | | | | | | |Київська" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150202|Розробка схем та | 300| 300| 0,00| | | 0,00| 300,0| 300,0| 0,0| |проектних рішень | | | | | | | | | | |масового застосування | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150203|Операційні видатки - | 130| 944| 814,00| | | 0,00| 130,0| 944,0| 814,0| |паспортизація, | | | | | | | | | | |інвентаризація | | | | | | | | | | |пам'яток архітектури, | | | | | | | | | | |премії по архітектурі | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180104|Державна програма | 800| 800| 0,00| | | 0,00| 800,0| 800,0| 0,0| |створення служби | | | | | | | | | | |єдиного часу та | | | | | | | | | | |придбання для | | | | | | | | | | |Національного фонду | | | | | | | | | | |стандартів нормативної | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180107|Фінансування | 400| 50 400| 50 000,00| 700| 700| 0,00| 1 100,0| 51 100,0| 50 000,0| |міжгалузевих | | | | | | | | | | |енергозберігаючих | | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180204|Фінансування центрів | 2 022,30| 2 022,30| 0,00| | | 0,00| 2 022,3| 2 022,3| 0,0| |стандартизації, | | | | | | | | | | |метрології і | | | | | | | | | | |сертифікації для | | | | | | | | | | |проведення державного | | | | | | | | | | |нагляду | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180207|Фінансування робіт з | 1 367| 1 367| 0,00| 1 000| 1 000| 0,00| 2 367,0| 2 367,0| 0,0| |хіміко-токсикологічного | | | | | | | | | | |та фізико-хімічного | | | | | | | | | | |контролю | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180407|Інноваційне інвестування| | | 0,00| 2 222 426| 0| -2 222 426,00| 2 222 426,0| 0,0|-2 222 426,0| |підприємств, що мають | | | | | | | | | | |стратегічне значення для| | | | | | | | | | |економіки і безпеки | | | | | | | | | | |держави | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200600|Збереження природно- | 32| 32| 0,00| 20| 20| 0,00| 52,0| 52,0| 0,0| |заповідного фонду | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 220202|Утримання і розвиток | 8 036,10| 8 036,10| 0,00| 10 573,20| 10 573,20| 0,00| 18 609,3| 18 609,3| 0,0| |системи матеріального | | | | | | | | | | |резерву | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 220203|Відшкодування витрат | 6 548,40| 6 548,40| 0,00| | | 0,00| 6 548,4| 6 548,4| 0,0| |підприємствам, | | | | | | | | | | |установам, | | | | | | | | | | |організаціям, | | | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | | |обслуговуванням | | | | | | | | | | |цінностей | | | | | | | | | | |матеріального резерву | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140 |Міністерство | 694 214| 704 214| 10 000,00| 15 991| 15 991| 0,00| 710 204,8| 720 204,8| 10 000,0| |закордонних справ | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 18 477,20| 18 477,20| 0,00| | | 0,00| 18 477,2| 18 477,2| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030101|Внески до бюджету ООН, | 302 448| 302 448| 0,00| | | 0,00| 302 448,0| 302 448,0| 0,0| |органів і спеціальних | | | | | | | | | | |установ системи ООН та | | | | | | | | | | |інших міжнародних | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030102|Утримання дипломатичних | 340 879,40| 340 879,40| 0,00| 15 787,80| 15 787,80| 0,00| 356 667,2| 356 667,2| 0,0| |представництв України | | | | | | | | | | |за кордоном | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030103|Придбання за кордоном | 9 292,50| 19 292,50| 10 000,00| | | 0,00| 9 292,5| 19 292,5| 10 000,0| |у державну власність | | | | | | | | | | |України приміщень для | | | | | | | | | | |розміщення дипломатичних| | | | | | | | | | |представництв України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030104|Витрати, пов'язані з | 6 300| 6 300| 0,00| | | 0,00| 6 300,0| 6 300,0| 0,0| |відрядженнями за | | | | | | | | | | |кордон працівників | | | | | | | | | | |органів державної | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030105|Інші витрати | 6 953,10| 6 953,10| 0,00| | | 0,00| 6 953,1| 6 953,1| 0,0| |неторговельного | | | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030202|Внески до установ і | 4 978,80| 4 978,80| 0,00| | | 0,00| 4 978,8| 4 978,8| 0,0| |організацій СНД | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030204|Протокольні заходи, | 3 000| 3 000| 0,00| | | 0,00| 3 000,0| 3 000,0| 0,0| |пов'язані з офіційними | | | | | | | | | | |візитами | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030206|Утримання Українського | 1 150| 1 150| 0,00| | | 0,00| 1 150,0| 1 150,0| 0,0| |науково-технологічного | | | | | | | | | | |центру по зобов'язаннях | | | | | | | | | | |Уряду | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 640,10| 640,10| 0,00| 203| 203| 0,00| 843,1| 843,1| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 94,90| 94,90| 0,00| | | 0,00| 94,9| 94,9| 0,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170 |Державний комітет | 161 270| 119 880| -41 389,70| 25 717| 25 717| 0,00| 186 986,8| 145 597,1| -41 389,7| |інформаційної | | | | | | | | | | |політики, телебачення | | | | | | | | | | |і радіомовлення | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 1 188,60| 1 698,90| 510,30| 28| 28| 0,00| 1 216,6| 1 726,9| 510,3| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 253| 253| 0,00| | | 0,00| 253,0| 253,0| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 350| 350| 0,00| | | 0,00| 350,0| 350,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 295,80| 295,80| 0,00| 160| 160| 0,00| 455,8| 455,8| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110101|Творчі спілки | 161| 161| 0,00| | | 0,00| 161,0| 161,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110502|Інші культурно-освітні | 1 325,70| 1 325,70| 0,00| 398,80| 398,80| 0,00| 1 724,5| 1 724,5| 0,0| |заклади та заходи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120100|Телебачення і | 137 605,80| 95 705,80| -41 900,00| 25 130| 25 130| 0,00| 162 735,8| 120 835,8| -41 900,0| |радіомовлення | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 1 740,10| 1 740,10| 0,00| | | 0,00| 1 740,1| 1 740,1| 0,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120301|Видавництва | 13 850| 13 850| 0,00| | | 0,00| 13 850,0| 13 850,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120400|Інші засоби масової | 4 500| 4 500| 0,00| | | 0,00| 4 500,0| 4 500,0| 0,0| |інформації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180 |Міністерство культури | 177 916,40| 196 485,50| 18 569,10| 22 630,20| 22 630,20| 0,00| 200 546,6| 219 115,7| 18 569,1| |і мистецтв України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 2 003| 2 003| 0,00| 61,30| 61,30| 0,00| 2 064,3| 2 064,3| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 100| 100| 0,00| | | 0,00| 100,0| 100,0| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 736,20| 736,20| 0,00| 8| 8| 0,00| 744,2| 744,2| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 1 688,80| 1 688,80| 0,00| | | 0,00| 1 688,8| 1 688,8| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070201|Загальноосвітні школи | 1 135,70| 1 135,70| 0,00| | | 0,00| 1 135,7| 1 135,7| 0,0| |(в т.ч. школа-дитячий | | | | | | | | | | |садок, інтернат при | | | | | | | | | | |школі), спеціалізовані | | | | | | | | | | |школи, ліцеї, гімназії, | | | | | | | | | | |колегіуми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070301|Загальноосвітні | 4 257| 4 257| 0,00| 157,50| 157,50| 0,00| 4 414,5| 4 414,5| 0,0| |школи-інтернати, | | | | | | | | | | |загальноосвітні | | | | | | | | | | |санаторні | | | | | | | | | | |школи-інтернати | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 1 240,50| 1 240,50| 0,00| 166| 166| 0,00| 1 406,5| 1 406,5| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 28 106,50| 28 106,50| 0,00| 18 582,30| 18 582,30| 0,00| 46 688,8| 46 688,8| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 983,30| 983,30| 0,00| 700| 700| 0,00| 1 683,3| 1 683,3| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070802|Методична робота, інші | 147,70| 147,70| 0,00| | | 0,00| 147,7| 147,7| 0,0| |заходи по народній | | | | | | | | | | |освіті | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070806|Інші заклади освіти | 166,70| 166,70| 0,00| 4| 4| 0,00| 170,7| 170,7| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110101|Творчі спілки | 2 486| 2 486| 0,00| | | 0,00| 2 486,0| 2 486,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110102|Театри | 20 241,40| 20 241,40| 0,00| | | 0,00| 20 241,4| 20 241,4| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110103|Філармонії, музичні | 46 960,80| 49 960,80| 3 000,00| | | 0,00| 46 960,8| 49 960,8| 3 000,0| |колективи і ансамблі | | | | | | | | | | |та інші заклади та | | | | | | | | | | |заходи по мистецтву | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110104|Видатки на заходи, | 6 000| 8 000| 2 000,00| | | 0,00| 6 000,0| 8 000,0| 2 000,0| |передбачені державними | | | | | | | | | | |і місцевими програмами | | | | | | | | | | |розвитку культури і | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110201|Бібліотеки | 16 035,90| 18 094,90| 2 059,00| 515,10| 515,10| 0,00| 16 551,0| 18 610,0| 2 059,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110202|Музеї і виставки | 13 326,80| 15 977,50| 2 650,70| 1 902,40| 1 902,40| 0,00| 15 229,2| 17 879,9| 2 650,7| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110203|Заповідники | 9 403,10| 11 328,10| 1 925,00| 364,40| 364,40| 0,00| 9 767,5| 11 692,5| 1 925,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110205|Школи естетичного | 54,90| 64,10| 9,20| 72| 72| 0,00| 126,9| 136,1| 9,2| |виховання дітей | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110300|Кінематографія | 20 000| 20 000| 0,00| | | 0,00| 20 000,0| 20 000,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110501|Державні премії | 411| 411| 0,00| | | 0,00| 411,0| 411,0| 0,0| |України в галузі | | | | | | | | | | |літератури та | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110502|Інші культурно-освітні | 1 753,10| 3 678,30| 1 925,20| 97,20| 97,20| 0,00| 1 850,3| 3 775,5| 1 925,2| |заклади та заходи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 678| 678| 0,00| | | 0,00| 678,0| 678,0| 0,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |видатки на поповнення | | 5 000| 5 000,00| | | | | 5 000,0| 5 000,0| |бібліотечного фонду | | | | | | | | | | |літературою на | | | | | | | | | | |українській мові | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210 |Міністерство оборони | 1 969 639,30| 1 969 639,30| 0,00| 767 089,30| 767 089,30| 0,00| 2 736 728,6| 2 736 728,6| 0,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030104|Витрати, пов'язані з | 80| 80| 0,00| | | 0,00| 80,0| 80,0| 0,0| |відрядженнями за | | | | | | | | | | |кордон працівників | | | | | | | | | | |органів державної | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050100|Утримання Збройних Сил | 1 786 044,20| 1 786 044,20| 0,00| 497 089,30| 497 089,30| 0,00| 2 283 133,5| 2 283 133,5| 0,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050200|Закупівля озброєння та | 64 068,90| 64 068,90| 0,00| 20 000| 20 000| 0,00| 84 068,9| 84 068,9| 0,0| |військової техніки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050301|Капітальне будівництво | 4 289,60| 4 289,60| 0,00| 2 000| 2 000| 0,00| 6 289,6| 6 289,6| 0,0| |і придбання обладнання | | | | | | | | | | |в системі Міністерства | | | | | | | | | | |оборони України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050302|Будівництво житла для | 5 594| 5 594| 0,00| 15 000| 15 000| 0,00| 20 594,0| 20 594,0| 0,0| |військовослужбовців | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050400|Науково-дослідні і | 57 768,90| 57 768,90| 0,00| 20 000| 20 000| 0,00| 77 768,9| 77 768,9| 0,0| |дослідно-конструкторські| | | | | | | | | | |роботи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050501|Участь в міжнародних | 20 000| 20 000| 0,00| 51 700| 51 700| 0,00| 71 700,0| 71 700,0| 0,0| |заходах по підтримці | | | | | | | | | | |миру | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050502|Національний | 500| 500| 0,00| | | 0,00| 500,0| 500,0| 0,0| |координаційний центр | | | | | | | | | | |адаптації | | | | | | | | | | |військовослужбовців, | | | | | | | | | | |звільнених у запас | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050504|Фінансування заходів | 1 952,60| 1 952,60| 0,00| 1 300| 1 300| 0,00| 3 252,6| 3 252,6| 0,0| |щодо ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічних озброєнь | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050505|Підготовка призовників | 11 606,10| 11 606,10| 0,00| | | 0,00| 11 606,1| 11 606,1| 0,0| |для Збройних Сил | | | | | | | | | | |України та інших | | | | | | | | | | |військових формувань в | | | | | | | | | | |навчальних організаціях | | | | | | | | | | |Товариства сприяння | | | | | | | | | | |обороні України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050507|Забезпечення живучості | 15 000| 15 000| 0,00| 2 000| 2 000| 0,00| 17 000,0| 17 000,0| 0,0| |та вибухопожежобезпеки | | | | | | | | | | |арсеналів, баз і | | | | | | | | | | |складів озброєння | | | | | | | | | | |ракет і боєприпасів | | | | | | | | | | |Збройних Сил України, | | | | | | | | | | |утилізації непридатних | | | | | | | | | | |для подальшого | | | | | | | | | | |використання і | | | | | | | | | | |зберігання звичайних | | | | | | | | | | |видів боєприпасів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050508|Відновлення і | | | 0,00| 158 000| 158 000| 0,00| 158 000,0| 158 000,0| 0,0| |модернізація | | | | | | | | | | |військової авіації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130201|Проведення навчально- | 1 000| 1 000| 0,00| | | 0,00| 1 000,0| 1 000,0| 0,0| |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | |змагань | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130206|Інші видатки | 1 735| 1 735| 0,00| | | 0,00| 1 735,0| 1 735,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 220 |Міністерство освіти і | 1 462 205,20| 1 555 705,20| 93 500,00| 861 794,80| 861 794,80| 0,00| 2 324 000,0| 2 417 500,0| 93 500,0| |науки України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 2 987,60| 2 987,60| 0,00| | | 0,00| 2 987,6| 2 987,6| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 58 607,10| 58 607,10| 0,00| 5 187,90| 5 187,90| 0,00| 63 795,0| 63 795,0| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040102|Державний фонд | 9 000| 9 000| 0,00| | | 0,00| 9 000,0| 9 000,0| 0,0| |фундаментальних | | | | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 13 931,70| 13 931,70| 0,00| 25 000| 25 000| 0,00| 38 931,7| 38 931,7| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 4 227| 4 227| 0,00| | | 0,00| 4 227,0| 4 227,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 9 330,90| 9 330,90| 0,00| 219,70| 219,70| 0,00| 9 550,6| 9 550,6| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040204|Міжнародне | 11 000| 11 000| 0,00| | | 0,00| 11 000,0| 11 000,0| 0,0| |науково-технічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040206|Державні премії | 900| 900| 0,00| | | 0,00| 900,0| 900,0| 0,0| |України та державні | | | | | | | | | | |стипендії в галузі | | | | | | | | | | |науки і техніки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 12 802,80| 12 802,80| 0,00| 505| 505| 0,00| 13 307,8| 13 307,8| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070301|Загальноосвітні | 6 765,80| 6 765,80| 0,00| 100| 100| 0,00| 6 865,8| 6 865,8| 0,0| |школи-інтернати, | | | | | | | | | | |загальноосвітні | | | | | | | | | | |санаторні | | | | | | | | | | |школи-інтернати | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070305|Загальноосвітні школи | 6 574,50| 6 574,50| 0,00| | | 0,00| 6 574,5| 6 574,5| 0,0| |соціальної | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070401|Позашкільні заклади | 13 687,90| 13 687,90| 0,00| 1 471,60| 1 471,60| 0,00| 15 159,5| 15 159,5| 0,0| |освіти, заходи із | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | |дітьми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070501|Професійно-технічні | 373 285,50| 373 285,50| 0,00| 96 778,80| 96 778,80| 0,00| 470 064,3| 470 064,3| 0,0| |заклади освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070502|Професійно-технічні | 2 893| 2 893| 0,00| 68,40| 68,40| 0,00| 2 961,4| 2 961,4| 0,0| |училища соціальної | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 152 177,30| 152 177,30| 0,00| 96 803| 96 803| 0,00| 248 980,3| 248 980,3| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 616 300,80| 616 300,80| 0,00| 618 173,50| 618 173,50| 0,00| 1 234 474,3| 1 234 474,3| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 1 337,40| 1 337,40| 0,00| 1 594,10| 1 594,10| 0,00| 2 931,5| 2 931,5| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 824,20| 824,20| 0,00| | | 0,00| 824,2| 824,2| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070801|Придбання підручників | 90 193| 100 193| 10 000,00| 14 000| 14 000| 0,00| 104 193,0| 114 193,0| 10 000,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070802|Методична робота, інші | 59 188,80| 121 188,80| 62 000,00| 1 892,80| 1 892,80| 0,00| 61 081,6| 123 081,6| 62 000,0| |заходи по народній | | | | | | | | | | |освіті | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070804|Централізовані | 496,50| 496,50| 0,00| | | 0,00| 496,5| 496,5| 0,0| |бухгалтерії | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080300|Поліклініки і | 45,80| 45,80| 0,00| | | 0,00| 45,8| 45,8| 0,0| |амбулаторії (крім | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | |поліклінік та | | | | | | | | | | |загальних і | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | |стоматологічних | | | | | | | | | | |поліклінік) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110202|Музеї і виставки | 82,50| 82,50| 0,00| | | 0,00| 82,5| 82,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 37,50| 37,50| 0,00| | | 0,00| 37,5| 37,5| 0,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130201|Проведення навчально- | 4 094,40| 4 094,40| 0,00| | | 0,00| 4 094,4| 4 094,4| 0,0| |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | |змагань | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130203|Утримання та | 407,60| 407,60| 0,00| | | 0,00| 407,6| 407,6| 0,0| |навчально-тренувальна | | | | | | | | | | |робота дитячо-юнацьких | | | | | | | | | | |спортивних шкіл | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130204|Утримання апарату | 1 854,90| 1 854,90| 0,00| | | 0,00| 1 854,9| 1 854,9| 0,0| |управління | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивних | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130205|Фінансова підтримка | 2 670,70| 2 670,70| 0,00| | | 0,00| 2 670,7| 2 670,7| 0,0| |спортивних споруд | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180105|Фінансування витрат, | 5 500| 7 000| 1 500,00| | | 0,00| 5 500,0| 7 000,0| 1 500,0| |пов'язаних з | | | | | | | | | | |функціонуванням | | | | | | | | | | |антарктичної станції | | | | | | | | | | |"Академік Вернадський" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180108|Фінансування | 1 000| 1 000| 0,00| | | 0,00| 1 000,0| 1 000,0| 0,0| |спецінформацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |виготовлення | | 20 000| 20 000,00| | | | | 20 000,0| 20 000,0| |підручників | | | | | | | | | | |українською мовою | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230 |Міністерство охорони | 843 701,20| 876 201,20| 32 500,00| 231 886,30| 231 886,30| 0,00| 1 075 587,5| 1 108 087,5| 32 500,0| |здоров'я України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 2 227,90| 2 227,90| 0,00| | | 0,00| 2 227,9| 2 227,9| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 4 428,90| 14 428,90| 0,00| | | 0,00| 14 428,9| 14 428,9| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 26 000,20| 26 000,20| 0,00| 9 768,20| 9 768,20| 0,00| 35 768,4| 35 768,4| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 8 524| 8 524| 0,00| | | 0,00| 8 524,0| 8 524,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 1 132,20| 1 132,20| 0,00| | | 0,00| 1 132,2| 1 132,2| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 1 364,20| 1 364,20| 0,00| | | 0,00| 1 364,2| 1 364,2| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 72 625,70| 72 625,70| 0,00| 162 870| 162 870| 0,00| 235 495,7| 235 495,7| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 13 641,50| 13 641,50| 0,00| 3 749,40| 3 749,40| 0,00| 17 390,9| 17 390,9| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070802|Методична робота, інші | 769,20| 769,20| 0,00| | | 0,00| 769,2| 769,2| 0,0| |заходи по народній | | | | | | | | | | |освіті | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080101|Лікарні | 15 199,60| 15 199,60| 0,00| 3 585,60| 3 585,60| 0,00| 18 785,2| 18 785,2| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080201|Спеціалізовані лікарні | 53 846,10| 58 846,10| 5 000,00| 4 926,40| 4 926,40| 0,00| 58 772,5| 63 772,5| 5 000,0| |та інші спеціалізовані | | | | | | | | | | |заклади (центри, | | | | | | | | | | |диспансери, госпіталі | | | | | | | | | | |для інвалідів ВВВ, | | | | | | | | | | |лепрозорії, медико- | | | | | | | | | | |санітарні частини | | | | | | | | | | |тощо, що мають ліжкову | | | | | | | | | | |мережу) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080202|Клініки науково- | 156 421,10| 156 421,10| 0,00| 10 979,10| 10 979,10| 0,00| 167 400,2| 167 400,2| 0,0| |дослідних інститутів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080204|Санаторії для хворих | 29 362,90| 29 362,90| 0,00| 8 464,10| 8 464,10| 0,00| 37 827,0| 37 827,0| 0,0| |туберкульозом | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080205|Санаторії для дітей та | 20 354,70| 20 354,70| 0,00| 10 338| 10 338| 0,00| 30 692,7| 30 692,7| 0,0| |підлітків | | | | | | | | | | |(нетуберкульозні) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080400|Спеціалізовані | 2 754,90| 2 754,90| 0,00| 256,20| 256,20| 0,00| 3 011,1| 3 011,1| 0,0| |поліклініки (в тому | | | | | | | | | | |числі диспансери, | | | | | | | | | | |медико-санітарні | | | | | | | | | | |частини, пересувні | | | | | | | | | | |консультативні | | | | | | | | | | |діагностичні центри, | | | | | | | | | | |тощо, які не мають | | | | | | | | | | |ліжкового фонду) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080500|Загальні і | 5 143,60| 5 143,60| 0,00| 1 202,10| 1 202,10| 0,00| 6 345,7| 6 345,7| 0,0| |спеціалізовані | | | | | | | | | | |стоматологічні | | | | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080701|Санітарно- | 175 164,90| 175 164,90| 0,00| 9 228,30| 9 228,30| 0,00| 184 393,2| 184 393,2| 0,0| |епідеміологічні | | | | | | | | | | |станції | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080702|Дезінфекційні станції | 7 479,40| 7 479,40| 0,00| | | 0,00| 7 479,4| 7 479,4| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080703|Заходи по боротьбі з | 6 000| 6 000| 0,00| | | 0,00| 6 000,0| 6 000,0| 0,0| |епідеміями | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 081002|Інші заходи по охороні | 229 275,80| 256 775,80| 27 500,00| 6 148,90| 6 148,90| 0,00| 235 424,7| 262 924,7| 27 500,0| |здоров'я | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110201|Бібліотеки | 1 718,80| 1 718,80| 0,00| 170| 170| 0,00| 1 888,8| 1 888,8| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110202|Музеї і виставки | 265,60| 265,60| 0,00| 200| 200| 0,00| 465,6| 465,6| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 240 |Міністерство екології | 484 225,80| 488 725,80| 4 500,00| 463 329,50| 463 329,50| 0,00| 947 555,3| 952 055,3| 4 500,0| |та природних ресурсів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 59 206,30| 59 206,30| 0,00| 6 777,20| 6 777,20| 0,00| 65 983,5| 65 983,5| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 122,90| 122,90| 0,00| | | 0,00| 122,9| 122,9| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 5 593,80| 5 593,80| 0,00| 1 331,20| 1 331,20| 0,00| 6 925,0| 6 925,0| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 5 532,70| 5 532,70| 0,00| | | 0,00| 5 532,7| 5 532,7| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 559,30| 559,30| 0,00| | | 0,00| 559,3| 559,3| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 5 749,90| 5 749,90| 0,00| 3 975,10| 3 975,10| 0,00| 9 725,0| 9 725,0| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 329,30| 329,30| 0,00| 898,50| 898,50| 0,00| 1 227,8| 1 227,8| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 19,60| 19,60| 0,00| | | 0,00| 19,6| 19,6| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140301|Геологорозвідувальні | | | | | | | | | | |роботи, що фінансуються | | | 0,00| 369 087| 369 087| 0,00| 369 087,0| 369 087,0| 0,0| |за рахунок відрахувань | | | | | | | | | | |видобувних підприємств | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140303|Роботи по вивченню | 1 000| 1 000| 0,00| | | 0,00| 1 000,0| 1 000,0| 0,0| |газоносності, розробці | | | | | | | | | | |методів дегазації | | | | | | | | | | |вугільних пластів, | | | | | | | | | | |вирішенню проблем | | | | | | | | | | |пошуку, використанню | | | | | | | | | | |метану | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160103|Проведення земельної | 25 641| 25 641| 0,00| | | 0,00| 25 641,0| 25 641,0| 0,0| |реформи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160201|Експлуатація | 201 745| 201 745| 0,00| 25 633,50| 25 633,50| 0,00| 227 378,5| 227 378,5| 0,0| |загальнодержавних і | | | | | | | | | | |міжгосподарських | | | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | | |меліоративних систем | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160600|Лісове господарство і | 56 981,80| 58 481,80| 1 500,00| 1 639| 1 639| 0,00| 58 620,8| 60 120,8| 1 500,0| |мисливство | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180205|Утримання обласних, | 17 861,50| 17 861,50| 0,00| 10 000| 10 000| 0,00| 27 861,5| 27 861,5| 0,0| |міських та інших | | | | | | | | | | |гідрометеорологічних | | | | | | | | | | |центрів, включаючи | | | | | | | | | | |витрати на | | | | | | | | | | |забезпечення збору, | | | | | | | | | | |обробки і передачі | | | | | | | | | | |оперативної | | | | | | | | | | |гідрометеорологічної | | | | | | | | | | |інформації і | | | | | | | | | | |прогнозування | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180208|Фінансування | 3 500| 4 500| 1 000,00| | | 0,00| 3 500,0| 4 500,0| 1 000,0| |топографогеодезичних | | | | | | | | | | |робіт | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200100|Охорона і раціональне | 43 440| 43 440| 0,00| | | 0,00| 43 440,0| 43 440,0| 0,0| |використання водних | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200200|Охорона і раціональне | 3 730| 3 730| 0,00| | | 0,00| 3 730,0| 3 730,0| 0,0| |використання земель | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200300|Створення захисних | 9 080| 9 080| 0,00| | | 0,00| 9 080,0| 9 080,0| 0,0| |лісових насаджень та | | | | | | | | | | |полезахисних лісових | | | | | | | | | | |смуг | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200400|Охорона і раціональне | 5 630| 5 630| 0,00| | | 0,00| 5 630,0| 5 630,0| 0,0| |використання | | | | | | | | | | |мінеральних ресурсів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200500|Утримання місцевих | 25 869| 25 869| 0,00| 18 789,70| 18 789,70| 0,00| 44 658,7| 44 658,7| 0,0| |природоохоронних | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200600|Збереження природно- | 11 455,70| 13 455,70| 2 000,00| 2 198,30| 2 198,30| 0,00| 13 654,0| 15 654,0| 2 000,0| |заповідного фонду | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200700|Інші природоохоронні | 255| 255| 0,00| | | 0,00| 255,0| 255,0| 0,0| |заходи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200801|Утримання Головної | 923| 923| 0,00| | | 0,00| 923,0| 923,0| 0,0| |державної інспекції по | | | | | | | | | | |нагляду за ядерною | | | | | | | | | | |безпекою | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 240600|Фонд охорони | | | 0,00| 23 000| 23 000| 0,00| 23 000,0| 23 000,0| 0,0| |навколишнього | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250 |Міністерство праці та | 214 508,70| 218 558,70| 4 050,00| 48 725,00| 48 725,00| 0,00| 263 233,7| 267 283,7| 4 050,0| |соціальної політики | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 4 159,20| 4 159,20| 0,00| 874,80| 874,80| 0,00| 5 034,0| 5 034,0| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 2 831,90| 2 831,90| 0,00| 302| 302| 0,00| 3 133,9| 3 133,9| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 312| 312| 0,00| | | 0,00| 312,0| 312,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 2 302,90| 2 302,90| 0,00| 158,70| 158,70| 0,00| 2 461,6| 2 461,6| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 124,60| 124,60| 0,00| 100| 100| 0,00| 224,6| 224,6| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 129,20| 129,20| 0,00| | | 0,00| 129,2| 129,2| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080202|Клініки науково- | 1 569,30| 1 569,30| 0,00| 26,30| 26,30| 0,00| 1 595,6| 1 595,6| 0,0| |дослідних інститутів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080204|Санаторії для хворих | 3 245,50| 3 245,50| 0,00| 8,20| 8,20| 0,00| 3 253,7| 3 253,7| 0,0| |туберкульозом | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 081002|Інші заходи по охороні | 14 906,90| 14 906,90| 0,00| 255| 255| 0,00| 15 161,9| 15 161,9| 0,0| |здоров'я | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090104|Кошти на виплату | 85 000| 85 000| 0,00| | | 0,00| 85 000,0| 85 000,0| 0,0| |щорічної разової | | | | | | | | | | |грошової допомоги | | | | | | | | | | |ветеранам війни | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090105|Кошти на виплату | 180| 180| 0,00| | | 0,00| 180,0| 180,0| 0,0| |довічних державних | | | | | | | | | | |стипендій для | | | | | | | | | | |учасників бойових дій | | | | | | | | | | |у період Великої | | | | | | | | | | |Вітчизняної війни | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090106|Кошти, що передаються | 40 000| 40 000| 0,00| | | 0,00| 40 000,0| 40 000,0| 0,0| |Фонду соціального | | | | | | | | | | |страхування на випадок | | | | | | | | | | |безробіття для | | | | | | | | | | |соціальних послуг | | | | | | | | | | |безробітним з числа | | | | | | | | | | |незастрахованих осіб | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090408|Програма протезування | 1 850| 1 850| 0,00| | | 0,00| 1 850,0| 1 850,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090409|Утримання стаціонарів | 1 916,40| 1 916,40| 0,00| | | 0,00| 1 916,4| 1 916,4| 0,0| |при протезуванні | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090413|Інші видатки | 8 485,20| 8 485,20| 0,00| | | 0,00| 8 485,2| 8 485,2| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091000|Програми і заходи із | 20 649,60| 20 649,60| 0,00| 47 000| 47 000| 0,00| 67 649,6| 67 649,6| 0,0| |соціального захисту | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091209|Фінансова підтримка | 7 040| 7 090| 50,00| | | 0,00| 7 040,0| 7 090,0| 50,0| |громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | | | |і ветеранів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180206|Утримання місцевих | 19 806| 19 806| 0,00| | | 0,00| 19 806,0| 19 806,0| 0,00| |органів | | | | | | | | | | |Держнаглядохоронпраці | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |фінансування програми | | 4 000| 4 000,00| | | 0,00| 0,0| 4 000,0| 4 000,00| |"Захист здоров'я | | | | | | | | | | |шахтарів" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 260 |Державний комітет | 87 529,10| 87 529,10| 0,00| 42,00| 42,00| 0,00| 87 571,1| 87 571,1| 0,0| |промислової політики | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 3 317,10| 3 317,10| 0,00| 12| 12| 0,00| 3 329,1| 3 329,1| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 3 151| 3 151| 0,00| | | 0,00| 3 151,0| 3 151,0| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 6 302| 6 302| 0,00| | | 0,00| 6 302,0| 6 302,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 1 900| 1 900| 0,00| | | 0,00| 1 900,0| 1 900,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 600| 600| 0,00| | | 0,00| 600,0| 600,0| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110201|Бібліотеки | 206,50| 206,50| 0,00| 30| 30| 0,00| 236,5| 236,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110202|Музеї і виставки | 52,50| 52,50| 0,00| | | 0,00| 52,5| 52,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110201|Видатки на | 25 000| 25 000| 0,00| | | 0,00| 25 000,0| 25 000,0| 0,0| |фінансування заходів з | | | | | | | | | | |конверсії підприємств | | | | | | | | | | |оборонного комплексу і | | | | | | | | | | |створення нових видів | | | | | | | | | | |цивільної продукції | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140202|Кошти на розвиток | 10 000| 10 000| 0,00| | | 0,00| 10 000,0| 10 000,0| 0,0| |вітчизняного | | | | | | | | | | |машинобудування для | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140203|Видатки спеціального | 10 000| 10 000| 0,00| | | 0,00| 10 000,0| 10 000,0| 0,0| |призначення Державного | | | | | | | | | | |комітету промислової | | | | | | | | | | |політики України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140402|Консервація | 3 000| 3 000| 0,00| | | 0,00| 3 000,0| 3 000,0| 0,0| |потужностей з | | | | | | | | | | |виробництва важкої | | | | | | | | | | |води та інших | | | | | | | | | | |спеціальних об'єктів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 140403|Видатки на | 15 000| 15 000| 0,00| | | 0,00| 15 000,0| 15 000,0| 0,0| |реструктуризацію | | | | | | | | | | |залізорудних | | | | | | | | | | |підприємств з | | | | | | | | | | |підземного видобутку | | | | | | | | | | |руди | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210103|Фінансуавння | 9 000| 9 000| 0,00| | | 0,00| 9 000,0| 9 000,0| 0,0| |невідкладних заходів | | | | | | | | | | |по розв'язанню | | | | | | | | | | |соціально-економічних | | | | | | | | | | |та екологічних | | | | | | | | | | |наслідків діяльності | | | | | | | | | | |Яворівського ДГХП | | | | | | | | | | |"Сірка", Стебницького | | | | | | | | | | |ДГХП "Полімінерал" та | | | | | | | | | | |Роздільського ДГХП | | | | | | | | | | |"Сірка" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 280 |Міністерство аграрної | 782 913,80| 892 913,80| 110 000,00| 213 233,10| 291 151,10| 77 918,00| 996 146,9| 1 184 064,9| 187 918,0| |політики України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 5 136,70| 5 136,70| 0,00| | | 0,00| 5 136,7| 5 136,7| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 46 275,10| 46 275,10| 0,00| 3 525| 3 525| 0,00| 49 800,1| 49 800,1| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 35 370,40| 35 370,40| 0,00| 580| 580| 0,00| 35 950,4| 35 950,4| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 1 456,50| 1 456,50| 0,00| | | 0,00| 1 456,5| 1 456,5| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 4 600| 4 600| 0,00| | | 0,00| 4 600,0| 4 600,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040205|Наукові програми з | 400,10| 400,10| 0,00| | | 0,00| 400,1| 400,1| 0,0| |проблем стандартизації, | | | | | | | | | | |сертифікації та | | | | | | | | | | |еталонної бази | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 3 955,60| 3 955,60| 0,00| 594| 594| 0,00| 4 549,6| 4 549,6| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070401|Позашкільні заклади | 4 730,40| 4 730,40| 0,00| | | 0,00| 4 730,4| 4 730,4| 0,0| |освіти, заходи із | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | |дітьми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 65 871,90| 65 871,90| 0,00| 32 377,60| 32 377,60| 0,00| 98 249,5| 98 249,5| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 81 955,40| 81 955,40| 0,00| 63 191| 63 191| 0,00| 145 146,4| 145 146,4| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 1 645,40| 1 645,40| 0,00| 785,70| 785,70| 0,00| 2 431,1| 2 431,1| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 3 865,20| 3 865,20| 0,00| | | 0,00| 3 865,2| 3 865,2| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070802|Методична робота, інші | 490,90| 490,90| 0,00| | | 0,00| 490,9| 490,9| 0,0| |заходи по народній | | | | | | | | | | |освіті | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070806|Інші заклади освіти | 1 484,30| 1 484,30| 0,00| 819,30| 819,30| 0,00| 2 303,6| 2 303,6| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 081002|Інші заходи по охороні | 4 015| 4 015| 0,00| | | 0,00| 4 015,0| 4 015,0| 0,0| |здоров'я | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110204|Палаци і будинки | 2 160,40| 2 160,40| 0,00| | | 0,00| 2 160,4| 2 160,4| 0,0| |культури, клуби та | | | | | | | | | | |інші заклади клубного | | | | | | | | | | |типу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130201|Проведення навчально- | 600| 600| 0,00| | | 0,00| 600,0| 600,0| 0,0| |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | |змагань | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130202|Проведення заходів з | 143| 143| 0,00| | | 0,00| 143,0| 143,0| 0,0| |нетрадиційних видів | | | | | | | | | | |спорту і масових | | | | | | | | | | |заходів з фізичної | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130203|Утримання та | 411,10| 411,10| 0,00| | | 0,00| 411,1| 411,1| 0,0| |навчально-тренувальна | | | | | | | | | | |робота дитячо-юнацьких | | | | | | | | | | |спортивних шкіл | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130204|Утримання апарату | 121,50| 121,50| 0,00| | | 0,00| 121,5| 121,5| 0,0| |управління | | | | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | | | |спортивних організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130205|Фінансова підтримка | 415,30| 415,30| 0,00| | | 0,00| 415,3| 415,3| 0,0| |спортивних споруд | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150108|Надання державного | 1 500| 1 500| 0,00| 669,50| 669,50| 0,00| 2 169,5| 2 169,5| 0,0| |пільгового кредиту | | | | | | | | | | |індивідуальним | | | | | | | | | | |сільським забудовникам | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150116|Повернення коштів, | | | 0,00| -650| -650| 0,00| -650,0| -650,0| 0,0| |наданих для | | | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | | | | |індивідуальних | | | | | | | | | | |сільських забудовників | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160102|Оплата робіт по | 4 267| 4 267| 0,00| | | 0,00| 4 267,0| 4 267,0| 0,0| |докорінному поліпшенню | | | | | | | | | | |земель | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160104|Хімічна паспортизація | 1 360| 1 360| 0,00| | | 0,00| 1 360,0| 1 360,0| 0,0| |земель | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160302|Державна програма | 61 000,60| 61 000,60| 0,00| | | 0,00| 61 000,6| 61 000,6| 0,0| |селекції в | | | | | | | | | | |тваринництві та | | | | | | | | | | |птахівництві | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160303|Заходи по боротьбі з | 2 000| 2 000| 0,00| | | 0,00| 2 000,0| 2 000,0| 0,0| |шкідниками та | | | | | | | | | | |хворобами | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160304|Протиепізоотичні | 53 393| 53 393| 0,00| | | 0,00| 53 393,0| 53 393,0| 0,0| |заходи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160305|Підтримка виробництва | 100 000| 155 000| 55 000,00| 1 884,20| 9 676,00| 7 791,8| 101 884,2| 164 676,0| 62 791,8| |продукції тваринництва | | | | | | | | | | |та рослинництва | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Державний насіннєвий | | 5 000| | | | | | | | |страховий фонд | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160306|Фінансування витрат на | | | 0,00| 16 957,80| 87 084,00| 70 126,2| 16 957,8| 87 084,0| 70 126,2| |закладення і догляд за | | | | | | | | | | |молодими садами, | | | | | | | | | | |виноградниками і | | | | | | | | | | |ягідниками | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160307|Державна програма | 54 721| 54 721| 0,00| | | 0,00| 54 721,0| 54 721,0| 0,0| |селекції в | | | | | | | | | | |рослинництві | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160309|Державна підтримка | 2 910| 2 910| 0,00| | | 0,00| 2 910,0| 2 910,0| 0,0| |селянських | | | | | | | | | | |(фермерських) | | | | | | | | | | |господарств | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160310|Часткова компенсація | 100 000| 150 000| 50 000,00| | | 0,00| 100 000,0| 150 000,0| 50 000,0| |ставки за кредитами | | | | | | | | | | |комерційних банків, | | | | | | | | | | |що надаються | | | | | | | | | | |сільгоспвиробникам для | | | | | | | | | | |проведення польових | | | | | | | | | | |робіт | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160401|Заходи, пов'язані з | | | 0,00| 25 000| 25 000| 0,00| 25 000,0| 25 000,0| 0,0| |погашенням | | | | | | | | | | |заборгованостей по | | | | | | | | | | |закупівлі | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | |продукції за державним | | | | | | | | | | |замовленням | | | | | | | | | | |(контрактом) | | | | | | | | | | |1994-1997 рр. | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160402|Повернення бюджетної | | | 0,00| -25 000| -25 000| 0,00| -25 000,0| -25 000,0| 0,0| |позички, наданої на | | | | | | | | | | |закупівлю | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | |продукції за державним | | | | | | | | | | |замовленням | | | | | | | | | | |(контрактом) | | | | | | | | | | |1994-1997 рр. | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160403|Заходи, пов'язані із | | | 0,00| 504 046| 504 046| 0,00| 504 046,0| 504 046,0| 0,0| |закупівлею | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | |техніки на умовах | | | | | | | | | | |фінансового лізингу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160404|Повернення коштів, | | | 0,00| -50 446| -50 446| 0,00| -50 446,0| -50 446,0| 0,0| |наданих на придбання | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | |техніки на умовах | | | | | | | | | | |фінансового лізингу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160405|Кошти, що надійдуть в | | | 0,00| -453 600| -453 600| 0,00| -453 600,0| -453 600,0| 0,0| |рахунок погашення | | | | | | | | | | |забор-сті за | | | | | | | | | | |кредитами, залученими | | | | | | | | | | |державою або під | | | | | | | | | | |державні гарантії, | | | | | | | | | | |для закупівлі | | | | | | | | | | |сільськогосп. техніки | | | | | | | | | | |фірм "Джон Дір" та | | | | | | | | | | |"Кейс Корпорейшн", | | | | | | | | | | |переданої сільгоспто- | | | | | | | | | | |варовиробникам та | | | | | | | | | | |іншим суб'єктам | | | | | | | | | | |господарювання | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160600|Лісове господарство і | 7 507,30| 7 507,30| 0,00| | | 0,00| 7 507,3| 7 507,3| 0,0| |мисливство | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160701|Рибогосподарські заходи | 2 626,10| 7 626,10| 5 000,00| | | 0,00| 2 626,1| 7 626,1| 5 000,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160702|Аквакультури | 1 092,50| 1 092,50| 0,00| | | 0,00| 1 092,5| 1 092,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160704|Утримання органів | 11 248,20| 11 248,20| 0,00| 4 819,20| 4 819,20| 0,00| 16 067,4| 16 067,4| 0,0| |рибоохорони | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160705|Селекція в рибництві | 322,10| 322,10| 0,00| | | 0,00| 322,1| 322,1| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160706|Участь у міжнародних | | | 0,00| 510,80| 510,80| 0,00| 510,8| 510,8| 0,0| |морських риболовних | | | | | | | | | | |організаціях | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160802|Розробка проектно- | 1 000| 1 000| 0,00| | | 0,00| 1 000,0| 1 000,0| 0,0| |кошторисної | | | | | | | | | | |документації, | | | | | | | | | | |виготовлення та | | | | | | | | | | |випробування дослідних | | | | | | | | | | |зразків техніки для | | | | | | | | | | |сільського | | | | | | | | | | |господарства, харчової | | | | | | | | | | |та переробної | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160901|Фінансування | 1 500| 1 500| 0,00| | | 0,00| 1 500,0| 1 500,0| 0,0| |господарств, що | | | | | | | | | | |знаходяться в особливо | | | | | | | | | | |складних кліматичних | | | | | | | | | | |умовах | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 160903|Інші заходи та заклади | 20 387| 20 387| 0,00| | | 0,00| 20 387,0| 20 387,0| 0,0| |в галузі сільського | | | | | | | | | | |господарства, лісового | | | | | | | | | | |господарства, | | | | | | | | | | |рибальства та | | | | | | | | | | |мисливства | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 161013|Інші бюджетні установи | 89 474,80| 89 474,80| 0,00| 86 645| 86 645| 0,00| 176 119,8| 176 119,8| 0,0| |агропромислового | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200600|Збереження природно- | 1 500| 1 500| 0,00| 524| 524| 0,00| 2 024,0| 2 024,0| 0,0| |заповідного фонду | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 30 |Державне управління | 236 411,10| 138 222,90| -98 188,20| 74 994,80| 47 627,00| -27 467,80| 311 405,9| 185 849,9| -125 556,0| |справами | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010101|Апарат Верховної Ради | 18 535,40| 0,00| -18 535,40| | | 0,00| 18 535,4| 0,0| -18 535,4| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010102|Апарат Кабінету | 15 148,50| 15 148,50| 0,00| | | 0,00| 15 148,5| 15 148,5| 0,0| |Міністрів України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010103|Апарат Адміністрації | 16 623,30| 16 623,30| 0,00| | | 0,00| 16 623,3| 16 623,3| 0,0| |Президента України та | | | | | | | | | | |Державного Управління | | | | | | | | | | |справами України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010104|Апарати інших | 4 533,90| 4 533,90| 0,00| | | 0,00| 4 533,9| 4 533,9| 0,0| |державних органів, що | | | | | | | | | | |входять до системи | | | | | | | | | | |Державного Управління | | | | | | | | | | |справами України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010106|Забезпечення | 45 123,90| 0,00| -45 123,90| | | 0,00| 45 123,9| 0,0| -45 123,9| |діяльності народних | | | | | | | | | | |депутатів України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010110|Здійснення | 6 703,80| 6 703,80| 0,00| 11 525,50| 11 525,50| 0,00| 18 229,3| 18 229,3| 0,0| |загальнодержавних | | | | | | | | | | |повноважень | | | | | | | | | | |Президентом України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010111|Здійснення | 11 192,10| 11 192,10| 0,00| 5 408,60| 5 408,60| 0,00| 16 600,7| 16 600,7| 0,0| |загальнодержавних | | | | | | | | | | |повноважень Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010112|Інші видатки органів | 24 057,90| 12 453,70| -11 604,20| 11 805,20| 10 135,20| -1 670,00| 35 863,1| 22 588,9| -13 274,2| |законодавчої та | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010601|Виготовлення державних | 1 500| 1 500| 0,00| | | 0,00| 1 500,0| 1 500,0| 0,0| |нагород України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030101|Внески до бюджету ООН, | 1 107,50| 0,00| -1 107,50| | | 0,00| 1 107,5| 0,0| -1 107,5| |органів і спеціальних | | | | | | | | | | |установ системи ООН та | | | | | | | | | | |інших міжнародних | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030104|Витрати, пов'язані з | 14 367,20| 10 000,00| -4 367,20| | | 0,00| 14 367,2| 10 000,0| -4 367,2| |відрядженнями за | | | | | | | | | | |кордон працівників | | | | | | | | | | |органів державної | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030105|Інші витрати | 1 100| 0| -1 100,00| | | 0,00| 1 100,0| 0,0| -1 100,0| |неторговельного | | | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030300|Міжнародні культурні, | 1 000| 1 000| 0,00| | | 0,00| 1 000,0| 1 000,0| 0,0| |наукові та | | | | | | | | | | |інформаційні зв'язки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 6 462| 6 462| 0,00| 190,80| 190,80| 0,00| 6 652,8| 6 652,8| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 3 915,60| 3 915,60| 0,00| 100| 100| 0,00| 4 015,6| 4 015,6| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 050503|Утримання Генеральної | 890,20| 890,20| 0,00| | | 0,00| 890,2| 890,2| 0,0| |військової інспекції | | | | | | | | | | |при Президентові | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070401|Позашкільні заклади | 13 892,90| 13 892,90| 0,00| 298,70| 298,70| 0,00| 14 191,6| 14 191,6| 0,0| |освіти, заходи із | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | дітьми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 8 182,90| 8 182,90| 0,00| 7 637,70| 7 637,70| 0,00| 15 820,6| 15 820,6| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 9 886,20| 9 886,20| 0,00| 5 468,50| 5 468,50| 0,00| 15 354,7| 15 354,7| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 102| 102| 0,00| | | 0,00| 102,0| 102,0| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 081002|Інші заходи по охороні | 18 944,30| 11 037,00| -7 907,30| 32 559,80| 6 862,00| -25 697,80| 51 504,1| 17 899,0| -33 605,1| |здоров'я | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 100104|Відомчий житловий фонд | 450,50| 0,00| -450,50| | | 0,00| 450,5| 0,0| -450,5| |(капітальний ремонт) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110103|Філармонії, музичні | 1 443,30| 1 443,30| 0,00| | | 0,00| 1 443,3| 1 443,3| 0,0| |колективи і ансамблі | | | | | | | | | | |та інші заклади та | | | | | | | | | | |заходи по мистецтву | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120100|Телебачення і | 3 948,50| 0,00| -3 948,50| | | 0,00| 3 948,5| 0,0| -3 948,5| |радіомовлення | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 6 594,90| 2 551,20| -4 043,70| | | 0,00| 6 594,9| 2 551,2| -4 043,7| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200600|Збереження природно- | 704,30| 704,30| 0,00| | | 0,00| 704,3| 704,3| 0,0| |заповідного фонду | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 300 |Державний комітет | 178 421| 178 421| 0,00| 14 430,10| 14 430| 0,00| 192 851,1| 192 851,1| 0,0| |статистики України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 68 814,80| 68 814,80| 0,00| 14 430,10| 14 430,10| 0,00| 83 244,9| 83 244,9| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010501|Проведення | 106 054,80| 106 054,80| 0,00| | | 0,00| 106 054,8| 106 054,8| 0,0| |статистичних | | | | | | | | | | |досліджень і переписів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010502|Ведення записів про | 960| 960| 0,00| | | 0,00| 960,0| 960,0| 0,0| |умови життя | | | | | | | | | | |домогосподарств | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 874| 874| 0,00| | | 0,00| 874,0| 874,0| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 1 697| 1 697| 0,00| | | 0,00| 1 697,0| 1 697,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 20,40| 20,40| 0,00| | | 0,00| 20,4| 20,4| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 310 |Міністерство | 642 973,10| 642 973,10| 0,00| 58 341,40| 58 341,40| 0,00| 701 314,5| 701 314,5| 0,0| |транспорту України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 1 903| 1 903| 0,00| 20 700| 20 700| 0,00| 22 603,0| 22 603,0| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 950| 950| 0,00| | | 0,00| 950,0| 950,0| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 874| 874| 0,00| | | 0,00| 874,0| 874,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 100| 100| 0,00| | | 0,00| 100,0| 100,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 6 792,70| 6 792,70| 0,00| 8 221,30| 8 221,30| 0,00| 15 014,0| 15 014,0| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 10 015,90| 10 015,90| 0,00| 14 647| 14 647| 0,00| 24 662,9| 24 662,9| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070802|Методична робота, інші | 75,60| 75,60| 0,00| | | 0,00| 75,6| 75,6| 0,0| |заходи по народній | | | | | | | | | | |освіті | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080101|Лікарні | 99 392,70| 99 392,70| 0,00| 7 064,80| 7 064,80| 0,00| 106 457,5| 106 457,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080208|Станції переливання | 1 144,20| 1 144,20| 0,00| 63,50| 63,50| 0,00| 1 207,7| 1 207,7| 0,0| |крові | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080300|Поліклініки і | 10 469,50| 10 469,50| 0,00| 244,80| 244,80| 0,00| 10 714,3| 10 714,3| 0,0| |амбулаторії (крім | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | |поліклінік та | | | | | | | | | | |загальних і | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | |стоматологічних | | | | | | | | | | |поліклінік) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 081002|Інші заходи по охороні | 180,70| 180,70| 0,00| | | 0,00| 180,7| 180,7| 0,0| |здоров'я | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110204|Палаци і будинки | 325| 325| 0,00| | | 0,00| 325,0| 325,0| 0,0| |культури, клуби та | | | | | | | | | | |інші заклади клубного | | | | | | | | | | |типу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170201|Українське державне | 11 750| 11 750| 0,00| | | 0,00| 11 750,0| 11 750,0| 0,0| |підприємство | | | | | | | | | | |"Укрводшлях" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170403|Страховий фонд | | | 0,00| 400| 400| 0,00| 400,0| 400,0| 0,0| |безпеки авіації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170703|Видатки на | 489 766| 489 766| 0,00| | | 0,00| 489 766,0| 489 766,0| 0,0| |фінансування робіт, | | | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | | |будівництвом, | | | | | | | | | | |реконструкцією, | | | | | | | | | | |ремонтом і утриманням | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 171001|Витрати на утримання | 9 233,80| 9 233,80| 0,00| 7 000| 7 000| 0,00| 16 233,8| | -16 233,8| |засобів навігаційно- | | | | | | | | | | |гідрографічного | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 320 |Міністерство України | 1 923 561,50| 1 999 352,00| 75 790,50| 3 309,50| 3 309,50| 0,00| 1 926 871,0| 2 002 661,5| 75 790,5| |з питань надзвичайних | | | | | | | | | | |ситуацій та у справах | | | | | | | | | | |захисту населення від | | | | | | | | | | |наслідків | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення | 70| 70| 0,00| | | 0,00| 70,0| 70,0| 0,0| |у сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190101|Виплата компенсацій і | 797 406| 812 406| 15 000,00| | | 0,00| 797 406,0| 812 406,0| 15 000,0| |надання пільг | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190102|Соціальне страхування | 164 000| 164 000| 0,00| | | 0,00| 164 000,0| 164 000,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190103|Надання пільг по | 583 203| 583 203| 0,00| | | 0,00| 583 203,0| 583 203,0| 0,0| |пенсійному | | | | | | | | | | |забезпеченню та | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190201|Державні капітальні | 48 600| 78 600| 30 000,00| 200| 200| 0,00| 48 800,0| 78 800,0| 30 000,0| |вкладення на | | | | | | | | | | |реалізацію | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | |будівельної програми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190202|Забезпечення внеску | 31 100| 31 100| 0,00| | | 0,00| 31 100,0| 31 100,0| 0,0| |України на реалізацію | | | | | | | | | | |програми SIP | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190203|Будівництво пускового | 10 000| 10 000| 0,00| | | 0,00| 10 000,0| 10 000,0| 0,0| |комплексу "Вектор" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190300|Самостійне переселення | 17 000| 17 000| 0,00| | | 0,00| 17 000,0| 17 000,0| 0,0| |громадян з | | | | | | | | | | |радіоактивно | | | | | | | | | | |забруднених територій | | | | | | | | | | |і будівництво житла | | | | | | | | | | |для громадян, | | | | | | | | | | |віднесених до | | | | | | | | | | |категорії I | | | | | | | | | | |постраждалих | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190401|Здійснення заходів на | 26 000| 26 000| 0,00| | | 0,00| 26 000,0| 26 000,0| 0,0| |об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190402|Здійснення інших | 65 000| 65 000| 0,00| | | 0,00| 65 000,0| 65 000,0| 0,0| |заходів у зонах | | | | | | | | | | |відчуження і | | | | | | | | | | |безумовного | | | | | | | | | | |(обов'язкового) | | | | | | | | | | |відселення, в тому | | | | | | | | | | |числі фінансування | | | | | | | | | | |охорони зон | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190403|Забезпечення | 4 000| 8 600| 4 600,00| | | 0,00| 4 000,0| 8 600,0| 4 600,0| |діяльності МНТЦ | | | | | | | | | | |"Укриття" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190501|Комплексне медико- | 39 390| 54 390| 15 000,00| | | 0,00| 39 390,0| 54 390,0| 15 000,0| |санітарне забезпечення | | | | | | | | | | |постраждалого | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190502|Радіологічний захист | 15 000| 15 000| 0,00| | | 0,00| 15 000,0| 15 000,0| 0,0| |населення та | | | | | | | | | | |екологічне | | | | | | | | | | |оздоровлення | | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | | |радіоактивного | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190503|Наукове забезпечення | 10 000| 10 000| 0,00| | | 0,00| 10 000,0| 10 000,0| 0,0| |робіт та інформаційні | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190505|Непередбачені витрати | 2 000| 2 000| 0,00| | | 0,00| 2 000,0| 2 000,0| 0,0| |(резерв) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 190506|Здійснення окремих | 0| 1 000| 1 000,00| | | | | | | |заходів громадськими | | | | | | | | | | |чорнобильськими | | | | | | | | | | |організаціями по | | | | | | | | | | |соціальному захисту | | | | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 200802|Покриття планових | 4 400| 9 400| 5 000,00| | | 0,00| 4 400,0| 9 400,0| 5 000,0| |збитків, формування | | | | | | | | | | |фондів заохочення і | | | | | | | | | | |розвитку виробництва | | | | | | | | | | |по Українському | | | | | | | | | | |державному об'єднанню | | | | | | | | | | |"Радон" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210102|Утримання головної | 1 189,50| 5 700,00| 4 510,50| 500| 500| 0,00| 1 689,5| 6 200,0| 4 510,5| |воєнізованої | | | | | | | | | | |протифонтанної частини | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210104|Авіаційні роботи з | 12 055,60| 12 055,60| 0,00| 300| 300| 0,00| 12 355,6| 12 355,6| 0,0| |пошуку та рятування | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210106|Утримання державної | 9 455,70| 10 135,70| 680,00| 1 700| 1 700| 0,00| 11 155,7| 11 835,7| 680,0| |аварійно-рятувальної | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210107|Утримання органу | 6 735,20| 6 735,20| 0,00| 5,40| 5,40| 0,00| 6 740,6| 6 740,6| 0,0| |виконавчої влади з | | | | | | | | | | |питань надзвичайних | | | | | | | | | | |ситуацій та у справах | | | | | | | | | | |захисту населення від | | | | | | | | | | |наслідків | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210109|Утримання Державного | 3 000| 3 000| 0,00| | | 0,00| 3 000,0| 3 000,0| 0,0| |і регіональних | | | | | | | | | | |координаційних центрів | | | | | | | | | | |реагування на | | | | | | | | | | |надзвичайні ситуації | | | | | | | | | | |на водних об'єктах | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210110|Утримання рятувальних | 3 740| 3 740| 0,00| | | 0,00| 3 740,0| 3 740,0| 0,0| |станцій на водах | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210111|Створення Урядової | 3 690| 3 690| 0,00| | | 0,00| 3 690,0| 3 690,0| 0,0| |інформаціно- | | | | | | | | | | |аналітичної системи з | | | | | | | | | | |питань надзвичайних | | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210112|Пошук та знешкодження | 2 900| 2 900| 0,00| | | 0,00| 2 900,0| 2 900,0| 0,0| |залишків хімічної | | | | | | | | | | |зброї, затопленої у | | | | | | | | | | |виключній (морській) | | | | | | | | | | |економічній зоні | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210201|Утримання військ | 55 643,40| 55 643,40| 0,00| 300| 300| 0,00| 55 943,4| 55 943,4| 0,0| |Цивільної оборони | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210202|Утримання служб | 5 226,10| 5 226,10| 0,00| | | 0,00| 5 226,1| 5 226,1| 0,0| |Цивільної оборони | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210300|Утримання страхового | 2 757| 2 757| 0,00| 304,10| 304,10| 0,00| 3 061,1| 3 061,1| 0,0| |фонду документації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 340 |Державний комітет | 106 843,40| 112 443,40| 5 600,00| 7 750,20| 7 750,20| 0,00| 114 593,6| 120 193,6| 5 600,0| |молодіжної політики, | | | | | | | | | | |спорту і туризму | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 1 698,30| 1 698,30| 0,00| | | 0,00| 1 698,3| 1 698,3| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 687,60| 687,60| 0,00| 120| 120| 0,00| 807,6| 807,6| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070401|Позашкільні заклади | 3 286,30| 3 286,30| 0,00| 37,20| 37,20| 0,00| 3 323,5| 3 323,5| 0,0| |освіти, заходи із | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | |дітьми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 1 698,80| 1 698,80| 0,00| 234,60| 234,60| 0,00| 1 933,4| 1 933,4| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 8 984,60| 8 984,60| 0,00| 7 358,40| 7 358,40| 0,00| 16 343,0| 16 343,0| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 39,30| 39,30| 0,00| | | 0,00| 39,3| 39,3| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070802|Методична робота, інші | 65,70| 65,70| 0,00| | | 0,00| 65,7| 65,7| 0,0| |заходи по народній | | | | | | | | | | |освіті | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090802|Інші програми | 500| 500| 0,00| | | 0,00| 500,0| 500,0| 0,0| |соціального захисту | | | | | | | | | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091101|Утримання центрів | 414,70| 414,70| 0,00| | | 0,00| 414,7| 414,7| 0,0| |соціальних служб для | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091102|Програми і заходи | 730| 1 730| 1 000,00| | | 0,00| 730,0| 1 730,0| 1 000,0| |центрів соціальних | | | | | | | | | | |служб для молоді | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091103|Соціальні програми і | 1 280| 1 280| 0,00| | | 0,00| 1 280,0| 1 280,0| 0,0| |заходи державних | | | | | | | | | | |органів у справах | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091104|Соціальні програми і | 340| 340| 0,00| | | 0,00| 340,0| 340,0| 0,0| |заходи державних | | | | | | | | | | |органів у справах | | | | | | | | | | |жінок | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091106|Інші видатки | 155| 655| 500,00| | | 0,00| 155,0| 655,0| 500,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091107|Соціальні програми і | 340| 340| 0,00| | | 0,00| 340,0| 340,0| 0,0| |заходи державних | | | | | | | | | | |органів у справах | | | | | | | | | | |сім'ї | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091108|Молодіжні програми | 10 450| 12 950| 2 500,00| | | 0,00| 10 450,0| 12 950,0| 2 500,0| |Українського | | | | | | | | | | |національного комітету | | | | | | | | | | |молодіжних організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 91109 |Молодіжні програми | | 600| 600,00| | | | 0,0| 600,0| 600,0| |Асоціацій молодих | | | | | | | | | | |українських | | | | | | | | | | |політологів і | | | | | | | | | | |політиків | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110202|Музеї і виставки | 23,20| 23,20| 0,00| | | 0,00| 23,2| 23,2| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110502|Інші культурно-освітні | 1 337,70| 1 337,70| 0,00| | | 0,00| 1 337,7| 1 337,7| 0,0| |заклади та заходи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130101|Утримання національних | 14 475| 14 475| 0,00| | | 0,00| 14 475,0| 14 475,0| 0,0| |збірних команд | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130102|Проведення навчально- | 28 060| 28 060| 0,00| | | 0,00| 28 060,0| 28 060,0| 0,0| |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | |змагань | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130103|Підготовка і участь | 10 000| 10 000| 0,00| | | 0,00| 10 000,0| 10 000,0| 0,0| |національних збірних | | | | | | | | | | |команд України в | | | | | | | | | | |Олімпійських та | | | | | | | | | | |Параолімпійських іграх | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130104|Видатки на утримання | 340,20| 340,20| 0,00| | | 0,00| 340,2| 340,2| 0,0| |центрів з інвалідного | | | | | | | | | | |спорту і | | | | | | | | | | |реабілітаційних шкіл | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130105|Проведення навчально- | 3 000| 3 000| 0,00| | | 0,00| 3 000,0| 3 000,0| 0,0| |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | |змагань та заходів з | | | | | | | | | | |інвалідного спорту | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130106|Проведення заходів з | 4 500| 4 500| 0,00| | | 0,00| 4 500,0| 4 500,0| 0,0| |нетрадиційних видів | | | | | | | | | | |спорту і масових | | | | | | | | | | |заходів з фізичної | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130107|Утримання та навчально- | 701,60| 701,60| 0,00| | | 0,00| 701,6| 701,6| 0,0| |тренувальна робота | | | | | | | | | | |дитячо-юнацьких | | | | | | | | | | |спортивних шкіл | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130108|Утримання апарату | 418| 418| 0,00| | | 0,00| 418,0| 418,0| 0,0| |управління | | | | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | | | |спортивних організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130109|Капітальний ремонт, | 11 000| 11 000| 0,00| | | 0,00| 11 000,0| 11 000,0| 0,0| |оснащення, придбання | | | | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | |інвентарю для баз | | | | | | | | | | |Олімпійської | | | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130110|Фінансова підтримка | 1 182,30| 1 182,30| 0,00| | | 0,00| 1 182,3| 1 182,3| 0,0| |спортивних споруд | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130112|Інші видатки | 355| 355| 0,00| | | 0,00| 355,0| 355,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130203|Утримання та | 92,60| 92,60| 0,00| | | 0,00| 92,6| 92,6| 0,0| |навчально-тренувальна | | | | | | | | | | |робота дитячо-юнацьких | | | | | | | | | | |спортивних шкіл | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130205|Фінансова підтримка | 187,50| 187,50| 0,00| | | 0,00| 187,5| 187,5| 0,0| |спортивних споруд | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 130206|Інші видатки | 500| 1 500| 1 000,00| | | 0,00| 500,0| 1 500,0| 1 000,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 350 |Міністерство фінансів | 269 524,70| 274 524,70| 5 000,00| 6 046,80| 6 046,80| 0,00| 275 571,5| 280 571,5| 5 000,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 107 552,40| 112 552,40| 5 000,00| 138| 138| 0,00| 107 690,4| 112 690,4| 5 000,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010403|Державна контрольно- | 59 119,30| 59 119,30| 0,00| | | 0,00| 59 119,3| 59 119,3| 0,0| |ревізійна служба в | | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010405|Державне казначейство | 90 406,70| 90 406,70| 0,00| | | 0,00| 90 406,7| 90 406,7| 0,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 2 702,30| 2 702,30| 0,00| 780| 780| 0,00| 3 482,3| 3 482,3| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 1 000| 1 000| 0,00| | | 0,00| 1 000,0| 1 000,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 60,30| 60,30| 0,00| 17| 17| 0,00| 77,3| 77,3| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 2 444| 2 444| 0,00| 1 363| 1 363| 0,00| 3 807,0| 3 807,0| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 3 315,50| 3 315,50| 0,00| 2 948,90| 2 948,90| 0,00| 6 264,4| 6 264,4| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 401,10| 401,10| 0,00| | | 0,00| 401,1| 401,1| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110202|Музеї і виставки | 127,20| 127,20| 0,00| 5,50| 5,50| 0,00| 132,7| 132,7| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110204|Палаци і будинки | 847,70| 847,70| 0,00| 94,40| 94,40| 0,00| 942,1| 942,1| 0,0| |культури, клуби та | | | | | | | | | | |інші заклади клубного | | | | | | | | | | |типу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 148,20| 148,20| 0,00| | | 0,00| 148,2| 148,2| 0,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 220101|Державний Фонд | 1 400| 1 400| 0,00| 700| 700| 0,00| 2 100,0| 2 100,0| 0,0| |дорогоцінних металів і | | | | | | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 351 |Міністерство фінансів |14 469 096,40|16 656 222,40| 187 126,00|1 322 863,50| 1 322 863,50| 0,00|15 791 959,9| 17 979 085,9| 2 187 126,0| |України | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010411|Заходи, пов'язані з | 98 000| 98 000| 0,00| | | 0,00| 98 000,0| 98 000,0| 0,0| |впровадженням | | | | | | | | | | |Податкового та | | | | | | | | | | |Бюджетного кодексів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010610|Створення единої | 172 865| 172 865| 0,00| | | 0,00| 172 865,0| 172 865,0| 0,0| |інформаційної системи | | | | | | | | | | |органів законодавчої | | | | | | | | | | |та виконавчої влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Верховна Рада України | | 10 000| 10 000,00| | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010409|Державна податкова | | 106 000| 106 000,00| | | | | 106 000,0| 106 000,0| |адміністрація України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030201|Внески до міжнародних | 39 568,70| 39 568,70| 0,00| | | 0,00| 39 568,7| 39 568,7| 0,0| |фінансових організацій | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090404|Грошова допомога | 10| 10| 0,00| | | 0,00| 10,0| 10,0| 0,0| |біженцям | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090500|Пенсії | 1 895 000| 1 895 000| 0,00| | | 0,00| 1 895 000,0| 1 895 000,0| 0,0| |військовослужбовцям та | | | | | | | | | | |особам начальницького | | | | | | | | | | |і рядового складу | | | | | | | | | | |органів внутрішніх | | | | | | | | | | |справ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150101|Капітальні вкладення | 25 000| 1 247 426| 222 426,00| | | 0,00| 25 000,0| 1 247 426,0| 1 222 426,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180404|Підтримка малого і | 37 000| 37 000| 0,00| | | 0,00| 37 000,0| 37 000,0| 0,0| |середнього | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180405|Видатки на погашення | 176 000| 84 000| -92 000,00| | | 0,00| 176 000,0| 84 000,0| -92 000,0| |реструктуризованої | | | | | | | | | | |заборгованості перед | | | | | | | | | | |комерційними банками | | | | | | | | | | |та на поповнення їх | | | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230102|Сплата доходу за |22 460 804,90| 2 460 804,90| 0,00| | | 0,00| 2 460 804,9| 2 460 804,9| 0,0| |облігаціями державних | | | | | | | | | | |позик | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230103|Сплата комісій | 33 092,50| 33 092,50| 0,00| | | 0,00| 33 092,5| 33 092,5| 0,0| | | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230104|Витрати, пов'язані з | 4 000| 4 000| 0,00| | | 0,00| 4 000,0| 4 000,0| 0,0| |друкуванням державних | | | | | | | | | | |цінних паперів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230201|Сплата процентів |11 598 851,90| 1 598 851,90| 0,00| | | 0,00| 1 598 851,9| 1 598 851,9| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230202|Сплата комісій по | 71 601,80| 71 601,80| 0,00| | | 0,00| 71 601,8| 71 601,8| 0,0| |зобов'язаннях | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230204|Сплата інших платежів | 357 079,60| 357 079,60| 0,00| | | 0,00| 357 079,6| 357 079,6| 0,0| |по зобов'язаннях | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 230206|Сплата доходу |11 597 625,90| 1 597 625,90| 0,00| | | 0,00| 1 597 625,9| 1 597 625,9| 0,0| |(процентів) за | | | | | | | | | | |облігаціями зовнішньої | | | | | | | | | | |позики | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250101|Резервний Фонд | 250 000| 250 000| 0,00| | | 0,00| 250 000,0| 250 000,0| 0,0| |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250310|Дотації, що |55 578 815,10| 6 578 815,10| 1 000 000,00| | | 0,00| 5 578 815,1| 6 578 815,1| 1 000 000,0| |передаються з | | | | | | | | | | |державного бюджету до | | | | | | | | | | |інших бюджетів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250321|Субвенції, що | 20 000| 76 700,0| 56 700,00| | | 0,00| 20 000,0| 76 700,0| 56 700,0| |передаються з | | | | | | | | | | |державного бюджету на | | | | | | | | | | |ліквідацію наслідків | | | | | | | | | | |стихійного лиха, | | | | | | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | | | | | | |та повенів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Субвенції на | 20 000| 20 000,0| 0,00| | | | 20 000,0| 20 000,0| 0,0| |ліквідацію наслідків | | | | | | | | | | |стихійного лиха у | | | | | | | | | | |Закарпатській області | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Субвенція на | | 25 000,0| 25 000,00| | | | 0,0| 25 000,0| 25 000,0| |ліквідацію наслідків | | | | | | | | | | |зсувів у Закарпатській | | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Субвенція на | | 15 000,0| 15 000,00| | | | 0,0| 15 000,0| 15 000,0| |ліквідацію наслідків | | | | | | | | | | |повені в Івано- | | | | | | | | | | |Франківській області | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Субвенція на | | 16 700,0| 16 700,00| | | | 0,0| 16 700,0| 16 700,0| |здійснення заходів у | | | | | | | | | | |зоні надзвичайної | | | | | | | | | | |екологічної ситуації | | | | | | | | | | |у межах населених | | | | | | | | | | |пунктів Болеславчик, | | | | | | | | | | |Мічуріне, Підгір'я, | | | | | | | | | | |Чаусове-1, Чаусове-2 | | | | | | | | | | |Первомайського району | | | | | | | | | | |Миколаївської області | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250322|Субвенція, що | 150 000| 150 000| 0,00| | | 0,00| 150 000,0| 150 000,0| 0,0| |передається з | | | | | | | | | | |державного бюджету до | | | | | | | | | | |бюджету міста Києва на | | | | | | | | | | |виконання функцій | | | | | | | | | | |столиці України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250323|Субвенція, що | | | 0,00| 31 700| 31 700| 0,00| 31 700,0| 31 700,0| 0,0| |передається з | | | | | | | | | | |державного бюджету на | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | |розвиток міста | | | | | | | | | | |Севастополя | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250401|Видатки на погашення | 200 000| 200 000| 0,00| | | 0,00| 200 000,0| 200 000,0| 0,0| |заборгованості по | | | | | | | | | | |знецінених грошових | | | | | | | | | | |заощадженнях громадян | | | | | | | | | | |в установах Ощадного | | | | | | | | | | |банку і страхових | | | | | | | | | | |внесках до колишнього | | | | | | | | | | |Укрдержстраху та викуп | | | | | | | | | | |облігацій Державної | | | | | | | | | | |цільової безпроцентної | | | | | | | | | | |позики 1990 року | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250901|Впровадження проектів | | | 0,00|1 291 163,50| 1 291 163,50| 0,00| 1 291 163,5| 1 291 163,5| 0,0| |розвитку за рахунок | | | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | | | |державою | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250902|Повернення позик, | -296 219| -296 219| 0,00| | | 0,00| -296 219,0| -296 219,0| 0,0| |наданих для | | | | | | | | | | |впровадження проектів | | | | | | | | | | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | | | |державою | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 360 |Міністерство юстиції | 257 253,60| 279 276,90| 22 023,30| 3 287,50| 3 287,50| 0,00| 260 541,1| 282 564,4| 22 023,3| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 85 069,90| 85 069,90| 0,00| 3 253,30| 3 253,30| 0,00| 88 323,2| 88 323,2| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010605|Утримання Центру | 522,60| 522,60| 0,00| | | 0,00| 522,6| 522,6| 0,0| |правової реформи і | | | | | | | | | | |законопроектних робіт | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020003|Обласні суди | 30 568,60| 30 568,60| 0,00| | | 0,00| 30 568,6| 30 568,6| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020004|Районні (міські) суди | 104 228,40| 126 066,00| 21 837,60| | | 0,00| 104 228,4| 126 066,0| 21 837,6| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020007|Військові суди | 5 612,50| 5 612,50| 0,00| | | 0,00| 5 612,5| 5 612,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 1 532| 1 532| 0,00| | | 0,00| 1 532,0| 1 532,0| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 1 851,30| 1 851,30| 0,00| | | 0,00| 1 851,3| 1 851,3| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 223| 223| 0,00| | | 0,00| 223,0| 223,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 1 398,90| 1 398,90| 0,00| | | 0,00| 1 398,9| 1 398,9| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 312,10| 312,10| 0,00| 34,20| 34,20| 0,00| 346,3| 346,3| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091201|Заходи, пов'язані з | 25 000| 25 000| 0,00| | | 0,00| 25 000,0| 25 000,0| 0,0| |поверненням | | | | | | | | | | |кримськотатарського | | | | | | | | | | |народу та осіб інших | | | | | | | | | | |національностей, які | | | | | | | | | | |були незаконно | | | | | | | | | | |депортовані з України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 091205|Утримання пунктів | 834,30| 1 020,00| 185,70| | | 0,00| 834,3| 1 020,0| 185,7| |тимчасового розміщення | | | | | | | | | | |біженців | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110502|Інші культурно-освітні | 100| 100| 0,00| | | 0,00| 100,0| 100,0| 0,0| |заклади та заходи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 516 |Державна митна служба | 260 124,20| 260 124,20| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 260 124,2| 260 124,2| 0,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010407|Митна служба України | 258 595| 258 595| 0,00| | | 0,00| 258 595,0| 258 595,0| 0,0| | | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 1 529,20| 1 529,20| 0,00| | | 0,00| 1 529,2| 1 529,2| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 534 |Державний комітет у | 282 152,50| 285 152,50| 3 000,00| 12 954,80| 12 954,80| 0,00| 295 107,3| 298 107,3| 3 000,0| |справах охорони | | | | | | | | | | |державного кордону | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060501|Утримання Прикордонних | 265 852,50| 268 852,50| 3 000,00| 12 954,80| 12 954,80| 0,00| 278 807,3| 281 807,3| 3 000,0| |військ України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060502|Делімітація та | 6 300| 6 300| 0,00| | | 0,00| 6 300,0| 6 300,0| 0,0| |демаркація державного | | | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 061004|Зведений бюджет | 10 000| 10 000| 0,00| | | 0,00| 10 000,0| 10 000,0| 0,0| |розвідувальних органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 545 |Державний комітет | 29 215,10| 38 515,10| 9 300,00| 29 363,20| 20 363,20| -9 000,00| 58 578,3| 58 878,3| 300,0| |зв'язку та | | | | | | | | | | |інформатизації України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 1 871,20| 1 871,20| 0,00| | | 0,00| 1 871,2| 1 871,2| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030104|Витрати, пов'язані з | 2 997,50| 3 297,50| 300,00| | | 0,00| 2 997,5| 3 297,5| 300,0| |відрядженнями за | | | | | | | | | | |кордон працівників | | | | | | | | | | |органів державної | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 141,10| 141,10| 0,00| | | 0,00| 141,1| 141,1| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 981,80| 981,80| 0,00| | | 0,00| 981,8| 981,8| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 517,30| 517,30| 0,00| | | 0,00| 517,3| 517,3| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 1 720,30| 1 720,30| 0,00| 1 453,20| 1 453,20| 0,00| 3 173,5| 3 173,5| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 4 030,80| 4 030,80| 0,00| 9 674| 9 674| 0,00| 13 704,8| 13 704,8| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120201|Періодичні видання | 860| 860| 0,00| | | 0,00| 860,0| 860,0| 0,0| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170801|Утримання фельдзв'язку | 6 701,10| 6 701,10| 0,00| 3 200| 3 200| 0,00| 9 901,1| 9 901,1| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170802|Спецоб'єкти | 1 394| 1 394| 0,00| 6 036| 6 036| 0,00| 7 430,0| 7 430,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170804|Заходи, пов'язані з | | 9000| 9 000,00| 9 000| 0| -9 000,00| 9 000,00| 9 000,0| 0,0| |використанням | | | | | | | | | | |радіочастотного | | | | | | | | | | |ресурсу | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170901|Національна програма | 8 000| 8 000| 0,00| | | 0,00| 8 000,0| 8 000,0| 0,0| |інформатизації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 596 |Головне управління | 52 442,50| 53 442,50| 1 000,00| 2 800,00| 2 800,00| 0,00| 55 242,5| 56 242,5| 1 000,0| |розвідки Міністерства | | | | | | | | | | |оборони України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 061004|Зведений бюджет | 52 442,50| 53 442,50| 1 000,00| 2 800| 2 800| 0,00| 55 242,5| 56 242,5| 1 000,0| |розвідувальних органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 598 |Вища рада юстиції | 2 583,60| 2 583,60| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2 583,6| 2 583,6| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020101|Вища рада юстиції | 2 583,60| 2 583,60| 0,00| | | 0,00| 2 583,6| 2 583,6| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 599 |Секретаріат | 3 461| 5 061| 1 600,00| 0| 0| 0,00| 3 461,0| 5 061,0| 1 600,0| |Уповноваженого | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | |з прав людини | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010109|Діяльність | 3 461| 5 061| 1 600,00| | | 0,00| 3 461,0| 5 061,0| 1 600,0| |Уповноваженого | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | |з прав людини | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 60 |Верховний суд України | 14 787,70| 17 787,70| 3 000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14 787,7| 17 787,7| 3 000,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020002|Верховний Суд України | 14 728,10| 17 728,10| 3 000,00| | | 0,00| 14 728,1| 17 728,1| 3 000,0| | | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 59,60| 59,60| 0,00| | | 0,00| 59,6| 59,6| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 601 |Антимонопольний | 7 401,50| 7 401,50| 0,00| 1 786,70| 1 786,70| 0,00| 9 188,2| 9 188,2| 0,0| |комітет України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 7 314,60| 7 314,60| 0,00| 1 500| 1 500| 0,00| 8 814,6| 8 814,6| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 86,90| 86,90| 0,00| 9,90| 9,90| 0,00| 96,8| 96,8| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | | | 0,00| 276,80| 276,80| 0,00| 276,8| 276,8| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 602 |Вища атестаційна | 864,40| 864,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 864,4| 864,4| 0,0| |комісія України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 710| 710| 0,00| | | 0,00| 710,0| 710,0| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 154,40| 154,40| 0,00| | | 0,00| 154,4| 154,4| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 607 |Державний департамент | 274 750| 312 750| 38 000,00| 24 437| 24 437| 0,00| 299 187,0| 337 187,0| 38 000,0| |України з питань | | | | | | | | | | |виконання покарань | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060401|Установи і | 274 750| 312 750| 38 000,00| 24 437| 24 437| 0,00| 299 187,0| 337 187,0| 38 000,0| |підприємства | | | | | | | | | | |Державного | | | | | | | | | | |департаменту України з | | | | | | | | | | |питань виконання | | | | | | | | | | |покарань | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 611 |Державний комітет | 2 480,80| 2 480,80| 0,00| 535,10| 535,10| 0,00| 3 015,9| 3 015,9| 0,0| |архівів України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 299,90| 299,90| 0,00| | | 0,00| 299,9| 299,9| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 356| 356| 0,00| | | 0,00| 356,0| 356,0| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 110401|Державні архівні | 1 824,90| 1 824,90| 0,00| 535,10| 535| 0,00| 2 360,0| 2 360,0| 0,0| |установи | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 612 |Головне управління | 4 215| 4 215| 0,00| 651| 651| 0,00| 4 865,5| 4 865,5| 0,0| |державної служби | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 1 415| 1 415| 0,00| 650,50| 650,50| 0,00| 2 065,5| 2 065,5| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 800| 800| 0,00| | | 0,00| 800,0| 800,0| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070701|Заклади післядипломної | 2 000| 2 000| 0,00| | | 0,00| 2 000,0| 2 000,0| 0,0| |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 614 |Державна податкова | 755 171,30| 755 171,30| 0,00| 17 375,40| 17 375,40| 0,00| 772 546,7| 772 546,7| 0,0| |адміністрація України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010401|Державна податкова | 725 420,70| 725 420,70| 0,00| | | 0,00| 725 420,7| 725 420,7| 0,0| |служба України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 445,70| 445,70| 0,00| | | 0,00| 445,7| 445,7| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070601|Вищі заклади освіти I | 597,90| 597,90| 0,00| 242| 242| 0,00| 839,9| 839,9| 0,0| |та II рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 17 799,50| 17 799,50| 0,00| 17 133,40| 17 133,40| 0,00| 34 932,9| 34 932,9| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 6 907,50| 6 907,50| 0,00| | | 0,00| 6 907,5| 6 907,5| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090500|Пенсії | 4 000| 4 000| 0,00| | | 0,00| 4 000| 4 000| 0,0| |військовослужбовцям та | | | | | | | | | | |особам начальницького | | | | | | | | | | |і рядового складу | | | | | | | | | | |органів внутрішніх | | | | | | | | | | |справ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 615 |Державна комісія з | 9 318,20| 9 318,20| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9 318,2| 9 318,2| 0,0| |цінних паперів та | | | | | | | | | | |фондового ринку | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 6 818,20| 6 818,20| 0,00| | | 0,00| 6 818,2| 6 818,2| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180209|Створення Національної | 2 500| 2 500| 0,00| | | 0,00| 2 500,0| 2 500,0| 0,0| |депозитарної системи | | | | | | | | | | |та системи моніторінгу | | | | | | | | | | |фондового ринку | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 625 |Державна комісія з | 876,60| 1 410,6| 534,00| 0,00| 0,00| 0,00| 876,6| 1 410,6| 534,0| |питань оборонно- | | | | | | | | | | |промислового комплексу | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 876,60| 1 410,6| 534,00| | | 0,00| 876,6| 1 410,6| 534,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 630 |Комітет з державних | 1 512,30| 1 512,3| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1 512,3| 1 512,3| 0,0| |премій України в | | | | | | | | | | |галузі науки і техніки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 92,30| 92,3| 0,00| | | 0,00| 92,3| 92,3| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040206|Державні премії | 1 420| 1 420| 0,00| | | 0,00| 1 420,0| 1 420,0| 0,0| |України та державні | | | | | | | | | | |стипендії в галузі | | | | | | | | | | |науки і техніки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 632 |Державне лікувально- | 42 162,70| 46 362,7| 4 200,00| 39 650,60| 39 650,60| 0,00| 81 813,3| 86 013,3| 4 200,0| |оздоровче управління | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 12,40| 12,4| 0,00| | 0| 0,00| 12,4| 12,4| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080101|Лікарні | 17 369,30| 20 369,3| 3 000,00| 924,30| 924,30| 0,00| 18 293,6| 21 293,6| 3 000,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080209|Станції швидкої та | 3 722,30| 3 722,30| 0,00| 100| 100| 0,00| 3 822,3| 3 822,3| 0,0| |невідкладної медичної | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080300|Поліклініки і | 10 142,50| 11 342,50| 1 200,00| 782| 782| 0,00| 10 924,5| 12 124,5| 1 200,0| |амбулаторії (крім | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | |поліклінік та | | | | | | | | | | |загальних і | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | |стоматологічних | | | | | | | | | | |поліклінік) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080701|Санітарно- | 533,90| 533,90| 0,00| 105| 105| 0,00| 638,9| 638,9| 0,0| |епідеміологічні | | | | | | | | | | |станції | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 081002|Інші заходи по охороні | 10 382,30| 10 382,30| 0,00| 37 739,30| 37 739,30| 0,00| 48 121,6| 48 121,6| 0,0| |здоров'я | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 637 |Національна комісія | 2 240,30| 2 240,30| 0,00| 5 886| 5 886| 0,00| 8 126,3| 8 126,3| 0,0| |регулювання | | | | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 2 240,30| 2 240,30| 0,00| 5 886| 5 886| 0,00| 8 126,3| 8 126,3| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 638 |Національне космічне | 115 811,10| 115 811,10| 0,00| 870| 870| 0,00| 116 681,1| 116 681,1| 0,0| |агентство України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 1 220,30| 1 220,30| 0,00| | | 0,00| 1 220,3| 1 220,3| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 300| 300| 0,00| | | 0,00| 300,0| 300,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070401|Позашкільні заклади | 1 580,50| 1 580,50| 0,00| 20| 20| 0,00| 1 600,5| 1 600,5| 0,0| |освіти, заходи із | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | |дітьми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080201|Спеціалізовані лікарні | 500| 500| 0,00| | | 0,00| 500,0| 500,0| 0,0| |та інші спеціалізовані | | | | | | | | | | |заклади (центри, | | | | | | | | | | |диспансери, госпіталі | | | | | | | | | | |для інвалідів ВВВ, | | | | | | | | | | |лепрозорії, медико- | | | | | | | | | | |санітарні частини | | | | | | | | | | |тощо, що мають ліжкову | | | | | | | | | | |мережу) | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180101|Фінансування | 79 610,30| 79 610,30| 0,00| | | 0,00| 79 610,3| 79 610,3| 0,0| |Загальнодержавної | | | | | | | | | | |(Національної) | | | | | | | | | | |космічної програми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180102|Утримання | 30 000| 30 000| 0,00| 850| 850| 0,00| 30 850,0| 30 850,0| 0,0| |Національного центру | | | | | | | | | | |управління та | | | | | | | | | | |випробувань космічних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 210108|Програма | 2 600| 2 600| 0,00| | | 0,00| 2 600,0| 2 600,0| 0,0| |функціонування і | | | | | | | | | | |розвитку національної | | | | | | | | | | |системи сейсмічних | | | | | | | | | | |спостережень та | | | | | | | | | | |підвищення безпеки | | | | | | | | | | |проживання населення у | | | | | | | | | | |сейсмонебезпечних | | | | | | | | | | |регіонах | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 644 |Національна рада | 1 620,70| 1 620,70| 0,00| | | 0,00| 1 620,7| 1 620,7| 0,0| |України з питань | | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 1 581,70| 1 581,70| 0,00| | | 0,00| 1 581,7| 1 581,7| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 120100|Телебачення і | 39| 39| 0,00| | | 0,00| 39,0| 39,0| 0,0| |радіомовлення | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 648 |Пенсійний фонд України | 1 308 109| 2 128 109| 820 000,00| 820 000| 0| -820 000,00| 2 128 109,0| 2 128 109,0| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090101|Кошти бюджету, що | 741 015| 741 015| 0,00| | | 0,00| 741 015,0| 741 015,0| 0,0| |передаються до | | | | | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | | | | | | |України на виплату | | | | | | | | | | |пенсій | | | | | | | | | | |військовослужбовцям | | | | | | | | | | |рядового, | | | | | | | | | | |сержантського та | | | | | | | | | | |старшинського складу | | | | | | | | | | |строкової служби та їх | | | | | | | | | | |сім'ям | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 090102|Кошти бюджету, що | 567 094| 1 387 094| 820 000,00| 820 000| 0| -820 000,00| 1 387 094,0| 1 387 094,0| 0,0| |передаються до | | | | | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | | | | | | |України на | | | | | | | | | | |фінансування пенсій, | | | | | | | | | | |призначених за різними | | | | | | | | | | |пенсійними програмами | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 651 |Рахункова палата | 6 245,40| 11 513,80| 5 268,40| 0,00| 0,00| 0,00| 6 245,4| 11 513,8| 5 268,4| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010107|Апарат Рахункової | 6 245,40| 11 513,80| 5 268,40| | | 0,00| 6 245,4| 11 513,8| 5 268,4| |палати України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 652 |Служба безпеки України | 460 555,40| 469 720,40| 9 165,00| 2 740,40| 2 740,40| 0,00| 463 295,8| 472 460,8| 9 165,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 030104|Витрати, пов'язані з | 1 305,40| 1 305,40| 0,00| | | 0,00| 1 305,4| 1 305,4| 0,0| |відрядженнями за | | | | | | | | | | |кордон працівників | | | | | | | | | | |органів державної | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060601|Поточне утримання | 337 150| 337 150| 0,00| | | 0,00| 337 150,0| 337 150,0| 0,0| |Служби безпеки України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060602|Антитерористичний | 10 500| 10 500| 0,00| | | 0,00| 10 500,0| 10 500,0| 0,0| |центр Служби безпеки | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060603|Матеріально-технічне | 2 900| 2 900| 0,00| | | 0,00| 2 900,0| 2 900,0| 0,0| |забезпечення | | | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | | | |підрозділів по | | | | | | | | | | |боротьбі з | | | | | | | | | | |організованою | | | | | | | | | | |злочинністю | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060900|Департамент | 92 000| 92 000| 0,00| 2 740,40| 2 740,40| 0,00| 94 740,4| 94 740,4| 0,0| |спеціальних | | | | | | | | | | |телекомунікаційних | | | | | | | | | | |систем та захисту | | | | | | | | | | |інформації Служби | | | | | | | | | | |безпеки України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 061004|Зведений бюджет | 16 550| 25 715| 9 165,00| | | 0,00| 16 550,0| 25 715,0| 9 165,0| |розвідувальних органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180201|Фінансування робіт по | 150| 150| 0,00| | | 0,00| 150,0| 150,0| 0,0| |стандартизації, | | | | | | | | | | |сертифікації в галузі | | | | | | | | | | |технічного захисту | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 654 |Національна Академія | 218 226,80| 318 726,80| 100 500,00| 65 267,00| 65 267,00| 0,00| 283 493,8| 383 993,8| 100 500,0| |наук України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 126 530,10| 226 530,10| 100 000,00| 60 555,20| 60 555,20| 0,00| 187 085,3| 287 085,3| 100 000,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 40 056,60| 40 556,60| 500,00| 3 566,90| 3 566,90| 0,00| 43 623,5| 44 123,5| 500,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040202|Державні науково- | 7 549,10| 7 549,10| 0,00| | | 0,00| 7 549,1| 7 549,1| 0,0| |технічні програми та | | | | | | | | | | |наукові частини інших | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 24 181| 24 181| 0,00| | | 0,00| 24 181,0| 24 181,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 13 041,60| 13 041,60| 0,00| | | 0,00| 13 041,6| 13 041,6| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070401|Позашкільні заклади | 219,20| 219,20| 0,00| 951,70| 951,70| 0,00| 1 170,9| 1 170,9| 0,0| |освіти, заходи із | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | |дітьми | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 1 197,20| 1 197,20| 0,00| 41,40| 41,40| 0,00| 1 238,6| 1 238,6| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070802|Методична робота, інші | 64,70| 64,70| 0,00| 56,30| 56,30| 0,00| 121,0| 121,0| 0,0| |заходи по народній | | | | | | | | | | |освіті | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 080101|Лікарні | 5 387,30| 5 387,30| 0,00| 95,50| 95,50| 0,00| 5 482,8| 5 482,8| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 660 |Управління державної | 39 576,30| 39 576,30| 0,00| 24 980| 24 980| 0,00| 64 556,3| 64 556,3| 0,0| |охорони України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 061001|Управління державної | 39 576,30| 39 576,30| 0,00| 24 980| 24 980| 0,00| 64 556,3| 64 556,3| 0,0| |охорони України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 661 |Фонд державного майна | 17 878,20| 17 878,20| 0,00| 659 277,00| 179 900,00| -479 377,00| 677 155,2| 197 778,2| -479 377,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 17 878,20| 17 878,20| 0,00| | | 0,00| 17 878,2| 17 878,2| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180406|Заходи, пов'язані з | | | 0,00| 659 277| 179 900| -479 377,00| 659 277,0| 179 900,0| -479 377,0| |проведенням | | | | | | | | | | |приватизації | | | | | | | | | | |державного майна | | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | | |Державної програми | | | | | | | | | | |приватизації на | | | | | | | | | | |2000-2002 роки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 663 |Державний Фонд | 50 000| 70 000| 20 000,00| 0| 0| 0,00| 50 000,0| 70 000,0| 20 000,0| |сприяння молодіжному | | | | | | | | | | |житловому будівництву | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 150112|Надання пільгового | 50 000| 70 000| 20 000,00| | | 0,00| 50 000,0| 70 000,0| 20 000,0| |довгострокового | | | | | | | | | | |державного кредиту | | | | | | | | | | |молодим сім'ям та | | | | | | | | | | |одиноким молодим | | | | | | | | | | |громадянам на | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | |(реконструкцію) житла | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 673 |Центральна виборча | 9 361,80| 9 361,80| 0,00| | | 0,00| 9 361,8| 9 361,8| 0,0| |комісія | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250202|Проведення виборів | 5 000| 5 000| 0,00| | | 0,00| 5 000,0| 5 000,0| 0,0| |народних депутатів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 250206|Утримання Центральної | 4 361,80| 4 361,80| 0,00| | | 0,00| 4 361,8| 4 361,8| 0,0| |виборчої комісії | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 70 |Вищий арбітражний суд | 34 989,40| 34 989,40| 0,00| | | 0,00| 34 989,4| 34 989,4| 0,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020005|Вищий арбітражний суд | 7 078,20| 7 078,20| 0,00| | | 0,00| 7 078,2| 7 078,2| 0,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020006|Арбітражні суди | 27 730,50| 27 730,50| 0,00| | | 0,00| 27 730,5| 27 730,5| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 90,70| 90,70| 0,00| | | 0,00| 90,7| 90,7| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070702|Інші заклади і заходи | 90| 90| 0,00| | | 0,00| 90,0| 90,0| 0,0| |післядипломної освіти | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 702 |Державне | 9 000| 9 000| 0,00| | | 0,00| 9 000,0| 9 000,0| 0,0| |авіапідприємство | | | | | | | | | | |"Україна" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 170401|Державне | 9 000| 9 000| 0,00| | | 0,00| 9 000,0| 9 000,0| 0,0| |авіапідприємство | | | | | | | | | | |"Україна" | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 771 |Рада Міністрів | 7 498,70| 7 498,70| 0,00| 80| 80| 0,00| 7 578,7| 7 578,7| 0,0| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 7 498,70| 7 498,70| 0,00| 80| 80| 0,00| 7 578,7| 7 578,7| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 772 |Вінницька обласна | 18 169,60| 18 169,60| 0,00| 373,30| 373,30| 0,00| 18 542,9| 18 542,9| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 18 169,60| 18 169,60| 0,00| 373,30| 373,30| 0,00| 18 542,9| 18 542,9| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 773 |Волинська обласна | 10 604,30| 10 604,30| 0,00| 404| 404| 0,00| 11 008,3| 11 008,3| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 10 604,30| 10 604,30| 0,00| 404| 404| 0,00| 11 008,3| 11 008,3| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 774 |Дніпропетровська | 16 202,30| 16 202,30| 0,00| 1 109,60| 1 109,60| 0,00| 17 311,9| 17 311,9| 0,0| |обласна державна | | | | | | | | | | |адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 16 202,30| 16 202,30| 0,00| 1 109,60| 1 109,60| 0,00| 17 311,9| 17 311,9| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 775 |Донецька обласна | 14 377,10| 14 377,10| 0,00| 732,60| 732,60| 0,00| 15 109,7| 15 109,7| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 14 377,10| 14 377,10| 0,00| 732,60| 732,60| 0,00| 15 109,7| 15 109,7| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 776 |Житомирська обласна | 14 427,50| 14 427,50| 0,00| 290,50| 290,50| 0,00| 14 718,0| 14 718,0| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 14 427,50| 14 427,50| 0,00| 290,50| 290,50| 0,00| 14 718,0| 14 718,0| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 777 |Закарпатська обласна | 11 297,80| 11 297,80| 0,00| 1 029,80| 1 029,80| 0,00| 12 327,6| 12 327,6| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 11 297,80| 11 297,80| 0,00| 1 029,80| 1 029,80| 0,00| 12 327,6| 12 327,6| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 778 |Запорізька обласна | 13 191,20| 13 191,20| 0,00| 1 086,40| 1 086,40| 0,00| 14 277,6| 14 277,6| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 13 191,20| 13 191,20| 0,00| 1 086,40| 1 086,40| 0,00| 14 277,6| 14 277,6| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 779 |Івано-Франківська | 12 166,90| 12 166,90| 0,00| 1 451,60| 1 451,60| 0,00| 13 618,5| 13 618,5| 0,0| |обласна державна | | | | | | | | | | |адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 12 166,90| 12 166,90| 0,00| 1 451,60| 1 451,60| 0,00| 13 618,5| 13 618,5| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 780 |Київська обласна | 16 892,90| 16 892,90| 0,00| 434,40| 434,40| 0,00| 17 327,3| 17 327,3| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 16 892,90| 16 892,90| 0,00| 434,40| 434,40| 0,00| 17 327,3| 17 327,3| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 781 |Кіровоградська обласна | 13 114,50| 13 114,50| 0,00| 306,60| 306,60| 0,00| 13 421,1| 13 421,1| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 13 114,50| 13 114,50| 0,00| 306,60| 306,60| 0,00| 13 421,1| 13 421,1| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 782 |Луганська обласна | 13 141,80| 13 141,80| 0,00| 517,90| 517,90| 0,00| 13 659,7| 13 659,7| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 13 141,80| 13 141,80| 0,00| 517,90| 517,90| 0,00| 13 659,7| 13 659,7| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 783 |Львівська обласна | 13 878,40| 13 878,40| 0,00| 1 075,80| 1 075,80| 0,00| 14 954,2| 14 954,2| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 13 878,40| 13 878,40| 0,00| 1 075,80| 1 075,80| 0,00| 14 954,2| 14 954,2| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 784 |Миколаївська обласна | 11 702,90| 11 702,90| 0,00| 282,40| 282,40| 0,00| 11 985,3| 11 985,3| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 11 702,90| 11 702,90| 0,00| 282,40| 282,40| 0,00| 11 985,3| 11 985,3| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 785 |Одеська обласна | 17 391,40| 17 391,40| 0,00| 369| 369| 0,00| 17 760,4| 17 760,4| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 17 391,40| 17 391,40| 0,00| 369| 369| 0,00| 17 760,4| 17 760,4| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 786 |Полтавська обласна | 14 496,10| 14 496,10| 0,00| 498,70| 498,70| 0,00| 14 994,8| 14 994,8| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 14 496,10| 14 496,10| 0,00| 498,70| 498,70| 0,00| 14 994,8| 14 994,8| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 787 |Рівненська обласна | 10 715,70| 10 715,70| 0,00| 582| 582| 0,00| 11 297,7| 11 297,7| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 10 715,70| 10 715,70| 0,00| 582| 582| 0,00| 11 297,7| 11 297,7| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 788 |Сумська обласна | 12 237,30| 12 237,30| 0,00| 701,60| 701,60| 0,00| 12 938,9| 12 938,9| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 12 237,30| 12 237,30| 0,00| 701,60| 701,60| 0,00| 12 938,9| 12 938,9| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 789 |Тернопільська обласна | 12 462,50| 12 462,50| 0,00| 341,50| 341,50| 0,00| 12 804,0| 12 804,0| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 12 462,50| 12 462,50| 0,00| 341,50| 341,50| 0,00| 12 804,0| 12 804,0| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 790 |Харківська обласна | 18 284,20| 33 284,20| 15 000,00| 12 208,90| 2 208,90| -10 000,00| 30 493,1| 35 493,1| 5 000,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 18 284,20| 18 284,20| 0,00| 2 208,90| 2 208,90| 0,00| 20 493,1| 20 493,1| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 180408|Видатки на ліквідацію | | 15000,0| 15 000,00| 10 000| | -10 000,00| 10 000,0| 15 000,0| 5 000,0| |наслідків аварії на | | | | | | | | | | |очисних спорудах міста | | | | | | | | | | |Харкова | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 791 |Херсонська обласна | 11 347,70| 11 347,70| 0,00| 483,70| 483,70| 0,00| 11 831,4| 11 831,4| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 11 347,70| 11 347,70| 0,00| 483,70| 483,70| 0,00| 11 831,4| 11 831,4| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 792 |Хмельницька обласна | 13 572,30| 13 572,30| 0,00| 623,50| 623,50| 0,00| 14 195,8| 14 195,8| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 13 572,30| 13 572,30| 0,00| 623,50| 623,50| 0,00| 14 195,8| 14 195,8| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 793 |Черкаська обласна | 12 576,70| 12 576,70| 0,00| 414,40| 414,40| 0,00| 12 991,1| 12 991,1| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 12 576,70| 12 576,70| 0,00| 414,40| 414,40| 0,00| 12 991,1| 12 991,1| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 794 |Чернівецька обласна | 7 643,70| 7 643,70| 0,00| 263,60| 263,60| 0,00| 7 907,3| 7 907,3| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 7 643,70| 7 643,70| 0,00| 263,60| 263,60| 0,00| 7 907,3| 7 907,3| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 795 |Чернігівська обласна | 13 079,70| 13 079,70| 0,00| 580| 580| 0,00| 13 659,7| 13 659,7| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 13 079,70| 13 079,70| 0,00| 580| 580| 0,00| 13 659,7| 13 659,7| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 796 |Київська міська | 19 265,60| 19 265,60| 0,00| 736,50| 736,50| 0,00| 20 002,1| 20 002,10| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 19 265,60| 19 265,60| 0,00| 736,50| 736,50| 0,00| 20 002,1| 20 002,1| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 797 |Севастопольська міська | 5 194,20| 5 194,20| 0,00| 897,80| 897,80| 0,00| 6 092,0| 6 092,0| 0,0| |державна адміністрація | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010115|Місцеві державні | 5 194,20| 5 194,20| 0,00| 897,80| 897,80| 0,00| 6 092,0| 6 092,0| 0,0| |адміністрації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 80 |Конституційний Суд | 16 928,50| 27 675,70| 10 747,20| 0,00| 0,00| 0,00| 16 928,5| 27 675,70| 10 747,2| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 020001|Конституційний Суд | 16 928,50| 27 675,70| 10 747,20| | | 0,00| 16 928,5| 27 675,70| 10 747,2| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 854 |Київський національний | 62 326,40| 62 326,40| 0,00| 27 451,90| 27 451,90| 0,00| 89 778,3| 89 778,30| 0,0| |університет імені | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040101|Фундаментальні | 10 722,10| 10 722,10| 0,00| 1 170| 1 170| 0,00| 11 892,1| 11 892,10| 0,0| |дослідження наукових | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040201|Прикладні наукові та | 939,90| 939,90| 0,00| 930| 930| 0,00| 1 869,9| 1 869,90| 0,0| |науково-технічні | | | | | | | | | | |розробки з | | | | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040203|Державне замовлення у | 213| 213| 0,00| 100| 100| 0,00| 313,0| 313,0| 0,0| |сфері науки | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 040207|Інші заходи у сфері | 170| 170| 0,00| | | 0,00| 170,0| 170,0| 0,0| |наукової та науково- | | | | | | | | | | |технічної діяльності | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 070602|Вищі заклади освіти | 50 281,40| 50 281,40| 0,00| 25 251,90| 25 251,90| 0,00| 75 533| 75 533,30| 0,0| |III та IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 868 |Державний комітет | 3 734,70| 6 734,70| 3 000,00| 3 000,0| 0| -3 000,00| 6 734,7| 6 734,70| 0,0| |України з питань | | | | | | | | | | |регуляторної політики | | | | | | | | | | |та підприємництва | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 010113|Апарат міністерств, | 3 734,70| 6 734,70| 3 000,00| 3 000,0| 0| -3 000,00| 6 734,7| 6 734,70| 0,0| |інших центральних | | | | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та їх місцевих | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 90 |Генеральна прокуратура | 139 985,90| 139 985,90| 0,00| 7 924,9| 7 924,90| 0,00| 147 910,8| 147 910,80| 0,0| |України | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| 060300|Прокуратура | 139 985,90| 139 985,90| 0,00| 7 924,9| 7 924,90| 0,00| 147 910,8| 147 910,80| 0,0| ------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------| |Всього |32 970 632,30|36 689 380,10| 3 718 747,80| 8 418 247,1| 4 952 362,10| -3 465 885,00| 41 388 879|41 641 742,20| 252 862,8| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 5

До проекту Закону України про Державний

бюджет України на 2001 рік

Розмежування видатків бюджету на виконання функцій

органів державної влади та місцевого самоврядування
Видатки на виконання державних неделегованих повноважень:
1) державне управління:
а) законодавчу владу;
б) виконавчу владу;
в) утримання Президента України та його Апарату;
2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння
науково-технічному процесу державного значення, міжнародні наукові
та інформаційні зв'язки;
5) національну оборону;
6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;
7) освіту:
а) загальну середню освіту: спеціалізовані школи
загальнодержавного значення згідно переліку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України; заклади для громадян, які потребують
спеціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні
школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати
загальнодержавного значення та загальноосвітні школи соціальної
реабілітації);
б) професійно-технічну освіту (заклади, що знаходяться у
державній власності);
в) вищу освіту (навчальні заклади, що мають загальнодержавне
значення);
г) післядипломну освіту (крім інститутів післядипломної
освіти вчителів та центрів підвищення кваліфікації державних
службовців республіканського та обласного значення);
д) інші заклади освіти, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій, згідно переліку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України;
8) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (багатопрофільні лікарні та
поліклініки, що виконують спеціальні загальнодержавні функції,
згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України);
б) спеціалізовану медичну допомогу (клініки науково-дослідних
інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі
для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані
медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки,
спеціалізовані стоматологічні поліклініки, згідно переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України);
в) санаторно-курортну допомогу (загальнодержавні санаторії
для хворих туберкульозом, загальнодержавні спеціалізовані
санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для
ветеранів війни);
г) санітарно-епідеміологічний нагляд
(санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи
боротьби з епідеміями);
д) інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують
виконання загальнодержавних функцій, згідно переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України;
9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні спеціальні пенсійні програми (пенсії
військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського
складу строкової служби та членів їх сімей, пенсії
військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними
програмами);
б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога
біженцям; компенсації на медикаменти, програма протезування,
відшкодування збитків, заподіяних громадянам, грошова допомога
депортованим народам; щорічна разова грошова допомога ветеранам
війни; довічна стипендія для учасників бойових дій);
в) державна підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів, які мають статус всеукраїнських;
г) загальнодержавні програми і заходи щодо реалізації
державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї;
д) державна підтримка молодіжних громадських організацій на
виконання загальнодержавних програм і заходів щодо реалізації
державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї;
10) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (національні та
державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення,
заповідники національного значення, міжнародні культурні зв'язки,
державні культурноосвітні заходи, здійснення яких делеговано
державою в установленому порядку);
б) державні театрально-видовищні програми (національні
театри, національні філармонії, державні театрально-видовищні
програми);
в) державна підтримка громадських організацій культури і
мистецтва, що мають статус національних;
г) державні програми розвитку кінематографії;
д) державна архівна справа;
11) засоби масової інформації:
а) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення,
преси, книговидання, інформаційних агентств;
12) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми підготовки національних команд та
забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного
значення (формування національних команд, проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з
традиційних та нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь
національних збірних команд в олімпійських та параолімпійських
іграх, у тому числі фінансова підтримка баз олімпійської
підготовки);
б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації
(центр "Інваспорт", участь у міжнародних змаганнях з інвалідного
спорту, навчально-тренувальні збори до них);
в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
13) державні програми підтримки регіонального розвитку та
пріоритетних галузей економіки;
14) програми реставрації пам'яток архітектури державного
значення;
15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього
господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;
16) загальнодержавні інвестиційні проекти;
17) державні програми ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха;
18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення загальнодержавних виборів та референдумів;
21) Інші програми, які мають виключно загальнодержавне
значення.
Видатки на виконання делегованих державних

повноважень.
Видатки на виконання повноважень, делегованих державою обласним бюджетам та бюджету Автономної Республіки Крим
До видатків на виконання делегованих державних повноважень,
які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів, належать видатки на:
1) державне управління:
а) республіканську представницьку і виконавчу владу
Автономної Республіки Крим;
б) обласні органи місцевого самоврядування;
2) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують
соціальної допомоги та реабілітації (спеціальні заклади освіти для
дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку; загальноосвітні школи-інтернати, крім загальноосвітніх
шкіл-інтернатів, визначених пп. б) п. 2 для бюджетів районів та
міст республіканського і обласного значення; загальноосвітні
санаторні школи-інтернати, дитячі будинки, крім дитячих будинків,
що фінансуються з бюджетів міст обласного значення, та дитячих
будинків сімейного типу і прийомних сімей);
б) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у
власності Автономної Республіки Крим і виконують державне
замовлення;
в) вищу освіту (вищі заклади освіти I та II, III та IV рівнів
акредитації, що знаходяться у комунальній власності і виконують
державне замовлення);
г) післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти
вчителів і центри підвищення кваліфікації державних службовців
республіканського та обласного значення);
д) інші державні освітні програми, виконання яких делеговано
державою в установленому порядку;
3) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (лікарні широкого профілю
республіканського та обласного значення);
б) спеціалізовану медичну допомогу (спеціалізовані лікарні,
поліклініки, включаючи стоматологічні центри, диспансери,
госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини,
станції переливання крові);
в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на
туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної
реабілітації);
г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги
(медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри
медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і
заходи санітарної освіти, інші програми та заходи, виконання яких
делеговано державою в установленому порядку;
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального захисту та соціального
забезпечення (дитячі заклади-інтернати; навчання та трудове
влаштування інвалідів; будинки-інтернати для престарілих і
інвалідів, притулки для неповнолітніх, крім притулків, визначених
пп. а) п. 4 для бюджетів районів та міст республіканського і
обласного значення);
б) програми Фонду соціального захисту інвалідів, крім
видатків на утримання виконавчої дирекції та відділень Фонду
України соціального захисту інвалідів і придбання
санаторно-курортних путівок для інвалідів-спинальників, що
віднесені п. 9 пп. б цього додатку до видатків на виконання
державних неделегованих повноважень;
в) республіканські і обласні програми і заходи щодо
реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок,
сім'ї;
г) інші соціальні програми, виконання яких делеговано
державою в установленому порядку;
5) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (республіканські та
обласні бібліотеки, музеї та виставки);
б) державні театрально-видовищні програми (республіканські та
обласні театри, палаци і філармонії);
в) інші культурно-мистецькі програми, що делеговані державою
в установленому порядку;
6) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми з фізичної культури і спорту
(навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
республіканського та обласного значення, заходи з фізичної
культури і спорту);
б) державні програми з інвалідного спорту і реабілітації
(республіканський та обласні центри з інвалідного спорту і
реабілітаційні школи; проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з інвалідного спорту).
Видатки на виконання повноважень, делегованих

державою районним бюджетам та бюджетам міст

республіканського (в Автономній Республіці Крим)

та обласного значення
До видатків на виконання делегованих державних повноважень,
які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст
республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного
значення, належать видатки на:
1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст республіканського і
обласного значення в частині виконання ними делегованих державних
повноважень;
б) районні органи місцевого самоврядування;
2) освіту:
а) дошкільну освіту (у містах республіканського та обласного
значення);
б) середню освіту: загальну середню освіту (загальноосвітні
школи, у тому числі школи-дитячі садки (для міст республіканського
та обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
колегіуми; вечірні (змінні) школи; загальноосвітні школи-інтернати
(у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів формується на
території відповідного міста чи району), логопедичні пункти;
міжшкільні навчально-виробничі комбінати); заклади освіти для
громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації
(дитячі будинки (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості
учнів формується на території відповідного міста чи району),
дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї);
в) допомогу на дітей, які знаходяться під опікою,
піклуванням;
г) інші освітні програми, що делеговані державою в
установленому порядку.
3) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (лікарні широкого профілю,
пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної
допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні
поліклініки);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні
центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення (притулки для
неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей,
які перебувають в цих закладах, формується на території
відповідного міста чи району), районні та міські програми і заходи
з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї; територіальні центри і
відділення соціальної допомоги на дому);
б) державні програми соціального захисту (пільги ветеранам
війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, адресна соціальна
допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати компенсації
реабілітованим, додаткові виплати населенню на покриття витрат з
оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян);
в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції)
житла для окремих категорій громадян;
6) державні культурно-освітні та театрально-видовищні
програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки
культури, школи естетичного виховання дітей, крім визначених у
пп. а) п. 5 для обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки
Крим);
7) державні програми розвитку фізичної культури і спорту
(дитячо-юнацькі спортивні школи місцевого значення; заходи з
фізичної культури і спорту, крім визначених у п 6. для обласних
бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим).
Видатки на виконання повноважень, делегованих

державою бюджетам міст районного значення, сіл,

селищ та їх об'єднань
До видатків на виконання делегованих державних повноважень,
які здійснюються з бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та
їх об'єднань, належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування міст районного значення,
сіл, селищ у частині виконання ними делегованих державних
повноважень;
2) дошкільну освіту;
3) початкову середню освіту (школи-дитячі садки);
4) загальну медичну допомогу (дільничні лікарні, медичні
амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські
пункти);
5) культурно-освітні та видовищні програми (міські, сільські
та селищні палаци культури, клуби та бібліотеки).
Видатки бюджетів місцевого самоврядування на

виконання власних повноважень
До видатків бюджетів місцевого самоврядування на виконання
власних повноважень належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування міст, сіл, селищ у частині
виконання ними власних повноважень;
2) місцеву пожежну охорону;
3) позашкільну освіту;
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми місцевого значення з питань дітей, молоді, жінок,
сім'ї;
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій
населення;
5) місцеві програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів;
6) культурно-мистецькі програми місцевого значення;
7) програми підтримки засобів масової інформації місцевого
значення;
8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
9) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток
архітектури місцевого значення;
10) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями
органів місцевого самоврядування;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому
числі роботи, що проводяться спеціалізованими
монтажно-експлуатаційними підрозділами міліції);
в) будівництво та утримання доріг місцевого значення;
11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
12) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
13) фінансування інших програм, затверджених відповідною
радою згідно з законодавством.

Додаток N 6

до проекту Закону України про Державний

бюджет України на 2001 рік
Розподіл видатків на капітальні вкладення

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- N | Найменування галузей, будов та напрями витрат | Сума | ----+--------------------------------------------------+--------| 1 |Розвиток нафтової та газової промисловості | 200000| ----+--------------------------------------------------+--------| |добудова української частини Євроазіатського | | |нафтотранспортного коридору | 200000| ----+--------------------------------------------------+--------| 2 |Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок | 115600| ----+--------------------------------------------------+--------| |будівництво метрополітенів | 100000| ----+--------------------------------------------------+--------| |відновлення судноплавного каналу "Прорва" | 5000| ----+--------------------------------------------------+--------| |продовження реконструкції 3-х камерного | | |Запорізького шлюзу | 4500| ----+--------------------------------------------------+--------| |реконструкція шляхопроводу, який з'єднує | | |житловий масив Сихів з центром міста Львова, | | |реконструкція мосту N 1 у м. Дніпропетровську | 10000| ----+--------------------------------------------------+--------| 3 |Машинобудування | 55000| ----+--------------------------------------------------+--------| |виготовлення та випробування дослідних зразків | | |техніки для сільського господарства, харчової | | |та переробної промисловості | 5000| ----+--------------------------------------------------+--------| |підготовка серійного випуску літаків АН-70 | 20000| ----+--------------------------------------------------+--------| |доводочні роботи та модернізація дослідних | | |зразків АН-70, Ан-140 | 30000| ----+--------------------------------------------------+--------| 4 |Хімічна промисловість | 44200| ----+--------------------------------------------------+--------| |невідкладні заходи по роз'язанню | | |соціально-економічних та екологічних наслідків | | |діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького| | |ДГХП "Полімінерал" та Роздільського ДГХП "Сірка" | | |(ліквідація кар'єрів, забезпечення діяльності | | |гідроспоруд, рекультивація земель) | 44200| ----+--------------------------------------------------+--------| 5 |Комунальні об'єкти (газо- і водопостачання) | 12004| ----+--------------------------------------------------+--------| 6 |Придбання нової техніки та впровадження | | |природозберігаючих технологій | 8000| ----+--------------------------------------------------+--------| 7 |Агропромисловий комплекс | 220000| ----+--------------------------------------------------+--------| |газифікація сільських населених пунктів, в тому | | |числі будівництво газопроводів-відводів до | | |сільських населених пунктів, що мають високу | | |будівельну готовність | 130000| ----+--------------------------------------------------+--------| |водопостачання сільських населених пунктів | | |(села з привозною водою) | 10000| ----+--------------------------------------------------+--------| |об'єкти дитячого харчування | 20000| ----+--------------------------------------------------+--------| |фінансування програми "Власний дім" | 5000| ----+--------------------------------------------------+--------| |видатки на закупівлю сільгосптехніки на умовах | | |лізінгу | 50000| ----+--------------------------------------------------+--------| |рибна промисловість | 5000| ----+--------------------------------------------------+--------| 8 |Будівництво дитячої клінічної лікарні по | | |вул. Підвисоцького в м. Києві | 23000| ----+--------------------------------------------------+--------| 9 |Придбання сучасного аналітичного обладнання | | |для медико-екологічного центру МОЗ України, | | |створюваного на базі Інституту екогігієни і | | |токсикології МОЗ України | 3000| ----+--------------------------------------------------+--------| 10 |Добудова шкіл та лікарень, в тому числі у | | |сільській місцевості | 30000| ----+--------------------------------------------------+--------| 11 |Культура | 34926,6| ----+--------------------------------------------------+--------| |Музичні та драматичні театри, а також музеї | | |загальнодержавного значення | | ----+--------------------------------------------------+--------| |Національний театр опери та балету | 7000| ----+--------------------------------------------------+--------| |Одеський державний академічний театр опери та | | |балету | 10000| ----+--------------------------------------------------+--------| |Державний академічний драматичний театр | | |ім. Заньковецької, м. Львів | 2500| ----+--------------------------------------------------+--------| |Запорізький драматичний театр | 2000| ----+--------------------------------------------------+--------| |Кіровоградський музично-драматичний театр | 4000| ----+--------------------------------------------------+--------| |Ужгородська філармонія | 1000| ----+--------------------------------------------------+--------| |Національний художній музей України | 3766| ----+--------------------------------------------------+--------| |капітальний ремонт Криворізького цирку | 160,6| ----+--------------------------------------------------+--------| |Відтворення видатних пам'яток історії та | | |культури України | 2000| ----+--------------------------------------------------+--------| |реконструкція пам'ятника архітектури XIV | | |століття "Ужгородський замок" | 2000| ----+--------------------------------------------------+--------| 12 |Уповноважений Верховної Ради України з прав | | |людини (капітальний ремонт адміністративного | | |приміщення) | 2000| ----+--------------------------------------------------+--------| 13 |Міністерство оборони - всього | 450000| ----+--------------------------------------------------+--------| |у тому числі: | | ----+--------------------------------------------------+--------| |будівництво крейсера "Україна" | 15000| ----+--------------------------------------------------+--------| |льотні випробування військово-транспортного | | |літака Ан-70 | 30000| ----+--------------------------------------------------+--------| |будівництво військово-транспортних літаків | | |АН-70 | 30000| ----+--------------------------------------------------+--------| |фінансування дослідно-конструкторських робіт | | |по удосконаленню танка Т-84 | 5000| ----+--------------------------------------------------+--------| |розробка танка наступного покоління | 10000| ----+--------------------------------------------------+--------| 14 |Підготовка призовників для Збройних Сил України | | |та інших військових формувань в навчальних | | |організаціях Товариства сприяння обороні України | | |(капремонт та придбання авіаційної техніки) | 5000| -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: