open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 грудня 2000 р. N 1869

Київ
Про затвердження Порядку видачі спеціальних

дозволів на провадження окремих видів діяльності

на території зони відчуження і зони безумовного

(обов'язкового) відселення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }

З метою дотримання режиму радіаційної безпеки відповідно до
статті 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 791а-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок видачі спеціальних дозволів на провадження
окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. N 1869
ПОРЯДОК

видачі спеціальних дозволів на провадження окремих

видів діяльності на території зони відчуження і зони

безумовного (обов'язкового) відселення
{ У тексті Порядку слова "Державний департамент -

Адміністрація зони відчуження і зони безумовного

(обов'язкового) відселення (далі - Адміністрація

зони відчуження)" та "Адміністрація зони

відчуження" у всіх відмінках і формах числа

замінено словом "ДАЗВ" згідно з Постановою КМ

N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм видачі, переоформлення,
зупинення, анулювання та поновлення дії спеціальних дозволів на
провадження окремих видів діяльності (далі - спеціальні дозволи)
на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового)
відселення, віднесеної до сфери управління ДАЗВ.
2. Спеціальні дозволи юридичним та фізичним особам (далі -
суб'єкти діяльності) видає ДАЗВ.
3. Для отримання спеціального дозволу на провадження окремого
виду діяльності суб'єкт діяльності подає до ДАЗВ заяву за формою
згідно з додатком 1.
4. У заяві зазначаються:
відомості про заявника: для громадянина - прізвище, ім'я, по
батькові та паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),
місце проживання; для юридичних осіб - найменування,
місцезнаходження;
вид діяльності, на який заявник має намір отримати
спеціальний дозвіл;
термін дії спеціального дозволу.
5. Суб'єкти підприємницької діяльності до заяви додають такі
документи:
громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності - копію
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності;
юридичні особи - копії свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.
6. ДАЗВ приймає рішення про видачу спеціального дозволу або
про відмову в його видачі протягом не більш як 30 днів з дня
отримання заяви та відповідних документів. У разі потреби
проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах,
та спроможності виконання заявником умов і правил провадження
певного виду діяльності на території зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення.
7. Спеціальний дозвіл видається за формою згідно з
додатком 2. Бланки спеціального дозволу виготовляються друкарським
способом.
8. У спеціальному дозволі зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або
найменування і місцезнаходження суб'єктів діяльності;
вид діяльності, на яку видається спеціальний дозвіл;
місце провадження діяльності;
особливі умови та правила провадження виду діяльності;
номер реєстрації спеціального дозволу;
дата видачі і термін дії спеціального дозволу.
Спеціальний дозвіл підписується Головою ДАЗВ і скріплюється
печаткою. { Абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }
Передача спеціального дозволу іншим юридичним і фізичним
особам забороняється.
Термін дії спеціального дозволу встановлюється ДАЗВ.
Дія дозволу поширюється на всю територію, віднесену до сфери
управління ДАЗВ, якщо інше не обумовлено в дозволі.
У разі потреби ДАЗВ затверджує інструкції щодо умов і вимог
провадження окремих видів діяльності та контролю за їх
дотриманням.
Спеціальний дозвіл видається не пізніше трьох днів з дня
прийняття рішення про його видачу.
Видача дозволів проводиться безкоштовно.
У видачі спеціального дозволу може бути відмовлено у разі
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником, а також у разі неможливості провадження заявником
певного виду діяльності відповідно до умов зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення. У рішенні про відмову у
видачі спеціального дозволу, який видається заявнику у письмовій
формі у термін не пізніш як 30 днів з дня отримання заяви,
зазначаються підстави відмови.
9. Продовження дії спеціального дозволу провадиться у
порядку, встановленому для його отримання.
10. У разі втрати спеціального дозволу суб'єкт діяльності
зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це ДАЗВ та подати
заяву про видачу дубліката спеціального дозволу.
Дублікат спеціального дозволу видається суб'єкту діяльності у
20-денний термін після подання відповідної заяви.
У цьому разі на бланку спеціального дозволу у правому кутку
ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.
У видачі дубліката спеціального дозволу може бути відмовлено
у разі порушення терміну подання заяви про його видачу, виявлення
розбіжностей між відомостями, викладеними у заяві і зазначеними у
книзі обліку виданих спеціальних дозволів.
У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається
заявнику в письмовій формі у 20-денний термін після подання
відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.
11. Спеціальний дозвіл підлягає переоформленню у разі зміни:
місцезнаходження, а також найменування юридичної особи;
відомостей, зазначених у спеціальному дозволі, виданому
громадянину.
Для переоформлення спеціального дозволу суб'єкт діяльності
зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання змін подати заяву
на переоформлення спеціального дозволу із зазначенням цих змін та
копії документів, що підтверджують такі зміни.
Переоформлення спеціального дозволу проводиться протягом
20 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у
порядку, встановленому для його видачі. До здійснення цього
переоформлення діє раніше виданий спеціальний дозвіл.
У разі прострочення суб'єктом діяльності терміну подання
заяви про переоформлення спеціального дозволу він підлягає
оформленню в порядку, встановленому для його видачі.
12. ДАЗВ має право зупинити дію спеціального дозволу у разі:
порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу;
невиконання умов спеціального дозволу суб'єктом діяльності у
визначений ДАЗВ термін.
У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до
зупинення дії спеціального дозволу, ДАЗВ приймає рішення про
поновлення його дії.
ДАЗВ має право анулювати спеціальний дозвіл у разі:
виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу
спеціального дозволу чи в документах, що додаються до неї;
передачі суб'єктом діяльності спеціального дозволу іншій
особі;
повторного або грубого порушення суб'єктом діяльності умов
спеціального дозволу.
Спеціальний дозвіл вважається анульованим з дати прийняття
рішення про його анулювання або з дати скасування державної
реєстрації суб'єкта діяльності.
Мотивоване рішення про зупинення дії або його анулювання
доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта діяльності у
5-денний термін.
13. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу, його
дубліката, а також переоформлення, зупинення дії спеціального
дозволу або його анулювання може бути оскаржено суб'єктом
діяльності відповідно до законодавства.
14. ДАЗВ веде книгу обліку спеціальних дозволів за формою
згідно з додатком 3.
Діловодство з питань видачі спеціальних дозволів здійснюється
ДАЗВ окремо щодо кожного суб'єкта діяльності. Кожна справа має
подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний
номер спеціального дозволу. У справі вміщуються всі документи,
подані для видачі спеціального дозволу (дубліката) та його
переоформлення, а також відомості про суб'єкта діяльності.
Після закінчення терміну дії спеціального дозволу чи у разі
його анулювання матеріали зберігаються в ДАЗВ.
15. Контроль за дотриманням суб'єктом діяльності умов
спеціального дозволу здійснюється ДАЗВ.

{ Абзац другий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ
N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }

Зразок Додаток 1

до Порядку
ЗАЯВА

на отримання спеціального дозволу на провадження

окремих видів діяльності на території зони відчуження

і зони обов'язкового (безумовного) відселення
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, _________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи; _________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові громадянина, серія і _________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) росить видати спеціальний дозвіл на провадження такого виду
діяльності: _________________________________________________________________
Термін дії спеціального дозволу, що пропонується
заявником ________________________________________________________
З порядком отримання спеціального дозволу, умовами і правилами
проведення робіт ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Перелік документів, що додаються:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
Підпис заявника _______________ "___" _____________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 200_ р. N _________
____________________
(посада особи, яка ___________________ ____________ ______________________
прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП

Зразок Додаток 2

до Порядку
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З УПРАВЛІННЯ

ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N ___
Виданий __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи; _________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові громадянина, _________________________________________________________________

місце проживання) а право провадження діяльності __________________________________

(вид) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце провадження діяльності _____________________________________
Особливі умови та правила провадження виду діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата видачі "___" ______________ 200_ р.
Термін дії спеціального дозволу ____________________
______________ _____________ ________________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669
( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }

Зразок Додаток 3

до Порядку
КНИГА

обліку спеціальних дозволів, виданих на здійснення

окремих видів діяльності на території зони відчуження

та зони безумовного (обов'язкового) відселення
--------------------------------------------------------------------------------------------- N |Реєстра- |Види діяль-|Прізвище,|Юридична|Органі-|Термін | /п|ційний |ності, на |ім'я, по |адреса |зацій- |дії | |номер спе-|які видає- |батькові |суб'єкта|но- |спеціа-| Відмітка про продовження |ціального |ться спе- |громадя- |діяльно-|правова|льного | дії спеціального дозволу |дозволу та|ціальний |нина або |сті, |форма |дозволу| |дата його |дозвіл |наймену- |телефон | | | |видачі | |вання | | | | | | |юридичної| | | | | | |особи | | | | --+----------+-----------+---------+--------+-------+-------+------------------------------- | | | | | | |припинення|понов-|пере- |видача | | | | | | |та анулю- |лення |оформ-|дублі- | | | | | | |вання |дії |лення |ката --------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: