open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 588 від 14.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

19 грудня 2000 р.

за N 925/5146

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 94 ( z0151-08 ) від 18.02.2008 }

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 14
червня 2000 року N 964 ( 964-2000-п ) "Про затвердження Положення
про загальноосвітній навчальний заклад" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
(додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про
державну атестацію (екстернат) для одержання документів про
загальну середню освіту, затверджене наказом Міністерства освіти
України від 27.03.97 N 87 ( z0151-97 ) і зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 21.04.97 за N 151/1955, та Інструкцію
про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх
навчально-виховних закладів України, затверджену наказом
Міністерства освіти України від 29.01.96 N 24 ( z0087-96 ) та
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.02.96 за
N 87/1112.
3. Ввести в дію Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з
2000/2001 навчального року.
4. Науково-методичному центру середньої освіти Міністерства
освіти і науки України (Ляшенко О.І.) протягом 2001 - 2003 років
розробити положення про центри незалежного тестування, їх
методичне забезпечення, функціонування та експериментальну
апробацію.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень
Затверджено

Наказ Міністерства освіти і

науки України

14.12.2000 N 588
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 грудня 2000 р.

за N 925/5146

Положення

про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у

системі загальної середньої освіти
Загальні положення
Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі -
атестація) - це форма контролю за відповідністю освітнього рівня
випускників загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III
ступенів навчальним програмам. Атестація проводиться відповідно до
статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717
( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів
на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання". Зміст, форми й терміни атестації щорічно визначаються
Міністерством освіти і науки України. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація, та порядок
звільнення від неї визначаються цим Положенням. Учням, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад
певного ступеня, видається про це відповідний документ: - по закінченні початкової школи - табель успішності; - по закінченні основної школи - свідоцтво про базову
загальну середню освіту (за бажанням учнів); - по закінченні навчального закладу системи загальної
середньої освіти - атестат про повну загальну середню освіту. Особам, які закінчили основну школу з навчальними
досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів), видається
свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка. Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260
( 1260-97-п ) видається документ про повну загальну середню освіту
особливого зразка.
1. Проведення атестації
1.1. Атестація проводиться в навчальних закладах системи
загальної середньої освіти з навчальних предметів інваріантної
частини Типових навчальних планів, затверджених Міністерством
освіти і науки України. 1.2. Атестація випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти може за їх бажанням проводитися на базі
вищих навчальних закладів (для випускників, які вступатимуть до
вузів) за умови, що випускник має досягнення у навчанні на
достатньому та високому рівні, та за згодою педагогічної ради
загальноосвітнього навчального закладу. 1.3. Завдання та збірники завдань для атестації розробляються
й затверджуються Міністерством освіти і науки України. 1.4. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою
відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у
системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством
освіти і науки України. 1.5. Річні оцінки з предметів, з яких учень не проходить
атестацію, є підсумковими. 1.6. Підсумкові оцінки з предметів, з яких учень проходить
атестацію, виставляються на підставі атестаційних та річних оцінок
з урахуванням оцінок за семестри. 1.7. Учні мають право на повторну атестацію з метою
підвищення оцінки. Повторна атестація може проводитися у будь-який час, але не
раніше ніж через 10 днів після закінчення атестації і не пізніше
початку нового навчального року. Конкретні строки повторної атестації встановлюють
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. Матеріали й завдання для повторної атестації розробляє
Міністерство освіти і науки України. 1.8. Учні (екстерни), які хворіли під час проведення
атестації і видужали до її закінчення, зобов'язані подати медичну
довідку, на підставі якої їм надається право продовжити атестацію
у поточному навчальному році. 1.9. Атестація включається у структуру навчального року.
2. Державні атестаційні комісії
2.1. Для проведення атестації, не пізніше ніж за два тижні до
її початку, в навчальних закладах місцевим органом управління
освітою створюються державні атестаційні комісії (далі - комісії)
у складі: - голови (керівник навчального закладу або його заступник з
навчально-виховної роботи, у виняткових випадках - учитель) та
членів комісії: учитель, який викладає предмет у даному класі,
асистент - учитель цього ж циклу предметів - у загальноосвітніх
навчальних закладах II ступеня (відповідного класу гімназії,
ліцею, коледжу); - голови (керівник навчального закладу або його заступник з
навчально-виховної роботи, або представник відповідного органу
управління освітою) та членів комісії: учителя, який викладає
предмет у даному класі, та не менше двох інших членів комісії - у
загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня. 2.2. При проведенні атестації у вищому навчальному закладі,
як це передбачено в пункті 2.1, ректор вищого навчального закладу,
на базі якого проходить атестація, призначає голову комісії та
затверджує її склад. 2.3. На голів комісій покладається відповідальність за
об'єктивність проведення атестації та дотримання порядку її
проведення. 2.4. Головою комісії не може бути керівник навчального
закладу (його заступник), який викладає у даному класі предмет, з
якого проводиться атестація. 2.5. За наявності паралельних класів (груп) у навчальному
закладі може бути створено декілька комісій з предмета. 2.6. У випускних класах навчальних закладів системи загальної
середньої освіти комісії можуть створюватися спільно з вищими
навчальними закладами. 2.7. За рішенням місцевого органу управління освітою до
складу комісії понад визначену в п. 2.1 норму можуть входити
учителі інших навчальних закладів системи загальної середньої
освіти, науковці, представники професорсько-викладацького складу
вищих навчальних закладів. 2.8. Під час проведення атестації можуть бути присутніми лише
особи, уповноважені органами управління освітою. 2.9. Втручання у проведення атестації та визначення її
результатів з боку осіб, які не є членами комісії, не
допускається. Зауваження та пропозиції щодо процедури проведення
атестації можуть подаватися у письмовій формі до районної
апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після
проведення атестації. 2.10. Результати атестації заносяться до протоколу
встановленого зразка. 2.11. Звіти комісій про результати атестації та матеріали
атестації зберігаються відповідно до вимог Інструкції з ведення
ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III
ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України
від 23.06.2000 N 240 ( v0240290-00 ).
3. Атестація у початковій школі
3.1. У початковій школі атестації підлягають результати
навчальної діяльності учнів третіх (четвертих) класів з державної
мови (українська мова і читання) та математики. У навчальних
закладах з мовами навчання національних меншин можуть підлягати
атестації результати навчальної діяльності з мови навчання. 3.2. Атестація результатів навчальної діяльності учнів з
державної мови, якщо вони вивчали її лише у двох останніх класах
початкової школи, здійснюється за бажанням учнів, їх батьків
(осіб, які їх замінюють). 3.3. Оцінка за атестацію з цих предметів виставляється за
результатами річного оцінювання, яке здійснюється на підставі
оцінок за підсумкові письмові роботи з урахуванням семестрового
оцінювання навчальних досягнень учнів. 3.4. У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня
проведення підсумкових письмових робіт відбувається за участю
осіб, уповноважених відповідними органами управління освітою, та
фахівців. 3.5. Педагогічна рада навчального закладу на підставі
результатів навчальної діяльності учня ухвалює рішення про
переведення його до основної школи або дає рекомендації щодо
доцільності підвищення учнем рівня його результатів з окремих
предметів та за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, вирішує
питання про залишення учня на повторний курс навчання.
4. Атестація в основній школі
4.1. Атестація в основній школі проводиться з державної мови
(письмово), математики (письмово), географії, біології, а також
іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором
навчального закладу (у навчальних закладах з мовами навчання
національних меншин атестація може проводитись з мови навчання) у
формі, визначеній Міністерством освіти і науки України: усне
опитування, комплексне завдання, письмова робота, поєднання усних
та письмових робіт за збірниками завдань, затвердженими
Міністерством освіти і науки України. 4.2. Випускники основної школи, які в поточному навчальному
році не вивчали державну мову, замість атестації з цього предмета
можуть проходити атестацію з мови навчання.
5. Атестація у старшій школі
5.1. Атестація у старшій школі проводиться з державної мови
(письмово), історії України та трьох предметів (у тому числі в
навчальних закладах з мовами навчання національних меншин - з мови
навчання) за вибором учнів. 5.2. Випускники, які в поточному навчальному році не вивчали
державну мову, замість атестації з цього предмета можуть проходити
атестацію з мови навчання. 5.3. У загальноосвітніх навчальних закладах з мовами навчання
національних меншин, спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях,
колегіумах, класах з поглибленим вивченням окремих предметів
перелік предметів за вибором може бути доповнений навчальними
предметами варіативної частини навчальних планів. 5.4. Атестація з кожного з предметів проводиться у формі,
визначеній Міністерством освіти і науки України (усне опитування,
комплексне завдання, письмова робота, поєднання усних та письмових
робіт за збірниками завдань, затвердженими Міністерством освіти і
науки України). 5.5. У навчальних закладах системи загальної середньої
освіти, що працюють з вищими навчальними закладами у складі
навчальних або навчально-науково-виробничих об'єднань або за
угодами з ними, дозволяється поєднувати атестацію зі вступними
іспитами до вищого навчального закладу. У такому разі за погодженням з Міністерством освіти і науки
України завдання для атестації з профільних предметів можуть бути
доповнені (з обов'язкових для атестації предметів) або замінені (з
предметів, які учень сам обирає на атестацію) завданнями вищого
навчального закладу та завчасно доведені до відома випускників. 5.6. Атестація випускника відбувається лише в конкретному
вищому навчальному закладі, до якого він вступає, і лише з
профільних для цього вузу предметів. За терміном така атестація повинна відбуватися раніше
атестації у навчальних закладах системи загальної середньої
освіти. 5.7. Результати атестації у вищому навчальному закладі є
одночасно результатами атестації за підсумками навчання випускника
в навчальному закладі системи загальної середньої освіти. Результати повідомляються у письмовій формі директору
навчального закладу, де навчається випускник. Вони виставляються в
атестат про повну загальну середню освіту й зараховуються як
результати вступних іспитів до вищого навчального закладу. 5.8. Випускник навчального закладу системи загальної
середньої освіти подає заяву (анкету) на ім'я керівника
навчального закладу, де він навчається, із зазначенням повної
назви вищого навчального закладу, де він має намір проходити
атестацію. Заяву (анкету) такого ж змісту, а також витяг із рішення
педагогічної ради навчального закладу про згоду на проходження
атестації випускником у вищому навчальному закладі випускник
повинен подати до вищого навчального закладу. 5.9. Випускникові видається атестаційний лист за підписом
голови комісії, завірений печаткою вищого навчального закладу, де
випускник проходив атестацію. 5.10. Педагогічна рада навчального закладу, де навчається
випускник, на підставі отриманого повідомлення про результати
атестації у вищому навчальному закладі приймає рішення про
здобуття випускником повної загальної середньої освіти.
6. Атестація екстернів
6.1. Екстернат у системі загальної середньої освіти є
різновидом індивідуальної форми навчання, що забезпечує
гарантоване Конституцією України ( 254к/96-ВР ) право громадян на
здобуття повної загальної середньої освіти й організовується
відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), Положення про
загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ), цього
Положення. 6.2. Екстерн - особа, яка самостійно опановує навчальні
програми і якій надається можливість проходження підсумкової та
державної підсумкової атестації в навчальних закладах системи
загальної середньої освіти. 6.3. Отримання базової загальної середньої освіти або повної
загальної середньої освіти у формі екстернату не обмежується
віком. 6.4. Відмова з боку керівників навчального закладу, а також
місцевих органів управління освітою в атестації екстернів з метою
отримання базової загальної середньої освіти або повної загальної
середньої освіти не допускається. 6.5. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про
відповідний рівень освіти за кордоном, з метою отримання документа
державного зразка про базову або повну загальну середню освіту
зобов'язані пройти атестацію екстерном. За наявності міждержавної угоди про взаємне визнання та
еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не
здійснюється, крім випадків, коли на атестації наполягає екстерн. 6.6. Можливість пройти атестацію й отримати відповідний
документ про освіту мають екстерни, які: - з будь-яких причин не мають змоги відвідувати навчальні
заняття в загальноосвітньому навчальному закладі; - навчаються за індивідуальною формою; - отримали документ про відповідний рівень загальної
середньої освіти за кордоном; - прискорено опанували програмовий матеріал відповідного
класу, ступеня навчання; - не завершили навчання в навчальному закладі системи
загальної середньої освіти; - є іноземцями та особами без громадянства, що перебувають в
Україні на законних підставах. 6.7. Зарахування повнолітніх громадян до навчального закладу
на екстернат здійснюється за їх особистою заявою, а неповнолітніх
громадян - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють,
погоджується з місцевим органом управління освітою і
затверджується наказом керівника навчального закладу. 6.8. Приймання заяв від екстернів на проходження атестації
починається з жовтня місяця поточного навчального року й
закінчується, як правило, не пізніше ніж за три місяці до початку
атестації. 6.9. Атестація проводиться в навчальному закладі системи
загальної середньої освіти за місцем проживання екстернів або в
навчальному закладі, визначеному відповідним органом управління
освітою. 6.10. До атестації за курс повної загальної середньої освіти
допускаються екстерни, які мають свідоцтво про базову загальну
середню освіту. 6.11. Адміністрація навчального закладу, у якому здійснюється
атестація, зобов'язана ознайомити екстерна, батьків або осіб, які
їх замінюють, з цим Положенням, порядком проведення атестації. 6.12. Перед атестацією проводиться підсумкова атестація з
предметів інваріантної частини навчального плану. Проходження підсумкової атестації є передумовою для
проходження екстерном атестації. 6.13. Рішення про допуск екстерна до атестації приймається
педагогічною радою навчального закладу, затверджується наказом
директора. 6.14. Підсумкову атестацію та атестацію екстерн проходить в
одному навчальному закладі. Підставою для завершення атестації в іншому навчальному
закладі є довідка з попереднього місця її проходження, що
підписується керівником навчального закладу, головою комісії і
завіряється печаткою навчального закладу. 6.15. У разі незгоди екстерна, батьків або осіб, які їх
замінюють, з результатами підсумкової атестації чи атестації їм
надається право оскаржити їх на загальних підставах. 6.16. Результати атестації екстерна фіксуються в окремому
протоколі, у правому верхньому кутку якого зазначено: "Екстернат". 6.17. За результатами атестації на підставі рішення
педагогічної ради, яке оформлюється наказом керівника навчального
закладу, екстернам видаються свідоцтво про базову загальну середню
освіту та атестат про повну загальну середню освіту. 6.18. Видача свідоцтва про базову загальну середню освіту,
атестата про повну загальну середню освіту реєструється у книзі
обліку цих документів. Запис про видачу свідоцтва про базову
загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню
освіту заноситься у книгу в графі "Рік вступу до даного закладу" -
"екстерн". 6.19. Екстерни, які пройшли атестацію на атестат про повну
загальну середню освіту, золотою медаллю "За високі досягнення у
навчанні" та срібною медаллю "За досягнення у навчанні" не
нагороджуються.
7. Атестація за результатами річного оцінювання
7.1. Атестація учнів загальноосвітніх санаторних
шкіл-інтернатів для хворих дітей у період їх перебування у цих
закладах, спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з
наслідками поліомієліту і церебральним паралічем, складними
порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, глухих і зі
слабим слухом, сліпих і слабозорих, а також учнів вечірніх
(змінних) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для
сліпих і слабозорих, глухих і зі слабим слухом здійснюється на
основі річного оцінювання у випускному класі. 7.2. Учні, які за станом здоров'я звільняються від атестації,
мають право атестуватися за результатами річного оцінювання у
випускному класі. Для проходження атестації в цьому випадку необхідно подати до
комісії такі документи: 1) заява батьків учня або осіб, які їх замінюють; 2) довідка лікарсько-контрольної комісії, завірена печаткою
лікувальної установи. 7.3. За рішеннями Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки, охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій учні, які проживають (проживали) у зонах безумовного
чи гарантованого добровільного відселення у зв'язку з аварією на
Чорнобильській АЕС та зонах стихійного лиха, можуть бути
атестовані за результатами річного оцінювання у випускному класі. Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної
ради видається наказ керівника навчального закладу. 7.4. Учні випускних класів, які беруть участь у міжнародних
олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають
статус міжнародних і проходять у період атестації, атестуються за
результатами річного оцінювання. 7.5. Учасники міжнародних олімпіад, спортивних змагань,
конкурсів, призери III та учасники IV етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад, III етапу конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук звільняються від
атестації з предметів, з яких вони стали призерами. До атестата
про повну загальну середню освіту виставляється з цих предметів
підсумкова оцінка 12 балів. 7.6. Учасники весняних відбірково-тренувальних зборів з
підготовки до олімпіад, змагань, конкурсів, які мають статус
міжнародних, звільняються від атестації; підсумкові оцінки їм
виставляються за результатами річного оцінювання.
8. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій
8.1. Для забезпечення об'єктивного проведення атестації
відповідними органами управління освітою створюються апеляційні
комісії з кожного предмета. 8.2. Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються
відповідними органами управління освітою органів місцевого
самоврядування або виконавчої влади. 8.3. Результати атестації можуть бути оскаржені до
апеляційної комісії учнями, їх батьками або особами, які їх
замінюють, протягом 10 днів після її проведення.
9. Контроль за дотриманням вимог проведення атестації
9.1. Контроль за дотриманням вимог організації та проведення
атестації покладається на відповідні органи управління освітою. 9.2. Наслідки проведення атестації щорічно до 15 липня
узагальнюються та аналізуються відповідними органами управління
освітою. 9.3. Узагальнена інформація Міністерству освіти і науки
України подається відповідними органами управління освітою до 1
серпня.
Начальник головного
управління змісту освіти П.Б.Полянський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: