open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 листопада 2000 р. N 1692

Київ
Про затвердження Порядку погашення заборгованості

Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства

внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів

України військових формувань та правоохоронних органів

за військове майно (роботи, послуги)
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1928 ( 1928-2000-п ) від 29.12.2000 )

Відповідно до статті 60 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) та з метою погашення фактичної
заборгованості Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства
внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів за отримане
військове майно, виконані роботи та надані послуги, яка склалася
станом на 1 січня 2000 р. за видатками державного бюджету, понад
обсяги, визначені статтею 24 зазначеного Закону, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погашення заборгованості Міністерства
оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів за військове майно (роботи, послуги)
(далі - Порядок), що додається.
2. Міністерству фінансів, Державному казначейству, іншим
центральним органам виконавчої влади - головним розпорядникам
коштів державного бюджету забезпечити проведення розрахунків
відповідно до Порядку.
3. Взяти до відома, що статтею 60 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2000 рік" встановлено, що:
доходи і видатки бюджетів усіх рівнів за розрахунками,
передбаченими зазначеною статтею, відображаються окремо у
звітності про виконання бюджетів за 2000 рік відповідно до
фактичних результатів цих розрахунків без внесення змін до
планових показників бюджетів та кошторисів бюджетних установ і
організацій;
проведення зазначених розрахунків органами Державного
казначейства та розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів
здійснюється виключно у грошовій формі на бездисконтній основі.
Участь посередників, а також використання казначейських векселів
та інших видів цінних паперів у розрахунках, що проводяться
розпорядниками бюджетних коштів, забороняється.
4. Погашення фактичної заборгованості відповідно до Порядку
проводиться шляхом одноденного кредитування учасників розрахунків
уповноваженими банками із спеціального рахунка. Обов'язковою
умовою проведення розрахунків вважати відсутність залишків коштів
на кінець робочого дня за рахунками, відкритими згідно з Порядком.
Перелік уповноважених банків визначає Державне казначейство.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1928
( 1928-2000-п ) від 29.12.2000 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 листопада 2000 р. N 1692
ПОРЯДОК
погашення заборгованості Міністерства оборони, Служби безпеки,
Міністерства внутрішніх справ, інших утворених відповідно до

законів України військових формувань та правоохоронних

органів за військове майно (роботи, послуги)
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм погашення фактичної
заборгованості Міноборони, СБУ, МВС, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів за
військове майно (роботи, послуги), яка склалася станом на 1 січня
2000 р. за видатками державного бюджету, понад обсяги, визначені
статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на
2000 рік" ( 1458-14 ), у рахунок заборгованості (недоїмки) на
зазначену дату за річними підсумками роботи (згідно з даними
Державної податкової адміністрації) суб'єктів господарювання з
податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до
державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій,
нарахованих за порушення податкового законодавства, на
беземісійній основі шляхом одноденного кредитування уповноваженими
банками учасників розрахунків.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
боржники - Міноборони, СБУ, МВС, інші утворені відповідно до
законів України військові формування та правоохоронні органи або
бюджетні установи і організації, що перебувають у їх
підпорядкуванні, які мають бюджетну та кредиторську
заборгованість;
кредитори - суб'єкти господарювання - безпосередні
постачальники військового майна (виконавці робіт та надавачі
послуг), які мають податкову заборгованість;
учасники боргового зобов'язання - суб'єкти господарювання -
постачальники кредиторам комплектуючих виробів, сировини та інших
матеріальних ресурсів, які мають податкову заборгованість;
податкова заборгованість - заборгованість (недоїмка) станом
на 1 січня 2000 р. за річними підсумками роботи з податків і
зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного
бюджету, а також з сум фінансових санкцій, нарахованих за
порушення податкового законодавства (згідно з даними Державної
податкової адміністрації);
кредиторська заборгованість - фактична заборгованість
боржників станом на 1 січня 2000 р. (згідно із звітними даними)
перед кредиторами за військове майно (роботи, послуги);
бюджетна заборгованість - фактична заборгованість державного
бюджету перед Міноборони, СБУ, МВС, іншими утвореними відповідно
до законів України військовими формуваннями та правоохоронними
органами за військове майно (роботи, послуги), яка склалася станом
на 1 січня 2000 р. за видатками державного бюджету, понад обсяги,
визначені статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2000 рік";
уповноважений банк - банк, визначений Державним казначейством
для проведення розрахунків відповідно до цього Порядку із
застосуванням власних активів.
Організація проведення централізованих та

децентралізованих розрахунків
3. Для погашення бюджетної, кредиторської та податкової
заборгованості у разі проведення централізованих розрахунків їх
ініціатори (кредитори, а також боржники, які є головними
розпорядниками коштів державного бюджету, аналізують склад
дебіторської та кредиторської заборгованості (у тому числі з
податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до
державного бюджету) на підставі таких документів:
а) акта, що свідчить про наявність кредиторської
заборгованості (додаток 1);
б) зведеного реєстру кредиторської заборгованості по регіонах
(додаток 2);
в) акта, що свідчить про наявність заборгованості кредитора
перед відповідними учасниками боргового зобов'язання у разі
відсутності у кредитора податкової заборгованості або у разі, коли
його податкова заборгованість виявляється меншою, ніж кредиторська
заборгованість, за умови, що ці учасники боргового зобов'язання
мають податкову заборгованість (додаток 3);
г) довідки органу державної податкової служби за формою,
затвердженою наказом Державної податкової адміністрації від
16 червня 2000 р. N 322, або довідки, виданої іншим органом, який
веде облік за платежами до державного бюджету, про податкову
заборгованість (далі - довідка про податкову заборгованість)
кредитора або учасника боргового зобов'язання (без обмеження
умовами проведення в 2000 році відповідних поточних платежів у
повному обсязі);
ґ) єдиного реєстру кредиторської та податкової
заборгованості, складеного головним розпорядником коштів
державного бюджету на підставі зведених реєстрів, що оформляються
згідно з підпунктом "б" цього пункту, та даних про податкову
заборгованість (додаток 4).
4. У разі проведення децентралізованих розрахунків боржники
(бюджетні установи і організації, підпорядковані головному
розпоряднику коштів державного бюджету) разом з кредиторами
складають акти звіряння кредиторської заборгованості і засвідчують
їх в органі Державного казначейства за місцем обслуговування та
подають для узагальнення до управління Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі для
проведення розрахунків відповідно до вимог цього Порядку.
Разом з актом звіряння до управління Державного казначейства
подаються акт (у разі потреби) і зареєстрована довідка, зазначені
у підпунктах "в", "г" пункту 3 цього Порядку.
5. Довідки про податкову заборгованість, отримані кредиторами
та учасниками боргового зобов'язання, передаються до управління
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, області, мм.
Києві та Севастополі, де вони реєструються у журналі, що
оформляється згідно з додатком 5, за кожним податком, збором,
обов'язковим платежем окремо. Після реєстрації засвідчені копії
довідок передаються до уповноважених банків.
6. Єдиний реєстр кредиторської та податкової заборгованості,
складений згідно з додатком 4, головний розпорядник коштів
державного бюджету погоджує з Державним казначейством і подає до
уповноваженого банку. На зазначені у цьому реєстрі суми кредитори
мають право отримати кредит в уповноваженому банку.
7. Кредитори та учасники боргового зобов'язання відкривають в
уповноваженому банку (його установах) рахунки на балансовому
рахунку N 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської
діяльності" плану рахунків комерційних банків України для
зарахування і погашення кредитів та внесення інших платежів,
необхідних для виконання статті 60 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ).
Уповноважений банк відкриває рахунки і на загальних підставах
надає кредит кредитору на узгоджену суму розрахунків за наявності
довідки про податкову заборгованість у кредитора або учасника
боргового зобов'язання.
Умови надання кредиту визначаються з укладенням угоди,
оформленням гарантійного листа або з використанням інших форм,
передбачених законодавством.
Сума кредиту не повинна перевищувати суми податкової та суми
кредиторської заборгованості.
8. Для проведення розрахунків Державне казначейство, його
управління в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та
Севастополі відкривають в уповноваженому банку рахунки для:
погашення податкової заборгованості за балансовим рахунком N
2510 "Кошти Державного бюджету України" за відповідними кодами
бюджетної класифікації доходів;
погашення кредиторської заборгованості розпорядників коштів
державного бюджету усіх рівнів за балансовим рахунком N 2513
"Кошти Державного казначейства України" за відповідними кодами
бюджетної класифікації видатків.
9. За рахунок отриманих кредитів кредитори проводять
погашення податкової заборгованості шляхом перерахування коштів з
рахунка N 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської
діяльності" на рахунки Державного казначейства, відкриті
відповідним управлінням Державного казначейства на балансовому
рахунку N 2510 "Кошти Державного бюджету України" в уповноваженому
банку.
У разі коли податкова заборгованість у кредитора відсутня або
виявляється меншою, ніж кредиторська заборгованість, на залишок
бюджетної заборгованості проводиться погашення заборгованості
кредитора перед учасниками боргового зобов'язання, які у свою
чергу погашають податкову заборгованість. З цією метою кредитор
оформляє платіжне доручення на перерахування коштів із свого
рахунка N 2602 на рахунок N 2602, відкритий відповідному учаснику
боргового зобов'язання в уповноваженому банку, який погашає
податкову заборгованість шляхом перерахування коштів згідно з
вимогами, визначеними в абзаці першому цього пункту.
У разі зменшення заборгованості станом на 1 січня 2000 р. з
податку на прибуток при проведенні розрахунків згідно з цим
Порядком платник податку подає копію платіжного доручення про
перерахування із свого розрахункового рахунка 1,5 відсотка суми
недоїмки, що погашається, на рахунок місцевого бюджету.
10. Кошти, що надійшли на рахунки балансового рахунка N 2510
"Кошти Державного бюджету України", уповноважений банк на підставі
платіжних доручень органу Державного казначейства перераховує на
рахунок, відкритий на балансовому рахунку N 2513 "Кошти Державного
казначейства України".
11. Розпорядники коштів державного бюджету усіх рівнів
готують на суму заборгованості платіжні доручення відповідному
управлінню Державного казначейства для перерахування коштів
кредиторам на рахунки, відкриті в уповноваженому банку, з їх
спрямуванням на погашення заборгованості минулих років з позначкою
"Стаття 60/1/4".
12. Державне казначейство, його управління в Автономній
Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі готують
платіжні доручення на перерахування коштів з балансового рахунка N
2513 "Кошти Державного казначейства України" на балансовий рахунок
N 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності",
відкритий кредитором в уповноваженому банку, з відображенням руху
коштів через реєстраційні рахунки.
13. Кошти, що надходять від боржників на рахунки кредиторів,
відкриті в уповноваженому банку за балансовим рахунком N 2602
"Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності", на
підставі поданих ними платіжних доручень у той же день
спрямовуються на погашення банківського кредиту.
14. Не пізніше ніж за 3 дні до проведення розрахунків усі
учасники передають до уповноваженого банку платіжні доручення про
перерахування коштів.
Залишок коштів на всіх рахунках, відкритих в установах банків
для проведення розрахунків, у кінці операційного дня повинен бути
нульовим.
15. У разі коли в результаті проведення розрахунків доходи до
державного бюджету надходять на рахунок управління Державного
казначейства в одному регіоні, а видатки здійснюються управлінням
Державного казначейства іншого регіону, така операція оформляється
відповідними установами уповноваженого банку.
Установа уповноваженого банку на підставі платіжних доручень
власників рахунків - управлінь Державного казначейства перераховує
кошти, які надійшли на рахунки доходів за балансовим рахунком
N 2510, відкриті управлінням Державного казначейства, на рахунки
видатків цих управлінь, відкриті за балансовим рахунком N 2513.
16. Управління Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
а) відображають:
у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету -
проведені операції як отримані доходи та здійснені видатки;
у звітах про виконання державного бюджету - отримані доходи
та здійснені видатки окремим рядком з розшифруванням надходжень за
кодами бюджетної класифікації доходів;
б) подають звіт про результати проведених розрахунків за
формою додатка 6 Державному казначейству для відображення у
бухгалтерському обліку виконання державного бюджету отриманих
доходів і здійснених видатків;
в) повідомляють за встановленою формою відповідні податкові
адміністрації про надходження доходів.
17. Боржники (бюджетні установи і організації) подають за
підпорядкуванням до міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади - головних розпорядників коштів державного
бюджету звіт про проведення децентралізованих розрахунків з
кредиторами.
18. Датою погашення податкової заборгованості є дата
зарахування коштів на рахунок відповідного органу Державного
казначейства.
19. Відповідальність за достовірність та своєчасність надання
інформації, необхідної для проведення розрахунків згідно з цим
Порядком, покладається на боржників, кредиторів, учасників
боргових зобов'язань, органи державної податкової служби,
уповноважені банки, органи Державного казначейства в межах їх
повноважень.
Додаток 1

до Порядку
Зразок
АКТ
звіряння розрахунків між _________________________________________

(назва суб'єкта господарювання) а розпорядником коштів державного бюджету _______________________

(назва бюджетної _____________________ за ________________________________________
установи, організації) (військове майно, роботи, послуги)
Згідно з показниками обліку отриманого військового майна (робіт,
послуг) та затвердженими тарифами і цінами станом на
1 січня 2000 р. визначається кредиторська заборгованість за ______ _________________________________________________________________

(військове майно, роботи, послуги) сумі _________________________ гривень.
Заборгованість, яка залишилася не погашеною на дату складення
цього акта, становить ______________________ гривень.
До взаєморозрахунку: ----------------------------------------------------------------- Назва кредитора | Сума, гривень -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ сього
Коди (заповнюються бюджетною КВК ___________________________

установою, організацією): КФК ___________________________

КЕКВ __________________________

Назва регіону _________________

ЗКПО __________________________
Керівник суб'єкта господарювання Керівник бюджетної установи,

організації _________ ____________________ __________ ________________
(підпис) (розшифрування) (підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер Головний бухгалтер _________ ____________________ __________ ________________
(підпис) (розшифрування) (підпис) (розшифрування)
МП МП
ПОГОДЖЕНО _____________________________________
(посада, підпис посадової особи органу _____________________________________
Державного казначейства)
"___" _____________ 2000 р.
Додаток 2

до Порядку
Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________________

(керівник розпорядника коштів державного ________________________________________

бюджету відповідного рівня) ___________ ________________________

(підпис) (розшифрування)

"___" ________________ 2000 р.
ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

фактичної заборгованості бюджетних установ і

організацій перед кредиторами по регіонах

на 1 січня 2000 р.
________________________________________________________ (назва головного розпорядника коштів державного бюджету)
----------------------------------------------------------------------- N |Код |Назва | | |Сума |Назва |Повна |Ідентифі- /п|розпорядника|розпорядника|КФК|КЕКВ|заборго-|креди-|адреса|каційний |коштів |коштів | | |ваності,|тора |креди-|код кре- |державного |державного | | |тис. | |тора |дитора |бюджету |бюджету | | |гривень | | | ----------------------------------------------------------------------
Усього по ___________________ __________________ тис. гривень

(назва регіону) (сума словами)
Головний бухгалтер ________________ _____________________

(підпис) (розшифрування)
Додаток 3

до Порядку
Зразок
АКТ
звіряння розрахунків між _________________________________________

(назва суб'єкта господарювання - кредитора) _________________________________________________________________
та _______________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання - учасника боргового зобов'язання)
за _______________________________________________________________ (комплектуючі вироби, сировину, інші матеріальні ресурси)
Згідно з показниками обліку поставлених комплектуючих виробів,
сировини, інших матеріальних ресурсів та затвердженими тарифами і
цінами станом на 1 січня 2000 р. визначається кредиторська
заборгованість за ________________________________________________

(комплектуючі вироби, сировину, інші матеріальні ___________ в сумі _______________________________ гривень.
ресурси)
Заборгованість, яка залишилася не погашеною на дату складення
цього акта, становить _____________________________ гривень.
До взаєморозрахунку: ----------------------------------------------------------------- Назва учасника боргового зобов'язання | Сума, гривень -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ сього -----------------------------------------------------------------
Керівник Керівник уб'єкта господарювання - суб'єкта господарювання -

кредитора учасника боргового зобов'язання
__________ _______________ __________ _________________
(підпис) (розшифрування) (підпис) (розшифрування)

Головний бухгалтер Головний бухгалтер
__________ _______________ __________ _________________
(підпис) (розшифрування) (підпис) (розшифрування)
МП МП
"___" ____________ 2000 р. "___" ____________ 2000 р.
Додаток 4

до Порядку
Зразок
ПОГОДЖЕНО аступник Голови Державного казначейства _________ _______________________
(підпис) (розшифрування) ___" ____________ 2000 р.
ЄДИНИЙ РЕЄСТР

кредиторської та податкової заборгованості
________________________________________________________ (назва головного розпорядника коштів державного бюджету)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- од і|КФК|КЕКВ|Сума |Назва |Сума |Назва |Сума |Назва|Код |Назва |Сума, що азва| | |кредитор-|креди-|заборгова-|учасника |податкової|по- |по- |органу |підлягає е- | | |ської |тора, |ності кре-|боргового|заборгова-|датку|датку|Державного |кредиту- іону| | |заборго- |повна |дитора |зобов'я- |ності кре-| | |казначейства, |ванню, | | |ваності, |адреса|іншим уча-|зання, |дитора, | | |який зареєст- |гривень | | |гривень | |сникам |повна |учасника | | |рував довідку | | | | | |боргового |адреса |боргового | | |про податкову | | | | | |зобов'яза-| |зобов'яза-| | |заборгованість| | | | | |ння, | |ння, | | | | | | | | |гривень | |гривень | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник фінансової служби ___________________________________
(назва головного розпорядника коштів ___________________________________ ________ _______________
державного бюджету) (підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер ________ _______________

(підпис) (розшифрування)
Додаток 5

до Порядку
Зразок
ЖУРНАЛ

реєстрації довідок про податкову заборгованість

кредиторів та учасників боргового зобов'язання,

яка утворилася станом на 1 січня 2000 р.
(гривень) --------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Реєстра- |Дата |Ідентифі-|Код та |Назва |Код |Назва|Загальна|У тому числі |Подат-|Сума, що /п|ційний |видачі |каційний |назва |креди-|по- |по- |сума |-------------|кова |спрямо- |номер |довідки |код кре- |регіону|тора, |датку|датку|заборго-|недо-|штрафні|забор-|вується на |довідки |та назва|дитора, |за міс-|учас- | | |ваності |їмка |санкції|гова- |погашення |Державної|органу |учасника |цем |ника | | |на 1 | | |ність |бюджетної |податко- |Держав- |боргового|реєст- |борго-| | |січня | | | |заборгова- |вої адмі-|ної |зобов'я- |рації |вого | | |2000 р. | | | |ності |ністра- |податко-|зання |креди- |зобо- | | | | | | | |ції |вої | |тора |в'яза-| | | | | | | | |адміні- | | |ння | | | | | | | | |страції | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу доходів
управління Державного казначейства __________ _________________

(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер __________ _________________

(підпис) (розшифрування)
Додаток 6

до Порядку
Зразок
ЗВІТ
про результати розрахунків відповідно до абзацу четвертого

частини першої статті 60 Закону України

"Про Державний бюджет України на 2000 рік"

по _____________________________

(назва регіону)
---------------------------------------------------------------------------------------------- Зараховано в рахунок платежу | Погашено заборгованість |Код ------------------------------------------------------+----------------------------|регіону, од |дата |код |назва|ідентифі-|назва |сума, |назва |сума,|КФК|КВК|КЕКВ|в якому егіону,|прове- |по- |по- |каційний |платника|тис. |бюджетної|тис. | | | |проведено якому |дення |датку|датку|код плат-|податку |гривень|установи,|гри- | | | |розра- рове- |розра- | | |ника | | |організа-|вень | | | |хунки ено |хунків | | |податку | | |ції | | | | | латежі | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління Державного
казначейства в ___________________ регіоні
______________ _____________________
(підпис) (розшифрування) ___" ____________ 2000 р.
Головний бухгалтер __________ _______________

(підпис) (розшифрування)
Начальник відділу обліку лімітів
видатків __________ _______________

(підпис) (розшифрування)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: