open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 грудня 2000 р. N 1828

Київ
Про забезпечення проведення експерименту з

призначення пенсій органами Пенсійного фонду у

Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській,

Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській,

Миколаївській, Полтавській, Харківській,

Хмельницькій областях та м. Києві

У зв'язку з прийняттям Закону України від 21 вересня 2000 р.
N 1980 ( 1980-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
проведення у Львівській області експерименту з призначення пенсій
органами Пенсійного фонду України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок проведення експерименту в
Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій,
Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській,
Харківській, Хмельницькій областях та м. Києві з призначення
пенсій органами Пенсійного фонду (додається).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській,
Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій обласним,
Київській міській державним адміністраціям:
1) за поданням районних, районних у м. Києві державних
адміністрацій, узгодженим з відповідним органом Пенсійного фонду:
вирішити питання щодо забезпечення органів Пенсійного фонду
приміщеннями, необхідними для належного виконання покладених на
них функцій, та можливої передачі зазначеним органам відповідних
приміщень і матеріально-технічної бази органів праці та
соціального захисту населення;
затвердити організаційні заходи, пов'язані з передачею
функцій з призначення пенсій органам Пенсійного фонду. Районним,
районним у м. Києві державним адміністраціям сприяти в організації
проведення експерименту;
2) забезпечити встановлення районними, районними в м. Києві
державними адміністраціями чисельності працівників органів праці
та соціального захисту населення з урахуванням виконання нових
функцій, передбачених положеннями про ці органи;
3) затвердити у місячний термін за поданням районних,
районних у м. Києві державних адміністрацій, розроблені органами
праці та соціального захисту населення і органами Пенсійного
фонду, графіки передачі функцій з призначення пенсій по кожному
району, району в м. Києві з урахуванням готовності органів
Пенсійного фонду до виконання цих функцій;
4) забезпечити переведення в установленому порядку на роботу
до органів Пенсійного фонду працівників органів праці та
соціального захисту населення, що займаються призначенням та
виплатою пенсій (за їх згодою).
3. Міністерству праці та соціальної політики:
забезпечити проведення органами праці та соціального захисту
населення інвентаризації пенсійних справ та особових рахунків і
здійснення їх передачі органам Пенсійного фонду в регіонах, у яких
проводиться експеримент згідно з цією постановою;
взаємодіяти з органами Пенсійного фонду з питань практичного
застосування та вдосконалення нормативно-правових актів про
пенсійне забезпечення;
забезпечити до 31 грудня поточного року розмежування бази
даних по пенсіях для органів Пенсійного фонду та по державній
грошовій допомозі, грошових компенсаціях і надбавках до пенсій,
передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ), які фінансуються не за рахунок коштів Пенсійного
фонду;
здійснювати контроль за правильністю призначення та виплати
пенсій органами Пенсійного фонду.
4. Пенсійному фонду:
утворити у центральному апараті Фонду, Кримському
республіканському, Дніпропетровському, Донецькому, Закарпатському,
Київському, Миколаївському, Полтавському, Харківському,
Хмельницькому обласних, Київському міському управліннях,
відповідних міських та районних відділах Пенсійного фонду
структурні підрозділи для забезпечення виконання функцій з
призначення пенсій;
прийняти в установленому законодавством порядку на роботу до
органів Пенсійного фонду працівників, що займаються призначенням
пенсій, з оплатою їх праці згідно із законодавством за рахунок
коштів органів Пенсійного фонду;
забезпечити фінансування витрат на створення
матеріально-технічної бази органів Фонду, необхідної для належного
виконання функцій з призначення пенсій;
забезпечити органи Фонду бланками документів, необхідними для
призначення та виплати пенсій, і вжити заходів до виготовлення
необхідної кількості бланків пенсійних посвідчень.
5. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Пенсійним фондом:
затвердити зразок акта прийому-передачі пенсійних справ,
особових рахунків та необхідних бланків документів суворої
звітності;
внести зміни до своїх нормативно-правових актів, пов'язаних з
виконанням функцій призначення пенсій органами Пенсійного фонду;
забезпечити використання і розвиток програмного забезпечення
з призначення та виплати пенсій;
подати до 1 листопада 2001 р. Кабінетові Міністрів України
звіт про результати проведення експерименту, а у разі потреби і
проекти відповідних нормативно-правових актів.
6. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок проведення у
Львівській області експерименту з призначення та виплати пенсій
органами Пенсійного фонду, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1943 ( 1943-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1837).
7. Контроль за проведенням експерименту покласти на
Міністерство праці та соціальної політики і Пенсійний фонд.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 2000 р. N 1828
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення експерименту в Автономній

Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій,

Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській,

Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях

та м. Києві з призначення пенсій

органами Пенсійного фонду

1. Це Положення регулює діяльність органів Пенсійного фонду і
органів праці та соціального захисту населення щодо проведення
експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду.
Під час проведення експерименту органи Пенсійного фонду в
Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій,
Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській,
Харківській, Хмельницькій областях та м. Києві крім покладених на
них функцій виконують функції органів праці та соціального захисту
населення з призначення пенсій. До функцій органів Пенсійного
фонду передаються такі питання пенсійного забезпечення:
призначення та перерахунок всіх видів пенсій;
підтвердження трудового стажу;
видача пенсійних посвідчень;
виплата пенсій (нарахування, облік нарахованих та виплачених
сум, підготовка виплатних документів);
виплата недоодержаної пенсії у зв'язку із смертю пенсіонера;
виплата допомоги на поховання.
Експеримент проводиться у комплексі з впровадженням та
спільним використанням автоматизованого персоніфікованого обліку
відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування і єдиних уніфікованих програм автоматизованої системи
обробки документів з призначення та виплати пенсій (АСОПД/КОМТЕХ).
2. Передача зазначених у пункті 1 цього Положення функцій від
органів праці та соціального захисту населення до органів
Пенсійного фонду здійснюється згідно із затвердженими графіками в
такому порядку:
1) органи праці та соціального захисту населення:
проводять інвентаризацію пенсійних справ та особових
рахунків;
здійснюють передачу пенсійних справ та особових рахунків, про
що складається відповідний акт. Одночасно з описом передається
уточнена у процесі інвентаризації електронна база даних про
одержувачів пенсій, нормативно-довідкова база даних, програмний
комплекс "Автоматизоване робоче місце інспектора з призначення та
виплати пенсій" з технічними засобами, систематизована база
законодавчих та інших нормативно-правових актів, інша
документація, необхідна для забезпечення виконання функцій щодо
призначення та виплати пенсій, а також виплатні документи за
останні три роки;
надають на вимогу органів Пенсійного фонду в 5-денний термін
архівні пенсійні справи, які залишилися в органів праці та
соціального захисту населення, інші матеріали;
передають органам Пенсійного фонду необхідні бланки
документів суворої звітності, про що складається відповідний акт;
2) органи Пенсійного фонду:
приймають на роботу працівників органів праці та соціального
захисту населення і центрів нарахування та виплати пенсій, що
переводяться в установленому законодавством порядку до органів
Пенсійного фонду;
приймають від органів праці та соціального захисту населення
пенсійні справи, особові рахунки та технічні засоби, зазначені в
абзаці третьому підпункту 1 цього пункту;
керуються нормативно-правовими актами з питань пенсійного
забезпечення, зокрема порядком подання та оформлення документів
для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), затвердженим наказом Міністра
соціального забезпечення від 4 березня 1992 р. N 15; у разі
потреби вдосконалюють порядок документообігу, пов'язаного із
забезпеченням фінансування та виплати пенсій;
проводять призначення пенсій з використанням даних
персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового
державного пенсійного страхування;
дотримуються раніше встановленого в органах праці та
соціального захисту населення режиму роботи, в тому числі щодо
прийомних днів для громадян;
відшкодовують інформаційно-обчислювальному центру Мінпраці
видатки, пов'язані з виготовленням виплатних документів та
супроводженням програмних засобів АСОПД/КОМТЕХ;
на вимогу органів праці та соціального захисту населення
надають необхідні матеріали для здійснення контролю за
правильністю призначення та виплати пенсій;
3) органи Пенсійного фонду і органи праці та соціального
захисту населення здійснюють обмін електронними базами даних про
одержувачів пенсій та допомоги;
4) Кримське республіканське, Дніпропетровське, Донецьке,
Закарпатське, Київське, Львівське, Миколаївське, Полтавське,
Харківське, Хмельницьке обласні, Київське міське управління
Пенсійного фонду подають державну статистичну звітність за формою
N 94-РВК, затвердженою наказом Мінстату від 10 грудня 1998 р.
N 411 ( z0807-98 ), в установлені терміни Пенсійному фонду для її
узагальнення та подання Мінпраці.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: