open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 листопада 2000 р. N 1771

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 50 ( 50-2003-п ) від 18.01.2003 )
Про затвердження Положення про Державний

департамент нагляду за додержанням

законодавства про працю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний департамент нагляду за
додержанням законодавства про працю (додається).
2. Установити, що:
Державний департамент нагляду за додержанням законодавства
про працю є правонаступником головної державної інспекції праці та
Державної експертизи умов праці України;
до утворення територіальних органів Департаменту функції щодо
нагляду за додержанням законодавства про працю в регіонах
виконують територіальні державні інспекції праці, які входять до
складу Міністерства праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, управлінь праці та зайнятості населення обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2000 р. N 1771
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний департамент нагляду за додержанням

законодавства про працю

1. Державний департамент нагляду за додержанням законодавства
про працю (Держнаглядпраці) є урядовим органом державного
управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому.
2. Держнаглядпраці у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпраці.
3. Основними завданнями Держнаглядпраці є:
державний нагляд за додержанням законодавства про працю та
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм
власності (далі - підприємства) та у фізичних осіб, які
використовують найману працю;
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики у сфері соціального захисту працівників, зайнятих на
роботах із шкідливими та важкими умовами праці.
4. Держнаглядпраці відповідно до покладених на нього завдань:
1) контролює додержання законодавства про працю та про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині
забезпечення прав і гарантій застрахованих осіб шляхом проведення
перевірок підприємств та фізичних осіб, які використовують найману
працю;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення цього законодавства та подає їх на розгляд Мінпраці;
3) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації
державної політики у сфері соціального захисту працівників,
зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;
4) готує до проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо соціального захисту працівників,
зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;
5) забезпечує проведення державної експертизи умов праці та
здійснення державного контролю за правильністю призначення і
надання працівникам підприємств соціальних гарантій і компенсацій
за роботу в шкідливих та важких умовах праці відповідно до
законодавства;
6) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення
обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до
його компетенції;
7) за дорученням Мінпраці здійснює міжнародні зв'язки з
питань, що належать до його компетенції;
8) опрацьовує і подає на розгляд Мінпраці проекти
нормативно-правових актів, якими регулюються питання, що належать
до його компетенції;
9) виступає в установленому порядку за дорученням Мінпраці
замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його
компетенції;
10) розглядає в установленому порядку звернення громадян і
здійснює їх прийом з питань, що належать до компетенції
Департаменту;
11) забезпечує інформування населення про стан додержання
законодавства про працю та умови праці, загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, надання правової, практичної і
методичної допомоги підприємствам, проведення роз'яснювальної та
консультаційної роботи з питань, що належать до його компетенції;
12) організовує видання необхідної нормативної, методичної та
іншої документації і літератури;
13) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
Держнаглядпраці та його територіальних органах;
14) виконує інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
Держнаглядпраці для виконання покладених на нього завдань
видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
5. Держнаглядпраці має право:
1) утворювати експертні та робочі групи, залучати
спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств та об'єднань підприємств (за погодженням з їх
керівниками), громадських інспекторів праці для проведення
перевірок і розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та підприємств інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) заслуховувати звіти керівників підприємств з питань
додержання вимог законодавства про працю та умови праці;
4) проводити в установленому порядку конференції, семінари,
наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Посадові особи Держнаглядпраці мають право:
1) безперешкодно в будь-який час без попереднього
повідомлення відвідувати підприємства для перевірки додержання
законодавства про працю та умови праці, вимагати від роботодавців
необхідні пояснення, матеріали та інформацію;
2) давати посадовим особам центральних і місцевих органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування та підприємств обов'язкові для
виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про працю
та умови праці;
3) складати у випадках, передбачених законодавством,
протоколи про адміністративні правопорушення, а також розглядати
справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення згідно із законодавством;
4) вносити роботодавцям подання про накладення стягнення на
окремих посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю
та умови праці, а в окремих випадках передавати матеріали щодо цих
порушень до правоохоронних органів.
7. Держнаглядпраці проводить свою діяльність у взаємодії з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, громадськими організаціями.
8. Держнаглядпраці очолює директор департаменту - Головний
державний інспектор праці України, який призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра праці та соціальної політики.
Директор Держнаглядпраці за посадою є членом колегії
Мінпраці.
Директор Держнаглядпраці має трьох заступників, у тому числі
одного першого заступника директора - Головного державного
експерта України з умов праці, заступника директора - заступника
Головного державного інспектора праці України та заступника
директора, які призначаються на посаду та звільняються з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та
соціальної політики, погодженим з директором Департаменту.
Обов'язки між заступниками розподіляє директор
Держнаглядпраці.
9. Директор Держнаглядпраці:
здійснює керівництво діяльністю Держнаглядпраці, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром праці та соціальної політики за виконання покладених на
Департамент завдань;
призначає на посади та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держнаглядпраці, крім
заступників директора;
визначає ступінь відповідальності заступників директора та
керівників структурних підрозділів Держнаглядпраці;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держнаглядпраці, крім
заступників директора;
підписує видані в межах компетенції Держнаглядпраці накази,
організовує перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи
Держнаглядпраці;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим
Положенням.
10. Для реалізації покладених на Держнаглядпраці завдань за
погодженням з Міністром праці та соціальної політики утворюються
територіальні державні інспекції праці в межах граничної
чисельності працівників Департаменту. Положення про зазначені
інспекції затверджує директор Держнаглядпраці.
Керівників територіальних державних інспекцій праці призначає
на посаду і звільняє з посади директор Держнаглядпраці.
11. Для погодженого вирішення питань, обговорення
найважливіших напрямів діяльності у Держнаглядпраці утворюється
колегія у складі директора, його заступників за посадою та
керівників структурних підрозділів Держнаглядпраці.
До складу колегії можуть входити керівники органів виконавчої
влади та громадських організацій.
Персональний склад колегії затверджується Міністром праці та
соціальної політики.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держнаглядпраці.
12. Граничну чисельність працівників і структуру
Держнаглядпраці затверджує Міністр праці та соціальної політики у
межах граничної чисельності працівників Мінпраці, встановленої
Кабінетом Міністрів України.
13. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків
Держнаглядпраці затверджує його директор за погодженням з
Міністром праці та соціальної політики та Мінфіном.
14. Держнаглядпраці утримується за рахунок державного бюджету
в межах коштів, передбачених на утримання Мінпраці.
15. Умови оплати праці працівників Держнаглядпраці
визначаються Кабінетом Міністрів України.
16. Держнаглядпраці є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: