open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 227 від 14.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 79/5270
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 429 ( z0961-05 ) від 26.08.2005 )
Про затвердження Порядку здійснення нагляду за

реалізацією тракторів, самохідних шасі, самохідних

сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і

меліоративних машин, мотоблоків, номерних

агрегатів до них і тракторних причепів

З метою підвищення відповідальності господарюючих суб'єктів
за якість проданих тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
мотоблоків, номерних агрегатів до них і тракторних причепів,
забезпечення їх технічного обслуговування в гарантійний період
експлуатації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення нагляду за реалізацією
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, мотоблоків, номерних
агрегатів до них і тракторних причепів (додається).
2. Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин,
обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів (Гордієнко В.А): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України; 2.2. Вжити заходів щодо забезпечення виготовлення необхідної
кількості примірників зазначеного Порядку для керівництва в роботі
органами Держтехнагляду та іншими суб'єктами господарювання.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Яковенка В.П.
Міністр І.Кириленко
Затверджено

Наказ Міністерства

аграрної політики

України

14.11.2000 N 227
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 79/5270
Порядок
здійснення нагляду за реалізацією тракторів, самохідних шасі,

самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і

меліоративних машин, мотоблоків, номерних

агрегатів до них і тракторних причепів
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує здійснення нагляду за
реалізацією тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
мотоблоків, номерних агрегатів до них, тракторних причепів (надалі
- машини) вітчизняного та іноземного виробництва, що не були в
експлуатації і не зареєстровані в органах державного технічного
нагляду (надалі - Держтехнагляд), які пройшли реєстрацію в
установленому порядку, та за реалізацією машин і номерних
агрегатів, що були в користуванні. 1.2. Порядок поширюється на всіх суб'єктів господарювання на
території України незалежно від форм власності. 1.3. Суб'єкт господарювання повинен мати торговельну базу з
відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і
сервісного обслуговування, продажу машин і номерних агрегатів, яка
відповідає торгово-технологічним та протипожежним нормам. 1.4. Машини і номерні агрегати, що ввозяться на територію
України для продажу, підлягають митному оформленню в порядку,
установленому чинним законодавством. 1.5. Продаж машин і номерних агрегатів дозволяється особам,
які досягли 18 років, за наявності паспорта або документа, що його
замінює. Юридичні особи можуть придбати машини та номерні агрегати за
наявності доручення уповноваженої особи підприємства (організації,
установи) та особистого паспорта або документа, що його замінює. 1.6. Суб'єкт господарювання для продажу машин і номерних
агрегатів повинен мати довідки-рахунки, які є підставою для
реєстрації машин і номерних агрегатів в органах Держтехнагляду, та
номерні знаки "Транзит" для перегону машин до місця призначення. У
супровідних документах робиться відмітка "Перегін" і зазначаються
реєстраційні номери. Бланки довідок-рахунків та номерні знаки "Транзит" є
документами суворої звітності (обліку), що зумовлює: - облік їх одержання, зберігання та використання як бланків
суворої звітності (обліку); - їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України від 25.11.93 N 98/118/740 ( z0008-94 ) та зареєстрованих
Міністерством юстиції України 14.01.94 за N 8/217; - видачу бланків форм документів тій посадовій особі
підприємства (організації), на яку покладено обов'язки з
реєстрації виданих та повернутих форм первинного обліку за
прибутково-видатковою накладною на бланки суворої звітності
(обліку) (типова форма С3-1); - списання використаних бланків за Актом на списання
використаних бланків суворої звітності (типова форма С3-3). Забезпечення суб'єкта господарювання бланками
довідок-рахунків проводиться інспекцією Держтехнагляду
Міністерства аграрної політики України, а номерними знаками
"Транзит" - інспекцією Держтехнагляду Автономної Республіки Крим,
інспекціями Держтехнагляду обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій. 1.7. Продавець машин, що продані покупцю і доставляються ним
своїм ходом до місця реєстрації, видає знаки "Транзит", про що
робиться відмітка в довідці-рахунку. Перегін машин без номерних знаків "Транзит" забороняється. У
разі перегону машини для продажу від одного підрозділу (філії)
господарюючого суб'єкта до іншого в супровідних документах
робиться запис: "Перегін, транзитний номер". 1.8. Суб'єкт господарювання зобов'язаний вести журнал обліку
машин, що надійшли до продажу і реалізовані, номерних агрегатів,
виданих довідок-рахунків та номерних знаків "Транзит". Журнал
зберігається як документ суворої звітності протягом 10 років. Журнал повинен бути прошнурованим, сторінки пронумерованими.
Кінці шнура на останній сторінці журналу фіксуються та
скріплюються печаткою інспекції Держтехнагляду. Довідки-рахунки
записуються в журналі в порядку зростання номерів. 1.9. Довідка-рахунок заповнюється друкарським способом або
від руки чорнилом. У відповідній графі проставляється назва
суб'єкта господарювання та дата реалізації машин, підписується
керівником (заступником керівника), головним бухгалтером, касиром
і завіряється круглою печаткою. Якщо продаж машин і номерних
агрегатів відбувається через філію суб'єкта господарювання за
погодженням з інспекцією Держтехнагляду, то видача
довідок-рахунків здійснюється також за підписами керівника
(заступника керівника), головного бухгалтера, касира та
завіряється круглою печаткою філії. Забороняється ставити печатку на незаповнені бланки. Усі реквізити машин і номерних агрегатів записуються
розбірливо, повністю і без помилок. Якщо при заповненні реквізитів довідки-рахунку була допущена
помилка, то над тим словом записується виправлене слово та
робиться запис: "Виправленому ... вірити", який завіряється
печаткою. Коли номери агрегатів мають більше семи знаків, то у
відповідній графі проставляються останні сім знаків номера,
уключаючи літеру, а повні дані дублюються на зворотному боці
довідки-рахунку, підписуються керівником і завіряються круглою
печаткою. 1.10. На одну машину або агрегат (навіть якщо він без номера
заводу-виготовлювача) видається тільки одна довідка-рахунок. Якщо
машина або агрегат реалізується за дорученням, то довідка-рахунок
видається на ім'я юридичної або фізичної особи, від імені якої діє
представник. 1.11. У разі втрати покупцем довідки-рахунку суб'єкт
господарювання на підставі заяви власника машини видає нову
довідку-рахунок, на якій робить запис: "Дублікат", указує серію,
номер і дату раніше виданої довідки-рахунку. Дублікат підписується
керівником та бухгалтером і завіряється печаткою суб'єкта
господарювання. Суб'єкт господарювання у десятиденний строк доводить до
відома Держтехнагляду про втрату покупцем довідки-рахунку. 1.12. У разі втрати суб'єктом господарювання бланків
довідок-рахунків він зобов'язаний негайно сповістити про це
територіальний орган Держтехнагляду й орган, від якого ці бланки
були одержані. У заяві вказується за яких обставин втрачено
бланки, їх кількість, серії та номери. 1.13. Реєстрації та обліку підлягають призначені для
експлуатації на дорожньо-вуличній мережі загального користування
трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські,
дорожньо-будівельні і меліоративні машини, тракторні причепи. Забороняється експлуатація незареєстрованих машин без
державних номерних знаків установленого зразка, а також машин,
дані яких не відповідають записам у свідоцтві про реєстрацію. Виготовлення, облік і видачу державних номерних знаків на
машини забезпечує інспекція Держтехнагляду. 1.14. Бухгалтерський облік та звітність здійснюються з
дотриманням вимог, установлених Законом України від 16.07.99 N 996
( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" та постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000
N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності".
2. Реалізація нових машин і номерних агрегатів
2.1. Документами, що підтверджують правомірність придбання
господарюючим суб'єктом для продажу у виготовлювача машин і
номерних агрегатів, є: а) на придбані на території України - приймально-здавальний
акт із зазначенням конкретного суб'єкта господарювання або наряд
на одержання машин з їх реквізитами. Бланки зазначених документів є бланками документів суворого
обліку. Бланки довідок-рахунків та номерні знаки "Транзит" є
документами суворої звітності (обліку), що зумовлює: - облік їх одержання, зберігання та використання як бланків
суворої звітності (обліку); - їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України від 25.11.93 N 98/118/740 ( z0008-94 ) та зареєстрованих
Міністерством юстиції України 14.01.94 за N 8/217; - видачу бланків форм документів тій посадовій особі
підприємства (організації), на яку покладено обов'язки з
реєстрації виданих та повернених форм первинного обліку за
прибутково-видатковою накладною на бланки суворої звітності
(обліку) (типова форма С3-1); - списання використаних бланків за Актом на списання
використаних бланків суворої звітності (типова форма С3-3). Забезпечення суб'єкта господарювання бланками
приймально-здавальних актів та нарядами проводиться інспекцією
Держтехнагляду. Якщо вказані документи видані підприємствами України, які
встановили на машини спеціальні пристрої, то на кожну машину
видається копія свідоцтва про узгодження конструкції машини щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху; б) на придбані за кордоном - вантажні митні декларації або їх
ксерокопії, засвідчені особистою номерною печаткою працівника
митного органу та гербовою печаткою цього органу. При торгівлі машинами за лізингом, на період дії договору
лізингу, машини реєструються тимчасово, без права відчуження. Після закінчення дії договору лізингу і передачі машин у
постійне користування на підставі відповідних документів та актів
звірки з лізингодавцем вони засвідчуються підписами посадових осіб
та реєструються на постійно. 2.2. Вимоги щодо показників якості машин, маркування,
приймання, зберігання регламентуються стандартами, технічними
умовами та іншою нормативно-технічною документацією. Передпродажна підготовка машин проводиться фахівцями суб'єкта
господарювання згідно з вимогами нормативно-технічної
документації. Забороняється продаж нових машин і номерних агрегатів з
дефектами, що загрожують безпеці, здоров'ю, життю споживача, його
майну, навколишньому середовищу, безпеці дорожнього руху або за
технічним станом не відповідають діючим в Україні нормативним
документам, а також які не пройшли передпродажної підготовки. Суб'єкт господарювання у сервісній книзі обов'язково робить
позначку про проведення передпродажної підготовки машин. 2.3. На продані машини суб'єкт господарювання повинен
видавати покупцю сервісну книгу, інструкцію про порядок
експлуатації, товарний (касовий) чек та довідку-рахунок, яка є
підставою для реєстрації машин в органах Держтехнагляду. У разі
втрати сервісної книги її поновлюють за рахунок особи, яка її
втратила або зіпсувала, у розмірі вартості, збільшеної на
25 відсотків. На проданий номерний агрегат покупцю видається технічна
документація (опис), товарний (касовий) чек та довідка-рахунок. 2.4. При продажу машин, увезених із-за кордону, у
довідках-рахунках обов'язково робиться запис: "Митне оформлення
здійснено, вантажна митна декларація від "__" ________ 200__ року
N ___________". Цей запис засвідчується особистою номерною
печаткою працівника митного органу та гербовою печаткою цього
органу. 2.5. Гарантійні зобов'язання зазначаються продавцем
(виробником) у гарантійному талоні на нові машини, агрегати
відповідно до вимог діючих нормативних документів. 2.6. Покупець при виявленні недоліків у машині або номерному
агрегаті, оформлених у встановленому порядку відповідним актом,
протягом гарантійного терміну експлуатації має право за своїм
вибором вимагати від суб'єкта господарювання (продавця або
виготовлювача): а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування
витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою; б) заміни на аналогічний товар належної якості; в) відповідного зменшення його купівельної ціни; г) заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним
перерахуванням купівельної ціни; ґ) розірвання торговельних відносин та відшкодування збитків,
яких він зазнав. Зазначені вимоги щодо машин і номерних агрегатів, які
виготовлені за межами України або придбані через посередників,
задовольняються за рахунок суб'єкта господарювання, який їх
продав. 2.7. При пред'явленні покупцем вимоги про безплатне усунення
недоліків, виявлених у машинах і номерних агрегатах у період
гарантійного терміну, вони повині бути усунені протягом 14 днів
або за домовленістю сторін. 2.8. При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний термін
збільшується на час перебування машин і номерних агрегатів у
ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли покупець звернувся
з вимогою про усунення недоліків. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу
або складової частини машини чи номерного агрегату, на які
встановлено гарантійні терміни, гарантійний термін на новий
комплектуючий виріб чи складову частину обчислюється від дня
видачі покупцю машини чи номерного агрегату після ремонту. 2.9. Суб'єктом господарювання (продавцем або виготовлювачем)
заміна машин і номерних агрегатів з дефектами проводиться негайно,
а в разі потреби додаткової перевірки якості - протягом 14 днів
або за домовленістю сторін. У разі відсутності машин чи номерних агрегатів для заміни
вимога покупця задовольняється у двомісячний термін з часу подання
заяви. При неможливості задовольнити вимогу покупця про заміну в
установлений термін він вправі за своїм вибором пред'явити
суб'єкту господарювання (продавцю або виготовлювачу) інші вимоги,
передбачені підпунктами "а", "в", "г", "ґ" пункту 2.6 цього
Порядку. При обміні машин і номерних агрегатів гарантійний термін
обчислюється від дня обміну. 2.10. Під час заміни машин чи номерних агрегатів з дефектами
на аналогічні, належної якості, ціна на які змінилася, перерахунок
вартості не проводиться. Під час заміни машин чи номерних агрегатів з дефектами на
аналогічні іншої моделі перерахунок вартості проводиться виходячи
з цін, що діяли на час обміну. 2.11. Доставка машини чи номерного агрегату суб'єкту
господарювання (продавцю або виготовлювачу) для усунення недоліків
у гарантійний період та повернення покупцю здійснюються за рахунок
суб'єкта господарювання (продавця або виготовлювача). 2.12. Вимоги покупця, передбачені п. 2.6 цього Порядку, не
підлягають задоволенню, якщо недоліки виникли внаслідок порушення
покупцем правил користування машиною чи номерним агрегатом або
правил її зберігання. У разі необхідності визначення причин втрати якості машини чи
номерного агрегату суб'єкт господарювання зобов'язаний у триденний
термін з дня одержання письмової заяви від покупця направити цей
товар на експертизу. Експертиза проводиться за рахунок продавця. До складу експертної комісії входять представник інспекції
Держтехнагляду, продавця, виготовлювача (за бажанням продавця) та,
за бажанням власника, представник державного органу у справах
захисту прав споживачів і (або) представник громадської
організації споживачів чи інша незацікавлена особа. Власник машини
має право брати участь у проведенні експертизи.
3. Реалізація машин і номерних агрегатів,

що були в користуванні
3.1. Реалізація машин і номерних агрегатів, що були в
користуванні, здійснюється шляхом скуповування їх у громадян,
підприємств (організацій, установ) з подальшим їх продажем іншим
громадянам, підприємствам (установам, організаціям). Між
скуповуванням та продажем суб'єкт господарювання може зробити
технічне обслуговування та ремонт машин. 3.2. Скуповування машин і номерних агрегатів здійснюється на
підставі договору між суб'єктом господарювання та громадянином,
підприємством (установою, організацією) - власником машини чи
номерного агрегату. Законність придбання номерних агрегатів, увезених із-за
кордону, підтверджується вантажною митною декларацією або її
ксерокопією, засвідченою особистою печаткою працівника митного
органу та гербовою печаткою цього органу. 3.3. Скуповуванню підлягають машини й номерні агрегати, що
зняті з обліку в інспекціях Держтехнагляду: - від громадян України - за наявності паспорта чи документа,
що його замінює, та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта)
машин з відміткою в ньому Держтехнагляду про зняття з обліку у
зв'язку з продажем або довідки на номерний агрегат, виданої
інспекціями Держтехнагляду. Якщо машина чи номерний агрегат зареєстровані не на здавача,
то останній повинен надати документ, що підтверджує законність
його дій: доручення господаря, свідоцтво про спадщину, рішення
суду тощо; - від підприємств (установ, організацій) - за наявності
накладної із зазначенням моделі, марки машини, номера шасі,
двигуна, її ціни, а також свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) з відміткою в ньому Держтехнагляду про зняття з обліку у
зв'язку з продажем, а також доручення уповноваженої особи
підприємства (установи, організації) та паспорта або документа, що
його замінює. За відсутності технічного паспорта чи формуляра на машину
скуповування забороняється. Суб'єкту господарювання забороняється купувати машини та
окремі агрегати, ідентифікаційні номери яких знищені або
підроблені, а також переобладнані машини, якщо це не відображено у
свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) у розділі "Особливі
відмітки". 3.4. Скуповування машин, які мають пошкодження внаслідок
аварії, дозволяється тільки за наявності довідки Держтехнагляду. 3.5. Скуповування машин і номерних агрегатів, а також їх
продаж здійснюється за договірними цінами. 3.6. Право власності на придбану машину чи номерний агрегат
переходить від здавача до суб'єкта господарювання згідно з
договором. 3.7. Суб'єкт господарювання, який придбав машину, що була в
користуванні, може здійснити її перефарбування та (або) заміну
агрегатів, про що робиться запис у розділі технічного паспорта
"Особливі відмітки", підписується керівником суб'єкта
господарювання та завіряється печаткою. 3.8. При продажу машин, які мають дефекти, що загрожують
безпеці дорожнього руху та життю громадян, суб'єкт господарювання
повідомляє покупця в письмовій формі про існуючі дефекти та
неможливість експлуатації машин до їх усунення. 3.9. У випадку виявлення недоліків у машинах і номерних
агрегатах, що знаходяться на гарантії, поширюється дія статті 14
Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). 3.10. Після продажу машини реєструються в органах
Держтехнагляду на підставі довідки-рахунку і технічного паспорта
(що належав попередньому власнику), які надаються покупцю
суб'єктом господарювання. У розділі технічного паспорта "Особливі
відмітки" робиться запис: "Трактор (інша машина), проданий за
довідкою-рахунком, серія, номер, дата", який підписується
керівником та завіряється печаткою.
Начальник Державної інспекції
по нагляду за технічним станом
машин, обладнання та якістю
пально-мастильних матеріалів В.А.Гордієнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: