open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 538 від 17.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 липня 2001 р.

за N 651/5842

Про затвердження Положення про республіканський (Автономної
Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські

інститути післядипломної педагогічної освіти
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки

N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }

Відповідно до статті 47 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) та згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і
науки України від 17 серпня 2000 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про республіканський (Автономної
Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські
інститути післядипломної педагогічної освіти (додається). 2. Рекомендувати це Положення місцевим органам управління
освітою і наукою для організації створення та діяльності
інститутів післядипломної педагогічної освіти. 3. Визнати такими, що не застосовуються: Положення про обласні інститути удосконалення вчителів УРСР,
затверджене наказом Наркома освіти УРСР від 21 лютого 1939 року
N 1203; Положення про міський інститут удосконалення вчителів,
затверджене наказом Наркома освіти УРСР від 22 травня 1939 року
N 2502; Положення про обласний (міський) інститут удосконалення
вчителів, затверджене рішенням колегії Міністерства освіти УРСР
від 10 лютого 1971 року. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

17.11.2000 N 538
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 липня 2001 р.

за N 651/5842
ПОЛОЖЕННЯ
про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та
Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної

педагогічної освіти
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні
інститути післядипломної педагогічної освіти є державними вищими
навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, а також
Київський та Севастопольський міські інститути післядипломної
педагогічної освіти, що є структурними підрозділами відповідно
Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка
та Севастопольського міського гуманітарного університету (далі -
інститут), що здійснюють спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і
оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання
іншої спеціальності на основі здобутого раніше
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. { Абзац
перший пункту 1.1 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 } Інститути післядипломної педагогічної освіти є складовою
частиною загальної системи післядипломної освіти України.
1.2. Інститут здійснює свою діяльність згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про позашкільну
освіту" ( 1841-14 ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ), іншими актами
чинного законодавства з питань освіти, цим Положенням та власним
статутом. { Абзац перший пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 } Статут інституту затверджується місцевими органами державної
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
1.3. Інститут здійснює керівництво районними (міськими)
методичними кабінетами (центрами) (далі - методичні служби),
координує та вивчає їхню діяльність, надає їм науково-методичну і
практичну допомогу. Пункт 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
1.4. Замовниками підвищення кваліфікації та перепідготовки
педагогічних кадрів є Міністерство освіти і науки України,
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, заклади освіти.
1.5. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення
післядипломної педагогічної освіти з питань загальної середньої та
дошкільної освіти здійснює Департамент загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України, з питань підвищення кваліфікації педагогічних
працівників і керівних кадрів освіти обласного рівня - Департамент
вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Центральний
інститут післядипломної педагогічної освіти Університету
менеджменту освіти Академії педагогічних наук України. Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
1.6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні
інститути післядипломної педагогічної освіти безпосередньо
підпорядковуються Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінню освіти і науки обласних державних
адміністрацій, а Київський міський інститут післядипломної
педагогічної освіти - Київському міському педагогічному
університету ім. Б.Д.Грінченка, Головному управлінню освіти і
науки Київської міської державної адміністрації, Севастопольський
міський інститут післядипломної педагогічної освіти -
Севастопольському міському гуманітарному університету та
Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної
адміністрації. Пункт 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
1.7. Ліцензування, атестацію та акредитацію інститут
проходить у встановленому чинним законодавством порядку.
1.8. Це положення погоджено Академією педагогічних наук
України.
2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНСТИТУТУ
2.1. Головною метою діяльності інституту є наукове і
методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти
відповідного регіону, підвищення кваліфікації та перепідготовка
керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, здійснення на
базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у
галузі освіти, їх упровадження у практику освітньої системи.
2.2. Основними завданнями інституту є: провадження освітньої діяльності з метою забезпечення
підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення
кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з
урахуванням установленого порядку атестації фахівців; проведення наукових досліджень, розробка і впровадження
інноваційних педагогічних технологій у практику роботи навчальних
закладів; методичне забезпечення навчально-виховного процесу в
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
регіону; координація діяльності та надання науково-методичних
консультацій районним (міським) методичним службам регіону; аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного
досвіду та педагогічних інновацій; науковість, системність, гуманізація, демократизація,
єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, безперервність
освітньої діяльності; орієнтація на актуальні та перспективні форми трудової
діяльності згідно з попитом на ринку праці; впровадження модульної системи навчання з урахуванням
індивідуальних потреб і можливостей кожної особистості; дотримання вимог чинного законодавства України та державних
стандартів освіти; забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності; виконання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому
числі за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни та збереження державного
майна; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
2.3. Інститут має право: визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та
освітньо-професійних програм; визначати форми та засоби проведення навчального процесу
відповідно до ліцензованої освітньої діяльності; здійснювати підвищення кваліфікації та перепідготовку
керівних і педагогічних кадрів на замовлення Міністерства освіти і
науки України, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим,
управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій, закладів освіти; розробляти та запроваджувати власні програми наукової
діяльності, проводити дослідно-експериментальну роботу в
навчальних закладах щодо удосконалення навчання, виховання і
розвитку особистості; надавати платні послуги, передбачені чинним законодавством
України; здійснювати самостійну видавничу діяльність в установленому
чинним законодавством порядку; брати участь у діяльності міжнародних організацій; створювати в установленому порядку структурні підрозділи; застосовувати сучасні інноваційні технології реалізації
змісту навчання на засадах його диференціації, індивідуалізації,
запровадження дистанційної очно-заочної та екстернатної форм
навчання; на подання засновника давати згоду на надання методичним
службам статусу науково-методичних центрів та призначення на
посаду та звільнення з посади завідувача (директора) методичних
служб. Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
{ Пункт 2.4 розділу 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
3. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ
3.1. Структура інституту визначається власником за поданням
ректора (директора) відповідно до Положення про державний вищий
заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 1996 р. N 1074 ( 1074-96-п ), статуту інституту з
урахуванням специфіки і потреб регіону.
3.2. Структурними підрозділами інституту є факультети,
кафедри, центри, відділи, сектори, наукові, науково-методичні
лабораторії тощо.
3.3. До складу інституту можуть входити інші навчальні,
наукові, науково-методичні й виробничі підрозділи, у тому числі
філії. Інститут може мати у своєму складі підрозділи
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії,
бібліотеки, навчально-методичні кабінети, обчислювальні центри,
навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні
господарства, виробничі структури, видавництва, заклади
культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність
яких не заборонена чинним законодавством.
4. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ
4.1 Керівництво інститутом здійснює ректор (директор), який
призначається на посаду в порядку, установленому Законом України
"Про освіту" ( 1060-12 ). Ректор (директор) інституту призначається відповідно до
чинного законодавства з числа працівників освіти, які, як правило,
мають науковий ступінь або вчене звання і стаж керівної та
науково-методичної роботи не менше 5 років.
4.2. Ректор (директор) інституту призначається Міністерством
освіти Автономної Республіки Крим, відповідними обласними,
міськими органами управління освітою за попереднім погодженням з
місцевими органами державної виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування та Міністерством освіти і науки України.
{ Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
4.3. Ректор (директор) інституту: самостійно у межах чинного законодавства вирішує питання
діяльності інституту; у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження,
обов'язкові для виконання всіма підрозділами інституту; представляє інститут у державних та інших органах, несе
відповідальність за діяльність інституту; є розпорядником майна і коштів інституту; виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває
банківські рахунки; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників інституту
згідно з чинним законодавством; застосовує заходи морального та матеріального заохочення,
притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним
законодавством; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в
межах інституту; визначає функціональні обов'язки працівників інституту; формує контингент слухачів та студентів інституту; відраховує з інституту та поновлює на навчання слухачів та
студентів; контролює виконання навчальних планів і програм; контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма
підрозділами інституту; здійснює контроль за організацією наукової, навчальної,
культурно-масової та оздоровчої роботи в інституті; організовує побутове обслуговування студентів і слухачів
інституту, здійснює заходи щодо їх оздоровлення; розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на
затвердження загальним зборам трудового колективу інституту
правила внутрішнього розпорядку.
4.4. Відповідальність за виконання покладених на інститут
завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і
збереження будівель та іншого майна, переданого інституту в
користування та володіння, несе ректор (директор) інституту.
4.5. Керівництво навчальною, науково-методичною,
науково-дослідною, господарською діяльністю, міжнародним
співробітництвом інституту покладається на проректорів
(заступників директорів), які відповідають за ці напрями роботи
відповідно до їх функціональних обов'язків.
{ Пункт 4.6 розділу 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
4.7. Для вирішення основних питань функціонування інституту,
обговорення найважливіших напрямів наукової та інших видів
діяльності, перспектив розвитку інституту створюється вчена рада
інституту та інші робочі і дорадчі органи (ректорат, деканати,
науково-методична рада тощо), положення про які затверджуються
ректором (директором) інституту.
5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
5.1. Вищим органом громадського самоврядування інституту є
загальні збори колективу, на яких обирається виконавчий орган
самоврядування, визначається його структура і термін повноважень.
5.2. Органи самоврядування можуть мати різноманітні форми
(сенат, парламент, старостат, наукова частина, громадські
деканати, ради тощо).
5.3. Метою громадського самоврядування в інституті є сприяння
захисту прав і забезпеченню виконання обов'язків учасників
навчально-виховного процесу, гармонійному розвитку особистості,
формуванню практичних навичок організатора-керівника установи
(закладу) освіти, спеціаліста.
5.4. Органи самоврядування керуються у своїй діяльності
чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства
освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, цим
Положенням та статутом інституту.
5.5. Основними завданнями органів самоврядування є: забезпечення, захист прав та інтересів слухачів і студентів; забезпечення виконання слухачами та студентами своїх
обов'язків; сприяння навчальній, науковій, творчій діяльності учасників
навчально-виховного процесу; створення необхідних умов для їх праці, навчання, проживання
і відпочинку; створення гуртків, товариств, клубів за інтересами; організація співробітництва зі слухачами й студентами інших
вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти,
працівниками наукових центрів, членами громадських організацій, у
тому числі зарубіжних; сприяння проведенню серед слухачів і студентів соціологічних
досліджень тощо.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Порядок організації навчального процесу в інституті
визначається відповідно до Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), Державних стандартів освіти, Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,
затвердженого наказом Міносвіти України від 2 червня 1993 р. N 161
( z0173-93 ) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
23 листопада 1993 р. за N 173.
6.2. Контроль за організацією навчального процесу в
інституті, виконанням планів і програм, термінами навчання, а
також затвердження графіка приймання слухачів, студентів здійснює
ректорат (дирекція) інституту.
6.3. Наукове, науково-методичне і навчально-методичне
забезпечення навчального процесу в системі післядипломної
педагогічної освіти здійснюється із використанням наукових праць і
науково-методичних розробок наукових і науково-педагогічних та
інших працівників інституту, Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, наукових
установ та організацій Академії педагогічних наук України, вищих
педагогічних та інших навчальних закладів. Пункт 6.3 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
6.4. Після успішного закінчення повного курсу навчання за
відповідними навчальними планами і програмами випускники отримують
документи про освіту встановленого зразка.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу інституту є: слухачі курсів підвищення кваліфікації та особи, які
навчаються за програмами перепідготовки, спеціалізації та
стажування; працівники кафедр, центрів, відділів та інших структурних
підрозділів установи чи закладу післядипломної педагогічної освіти
(методисти, лаборанти, спеціалісти, керівники центрів, відділів,
завідувачі бібліотек тощо); педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники і
спеціалісти установ та закладів освіти і науки. Пункт 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
7.2. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу
інституту визначаються чинним законодавством України, статутом
інституту, положеннями про структурні підрозділи та правилами
внутрішнього розпорядку інституту.
7.3. Учасники навчально-виховного процесу інституту мають
право: визначати вибіркові навчальні дисципліни (модулі), що
передбачені навчальними програмами або програмами освітньої
діяльності курсів підвищення кваліфікації, навчальними та
навчально-тематичними планами; відвідувати за вибором спецкурси, факультативи, тренінги та
інші заняття, що проводяться кафедрами закладу в позанавчальний
час; брати участь у формуванні індивідуального плану
перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації; брати участь у науковій, науково-методичній діяльності
установи чи закладу освіти і науки, конференціях, семінарах тощо; за погодженням з керівниками структурних підрозділів
інституту (деканом, завідувачем кафедри тощо) виконувати
атестаційну роботу за темою, що відрізняється від рекомендованих; брати участь в обговоренні і вирішенні питань щодо
вдосконалення навчального процесу; отримувати інформацію щодо педагогічного досвіду,
інноваційної діяльності, дистанційного навчання в системі освіти; користуватися на факультетах, кафедрах та в інших структурних
підрозділах інституту нормативно-правовою, навчальною та
науково-методичною документацією з питань професійної діяльності,
а також бібліотекою, інформаційним фондом, послугами інших
підрозділів у порядку, визначеному статутом інституту; брати участь в анкетуванні, соціологічних дослідженнях,
подавати рекомендації щодо удосконалення навчання, обмінюватись
досвідом роботи за своїм фахом. Слухачі, які навчаються в закладах післядипломної
педагогічної освіти, користуються пільгами та гарантіями,
передбаченими чинним законодавством для студентів вищих навчальних
закладів відповідної форми навчання. Пункт 7.3 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
7.4. При невиконанні навчального плану, а також при грубому
порушенні правил внутрішнього розпорядку студенти, слухачі
відраховуються наказом ректора (директора) інституту з видачею
відповідної довідки про навчання в інституті.
8. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ
8.1. Чисельність працівників визначається ректором
(директором) інституту в межах штатного розпису, погоджується із
засновником і затверджується рішенням вченої ради інституту.
8.2. Порядок заміщення посад і атестація науково-педагогічних
працівників інституту та персоналу наукових працівників
визначається умовами, передбаченими для вищих навчальних закладів
та наукових установ.
8.3. Права й обов'язки працівників інституту визначаються
статутом, правилами внутрішнього розпорядку інституту та
посадовими інструкціями.
9. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
9.1. Наукова та методична діяльність в інституті є
невід'ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється
відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.2. Інститут здійснює наукову та методичну діяльність з
метою поліпшення якості навчання і виховання слухачів, студентів,
широкого впровадження в навчальний процес перспективних
педагогічних і інформаційних технологій, сучасних технічних
засобів навчання та прогнозує головні напрями, зміст
післядипломної освіти педагогічних і керівних працівників освіти
України.
9.3. Наукові дослідження в інституті виконуються науковими,
науково-педагогічними працівниками кафедр, інших структурних
підрозділів, аспірантами та докторантами, які навчаються в
аспірантурах та докторантурах вищих навчальних закладів
післядипломної освіти, наукових установах, тимчасовими науковими
колективами, студентами, слухачами.
9.4. Інститут здійснює: поточне та перспективне планування наукової,
науково-методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та
експериментальної діяльності за погодженням з Міністерством освіти
і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки
обласних державних адміністрацій, Головним управлінням освіти і
науки Київської міської державної адміністрації, Управлінням
освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації,
Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України, Департаментом вищої освіти
Міністерства освіти і науки України, Інститутом інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; подання інформації про результати наукової,
науково-методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та
експериментальної діяльності Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних
державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки
Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти і
науки Севастопольської міської державної адміністрації,
Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства
освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України. Пункт 9.4 розділу 9 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
9.5. Порядок фінансування наукових досліджень в інституті
визначається відповідно до чинного законодавства України.
10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10.1. Інститут має право здійснювати міжнародне
співробітництво, установлювати прямі зв'язки з партнерами за
рубежем, міжнародними організаціями, закладами освіти, науковими
установами зарубіжних країн, укладати з ними угоди про співпрацю
та реалізацію спільних програм і проектів, брати участь у
міжнародних науково-методичних заходах, організовувати та
проводити міжнародні семінари, практикуми, наради, конференції,
виставки тощо.
10.2. Основними видами міжнародної та зовнішньоекономічної
діяльності інституту є: організація спільної з відповідними зарубіжними освітніми та
науковими закладами перепідготовки і стажування студентів та
слухачів; обмін досвідом роботи; спільна розробка наукових проектів; розробка, підготовка та реалізація друкованих праць; обмін і взаємне стажування викладачів; виконання наукових робіт для здобуття грантів, установлених
фондами зарубіжних країн.
11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА

БАЗА ІНСТИТУТУ
11.1. Фінансово-господарська діяльність інституту
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
11.2. Матеріально-технічну базу інституту складають основні
фонди, оборотні кошти та інші матеріальні та фінансові цінності,
що передаються власником, вартість яких відображається на
самостійному балансі.
11.3. Інститут реалізує права користування і володіння
відведеними йому земельними ділянками та переданим на баланс
майном відповідно до чинного законодавства України. Функції
управління майном, яке закріплене за інститутом, контролю за
ефективністю його використання і зберігання здійснює Міністерство
освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
11.4. Фінансування інституту та оплата праці працівників
інституту здійснюються відповідно з чинним законодавством України.
11.5. Інститут здійснює оперативний та бухгалтерський облік
своєї діяльності, веде встановлену статистичну наукову звітність,
складає та подає відповідно до підпорядкування Міністерству освіти
і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки
обласних державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і
науки Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти
і науки Севастопольської міської державної адміністрації,
Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства
освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України річну звітність та інші
показники своєї діяльності. Пункт 11.5 розділу 11 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 712 ( z0894-09 ) від 31.07.2009 }
11.6. Відносини інституту з іншими установами, організаціями
та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі
угод (контрактів).
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Інститут є юридичною особою, має власну печатку зі
своїм найменуванням та банківські рахунки. 12.2. Створення, ліквідація та реорганізація інституту
здійснюються власником у встановленому чинним законодавством
порядку.
Начальник головного управління
змісту освіти П.Б. Полянський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: