open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Китайської

Народної Республіки про взаємну охорону

секретної інформації
( Угоду ратифіковано Законом

N 2603-III ( 2603-14 ) від 05.07.2001 )

Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки (далі -
Сторони), з метою забезпечення взаємної охорони секретної інформації,
яка передана однією Стороною іншій, сприяння співробітництву та
обміну зазначеною інформацією між Сторонами, захисту інтересів
обох Сторін, підтверджуючи, що ця Угода не буде впливати на зобов'язання
обох Сторін, що випливатимуть з інших міжнародних договорів, погодились про наступне:
Стаття 1
Визначення
"Секретна інформація" - інформація в будь-якій формі,
будь-які документи, матеріали, вироби або об'єкти, що були
засекречені відповідно до юридичних процедур, встановлених
законами та іншими нормативно-правовими актами обох держав, та
захищається від несанкціонованого доступу, а також інформація, яка
була засекречена відповідно до стандартів спільно сформульованих
обома Сторонами у процесі їх співробітництва. "Сторона-джерело" - Сторона, що передає секретну інформацію. "Сторона-одержувач" - Сторона, що отримує секретну
інформацію. "Організація" - міністерство, комісія або інший уповноважений
адміністративний орган, що приймає участь у співробітництві або
виконанні контрактів в рамках цієї Угоди. "Третя сторона" - уряди держав, що не визначені цією Угодою
як "Сторони", а також фізичні або юридичні особи цих держав. "Лист-перелік" - документ, виданий Стороною-джерелом, що
містить в собі ознаки та якісні характеристики секретної
інформації, що передається.
Стаття 2
Сфера дії
Ця Угода поширюється на всю діяльність Сторін по обміну
секретною інформацією.
Стаття 3
Порівняння та підтвердження ступенів секретності
1) Сторони погоджуються, що ступені секретності інформації
порівнюються таким чином:
Китайські Англійські Українські ... ... Top Secret Особливої важливості ... ... Secret Цілком таємно ... ... Confidential Таємно
Гриф секретності інформації, якою обмінюються Сторони,
повинен визначатися як англійською мовою, так і мовою
Сторони-джерела. 2) Сторона-одержувач має підтвердити ступінь секретності
інформації наданий Стороною-джерелом. Копіям та перекладам
секретної інформації Сторони-джерела надаються
Стороною-одержувачем такі самі грифи секретності, як і оригіналам,
і з ними необхідно поводитись так само, як і з оригіналами. 3) Ступінь секретності інформації, яка створена
Стороною-одержувачем в її власній державі, не може бути нижчою за
початковий ступінь секретності інформації, переданої
Стороною-джерелом. 4) Сторона-одержувач може змінити або відмінити ступінь
секретності інформації на прохання Сторони-джерела.
Стаття 4
Заходи охорони
1) Сторони у відповідності з цією Угодою, а також законами та
іншими нормативно-правовими актами своїх держав вживають всіх
необхідних заходів щодо охорони секретної інформації, яка передана
однією Стороною другій або створена у процесі співробітництва.
Заходи, що вживаються Стороною-одержувачем з метою охорони
секретної інформації, переданої Стороною-джерелом, повинні бути не
меншими за ті, що вона приймає з охорони своєї власної секретної
інформації відповідного ступеня секретності. 2) Сторони не будуть розкривати секретну інформацію, що
підпадає під дію цієї Угоди, третій Стороні без попередніх
консультацій між Сторонами та письмової згоди іншої Сторони. Це
положення має силу, зокрема, щодо порядку архівування та
опублікування для кожної із Сторін. 3) Секретна інформація може бути використана виключно для
обумовлених цілей. Доступ до неї дозволяється лише уповноваженим
особам, для яких він необхідний у зв'язку з виконанням своїх
службових обов'язків. Перевірки у зв'язку з допуском однією
Стороною для надання повноважень іншій Стороні повинні відповідати
перевіркам для надання доступу до секретної інформації
відповідного ступеня секретності в її власній державі. 4) Сторони забезпечують на територіях своїх держав дотримання
та виконання положень цієї Угоди, а також проведення інспекційних
перевірок щодо контролю їх виконання.
Стаття 5
Надання та передача секретної інформації
1) Перед передачею Стороною-джерелом секретної інформації
Стороні-одержувачу, компетентний орган Сторони-одержувача повинен
впевнитися в тому, що Сторона-одержувач може забезпечити
відповідну охорону секретної інформації, а також у тому, що заходи
охорони, яких вона дотримується перевіряються та контролюються. 2) У разі надання Стороною-джерелом секретної інформації
Стороні-одержувачу, Сторона-джерело повідомить про це
Сторону-одержувача у формі листа-переліку. Після отримання листа-переліку від Сторони-джерела
Сторона-одержувач повинна підтвердити факт його отримання у
письмовій формі. 3) Секретна інформація може бути передана каналами, про які
домовилися Сторони. 4) Для передачі секретної інформації обидві Сторони
забезпечують наступне: а. особа (особи), що перевозить матеріальні носії секретної
інформації повинна пройти перевірку з питань безпеки; б. організація (організації) відповідальна за перевезення
повинна мати лист-перелік секретної інформації; в. матеріальні носії секретної інформації, що передається
мають бути запаковані у відповідності до правил перевезення,
встановлених у державах. 5) Для перевезення матеріальних носіїв секретної інформації у
великих обсягах в межах території держав кожної із Сторін.
Сторона-джерело та Сторона-отримувач повинні вжити особливих
заходів для забезпечення безпеки її перевезення та передачі. 6) Компетентний орган Сторони-одержувача повинен забезпечити,
щоб організація-одержувач поводилася з секретною інформацією іншої
Сторони, як з секретною інформацією відповідного ступеня
секретності власної держави.
Стаття 6
Візити
1) Кожна Сторона дозволяє уповноваженим представниках
компетентного органу іншої Сторони або іншим органам, визначеним
за обопільною згодою Сторін, здійснювати візити на територію своєї
держави. 2) Сторона, що направляє відвідувачів, подає не менш чим за
чотири тижні до запланованого візиту письмовий запит Стороні, що
приймає, за виключенням екстрених випадків. 3) Запит містить наступне: а. ім'я, дату та місце народження, номер паспорта
відвідувача; б. посаду відвідувача та назву установи, яку він представляє; в. мету та заплановану дату візиту; г. по можливості, назви установ та об'єктів, які заплановано
відвідати. 4) Без дозволу приймаючої організації, відвідувач не має
доступу до секретної інформації або в приміщення, де така
інформація обробляється. В кожному конкретному випадку приймаюча
організація попереджає відвідувача про порядок доступу до
секретної інформації або в приміщення, де вона обробляється.
Стаття 7
Відповідальність
1) У випадку, якщо одна із Сторін виявляє, передбачає або не
виключає факту розголошення секретної інформації, вона негайно
інформує про це іншу Сторону. 2) Будь-яке розголошення секретної інформації однієї із
Сторін, розслідується її компетентним органом держави, в якій таке
розголошення мало місце. Винні у цьому особи притягаються до
відповідальності згідно з чинним законодавством цієї держави. Інша
Сторона за вимогою надає допомогу у розслідуванні і має бути
поінформована про результати розслідування. 3) Сторони зобов'яжуть організації своїх держав, які будуть
здійснювати співробітництво, пов'язане з обміном секретною
інформацією, визначити в контрактах заходи щодо взаємної охорони
секретної інформації. 4) Порядок відшкодування збитків, що нанесені внаслідок
розголошення секретної інформації або втрати її матеріальних
носіїв, погоджуються під час консультацій організаціями Сторін при
укладанні контрактів.
Стаття 8
Витрати
Кожна Сторона самостійно несе витрати по здійсненню заходів
щодо охорони секретної інформації в своїй державі.
Стаття 9
Компетентні органи
1) Компетентними органами, що відповідають за виконання цієї
Угоди є: з Української Сторони: Служба безпеки України; з Китайської Сторони: Національна Адміністрація захисту державних таємниць. 2) У випадку необхідності компетентний орган будь-якої з
Сторін може назначити інший орган, відповідальний за виконання
цієї Угоди чи окремих його статей. В цьому випадку друга Сторона
буде про це повідомлена по дипломатичних каналах.
Стаття 10
Вирішення спірних питань
Усі спірні питання щодо тлумачення або виконання положень
цієї Угоди вирішуються шляхом двосторонніх консультацій. Під час
консультацій Сторони продовжують виконувати зобов'язання згідно з
цією Угодою.
Стаття 11
Консультації
1) Компетентний орган кожної із Сторін ознайомлюється з
законами та іншими нормативно-правовими актами іншої Сторони, які
регулюють охорону секретної інформації. 2) Для забезпечення плідного співробітництва при виконанні
цієї Угоди, компетентні органи Сторін можуть проводити спільні
консультації на прохання однієї із Сторін.
Стаття 12
Набуття чинності, термін дії, зміни, доповнення

та припинення дії Угоди
1) Кожна із Сторін письмово повідомить іншу Сторону про
виконання усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття нею чинності. Ця Угода набуває чинності з дати останнього
письмового повідомлення. Термін дії цієї Угоди не обмежується. 2) Кожна із Сторін в будь-який час може внести пропозицію у
письмовій формі про внесення змін та доповнень до цієї Угоди. При
внесенні однією із Сторін відповідної пропозиції, між Сторонами
будуть проведені спільні консультації. Зміни та доповнення до цієї
Угоди оформлюються у вигляді Протоколів, які стають невід'ємною
частиною цієї Угоди та набувають чинності відповідно до частини 1
Статті 12 цієї Угоди. 3) Кожна Сторона може повідомити дипломатичними каналами у
письмовій формі іншу Сторону щодо припинення дії цієї Угоди. Угода
втрачає чинність через шість місяців після дати письмового
повідомлення про припинення дії Угоди. У разі припинення дії цієї
Угоди, стаття 4 цієї Угоди залишається чинною стільки, скільки
цього потребує порядок охорони секретної інформації
Сторони-джерела.
Вчинено у м. Пекін 20 листопада 2000 року в двох примірниках
кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту
англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Китайської

Народної Республіки

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: