open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 258 від 27.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

12 грудня 2000 р.

за N 909/5130
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 697 ( z1254-12 ) від 13.06.2012 }
Про затвердження Положення про оцінку та конкурсний

відбір запропонованих міністерствами, іншими

центральними та місцевими органами виконавчої

влади інвестиційних проектів, що передбачають

залучення коштів державного бюджету, та

створення відповідної Комісії Мінекономіки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25
листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п ) "Про порядок проведення на
конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що
передбачають залучення коштів державного бюджету", а також з метою
забезпечення ефективного та цільового використання коштів
державного бюджету, створення конкурентного середовища під час
відбору та впровадження інвестиційних проектів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про оцінку та конкурсний відбір
запропонованих міністерствами, іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають
залучення коштів державного бюджету, що додається.
2. Створити Комісію Мінекономіки з оцінки та конкурсного
відбору запропонованих міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що
передбачають залучення коштів державного бюджету (додаток).
3. Управлінню інвестиційної політики, фондового та страхового
ринків разом з головним юридичним управлінням забезпечити
реєстрацію цього наказу в Мін'юсті.
Міністр В.Роговий
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

27.11.2000 N 258
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2000 р.

за N 909/5130
Положення

про оцінку та конкурсний відбір запропонованих
міністерствами, іншими центральними та місцевими органами

виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають

залучення коштів державного бюджету
1. Загальні питання 1.1. Це Положення розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п )
"Про порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору
інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів
державного бюджету". 1.2. Положення запроваджується з метою забезпечення
ефективного і цільового використання коштів державного бюджету,
створення конкурентного середовища під час відбору та впровадження
інвестиційних проектів. 1.3. Положення визначає механізм оцінки та конкурсного
відбору запропонованих міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що
передбачають залучення коштів державного бюджету.
2. Критерії оцінки та відбору інвестиційних проектів
виробничого і невиробничого призначення 2.1. Оцінка та відбір запропонованих міністерствами, іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади інвестиційних
проектів виробничого призначення, що передбачають залучення коштів
державного бюджету, здійснюється за такими критеріями: відповідність проекту стратегії економічного і соціального
розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови
економіки; супроводження інвестиції впровадженням ресурсоощадних та
екологічно безпечних технологій; експортна спрямованість продукції підприємства; сприяння інвестиції створенню нових робочих місць, особливо в
регіонах з напруженим ринком праці; фінансово-економічні показники ефективності (чиста теперішня
вартість, індекс дохідності, внутрішня норма рентабельності,
технічний рівень нових виробничих фондів, термін окупності); виробнича потужність та структура майбутнього виробництва,
асортимент та обсяги ресурсів, що будуть для нього використані; результати маркетингових досліджень; оцінка фінансових ризиків проекту; показники ліквідності проекту; технічні основи організації майбутнього виробництва
(технологія та устаткування); рівень використання місцевих матеріальних та трудових
ресурсів; правове забезпечення проекту (наявність необхідних для
реалізації проекту ліцензій із зазначенням виду діяльності); відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних,
екологічних, архітектурних та інших норм, установлених
законодавством; фінансово-економічний стан суб'єкта господарської діяльності. 2.2. Відбір інвестиційних проектів невиробничого призначення
здійснюється з урахуванням фактичної забезпеченості об'єктами
соціальної інфраструктури на одного мешканця даного регіону
(місто, селище, село) у порівнянні зі статистичними
загальнодержавними показниками відповідного йому регіону (міста,
селища, села).
3. Визначення пріоритетів відбору інвестиційних проектів 3.1. Загальнодержавні та галузеві пріоритети інвестиційної
діяльності визначаються чинним законодавством. 3.2. Відповідно до Концепції регулювання інвестиційної
діяльності в умовах ринкової трансформації економіки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р. N 384
( 384-95-п ), та інших нормативно-правових актів перевага у
визначенні напрямів державного інвестування надається галузям, які
мають особливо важливе значення для економіки. При цьому першочерговими напрямами пріоритетного інвестування
є: розвиток паливно-енергетичного комплексу і впровадження
енерго- та ресурсоощадних технологій; машинобудування; соціальна сфера, розширення і нарощування обсягів виробництва
товарів широкого вжитку та послуг для населення, а також
конкурентоспроможної продукції, що поставляється на експорт; розвиток агропромислового комплексу; прискорення розвитку медичної та мікробіологічної
промисловості; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 3.3. Перевага при конкурсному відборі надається інвестиційним
проектам, реалізація яких здійснюється вітчизняними будівельними
організаціями з використанням будівельних матеріалів вітчизняного
виробництва та які мають високий рівень готовності.
4. Утворення та функціонування комісії з оцінки та
конкурсного відбору інвестиційних проектів 4.1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних проектів, що
передбачають залучення коштів державного бюджету, здійснюється
Комісією Мінекономіки з оцінки та конкурсного відбору
інвестиційних проектів (далі - Комісія). 4.2. Комісія утворюється наказом Мінекономіки з фахівців
Міністерства та повноважних представників Мінагрополітики,
Мінфіну, Держбуду, Держпромполітики, МНС (за їх згодою). 4.3. Головою Комісії призначається заступник Міністра
економіки. 4.4. До складу Комісії входять два секретарі (далі -
секретаріат), які призначаються з фахівців управління
інвестиційної політики, фондового та страхового ринків
Мінекономіки. 4.5. Представники інших міністерств, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а
також експерти беруть участь у засіданні Комісії за їх згодою. 4.6. Робота Комісії починається не пізніше ніж за місяць до
початку розроблення проекту Державного бюджету України на
відповідний рік. 4.7. Засідання Комісії проводяться у міру надходження
інвестиційних проектів від міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади (далі - органи виконавчої влади)
у терміни, які визначаються головою Комісії, а в разі його
відсутності - заступником голови Комісії.
5. Подання та розгляд інвестиційних проектів 5.1. Пропозиції щодо інвестиційних проектів, що пропонуються
для участі в конкурсному відборі, подаються органами виконавчої
влади разом з відповідними документами до Мінекономіки. Зазначені
матеріали реєструються канцелярією і в установленому порядку
передаються до управління інвестиційної політики, фондового та
страхового ринків. 5.2. Секретаріат Комісії розглядає подані пропозиції органів
виконавчої влади щодо інвестиційних проектів на предмет їх повноти
і відповідності вимогам порядку подання, визначеному постановою
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145
( 2145-99-п ) "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки
та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення
коштів державного бюджету". Зазначені пропозиції повинні включати: перелік документів, які подаються суб'єктом господарської
діяльності (відомості про суб'єкт господарської діяльності та
бізнес-план проекту або фінансово-економічне обгрунтування
проекту); висновки комісії відповідного органу виконавчої влади; висновки комплексної державної експертизи щодо інвестиційних
проектів і документів про їх затвердження. 5.3. Матеріали, що не відповідають вимогам, зазначеним у
пункті 5.2 цього Положення, повертаються на доопрацювання за
підписом голови Комісії до органів виконавчої влади, які подали ці
матеріали. 5.4. Матеріали, що відповідають вимогам, зазначеним у пункті
5.2 цього Положення, секретаріат подає на розгляд Комісії. 5.5. Рішення про попередній відбір інвестиційних проектів,
які доцільно фінансувати із залученням коштів державного бюджету,
приймається більшістю голосів членів Комісії, оформляється
протоколом і підписується усіма членами Комісії, що взяли участь у
голосуванні. Мінфіну повідомляється потреба в загальних обсягах бюджетних
капітальних вкладень, у тому числі на зворотній основі, необхідних
для фінансування інвестиційних проектів, з метою їх урахування під
час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний
рік. 5.6. Остаточний конкурсний відбір інвестиційних проектів, які
доцільно фінансувати із залученням коштів державного бюджету,
здійснюється Комісією у 10-денний термін після затвердження
Державного бюджету України на відповідний рік, виходячи із
передбачених у ньому видатків на фінансування державних
капітальних вкладень. 5.7. Рішення про остаточний конкурсний відбір інвестиційних
проектів, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного
бюджету, приймається більшістю голосів членів Комісії,
оформляється протоколом, підписується усіма членами Комісії, що
взяли участь у голосуванні, і передається на затвердження Міністра
економіки. 5.8. Після затвердження Міністром економіки рішення Комісії
про остаточний конкурсний відбір інвестиційних проектів, які
доцільно фінансувати із залученням коштів державного бюджету,
Мінекономіки протягом тижня повідомляє органи виконавчої влади про
результати конкурсного відбору інвестиційних проектів. 5.9. Мінекономіки в установленому порядку подає проект
інвестиційного розділу Державної програми економічного і
соціального розвитку України на відповідний період на розгляд
Кабінету Міністрів України.
6. Прикінцеві положення Посадові особи органів виконавчої влади, які беруть участь у
проведенні оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів,
що передбачають залучення коштів державного бюджету, несуть
відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему.
Начальник управління інвестиційної
політики, фондового та страхового
ринків Л.Довганюк
Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

27.11.2000 N 258
Комісія
Мінекономіки з оцінки та конкурсного відбору запропонованих
міністерствами, іншими центральними та місцевими органами

виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають

залучення коштів державного бюджету
Кальник В.М. перший заступник Міністра економіки,

голова Комісії
Шлапак О.В. заступник Міністра економіки,

заступник голови Комісії
Довганюк Л.В. начальник управління інвестиційної

політики, фондового та страхового

ринків, заступник голови Комісії
Яковенко В.П. заступник Міністра аграрної

політики, член Комісії (за згодою)
Логінов В.В. перший заступник Міністра з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи, член

Комісії (за згодою)
Регурецький В.В. заступник Міністра фінансів, член

Комісії (за згодою)
Падалко В.Г. перший заступник Голови

Держпромполітики, член Комісії (за

згодою)
Семчук Г.М. заступник Голови Держбуду, член

Комісії (за згодою)
Вітренко Ю.М. начальник управління з питань

людського розвитку, член Комісії
Цехмістер Д.П. начальник управління розвитку

паливно-енергетичного комплексу
Лотоцький О.Б. начальник управління

житлово-комунальної та будівельної

політики, член Комісії
Савченко Л.І. начальник управління промислової

політики, член Комісії
Дацюк Т.Л. заступник начальника головного

юридичного управління, член Комісії
Михайлишин П.Й. заступник начальника управління

інвестиційної політики, фондового та

страхового ринків - начальник

відділу, член секретаріату Комісії
Альохін Ю.Т. заступник начальника управління

інвестиційної політики, фондового та

страхового ринків - начальник

відділу, член секретаріату Комісії

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: