open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2287 від 03.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 листопада 2000 р.

за N 832/5053
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 663 ( z0579-17 ) від 24.04.2017 }
Про затвердження Положення про порядок проведення

експертної оцінки пакета акцій ВАТ "Укртелеком"

На виконання статті 10 Закону України "Про особливості
приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" від
13.07.2000 N 1869-III ( 1869-14 ) та з метою забезпечення
проведення експертної оцінки пакета акцій ВАТ "Укртелеком", що
підлягає продажу на відкритих торгах, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення експертної
оцінки пакета акцій ВАТ "Укртелеком" (додається).
2. Начальнику Управління оцінки майна та
фінансово-господарського аналізу Н. Лебідь забезпечити: 2.1. Реєстрацію Положення про порядок проведення експертної
оцінки пакета акцій ВАТ "Укртелеком" в Міністерстві юстиції
України. 2.2. Опублікування Положення про порядок проведення
експертної оцінки пакета акцій ВАТ "Укртелеком" у Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію в десятиденний термін
після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України. 2.3. У тритижневий термін з дня набрання чинності Положенням
про порядок проведення експертної оцінки пакета акцій ВАТ
"Укртелеком" подання на затвердження складу експертної комісії,
передбаченої цим Положенням. 2.4. Надання роз'яснень щодо змісту Положення. 2.5. Розгляд документів з експертної оцінки пакета акцій ВАТ
"Укртелеком" після їх передання до Фонду державного майна України
та підготовку пропозицій і висновків до них, передбачених пунктом
23 цього Положення.
3. Начальнику Управління інформаційно-маркетингової роботи
С. Воробйовій забезпечити інформування громадськості в засобах
масової інформації про затвердження цього Положення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Ю.Гришана.
Голова Фонду О. Бондар
Затверджено

Наказ Фонду державного

майна України

03.11.2000 N 2287
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2000 р.

за N 832/5053
Положення про порядок проведення експертної

оцінки пакета акцій ВАТ "Укртелеком"
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено на виконання статті 10 Закону
України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком" ( 1869-14 ) та згідно з Методикою оцінки
вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п ).
Положення встановлює порядок проведення експертної оцінки пакета
акцій ВАТ "Укртелеком" (далі - пакет акцій), що підлягає продажу
на відкритих торгах.
2. Експертна оцінка пакета акцій ВАТ "Укртелеком" (далі -
Укртелеком) здійснюється відповідно до вимог цього Положення та
міжнародних стандартів оцінки. Мета експертної оцінки - визначення
початкової вартості пакета акцій. Експертна оцінка пакета акцій проводиться експертом, що має
відповідний міжнародний авторитет та відбір якого здійснювався в
порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення передбачає, що експерт, який проводить експертну
оцінку пакета акцій, досконало володіє загальновідомими в світовій
практиці методами дослідження ринку, аналізу господарської
діяльності, прогнозування ринкової кон'юнктури і розвитку
підприємств, оцінки вартості майна.
3. Початкова ціна пакета акцій Укртелекому визначається за
результатами проведення експертної оцінки його справедливої
(ринкової) вартості. При цьому вона не може бути нижчою за
номінальну вартість з урахуванням збільшення статутного фонду
Укртелекому на суму індексації балансової вартості основних
засобів за станом на 01.04.96. Справедливою (ринковою) вартістю об'єкта експертної оцінки є
вірогідна ціна пакета акцій, за яку він може бути проданий на дату
оцінки на відкритому конкурентному ринку за відсутності додаткових
інвестиційних умов угоди між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами. Датою оцінки є останнє число місяця, за станом на яке
проводиться експертна оцінка.
4. За результатами проведення експертної оцінки пакета акцій
Укртелекому складається звіт про експертну оцінку (далі - Звіт) та
висновок експерта про початкову вартість пакета акцій (далі -
Висновок). Вимоги до Звіту встановлюються цим Положенням.
II. Етапи експертної оцінки
5. Експертна оцінка пакета акцій грунтується на врахуванні
інвестиційної привабливості (економічної цінності) Укртелекому. Інвестиційною привабливістю є відповідність Укртелекому до
основних цілей покупців, що полягають головним чином у
прибутковості діяльності, безпечності та ліквідності інвестування
грошей у придбання пакета акцій.
6. Експертна оцінка пакета акцій Укртелекому враховує такі
основні фактори як час, ризики, обсяг та динаміку ринку
телекомунікаційних послуг, зовнішнє конкурентне середовище,
внутрішні особливості підприємства, властивості пакета акцій як
товару.
7. Справедлива (ринкова) вартість пакета акцій має
визначатися за принципом найбільш ефективного використання активів
Укртелекому, тобто такого фізично можливого, юридично не
забороненого, фінансово доступного використання в конкретній
економічній ситуації, яке забезпечує найвищу вартість Укртелекому
та, відповідно, пакета акцій.
8. Експертна оцінка пакета акцій Укртелекому передбачає такі
основні етапи: 1) аналіз інвестиційної привабливості ринку телекомунікацій
та Укртелекому; 2) аналіз конкурентного середовища; 3) аналіз господарської діяльності Укртелекому, його
організаційної, виробничо-технологічної, майнової структур,
фінансового стану тощо; 4) прогнозування ринкової кон'юнктури і розвитку Укртелекому; 5) аналіз корпоративної структури; 6) аналіз та характеристика комплексу ризиків, пов'язаних з
Укртелекомом; 7) визначення справедливої (ринкової) вартості Укртелекому в
цілому і пакета акцій. Усі перелічені вище етапи взаємопов'язані.
9. Аналіз інвестиційної привабливості ринку Укртелекому та
телекомунікаційної галузі полягає у визначенні загальної і
порівняльної прибутковості ринку, безпечності і ліквідності
інвестицій у галузь і Укртелеком, оцінці існуючого місця
Укртелекому на ринку телекомунікаційної галузі. Інвестиційна привабливість телекомунікаційної галузі та
Укртелекому оцінюється на основі аналізу правових особливостей
функціонування ринку, його інфраструктури, обсягів продажу тощо. На галузевому рівні вивчається та оцінюється вплив правових
вимог та обмежень щодо діяльності Укртелекому, вимог
антимонопольного законодавства України, регулювання тарифів,
рівень податків. Результатом аналізу обсягів продажу послуг є кількісна й
якісна характеристика факторів, що впливають на обсяги продажу в
галузі (на ринку), кількісна оцінка частки Укртелекому на ринку та
її динаміка. Кількісна оцінка проводиться щодо споживачів,
регіональних ринків (внутрішніх та зовнішніх) та видів послуг.
10. Аналіз конкурентного середовища передбачає аналіз умов
конкуренції на ринку послуг Укртелекому та аналіз конкурентних
ринків. Результатом аналізу конкуренції є оцінка конкурентної
напруженості на ринку (у галузі) та ефективності альтернативних
способів інвестування. Аналіз умов конкуренції на ринку послуг Укртелекому
передбачає дослідження діяльності конкурентів і полягає у
визначенні основних конкурентів, що володіють найбільшою часткою
ринку; результатів їх діяльності (виробничих і фінансових);
рекламних засобів та збуту; науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт (основних напрямків, обсягів
витрат тощо); бар'єрів проникнення на ринок і виходу з нього,
нематеріальних активів.
11. Метою аналізу господарської діяльності є аналіз
прибутковості діяльності і власного капіталу, ліквідності активів,
ризикованості інвестицій в Укртелеком. У процесі аналізу
господарської діяльності оцінюється ступінь ефективності
організаційної, виробничо-технологічної, майнової структур,
проводиться фінансовий аналіз.
12. Прогноз діяльності повинен охоплювати прогнозування
майбутнього стану ринку та майбутніх прибутковості, безпечності і
ліквідності інвестицій в Укртелеком. Прогноз майбутнього стану ринку здійснюється на основі всієї
інформації, що отримана відповідно до вимог пунктів 9 - 11 цього
Положення, і оцінки факторів, які впливають на розвиток ринку, за
допомогою таких показників: темп зростання ринку
телекомунікаційної галузі; приріст чисельності споживачів; ступінь
та темпи оновлення основних технологій, що застосовуються у
галузі; ступінь насичення попиту; циклічність попиту; конкуренція;
державне регулювання виробництва, витрат, конкуренції тощо; рівень
інфляції; інші показники, що мають значення для оцінки розвитку
ринку телекомунікацій. Результатом прогнозу є визначення і характеристика майбутньої
стадії життєвого циклу галузі. Прогноз майбутніх прибутковості, безпечності і ліквідності
інвестицій в Укртелеком здійснюється поетапно і включає: оцінку
майбутнього стану продажу послуг; прогнозування можливостей діючих
факторів виробництва забезпечити майбутні обсяги продажу;
прогнозування майбутнього фінансового стану Укртелекому;
розрахунок прогнозних показників прибутковості і ліквідності
власного капіталу та оцінку ризикованості інвестицій.
Прогнозування майбутнього фінансового стану Укртелекому передбачає
оцінку розподілу прибутку і майбутніх грошових потоків. З метою оцінки майбутніх дивідендів проводиться прогнозування
розподілу прибутку, виходячи із ставок податків, що очікуються;
розміру платежів за капітал, що може бути запозичений; пропорцій
розподілу чистого прибутку Укртелекому за попередні періоди. Якщо
експерт передбачає в процесі оцінки вартості пакета акцій
використовувати майбутні грошові потоки, то вони прогнозуються
виходячи з майбутніх обсягів продажу, розмірів прибутків і витрат.
13. Аналіз корпоративної структури проводиться на підставі
установчих документів та плану приватизації Укртелекому і
передбачає обгрунтування впливу властивостей пакета акцій на його
початкову вартість, а також шляхом урахування в структурі ризиків.
14. Комплекс ризиків, пов'язаних з Укртелекомом та
інвестуванням коштів у придбання пакета акцій, обгрунтовується
виходячи з інформації, отриманої під час виконання попередніх
етапів експертної оцінки. На цій підставі експерт здійснює
кількісну оцінку ризиків із зазначенням впливу кожного виду ризику
на загальний ризик, притаманний Укртелекому та пакету акцій на
дату оцінки, виходячи з передбачених законодавством умов його
приватизації. Кількісна оцінка ризиків порівнюється з
підприємствами, що можуть вважатися аналогами Укртелекому, і
береться за основу визначення ставки капіталізації та ставки
дисконту.
15. Для проведення експертної оцінки експерт використовує
бухгалтерську звітність Укртелекому за три останні роки, а також
іншу необхідну економічну, статистичну інформацію Укртелекому та
інші джерела. При цьому експерт проводить трансформацію
бухгалтерської звітності у відповідність до Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, що діють на останню звітну
дату до дати оцінки, та міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку.
III. Методичні засади проведення експертної

оцінки пакета акцій
16. Визначення справедливої (ринкової) вартості пакета акцій
здійснюється з використанням майнового, доходного та порівняльного
підходів. Застосування кожного підходу обов'язкове. Висновок про
справедливу (ринкову) вартість має грунтуватися на узгодженні
результатів, одержаних за вищезазначеними підходами. Використання
вищезазначених підходів до оцінки передбачає врахування того, що
пакет акцій є часткою справедливої (ринкової) вартості Укртелекому
і має властивості, відмінні від властивостей Укртелекому в цілому. У процесі застосування методичних підходів експерт: 1) вивчає активи, що оцінюються; 2) ідентифікує об'єкт оцінки; 3) ураховує результати попередніх етапів експертної оцінки; 4) виконує передбачені методичними підходами оцінні
процедури; 5) застосовує всі загальновизнані методи оцінки; 6) визначає майбутні грошові потоки та ставки дисконту; 7) збирає та узагальнює інформацію про продаж аналогічних
об'єктів за ринкових умов укладення угод та інформацію про умови
таких угод; 8) узгоджує результати, отримані внаслідок застосування
різних методів оцінки, і обгрунтовує свої висновки щодо
справедливої (ринкової) вартості Укртелекому та пакета акцій.
17. Майновий підхід - визначення вартості цілісного майнового
комплексу шляхом застосування методу акумулювання чистих активів
Укртелекому, передбачає визначення сумарної вартості активів
Укртелекому з точки зору сучасних витрат на їх створення,
придбання, відтворення або заміщення з вирахуванням поточної
вартості зобов'язань. Розрахунок за цим методом передбачає також
виявлення та оцінку нематеріальних активів, у тому числі гудвілу,
якими володіє Укртелеком, а також довгострокових фінансових
інвестицій. Отримана вартість є справедливою (ринковою) вартістю
цілісного майнового комплексу Укртелекому.
18. Відповідно до дохідного підходу оцінка справедливої
(ринкової) вартості Укртелекому і пакета акцій здійснюється на
підставі прогнозу та дисконтування майбутніх грошових потоків від
діяльності Укртелекому, виходячи з принципу найбільш ефективного
використання активів. Використовується переважно метод дисконтування грошових
потоків. Період прогнозування майбутніх грошових потоків
обирається експертом самостійно й обгрунтовується у звіті. Ставки
дисконту визначаються експертом на підставі кількісної оцінки
ризиків, пов'язаних із Укртелекомом та пакетом акцій, а також
шляхом аналізу аналогічних підприємств (чи їх часток), що були
об'єктами продажу.
19. Відповідно до порівняльного підходу оцінка справедливої
(ринкової) вартості пакета акцій здійснюється на основі даних про
укладені угоди щодо продажу аналогічних об'єктів на міжнародних
ринках. Критерії відбору підприємств-аналогів визначає та
обгрунтовує експерт. Основними методами оцінки в межах порівняльного підходу є
метод угод та метод ринку капіталу. Метод угод передбачає
використання цін придбання підприємств у цілому або їх пакетів
акцій. Метод ринку капіталу базується на використанні цін акцій
визначених підприємств-аналогів, що сформувалися на міжнародних
фондових ринках. Базою для порівняння є ціна за одну акцію з
урахуванням властивостей пакета акцій, прогнозного рівня
прибутковості акцій тощо.
20. Звіт підписується фізичними особами, що проводили
експертну оцінку, та скріплюється печаткою експерта, який несе
відповідальність за його якість та достовірність. Висновок
підписується уповноваженою особою експерта і скріплюється печаткою
експерта. Звіт складається в письмовій формі українською мовою в трьох
примірниках та має відповідати послідовності етапів проведення
робіт, передбачених пунктом 8 цього Положення. Звіт повинен містити: 1) опис підстав проведення експертної оцінки та повноважень
експерта, відомості щодо кваліфікації фізичних осіб, що проводили
експертну оцінку; 2) ідентифікацію об'єкта експертної оцінки; 3) визначення мети й очікуваного характеру використання
оцінки та її результатів; 4) дату оцінки і дату складання Звіту; 5) зазначення виду вартості, що визначається; 6) опис процесу оцінки, процедур збору даних, вихідних даних,
докладний опис об'єкта оцінки, обгрунтування застосованих
підходів, методів, оціночних процедур та технічних прийомів,
розрахунки, узгодження результатів, обгрунтування Висновку; 7) опис усіх зроблених припущень, їх обгрунтування та умов,
що обмежують використання Звіту; 8) іншу інформацію, яка на думку експерта може сприяти більш
повному розумінню Звіту; 9) додатки, зокрема завірені копії бухгалтерських та
фінансових звітів Укртелекому, використаної статистичної та іншої
звітності, перелік майна, що оцінюється, його правовий режим тощо.
21. Керівник Укртелекому зобов'язаний на письмову вимогу
Фонду державного майна України передати експерту матеріали
останньої повної інвентаризації та інші документи, необхідні для
проведення експертної оцінки в строки, що встановлені Фондом і не
порушують строки проведення експертної оцінки пакета акцій,
передбачені відповідним договором з експертом.
IV. Організаційні питання розгляду та погодження

результатів експертної оцінки
22. Експерт у строки, установлені договором на проведення
експертної оцінки пакета акцій, офіційно передає Звіт та Висновок
до Фонду державного майна України на розгляд.
23. Відповідний підрозділ Фонду протягом десяти робочих днів
розглядає передані вищезазначені документи, готує пропозиції та
висновки щодо повної обгрунтованості, відповідності наданих
експертом документів до нормативно-правових вимог, загально
прийнятих підходів до експертної оцінки та вимог цього Положення.
24. Для врегулювання методичних спорів під час погодження
Звіту та Висновку Фондом створюється експертна комісія із числа
кваліфікованих фахівців Фонду та провідних оцінювачів України.
Повноваження експертної комісії полягають у розгляді зауважень до
Звіту та Висновку, аналізі роз'яснень і заперечень експерта щодо
змісту зауважень та відпрацюванні висновку Фонду про погодження
Звіту та Висновку експерта про початкову вартість пакета акцій.
25. У разі наявності зауважень до зазначених документів Фонд
письмово повідомляє про це експерта і в двотижневий термін
забезпечує розгляд експертною комісією Звіту та Висновку, а також
зауважень до них Фонду. Засідання експертної комісії відбувається у Фонді. На
засідання запрошуються представники експерта, що проводив
експертну оцінку. Роз'яснення або заперечення експерта щодо
висловлених зауважень Фонду або членів експертної комісії
подаються експертом у письмовій формі за два дні до засідання
експертної комісії.
26. У разі наявності в експертної комісії принципових
зауважень до Звіту та Висновку, зміст яких впливає на визначення
початкової вартості пакета акцій, у п'ятиденний строк від дати
першого засідання експерт подає до відповідного підрозділу Фонду
доопрацьовані Звіт та Висновок для повторного розгляду. Доопрацьовані Звіт та Висновок розглядаються на повторному
засіданні експертної комісії. Висновки експертної комісії за результатами засідань
оформлюються протоколами.
27. За результатами повторного засідання експертної комісії
готується лист за підписом Голови Фонду про погодження Звіту та
Висновку, у разі наявності зауважень, з якими не погодився
експерт, з обгрунтуванням цих зауважень та їх впливу на
достовірність отриманих результатів експертної оцінки, застережень
щодо використання результатів експертної оцінки. Звіт та Висновок Фондом разом з листом про їх погодження або
про погодження із застереженнями подаються в комісію з
приватизації у строк, що не перевищує 40 днів від дати передання
їх експертом до Фонду, для прийняття остаточного рішення щодо
розміру початкової вартості пакета акцій.
Начальник Управління оцінки майна
та фінансово-господарського аналізу Н.Лебідь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: