open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації парламентських слухань

щодо дотримання вимог екологічного законодавства

в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення

екологічної політики

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації парламентських слухань щодо
дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямів
реалізації та вдосконалення екологічної політики (додаються).
2. Комітетам Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, з питань охорони здоров'я, материнства
та дитинства, з питань бюджету, з питань економічної політики,
управління народним господарством, власності та інвестицій
проінформувати Верховну Раду України у першому півріччі 2002 року
про стан реалізації рекомендацій парламентських слухань щодо
дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямів
реалізації та вдосконалення екологічної політики.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 грудня 2000 року

N 2130-III
Схвалено

Постановою Верховної Ради

України від 7 грудня 2000 року N 2130-III
РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань щодо дотримання вимог

екологічного законодавства в Україні, напрямів

реалізації та вдосконалення екологічної політики

Учасники парламентських слухань, які відбулися 29 листопада
2000 року, обговоривши питання дотримання вимог екологічного
законодавства в Україні, напрями реалізації та вдосконалення
екологічної політики, зазначають, що за останні роки в Україні
сформовані основи екологічного законодавства, здійснені структурні
реформи у галузі охорони довкілля та використання природних
ресурсів, закладено основи нової екологічної політики та
механізмів її реалізації.
У той самий час відсутність чіткої стратегії реформування
суспільства, непослідовність реформ у галузі охорони довкілля та
використання природних ресурсів, неузгодженість та непослідовність
дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування не сприяють належній ефективності та
дієвості програмних елементів Основних напрямів державної політики
у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки, затверджених Верховною Радою
України у березні 1998 року ( 188/98-ВР ).
Стан фінансування екологічних програм та природоохоронних
заходів є недостатнім. Інерційність у запровадженні ринкових
механізмів фінансової підтримки природоохоронної діяльності
призвела до стійкого зниження обсягів капітальних вкладень у цю
сферу. Вкрай недостатньо фінансуються заходи з охорони і
раціонального використання земель.
Потребують внутрішнього узгодження та подальшого
вдосконалення і розвитку чинне екологічне законодавство та
економічний механізм регулювання природокористування.
Нормативно-правової підтримки вимагають питання забезпечення
екологічної безпеки, стимулювання ресурсо-, енергозбереження,
рециклінгу використання та переробки промислових і побутових
відходів.
Недостатня увага приділяється гармонізації екологічного
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Потребують термінової розробки базові екологічні нормативи.
Незадовільним є виконання Україною міжнародних зобов'язань,
особливе занепокоєння викликає заборгованість нашої держави перед
ООН щодо сплати внесків з глобальних та регіональних
природоохоронних конвенцій, однією із сторін яких є Україна.
Дані екологічного моніторингу та рівень захворюваності
населення України свідчать про те, що стан довкілля та здоров'я
населення погіршуються.
Верховна Рада України вважає, що вирішення проблем у сфері
охорони довкілля та використання природних ресурсів є пріоритетним
напрямом державної політики у здійсненні соціально-економічних
реформ, необхідною складовою формування умов сталого розвитку
України. У вирішенні проблем охорони довкілля та здоров'я нації
рівноправним партнером держави мають стати громадські екологічні
організації.
Зважаючи на те, що реалізація державної екологічної політики
потребує створення цілісної системи заходів правового,
економічного, соціального, освітнього,
інформаційно-пропагандистського та організаційного характеру, та з
метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності в галузі
охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів Верховна Рада
України звертається з пропозиціями:
1. До Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, відповідних
державних адміністрацій, громадських організацій в межах своїх
повноважень:
1) розробити та впровадити механізми, що сприятимуть
інтеграції політики у галузі охорони довкілля та використання
природних ресурсів у стратегію соціально-економічних реформ на
національному, регіональному та місцевому рівнях;
2) забезпечувати врахування екологічних аспектів у
законопроектах, які подаються на розгляд Верховної Ради України,
зокрема з питань приватизації;
3) зосередити зусилля щодо завершення започаткованої
адміністративної реформи з метою удосконалення державної системи
управління у сфері охорони довкілля та екологічно збалансованого
природокористування;
4) вжити конкретних заходів щодо прискорення процесу
гармонізації екологічного законодавства України до законодавства
Європейського Союзу;
5) розглянути пропозиції щодо розробки проекту Закону України
про екологічні громадські слухання та проекту Національної
програми системної підтримки діяльності екологічних громадських
організацій України;
6) зосередити зусилля щодо збереження і відтворення
екосистем, ценозів, видів рослинного і тваринного світу,
насамперед тих, що занесені до Червоної книги України, із
залученням для цього необхідних фінансових, наукових і технічних
ресурсів;
7) розробити комплекс термінових заходів щодо посилення
державного контролю за дотриманням чинного екологічного
законодавства;
8) використовувати можливості засобів масової інформації у
пропаганді національних та загальнолюдських цінностей шляхом
створення теле- та радіопрограм, видання відповідних матеріалів.
2. До Кабінету Міністрів України:
1) з метою забезпечення цільового використання коштів
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища:
вважати обов'язковими для виконання природоохоронні заходи,
погоджені у встановленому порядку Міністерством екології та
природних ресурсів України і Міністерством фінансів України;
не допускати вилучення в загальний доход Державного бюджету
України залишків коштів Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища, що утворюються на початок нового бюджетного
року;
2) підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України
зміни до Закону України "Про проведення економічного експерименту
на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" з метою
припинення пільгового порядку внесення підприємствами
гірничо-металургійного комплексу України, учасниками економічного
експерименту, платежів за забруднення навколишнього природного
середовища;
3) продовжити дію статті 54 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" щодо робіт по бурінню артезіанських
свердловин на 2001 рік;
4) передбачити додаткове виділення у Державному бюджеті
України на 2001 рік Міністерству екології та природних ресурсів
України коштів у сумі 3 400 тис. гривень на заходи щодо
попередження підтоплень територій, 1 000 тис. гривень на виконання
топографо-геодезичних робіт;
5) відповідно до Закону України "Про мораторій на проведення
суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах
Карпатського регіону" ( 1436-14 ) передбачити додаткове виділення
Державному комітету лісового господарства України на 2001 рік
10 000 тис. гривень на закупівлю природозберігаючих технологій для
гірських лісів та 5 000 тис. гривень для заліснення непридатних до
використання у сільськогосподарському виробництві земель, які
передаються Державному комітету лісового господарства України;
6) передбачити у видатковій частині Державного бюджету
України на 2001 рік 10 000 тис. гривень для забезпечення
фінансування Державної програми заходів щодо радіаційного та
соціального захисту населення міста Жовті Води Дніпропетровської
області;
7) розробити конкретні заходи щодо виконання Україною
фінансових зобов'язань відповідно до міжнародних договорів України
з природоохоронних питань;
8) завершити процес приєднання до міжнародних конвенцій та
угод, зокрема, запобігання спустелюванню, Дунайської, АЕВА, малих
китоподібних, до Протоколу з охорони навколишнього середовища
Антарктики (Мадридський протокол) тощо;
9) забезпечити здійснення практичних заходів щодо розроблення
методологічних, організаційних, процедурних та правових засад
доступу до внутрішніх та зовнішніх інвестицій у галузі охорони
довкілля та використання природних ресурсів;
10) узагальнювати, відповідно реагувати та інформувати
Верховну Раду України про роботу центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо додержання вимог екологічного законодавства;
11) спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи проаналізувати структуру та принципи
побудови національного екологічного законодавства з метою
подальшого вдосконалення, здійснити аналіз нормативно-правових
актів України щодо їх відповідності вимогам законодавства
Європейського Союзу та підготувати пропозиції щодо їх
гармонізації.
3. До Міністерства фінансів України, Міністерства економіки
України, Міністерства екології та природних ресурсів України, з
метою поліпшення стану фінансування екологічних потреб держави,
вдосконалення економічного механізму природокористування,
впровадження системи управління екологічними зборами на ринкових
засадах, розробити та внести пропозиції щодо:
1) створення Національного екологічного фонду на
загальнодержавному та місцевому рівнях для концентрації в ньому
всіх видів екологічних зборів та інших надходжень, а також
спостережних рад Національного екологічного фонду за участю
депутатів і громадськості;
2) вдосконалення механізмів щодо встановлення нормативів
зборів за забруднення навколишнього природного середовища та
спеціальне використання природних ресурсів, виходячи з
обгрунтування необхідних обсягів фінансування заходів, спрямованих
на компенсацію нанесеної довкіллю шкоди та відтворення і
підтримання у належному стані природних ресурсів, а також реальних
фінансових можливостей підприємств-платників;
3) встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних
податків і зборів на охорону навколишнього природного середовища
до місцевих бюджетів;
4) стимулювання діяльності у галузі охорони навколишнього
природного середовища та відтворення природних ресурсів шляхом
надання пільг щодо екологічного оподаткування, пільгових кредитів,
залучення інвестицій;
5) визначення у бюджетах усіх рівнів фіксованого відсотка від
платежів за використання природних ресурсів, що гарантовано має
йти на відновлення природних ресурсів й охорону довкілля.
4. До Міністерства екології та природних ресурсів України:
1) забезпечити розроблення і затвердження екологічних норм,
правил і регламентів, що гарантують екологічну безпеку населення
та збереження генетичного фонду, забезпечення раціонального
використання та відтворення природних ресурсів;
2) забезпечити підготовку та затвердження нормативних
документів з організації ведення природоохоронної діяльності в
установах природно-заповідного фонду, ведення державного кадастру
територій і об'єктів природно-заповідного фонду;
3) не допускати розпорошування коштів Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища, зосередивши увагу на
виконанні та впровадженні загальнодержавних програм, насамперед
затверджених Верховною Радою України;
4) спільно з Міністерством охорони здоров'я України розробити
та затвердити концепцію прийнятного ризику для оцінки шкідливого
впливу факторів навколишнього природного середовища на здоров'я
населення;
5) для підвищення ефективності громадського контролю за
дотриманням вимог природоохоронного законодавства спрямувати
діяльність своїх територіальних органів та інспекцій на
активізацію роботи з громадськими інспекторами, громадськими
екологічними об'єднаннями та громадянами, на надання оперативної
інформації громадськості за допомогою сучасних засобів комунікації
та інформації (Інтернету).
5. До Міністерства освіти і науки України:
спільно з Міністерством екології та природних ресурсів
України підготувати пропозиції та здійснити заходи щодо
впровадження системи безперервної екологічної освіти в усіх
закладах освіти України.
6. До Генеральної прокуратури України:
посилити нагляд за виконанням екологічного законодавства
України, домагатися усунення порушень та щорічно інформувати про
це Верховну Раду України.
7. Виходячи з того, що у державі внаслідок порушень
законодавства при здійсненні екологічного, фітосанітарного,
ветеринарного та санітарно-епідеміологічного контролю у пунктах
пропуску через Державний кордон України склалася екологічно
небезпечна ситуація, запропонувати Державній митній службі
України, Міністерству екології та природних ресурсів України,
Міністерству охорони здоров'я України, Державному комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України, Державній
інспекції по карантину рослин України, Державному департаменту
ветеринарної медицини України вжити термінових заходів щодо їх
усунення та запобігання їм надалі.
8. З метою недопущення ввезення неякісних товарів в Україну
рекомендувати Державній митній службі України, Міністерству
екології та природних ресурсів України, Міністерству охорони
здоров'я України, Державному комітету стандартизації, метрології
та сертифікації України, Державній інспекції по карантину рослин
України, Державному департаменту ветеринарної медицини України
розробити схему взаємодії щодо організації здійснення догляду
вантажів та інших необхідних дій у пунктах пропуску як через
Державний кордон України, так і через внутрішні митниці.
9. Рахунковій палаті спільно з комітетами Верховної Ради
України з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки, з питань промислової політики із залученням Кабінету
Міністрів України вивчити стан розв'язання
еколого-гідрогеологічних проблем, що виникають внаслідок закриття
гірничодобувних підприємств, шахт і розрізів.
Учасники парламентських слухань висловлюють впевненість у
тому, що Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи
державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюватимуть
державну екологічну політику відповідно до Конституції України і
вимог законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: