open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 275 від 14.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 листопада 2000 р.
vd20001114 vn275 за N 860/5081

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 620 ( z0673-02 ) від 08.08.2002 )
Про затвердження Порядку забезпечення органами державної

контрольно-ревізійної служби повернення коштів

державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів, використаних підприємствами, установами й

організаціями не за цільовим призначенням, та/або

не повернутих бюджетам чи фондам позик і кредитів

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про
Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента
України від 26.08.99 N 1081 ( 1081/99 ), та з метою посилення
фінансової дисципліни підприємств, установ і організацій усіх форм
власності щодо дотримання бюджетного законодавства та забезпечення
відшкодування ними збитків, завданих державі використанням коштів
не за цільовим призначенням, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок забезпечення органами державної
контрольно-ревізійної служби повернення коштів державного і
місцевих бюджетів та державних цільових фондів, використаних
підприємствами, установами й організаціями не за цільовим
призначенням, та/або не повернутих бюджетам чи фондам позик і
кредитів (додається). 2. Головному контрольно-ревізійному управлінню України
(Каленський М.М.) та Адміністративно-господарському департаменту
Міністерства (Рябоконь В.П.) забезпечити державну реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Державному казначейству України, Головному
контрольно-ревізійному управлінню України та фінансовим органам на
місцях у місячний термін привести свої рішення у відповідність до
цього наказу. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра фінансів України Германчука П.К. 5. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації.
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів

України

14.11.2000 N 275
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2000 р.

за N 860/5081

Порядок
забезпечення органами державної контрольно-ревізійної служби
повернення коштів державного і місцевих бюджетів та державних
цільових фондів, використаних підприємствами, установами й
організаціями не за цільовим призначенням, та/або не повернутих

бюджетам чи фондам позик і кредитів
1. Цей Порядок поширюється на центральні та місцеві органи
виконавчої влади, інші бюджетні установи, а також на громадські
організації, підприємства та організації незалежно від форм
власності, організаційно-правових форм, відомчої належності,
підпорядкованості (далі - підприємства, установи, організації), у
яких ревізіями чи перевірками, проведеними в установленому порядку
органами державної контрольно-ревізійної служби, виявлено
використання коштів державного і місцевих бюджетів та державних
цільових фондів не за цільовим призначенням та/або факти
неповернення бюджетам чи фондам позик і кредитів. 2. Цим Порядком регулюється процедура пред'явлення і
виконання вимог щодо: повернення коштів державного і місцевих бюджетів та державних
цільових фондів, що використані підприємствами, установами,
організаціями не за цільовим призначенням; повернення бюджетних позик і кредитів, які використані
підприємствами, установами, організаціями не за цільовим
призначенням та/або не повернуті ними державному або місцевим
бюджетам чи державним цільовим фондам; сплати індексації на суму нецільового використання коштів
державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів,
бюджетних позик і кредитів та/або пені за несвоєчасне повернення
їх бюджетам чи фондам. 3. Під використанням бюджетних коштів не за цільовим
призначенням у цьому Порядку розуміють витрати коштів державного,
місцевого бюджетів та/або державних цільових фондів, які проведені
в будь-якій формі (грошовими коштами, шляхом взаємозаліків та
розрахунків векселями, наданням податкових пільг чи товарного
кредиту) всупереч призначенням, що визначені для цих коштів
відповідними кошторисами доходів і видатків, рішеннями органів
влади або укладеними з кредиторами договорами. Нецільовим використанням бюджетних коштів, зокрема, є (якщо
зазначене нижче не дозволено нормативно-правовими актами або не
обумовлено окремо при виділенні коштів): направлення бюджетних коштів на банківські депозити,
придбання різноманітних активів (валюти, цінних паперів, іншого
майна) з метою отримання прибутків та/або наступного продажу; здійснення за рахунок бюджетних коштів внесків у статутний
фонд іншої юридичної особи чи надання їй благодійної допомоги; використання коштів, що мали цільове спрямування, з іншою
метою; витрачання бюджетних коштів за відсутності первинних
документів, які підтверджують здійснення господарських операцій; використання бюджетних коштів понад установлені нормативи. 4. Виявлені факти порушень законодавства працівник органу
державної контрольно-ревізійної служби оформляє актом ревізії або
довідкою перевірки, у яких зазначає повну назву підприємства,
установи, організації, їх реквізити, номер реєстраційного рахунку
і назву органу Державного казначейства, де відкрито цей рахунок,
або назву фінансового органу, що здійснював фінансування, суть
порушення, які законодавчі акти, за який період та якою посадовою
особою порушені, обсяг порушення (суми коштів державного,
місцевого бюджетів чи державних цільових фондів, що використані не
за цільовим призначенням, не повернуті бюджетні кредити, позики),
а також нараховані індексацію і пеню. 5. Керівники, головні бухгалтери або особи, на яких покладено
ведення бухгалтерського обліку, та інші посадові особи
підприємств, установ, організацій під час ревізії або перевірки,
що проводяться органом державної контрольно-ревізійної служби,
дають письмові пояснення з питань нецільового використання коштів
бюджетів усіх рівнів та/або державних цільових фондів,
не повернутих бюджетних позик чи кредитів та вживають у межах
своєї компетенції заходів для усунення порушень. 6. При неповерненні підприємствами, установами, організаціями
коштів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, протягом 5-денного
строку з дати підписання акта ревізії або перевірки органи
державної контрольно-ревізійної служби незалежно від причин, з
яких сталися порушення, не пізніше одного місяця від дати
завершення ревізії або перевірки складають Вимогу про повернення
бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатку 1 до цього
Порядку) за згрупованими за окремими бюджетами і фондами
порушеннями. Розмір коштів, що підлягають поверненню, визначається
з простроченої суми з урахуванням індексу інфляції та пені в
розмірі трьох процентів річних від простроченої суми або в іншому
розмірі, передбаченому законодавством або договором. 7. Не складаються вимоги про повернення бюджетних коштів,
зазначених у пункті 2 цього Порядку, якщо визначені умовами
договорів з кредиторами терміни, протягом яких кошти мали бути
використані за цільовим призначенням, ще не закінчилися або
терміни їх використання не перевищують бюджетного року. 8. Вимога про повернення бюджетних коштів складається в трьох
примірниках, підписується керівником або заступником керівника
органу державної контрольно-ревізійної служби і скріплюється
печаткою. Перший примірник вимоги протягом 2-денного строку з дня
її реєстрації в органі державної контрольно-ревізійної служби
передається нарочним або надсилається рекомендованим поштовим
відправленням підприємству, установі чи організації, де було
виявлено порушення; другий примірник разом з актом ревізії або
довідкою перевірки (належно завіреним витягом з акта чи довідки)
та копіями пояснень посадових осіб, які допустили порушення,
подаються до Міністерства фінансів України, органу Державного
казначейства, державного цільового фонду або фінансового органу (у
залежності від того, з якого бюджету чи державного цільового фонду
підприємству, установі чи організації було надано цільові кошти);
третій примірник залишається в органі державної
контрольно-ревізійної служби для контролю за надходженням сум до
бюджетів та державних цільових фондів. Органи державної
контрольно-ревізійної служби за результатами ревізій та перевірок
ведуть оперативний позабалансовий облік заборгованості
підприємств, установ і організацій перед бюджетами і державними
цільовими фондами, а підприємства, установи, організації, де було
виявлено нецільове використання бюджетних коштів, - облік
кредиторської заборгованості щодо повернення бюджетних коштів. 9. Платежі за пред'явленими у відповідності до цього Порядку
вимогами органів державної контрольно-ревізійної служби
перераховуються підприємствами, установами й організаціями на
відповідні статті доходів (коди класифікації) державного, місцевих
бюджетів або державних цільових фондів самостійно в 10-денний
строк з дня одержання вимог, незважаючи на фінансовий результат
діяльності. 10. Якщо акт ревізії чи довідка перевірки (витяг з акта або
довідки), чи вимоги, складені органом державної
контрольно-ревізійної служби, не відповідають вимогам пункту 3 та
пункту 6 цього Порядку відповідно або якщо існують об'єктивні
причини, що унеможливлюють повернення коштів, використаних не за
цільовим призначенням, та кредитів чи позик, то Міністерство
фінансів України, орган Державного казначейства, державний
цільовий фонд або фінансовий орган повертає у 5-денний термін
зазначені вимоги органу державної контрольно-ревізійної служби для
перегляду або скасування. 11. Якщо вжитими згідно з пунктом 6 Порядку заходами
забезпечити повернення бюджетних коштів або надання належних
бюджетних послуг протягом 10 днів з дня вручення вимоги не
вдалося, то орган державної контрольно-ревізійної служби: притягає в установленому законодавством порядку винних у
невжитті заходів з відшкодування збитків від недостач, розтрат,
крадіжок і безгосподарності до адміністративної відповідальності; ставить перед Міністерством фінансів України, відповідним
державним цільовим фондом або фінансовим органом питання (за
формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку) про припинення
бюджетного фінансування на суми допущених порушень, за винятком
захищених статей бюджету; ініціює перед відповідним (вищим за підпорядкуванням) органом
центральної або місцевої виконавчої влади питання про розірвання
контракту з керівником такого підприємства, установи, організації
та/або встановлення на 1-3 роки мораторію на бюджетне фінансування
суб'єкта підприємницької діяльності, на якому допущено невиконання
законних вимог органів державної контрольно-ревізійної служби щодо
усунення порушень бюджетної дисципліни. 12. Якщо не виконують пред'явлені вимоги: установа або організація, що мають відкриті для обліку
бюджетних коштів реєстраційні рахунки в органі Державного
казначейства, то орган Державного казначейства за рішенням
Міністерства фінансів України в установленому законодавством
порядку має право припинити такому об'єкту контролю на термін до
виконання вимоги або до її скасування органом державної
контрольно-ревізійної служби поточне бюджетне фінансування на суми
допущених порушень, за винятком захищених статей бюджету; установа або організація, фінансування яких здійснюється
фінансовим органом, то фінансовий орган за поданням органу
державної контрольно-ревізійної служби в установленому
законодавством порядку має право припинити установі чи організації
на термін до виконання вимоги або до її скасування органом
державної контрольно-ревізійної служби поточне бюджетне
фінансування, за винятком захищених статей бюджету; підприємство або організація, що є одержувачами бюджетних
коштів та/або коштів державних цільових фондів, то Міністерство
фінансів України, державний цільовий фонд або фінансовий орган за
поданням органу державної контрольно-ревізійної служби в
установленому законодавством порядку мають право припинити на
термін до виконання вимоги або до її скасування органом державної
контрольно-ревізійної служби відповідне бюджетне фінансування.
Перший заступник
Міністра фінансів України П.К.Германчук
Додаток 1

до Порядку, затвердженого

наказом Міністерства фінансів

України від 14.11.2000 N 275

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні ___________________________________________

(назва органу державної контрольно-ревізійної служби)
Вимога N

про повернення бюджетних коштів
"__"__________ 200_ р. ____________________

(місце прийняття)
Я,_________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника органу
---------------------------------------------------------------- державної контрольно-ревізійної служби)
розглянувши матеріали ревізії (перевірки) _______________________________________________________________
(ідентифікаційний код, назва підприємства, установи, організації,
---------------------------------------------------------------- їх реєстраційні реквізити)
(акт/довідка/від _____________), якою виявлено порушення вимог
_______________________________________________________________
(назва нормативно-правового акта або договору, що укладені з
бюджетом (фондом),
_______________________________________________________________,

номер статті (пункту), яку порушено)
на підставі ____________________________________________________

(назва нормативно-правового акта або договору, номер статті
(пункту), які ---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- апроваджують цільове використання наданих коштів, установлюють
терміни їх повернення
---------------------------------------------------------------- передбачають відповідальність за бюджетні порушення)
та керуючись п. 7 статті 10 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні",
Вимагаю від керівника __________________________________________

(назва підприємства, установи чи організації) ______________________________________________________________

(прізвище, ініціали керівника об'єкта контролю)
Повернути бюджетні кошти:
а) до державного бюджету ________________________________________

(код бюджетної класифікації, ________________________________________________________________
призначення фінансування, загальна сума цифрами і літерами,
у т.ч. індексація і пеня)
_________________________________________________________________;
б) до місцевого бюджету __________________________________________

(назва бюджету, код бюджетної класифікації, _________________________________________________________________
призначення фінансування, загальна сума цифрами і літерами, у т.ч.
індексація і пеня)
_________________________________________________________________;
в) до державного цільового фонду ________________________________ ________________________________________________________________
(назва фонду, призначення фінансування, загальна сума цифрами і ________________________________________________________________
літерами, у т.ч. індексація і пеня)
Ця вимога виконується підприємством, установою або
організацією самостійно в десятиденний строк з дня її отримання. Копія вимоги направляється відповідно до пункту 8 Порядку
забезпечення органами державної контрольно-ревізійної служби
повернення коштів державного і місцевих бюджетів та державних
цільових фондів, використаних підприємствами, установами й
організаціями не за цільовим призначенням, та/або не повернутих
бюджетам чи фондам позик і кредитів, який затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 14.11.2000 N 275. Згідно із статтею 15 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" законні вимоги
посадових осіб державної контрольно-ревізійної служби є
обов'язковими для виконання посадовими особами об'єктів, що
ревізуються чи перевіряються. Про виконання цієї вимоги прошу надіслати на моє ім'я на
адресу _______________________________________ письмову інформацію

(вказується поштова адреса органу ДКРС)
до "___" ____________ 200__ року.
__________________________ _______________________
(посада особи, яка пред'явила (підпис, прізвище, ініціали)
вимоги від органу ДКРС)
М.П.
Відмітка про одержання вимоги:
Примірник вимоги одержав (одержала) _____ _________________________ (підпис) (посада, прізвище і ініціали) ________________ або _______________________________________________ дата одержання) (реквізити рекомендованого поштового відправлення)
Додаток 2

до Порядку, затвердженого

наказом Міністерства фінансів

України від 14.11.2000 N 275
Керівнику _______________________________

(Міністерства фінансів, органу
____________________________________________

Державного казначейства, державного цільового
_____________________________________________

фонду або фінансового органу)
Копія: ______________________________________

(назва підприємства, установи,
_____________________________________________

що допустили порушення)

N _____ від ________
Подання
Керуючись пунктом 7 статті 10 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" та пунктом 11
Порядку забезпечення органами державної контрольно-ревізійної
служби повернення коштів державного і місцевих бюджетів та
державних цільових фондів, використаних підприємствами, установами
й організаціями не за цільовим призначенням, та/або не повернутих
бюджетам чи фондам кредитів і позик, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 14.11.2000 N 275, прошу на
підставі _________________________________________________________________

(стаття, пункт _________________________________________________________________

і назва нормативно-правового акта, що _________________________________________________________________
регламентують діяльність органу Міністерства фінансів, державного
______________________________________ розглянути питання про
цільового фонду чи фінансового органу)
припинення _______________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)
бюджетного фінансування і кредитування, за винятком захищених
статей бюджету, у зв'язку із невиконанням вимоги _________________ _________________________________________________________________
(назва органу ДКРС)
від "___"____ 200 _ р. N ______ про повернення бюджетних коштів:
а) до державного бюджету _________________________________________

(код бюджетної класифікації, _________________________________________________________________
призначення фінансування, обсяг не поновлених за ________________________________________________________________;
рішенням коштів /цифрами і літерами/)
б) до місцевого бюджету __________________________________________

(назва бюджету, код бюджетної класифікації,
__________________________________________________________________
призначення фінансування, обсяг не поновлених ________________________________________________________________;
за рішенням коштів /цифрами і літерами/)
в) до державного цільового фонду _________________________________

(назва фонду, _________________________________________________________________
призначення фінансування, обсяг не поновлених ________________________________________________________________.
за рішенням коштів /цифрами і літерами/)
Реквізити порушника:
Місцезнаходження _______________________________________________
__________________________________________________________________
Бюджетні рахунки N _______________________________________________
__________________________________________________________________

(назва установи банку та її реквізити) _________________________________________________________________
Про прийняте рішення прошу інформувати орган ДКРС у 5-денний
термін. Про виконання об'єктом контролю вимоги або про її скасування,
що є підставою для відновлення бюджетного фінансування, орган ДКРС
повідомить Вас письмово.
Керівник ___________

(назва ____________________ ____________________
органу ДКРС) (прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: