open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 495 від 22.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 81/5272

Про затвердження Положення про філії

(територіальні управління) Національного

банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 495 ( z1022-01 ) від 04.12.2001

N 91 ( z0282-02 ) від 07.03.2002

N 297 ( z0712-02 ) від 09.08.2002

N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003

N 332 ( z0996-04 ) від 20.07.2004

N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005

N 171 ( z0594-06 ) від 05.05.2006

N 45 ( z0214-08 ) від 27.02.2008 }

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про філії (територіальні управління)
Національного банку України (далі - Положення) (додається). 2. Філіям (територіальним управлінням) Національного банку
України забезпечити виконання функцій та обов'язків, що
передбачені цим Положенням. 3. Департаменту внутрішнього аудиту (М.Р.Романик) здійснювати
контроль за виконанням філіями (територіальними управліннями)
Національного банку України функцій та обов'язків, передбачених
цим Положенням. 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Я.Ф.Солтиса. 5. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
регіональне управління Національного банку України, затверджене
постановою Правління Національного банку України від 11.05.99
N 225 ( v0656500-99 ). 6. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах

Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

22.12.2000 N 495
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 81/5272

Положення

про філії (територіальні управління)

Національного банку України
( У тексті Положення слово "комерційні" у всіх відмінках

виключено згідно з Постановою Національного банку

N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 )
1. Загальні положення
1.1. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) до системи Національного банку України
входять філії (територіальні управління) Національного банку
України, які діють у межах повноважень, визначених Законом України
"Про Національний банк України", та вирішують питання, що належать
до їх компетенції, на засадах єдності та централізації в
здійсненні грошово-кредитної та валютної політики, банківського
нагляду, бухгалтерського обліку і розрахункових операцій, при
складанні фінансової та статистичної звітності тощо. До філій (територіальних управлінь) (далі - територіальні
управління) Національного банку України належать: Головне управління Національного банку України в Автономній
Республіці Крим; Головне управління Національного банку України по м. Києву і
Київській області; ( Абзац четвертий пункту 1.1 в редакції
Постанови НБУ N 332 ( z0996-04 ) від 20.07.2004 ) управління Національного банку України у Вінницькій області; управління Національного банку України у Волинській області; управління Національного банку України в Дніпропетровській
області; управління Національного банку України в Донецькій області; управління Національного банку України в Житомирській
області; управління Національного банку України в Закарпатській
області; управління Національного банку України в Запорізькій області; управління Національного банку України в Івано-Франківській
області; управління Національного банку України в Кіровоградській
області; управління Національного банку України в Луганській області; управління Національного банку України у Львівській області; управління Національного банку України в Миколаївській
області; управління Національного банку України в Одеській області; управління Національного банку України в Полтавській області; управління Національного банку України в Рівненській області; управління Національного банку України в Сумській області; управління Національного банку України в Тернопільській
області; управління Національного банку України в Харківській області; управління Національного банку України в Херсонській області; управління Національного банку України у Хмельницькій
області; управління Національного банку України в Черкаській області; управління Національного банку України в Чернівецькій
області; управління Національного банку України в Чернігівській
області. Зазначені територіальні управління є структурними
підрозділами Національного банку України (далі - Національний
банк) без статусу юридичної особи. 1.2. Територіальні управління Національного банку у своїй
діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законодавством України, нормативно-правовими актами Національного
банку та цим Положенням. 1.3. Створення, реорганізація та ліквідація територіальних
управлінь здійснюються за рішенням Правління Національного банку. 1.4. Територіальне управління очолює начальник, який
призначається на посаду і звільняється з неї наказом Голови
Національного банку. 1.5. Баланс територіальних управлінь є складовою
консолідованого балансу Національного банку. 1.6. Доходи і витрати територіальних управлінь є складовими
кошторису доходів і витрат Національного банку. 1.7. Територіальні управління самостійно витрачають кошти за
напрямами та в межах, що передбачені кошторисом, забезпечуючи їх
ефективне цільове використання відповідно до нормативно-правових
актів Національного банку та чинного законодавства з належним
документальним оформленням. 1.8. Територіальні управління забезпечують виконання вимог
чинного законодавства, що спрямовані на боротьбу зі злочинністю в
банківській сфері, а також взаємодію з правоохоронними та
контролюючими органами. 1.9. Національний банк забезпечує територіальні управління
рухомим та нерухомим майном. Вартість майна відображається в
балансі територіальних управлінь. 1.10. Територіальні управління мають печатку зі своїм
найменуванням і зображенням малого Державного Герба України, інші
печатки, штампи, що потрібні для їх діяльності, згідно з чинним
законодавством. 1.11. Не допускається втручання органів державної влади або
їх службових осіб у виконання функцій і повноважень територіальних
управлінь.
2. Основні завдання територіальних управлінь
2.1. Основними завданнями територіальних управлінь є: 2.1.1. Проведення грошово-кредитної політики, що спрямована
на підтримування внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової
одиниці України, зміцнення банківської системи та ефективне
управління грошово-кредитним ринком. 2.1.2. Забезпечення надійної схоронності цінностей та
дотримання належних умов їх зберігання. 2.1.3. Здійснення контролю за розвитком валютного ринку та
роботою банків на ринку цінних паперів. 2.1.4. Аналіз грошово-кредитних відносин на відповідній
території та їх прогнозування. 2.1.5. Здійснення валютного контролю за дотриманням
уповноваженими банками вимог чинного валютного законодавства. 2.1.6. Організація розрахунків у порядку, установленому
Національним банком. 2.1.7. Забезпечення контролю за дотриманням банками чинного
законодавства України, економічних нормативів і
нормативно-правових актів Національного банку. 2.1.8. Проведення емісійно-касової роботи, спрямованої на
безперебійне і своєчасне забезпечення банків готівкою та
здійснення касового обслуговування органів Державного казначейства
України. 2.1.9. Забезпечення належного рівня надійності внутрішнього
банківського контролю, що відповідає характеру і масштабам
бухгалтерських операцій. 2.1.10. Підготовка та подання Національному банку фінансової
та статистичної звітності за результатами своєї діяльності. 2.1.11. Здійснення контролю за поданням банками фінансової та
статистичної звітності Національному банку та аналіз економічних
показників за результатами їх діяльності. 2.1.12. Розгляд запитів банків, суб'єктів підприємницької
діяльності, фізичних осіб і правоохоронних органів з питань
грошово-кредитної та валютної політики, грошового обігу,
банківського нагляду, валютного контролю та ліцензування,
бухгалтерського обліку, відкриття рахунків і організації
розрахунків та звітності, з інших питань банківської діяльності та
надання на них відповідей. Здійснення всіх видів перевірок
банків і банківських установ (крім перевірок і ревізій
фінансово-господарської діяльності). 2.1.13. Упровадження засобів автоматизації та сучасних
комп'ютерних технологій за усіма напрямами банківської діяльності. 2.1.14. Забезпечення, у межах функціональних обов'язків,
виконання вимог законодавства, спрямованого на боротьбу зі
злочинністю, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом (у тому числі статей 12 та 18 Закону
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) та взаємодії з правоохоронними органами.
( Підпункт 2.1.14 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від
12.11.2003 )
3. Основні функції і права територіальних управлінь
3.1. У сфері грошово-кредитного регулювання територіальні
управління: 3.1.1. Проводять відповідну роз'яснювальну роботу з питань
грошово-кредитної і валютної політики Національного банку. 3.1.2. Контролюють дотримання банками вимог Національного
банку щодо формування обов'язкових резервів, а саме: звіряють надану банком інформацію з даними балансу банку і
визначають правильність дотримання ним установленого нормативу
обов'язкового резервування; здійснюють згідно з визначеною ними періодичністю загальну
або вибіркову перевірку достовірності поданих банком даних для
розрахунку суми обов'язкових резервів; подають клопотання Генеральному департаменту банківського
нагляду Національного банку щодо обмеження, зупинення чи
припинення здійснення операцій банку із залучення коштів фізичних
та/або юридичних осіб у разі недотримання ним нормативу
обов'язкового резервування більше ніж три рази протягом півріччя; звертаються до Генерального департаменту банківського нагляду
Національного банку з обгрунтуванням потреби переведення банку в
режим щоденного контролю за дотриманням нормативу обов'язкового
резервування в разі трикратного порушення банком цього нормативу; здійснюють щоденний контроль за дотриманням банком нормативу
обов'язкового резервування в разі переведення банку в режим
щоденного контролю; виконують на підставі довідки банку контроль за
перерахуванням банками коштів обов'язкових резервів на окремий
рахунок, відкритий у територіальному управлінні Національного
банку; звертаються з відповідною пропозицією до Генерального
департаменту банківського нагляду про застосування заходів впливу
до банку, який не формує на окремому рахунку в Національному банку
обов'язкові резерви у визначеній нормативом сумі. Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 в редакції Постанови Національного
банку N 91 ( z0282-02 ) від 07.03.2002 ) 3.1.3. Розглядають звернення банків щодо підтримування їх
ліквідності та подають свої пропозиції Національному банку. 3.1.4. Оформляють кредитні угоди з банками за відповідними
механізмами рефінансування, вивчають реальність наданого
забезпечення кредитів та укладають відповідні договори. 3.1.5. Укладають від імені Національного банку з банками
загальні угоди про депозитні вклади на відповідний період та
здійснюють контроль за операціями банків з депозитними
сертифікатами Національного банку. 3.1.6. Здійснюють контроль за своєчасним виконанням кредитних
угод. 3.1.7. Перевіряють кредитний портфель банківських установ з
метою оцінки якості активів банку. 3.1.8. Аналізують портфель цінних паперів банків, що
розташовані на відповідній території. 3.1.9. Здійснюють контроль за достовірністю ведення банками
депозитарного обліку облігацій внутрішньої державної позики, що є
власністю клієнтів банків. 3.2. У сфері організації готівково-грошового обігу
територіальні управління: 3.2.1. Здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу на
відповідній території. На підставі прогнозів касових оборотів
визначають потрібний обсяг готівки для нормального та
безперебійного функціонування економіки. 3.2.2. Складають статистичну звітність (щоденну, місячну);
щомісяця здійснюють аналіз достовірності відображення у
статистичній звітності розміру емісії та залишків готівки в касах
порівняно з цими показниками в балансі. 3.2.3. Організовують роботу грошових сховищ та забезпечують
належні умови для зберігання цінностей. Контролюють умови та
порядок організації охорони установ банків, їх філій,
відокремлених безбалансових відділень, пунктів обміну іноземної
валюти тощо, в яких здійснюються операції з цінностями. 3.2.4. Установлюють та змінюють категорії охорони для
банківських установ. Здійснюють перевірки організації охорони
банківських установ разом з Державною службою охорони МВС України. 3.2.5. Перевіряють відповідність приміщень касового вузла
територіального управління вимогам з технічного укріплення та
організації схоронності цінностей і вживають заходів щодо усунення
виявлених недоліків. 3.2.6. Здійснюють випуск готівки в обіг та вилучення її з
обігу і щоденно інформують Національний банк про емісійні операції
за встановленою формою. 3.2.7. Здійснюють аналіз забезпечення відповідної території
готівкою, її вивезення за межі регіону і ввезення з банків інших
регіонів, визначають купюрну структуру готівки в обігу,
забезпечують достатні запаси банкнот і монет усіх номіналів у
власних сховищах. 3.2.8. Організовують касову роботу з обслуговування банків і
клієнтів щодо приймання та видачі готівки, обміну готівки тощо.
Здійснюють контроль за виконанням установами банків, які проводять
операції з готівкою, правил і порядку емісійно-касової роботи та
дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного
банку з питань готівкового обігу. Укладають з банками угоди про
касове обслуговування. 3.2.9. Організовують перерахування прийнятої від банків
готівки, що має необхідні ознаки платіжності (з перевіркою її
справжності та придатності), з подальшим її формуванням та
сортуванням відповідно до єдиного порядку формування готівки як
вручну, так і на автоматизованих системах оброблення банкнот,
здійснюють вилучення з обігу зношених банкнот. 3.2.10. Перевіряють виконання банками особливих вимог,
відповідно до яких їм видають ліцензії (дозволи) на касове
обслуговування клієнтів і перевезення грошово-валютних цінностей
та інкасацію грошових коштів, контролюють збереження цінностей
клієнтів банку, операції з банківськими металами на валютному
ринку України і міжнародних ринках. 3.2.11. Здійснюють контроль за якістю готівки на визначеній
території і організовують роботу банків щодо приймання,
перерахування, сортування та вилучення з обігу зношених і
пошкоджених банкнот і монет, обміну зношених банкнот на придатні,
обміну банкнот на розмінну монету та навпаки тощо. 3.2.12. Організовують та здійснюють інкасацію та перевезення
банкнот і монет та інших цінностей. 3.2.13. Забезпечують координацію та контроль за діяльністю
підрозділів інкасації та перевезення цінностей банків і Державної
служби охорони МВС України. 3.2.14. Здійснюють підкріплення операційних кас банків і їх
дирекцій та вивезення надлишків готівки цих банків до оборотних
кас Національного банку. 3.2.15. Організовують і здійснюють експертизу грошових
знаків, забезпечують складання звітів про виявлені фальшиві
банкноти, підтримують зв'язки з правоохоронними органами з цих
питань. 3.2.16. Контролюють дотримання банками на визначеній
території діючого порядку ведення операцій з готівкою. Аналізують
і узагальнюють дані про результати перевірок банків, дотримання
суб'єктами господарювання касової дисципліни, складають відповідні
звіти. 3.2.17. Організовують роботу з реалізації ювілейних і
пам'ятних монет і подають щомісяця звіт про стан реалізації
нумізматичної продукції у кількісному та вартісному виразах. 3.2.18. Разом з іншими зацікавленими органами беруть участь в
опрацюванні пропозицій щодо скорочення готівкового обігу, розвитку
безготівкових розрахунків у сфері обслуговування населення. 3.2.19. Здійснюють касове обслуговування бюджетних установ. 3.2.20. Здійснюють щоденний контроль за обліком готівки у
сховищах, банкнот і монет, які відправлені зі сховищ (у дорозі),
емітованих банкнот і монет. 3.2.21. Організовують впровадження сучасних технологічних
процесів оброблення готівки на автоматизованих системах сортування
банкнот. 3.2.22. Організовують технологічне супроводження та
проведення технічного обслуговування і ремонту автоматизованих
систем оброблення готівки. 3.2.23. Готують інформацію для місцевих державних
адміністрацій про стан готівкового обігу в області, а також
вносять пропозиції щодо нього. 3.2.24. За дорученням Державної скарбниці здійснюють
закупівлю в населення виробів та брухту з дорогоцінних металів і
каменів. 3.3. У сфері валютного регулювання та валютного контролю
територіальні управління: 3.3.1. Здійснюють операції з валютними цінностями в межах
повноважень, наданих Національним банком. 3.3.2. Здійснюють контроль за проведенням уповноваженими
банками операцій з валютними цінностями відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів Національного
банку. Здійснюють контроль за поверненням валютних цінностей з
ностро-рахунків банків, що ліквідовуються, на накопичувальний
рахунок ліквідатора. ( Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 488
( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.3.3. Здійснюють перевірки дотримання уповноваженими
банками, їх установами та пунктами обміну іноземної валюти вимог
чинного законодавства. 3.3.4. Застосовують у межах своєї компетенції фінансові
санкції та інші заходи впливу до уповноважених банків, які
отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з
валютними цінностями. 3.3.5. Розглядають акти перевірок органів Державної
податкової адміністрації України, інших контролюючих і
правоохоронних органів та застосовують у межах своєї компетенції
санкції до банківських установ, які є порушниками валютного
законодавства. 3.3.6. Реєструють декларації резидентів про валютні цінності
та майно, що знаходяться за межами України, видають їм довідки про
проведення декларування. 3.3.7. Реєструють і надають дозволи банкам на відкриття
пунктів обміну іноземної валюти та пунктів обміну, які працюють на
підставі агентських угод з банками. 3.3.8. Надають у межах повноважень, що отримані від
Національного банку, індивідуальні ліцензії і спеціальні дозволи
на здійснення одноразових валютних операцій та на відкриття
рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів у
національній валюті. 3.3.9. Реєструють договори, що передбачають виконання
резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими
від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, видаючи
реєстраційні свідоцтва. 3.3.10. Надають за запитами банків довідки про суми фактично
одержаних резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від
нерезидентів у разі відкриття резидентами рахунків в іноземних
банках. 3.3.11. Розглядають документи резидентів і надають висновки
Національному банку щодо отримання індивідуальних ліцензій на
відкриття та перереєстрацію рахунків за кордоном, на здійснення
інвестицій за межі України, на зворотне вивезення іноземних цінних
паперів за кордон тощо. { Підпункт 3.3.11 пункту 3.3 в редакції
Постанови Національного банку N 297 ( z0712-02 ) від 09.08.2002,
із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 171 ( z0594-06 ) від 05.05.2006, N 45 ( z0214-08 ) від
27.02.2008 } 3.3.12. Здійснюють контроль за дотриманням вимог
індивідуальних ліцензій та дозволів. 3.3.13. Надають довідки про офіційний обмінний курс гривні до
іноземних валют, банківських металів на офіційні запити судів,
правоохоронних органів, органів соціального забезпечення,
резидентів і нерезидентів. 3.3.14. Відповідно до чинного законодавства України
взаємодіють з іншими органами державної влади, які здійснюють
валютний контроль (Державна податкова адміністрація України,
Державна митна служба України, Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України), та обмінюються інформацією з
цими органами. ( Підпункт 3.3.14 пункту 3.3 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 488
( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.3.15. За дорученням Національного банку здійснюють
перевірки скарг та звернень юридичних та фізичних осіб-резидентів
щодо діяльності банків. 3.3.16. Уживають заходів, що передбачені законодавством
України, з метою повернення в Україну валютних цінностей, які
знаходяться за її межами. 3.3.17. Здійснюють контроль за дотриманням установленого
Національним банком ліміту відкритої валютної позиції для банків. 3.3.18. Здійснюють контроль за повнотою, достовірністю та
своєчасністю подання банками статистичної звітності щодо стану
валютного ринку та забезпечують надходження її до центрального
апарату Національного банку. Проводять первинний аналіз
статистичної звітності та її періодичну перевірку на місцях, а
також методичні консультації та роз'яснення щодо складання звітів.
В оперативному режимі інформують Департамент валютного регулювання
Національного банку про зміни і порушення у звітності окремих
банків. Щомісяця інформують Департамент валютного регулювання про
результати оперативних перевірок наявної статистичної звітності та
вжиті заходи щодо порушників. 3.3.19. Здійснюють аналіз основних показників стану валютного
ринку регіону в цілому та в розрізі окремих банків, у тому числі
структури валютного ринку, валютного курсу, руху валютних коштів
за напрямами та інших показників з урахуванням основних завдань
валютно-курсової політики і перспектив розвитку фінансового ринку,
основних показників соціального і економічного розвитку регіону та
країни в цілому. Результати аналізу та відповідні пропозиції
надаються керівництву територіальних управлінь та Департаменту
валютного регулювання Національного банку. 3.3.20. Складають статистичні звіти щодо реєстру договорів,
які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед
нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в
іноземній валюті. 3.3.21. Здійснюють контроль за повнотою, достовірністю та
своєчасністю подання установами банків на відповідній території
звітності щодо зовнішнього боргу. 3.3.22. Відповідають на листи банків та їх клієнтів з питань,
що стосуються валютного регулювання. 3.3.23. Здійснюють аналіз стану заборгованості за
експортно-імпортними операціями резидентів на відповідній
території. 3.3.24. Здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою
надання звітів про валютні операції банківськими установами на
відповідній території. 3.3.25. У межах своєї компетенції надають методичну та
практичну допомогу установам банків з питань чинного
законодавства. 3.3.26. Здійснюють роботу щодо взаємодії з органами Державної
податкової адміністрації України з оперативного опрацювання
наданих банками реєстрів документів, на підставі яких здійснюються
на міжбанківському валютному ринку України операції
купівлі-продажу іноземної валюти. 3.3.27. Проводять роз'яснювальну роботу серед населення
регіону щодо валютної політики Національного банку. 3.4. У сфері банківського нагляду територіальні управління: 3.4.1. Розглядають документи, що подані для реєстрації
новостворених банків та видачі їм банківських ліцензій, письмових
дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій як у
національній, так і в іноземній валютах, щодо їх відповідності
чинному законодавству України. Готують висновки Національному банку про можливість їх
державної реєстрації та видачі їм банківських ліцензій, письмових
дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Підпункт 3.4.1. пункту 3.4. в редакції Постанови Національного
банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.2. Розглядають документи, що подані для реєстрації змін,
які вносяться до статутів банків, банківських об'єднань
(банківської корпорації або материнського банку банківської
холдингової групи), та приймають відповідне рішення, яке належить
до їх компетенції згідно з рішенням Комісії Національного банку
України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі -
Комісія), або надають відповідні висновки Національному банку. Розглядають документи, що подані для розширення переліку
операцій, які здійснюються на підставі письмового дозволу на
здійснення операцій, та надають відповідні висновки Національному
банку. Підпункт 3.4.2. пункту 3.4. в редакції Постанови Національного
банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.3. Готують висновки щодо кандидатур на посади голів
правління (ради директорів), головних бухгалтерів (або виконуючих
їх обов'язки), їх заступників, членів правлінь (ради директорів) і
підтверджують ділову репутацію голів та членів спостережної ради
банків, якщо згідно з рішенням Комісії прийняття рішення належить
до їх компетенції, або надають відповідні висновки Національному
банку щодо професійної придатності голів правління (ради
директорів), головних бухгалтерів, їх заступників, членів правлінь
(ради директорів) і підтверджують ділову репутацію голів та членів
спостережної ради новостворених банків та банків, функції нагляду
за якими належать до компетенції Національного банку. Погоджують кандидатури на посади керівника підрозділу
внутрішнього аудиту банку, керівників відповідних структурних
підрозділів банків, керівника та головного бухгалтера філії або
подають висновки про погодження зазначених кандидатур, якщо
прийняття рішення належить до компетенції Національного банку. Засвідчують інформацію про керівників банку, керівників
підрозділів та окремих спеціалістів банку, яка надається згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку, проводять, у разі
потреби, з ними співбесіди щодо їх кваліфікаційної відповідності
встановленим вимогам, про що повідомляють Національний банк. Підпункт 3.4.3. пункту 3.4. в редакції Постанови Національного
банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.4. Здійснюють контроль за дотриманням банками вимог,
виконання яких дає їм право здійснювати операції згідно з наявною
банківською ліцензією, письмовим дозволом та ліцензією на
виконання окремих операцій. ( Підпункт 3.4.4. пункту 3.4. в
редакції Постанови Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від
12.11.2003 ) 3.4.5. Розглядають документи і приймають рішення про
реєстрацію філій, представництв, змін до їх положень, погоджують
дозволи на здійснення банківських операцій, що надані банками
своїм філіям. Перевіряють повноту поданого банком пакета документів щодо
створення дочірнього банку на території інших держав, надають
висновок про виконання вимог Національного банку. Перевіряють повноту поданого банком пакета документів щодо
створення філії, представництва банку на території інших держав,
готують висновок про виконання вимог Національного банку та
погоджують положення про філію, представництво. Розглядають документи, що подані банками - учасниками
банківського об'єднання для отримання згоди на участь цих банків у
створенні банківської корпорації, холдингової групи. Розглядають документи, що подані банківськими корпораціями
для видачі їм банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензії
на виконання окремих операцій. Дають письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної
участі в статутному капіталі банку. Розглядають документи та погоджують порядок продажу майна
банку, склад, умови та строки придбання майна банків, що
ліквідовуються. Підпункт 3.4.5. пункту 3.4. в редакції Постанови Національного
банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.6. Готують висновки про відповідність банку вимогам,
визначеним нормативно-правовими актами Національного банку, для
відкриття філії і відділення на території України та дочірнього
банку, філії і представництва на території інших держав.
( Підпункт 3.4.6. пункту 3.4. в редакції Постанови Національного
банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.7. Аналізують квартальну звітність про 20 найбільших
акціонерів (учасників) банку згідно з рішенням Комісії, якщо це
належить до їх компетенції. ( Підпункт 3.4.7. пункту 3.4. в
редакції Постанови Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від
12.11.2003 ) 3.4.8. Перевіряють відповідність приміщень банківських
установ діючим вимогам з технічного укріплення та організації
схоронності цінностей і вживають відповідних заходів щодо усунення
ними виявлених недоліків. 3.4.9. Подають пропозиції Національному банку щодо
обмеження, зупинення, припинення здійснення банком окремих
операцій, відкликання ліцензії на здійснення окремих операцій, у
тому числі з валютними цінностями, продовження обмеження чи
зупинення здійснення банком окремих операцій або відновлення
здійснення банком окремих операцій, якщо прийняття рішення
належить до компетенції Національного банку. ( Підпункт 3.4.9.
пункту 3.4. в редакції Постанови Національного банку N 488
( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.10. Здійснюють контроль за дотриманням банками
економічних нормативів, установлених Національним банком. 3.4.11. Здійснюють контроль за формуванням і використанням
банками резервів для відшкодування можливих втрат від кредитних
операцій, дебіторської заборгованості та від операцій з цінними
паперами. 3.4.12. Щомісяця здійснюють комплексний аналіз основних
показників діяльності кожного банку на визначеній території і
складають відповідну аналітичну записку з висвітленням тенденцій
економічних процесів, а також порушень і їх причин. 3.4.13. Складають прогнозні плани, проводять усі види
перевірок банків та філій (відділень) на відповідній території,
крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності,
звітують за результатами перевірок перед Національним банком.
Координують планування інспекційних перевірок банків, що мають
мережу філій в інших регіонах. Визначають оцінку банку за
методикою Національного банку та ступінь подальшого банківського
нагляду. Проводять усі види перевірок банків, що ліквідовуються,
на відповідній території. ( Підпункт 3.4.13. пункту 3.4. в
редакції Постанови Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від
12.11.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005 ) 3.4.14. За результатами виїзного інспектування банків
аналізують і надсилають Національному банку інформацію за фактами,
що можуть свідчити про їх злочинну діяльність або їх клієнтів та
інші правопорушення, скоєні працівниками банків, а також
відповідно до чинного законодавства України і нормативно-правових
актів Національного банку надають цю інформацію правоохоронним
органам. ( Підпункт 3.4.14. пункту 3.4. із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від
12.11.2003 ) 3.4.15. Контролюють діяльність банків та їх установ на
відповідній території незалежно від місцезнаходження головного
банку, зокрема дотримання ними вимог нормативно-правових актів
Національного банку, ефективність і раціональне використання всіх
кредитних ресурсів на відповідній території. 3.4.16. Здійснюють контроль за діяльністю банківських установ
за межами України за місцезнаходженням головного банку на
визначеній території. 3.4.17. Розробляють пропозиції щодо усунення недоліків у
діяльності банків на підставі аналізу відповідної звітності. 3.4.18. У разі порушення банками чи іншими особами, які є
об'єктом перевірки Національного банку згідно із Законом України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), вимог
банківського законодавства нормативно-правових актів Національного
банку або здійснення ними ризикових операцій, які загрожують
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, адекватно
допущеним порушенням застосовує заходи впливу відповідно до
повноважень, установлених нормативно-правовими актами
Національного банку та делегованих відповідними рішеннями Комісії,
а також надають пропозиції щодо застосування заходів впливу
Генеральному департаменту банківського нагляду та іншим
територіальним управлінням Національного банку, що обслуговують
банки. Про застосовані заходи впливу інформують Генеральний
департамент банківського нагляду. Підпункт 3.4.18. пункту 3.4. в редакції Постанови Національного
банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.19. Здійснюють контроль за виконанням банками та їх
установами заходів попереднього реагування чи примусових заходів,
що застосовуються згідно з результатами інспектування або
перевірок. 3.4.20. Уживають відповідних заходів для забезпечення
платоспроможності та ліквідності банків і банківських установ,
запобігають кризовим явищам у їх діяльності. 3.4.21. Порушують перед засновниками банків питання про
скликання зборів учасників банків у разі виникнення загрози їх
банкрутства та в інших випадках, що пов'язані із захистом
інтересів вкладників і банків-кореспондентів. 3.4.22. Надають реєстраційні свідоцтва уповноваженим банкам
України про відкриття прямих кореспондентських рахунків (ЛОРО,
НОСТРО) у національній та іноземній валютах у
банках-кореспондентах резидентів і нерезидентів, а також відкриття
в банках України кореспондентських рахунків банкам резидентів і
нерезидентів. 3.4.23. Здійснюють контроль за роботою банків за
кореспондентськими рахунками, що зареєстровані Національним
банком. 3.4.24. Здійснюють контроль за сплатою банками обов'язкових
зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 3.4.25. Проводять претензійно-позовну роботу щодо сплати
банками штрафів. 3.4.26. Приймають рішення про обмеження або зупинення
здійснення банком окремих операцій, продовження обмеження або
зупинення здійснення банком окремих операцій або дострокове
скасування рішення про обмеження або зупинення здійснення банком
окремих операцій в межах своєї компетенції згідно з рішенням
Комісії. ( Підпункт 3.4.26. пункту 3.4. в редакції Постанови
Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.27. Контролюють виконання банками вимог Національного
банку щодо створення та діяльності а також звітності служб
внутрішнього аудиту, а в разі невиконання цих вимог застосовують
до них відповідні заходи впливу. ( Підпункт 3.4.27. пункту 3.4. із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 488
( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.28. Здійснюють контроль за своєчасним укладенням договору
(угоди) на проведення аудиторської перевірки річної фінансової
звітності та отримання у тому числі Національним банком від банків
аудиторських висновків і звітів незалежних аудиторських фірм за
результатами здійснення аудиту. ( Підпункт 3.4.28. пункту 3.4. із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 488
( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.29. Здійснюють моніторинг за проблемними банками,
процесом санації та реорганізації банків, роботою ліквідаційних
комісій відповідно до Регламенту нагляду за проблемними банками з
метою запобігання виникненню кризового стану, забезпечення захисту
інтересів вкладників і кредиторів. 3.4.30. Розглядають програми фінансового оздоровлення
проблемних банків, плани ліквідації, санації, реорганізації та
готують висновки щодо їх ефективності та дотримання вимог, що
висуваються до проблемних банків. 3.4.31. Здійснюють контроль за діяльністю ліквідатора
(ліквідаційної комісії) і надають пропозиції щодо усунення його в
разі невідповідності роботи ліквідатора встановленим вимогам
чинного законодавства та умовам договору або заміни членів
ліквідаційної комісії. 3.4.32. Застосовують до банків, що порушують вимоги
формування резервів для відшкодування можливих втрат від кредитних
операцій, дебіторської заборгованості та від операцій з цінними
паперами, заходи впливу, що передбачені нормативно-правовими
актами Національного банку. 3.4.33. Розглядають пакети документів, що подаються банками,
щодо врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу
до капіталу банку і подають свої пропозиції Комісії з питань
нагляду та регулювання діяльності банків. 3.4.34. Збирають та обробляють статистичну звітність з питань
нагляду та здійснюють контроль за її достовірністю. 3.4.35. Погоджують відкриття відділень банків та зміни до їх
положень. ( Підпункт 3.4.35. пункту 3.4. в редакції Постанови
Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.36. Погоджують статути кредитних спілок з питань
кредитування і розрахунків. 3.4.37. Створюють Комісію з питань нагляду та регулювання
діяльності банків при територіальному управлінні Національного
банку (далі - Комісія при територіальному управлінні), яка
здійснює свою діяльність згідно з нормативно-правовими актами
Національного банку та в межах повноважень, делегованих рішеннями
Комісії на підставі Положення про Комісію при територіальному
управлінні. Отримують делеговані Комісією повноваження щодо видачі
розпоряджень про застосування заходів впливу за порушення
банківського законодавства, визначених розділом III Положення про
застосування Національним банком України заходів впливу за
порушення банківського законодавства, затвердженого постановою
Правління Національного банку від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за
N 845/6036 (із змінами). Здійснюють банківський нагляд за банками згідно з переліком,
визначеним Комісією. Пункт 3.4. доповнен підпунктом 3.4.37. згідно з Постановою
Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.38. Здійснюють контроль за дотриманням банками
законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
( Пункт 3.4. доповнен підпунктом 3.4.38. згідно з Постановою
Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.4.39. Розглядають документи, що подані небанківськими
фінансовими установами, щодо надання дозволу на здійснення окремих
банківських операцій своїм філіям та приймають рішення про його
погодження. ( Пункт 3.4. доповнен підпунктом 3.4.39. згідно з
Постановою Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 3.5. У сфері організації розрахунків, бухгалтерського обліку
і звітності та обслуговування коштів Державного бюджету України
територіальні управління: 3.5.1. Здійснюють електронні міжбанківські розрахунки в
порядку, установленому Національним банком. 3.5.2. Забезпечують контроль за виконанням установами банків
вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів
Національного банку з питань розрахунків. 3.5.3. Здійснюють постійні заходи щодо удосконалення
бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку. 3.5.4. Здійснюють контроль в установах банків на відповідній
території за достовірністю та правильністю дотримання ними єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності, що
розроблені відповідно до міжнародних стандартів. У разі виявлення
фактів перекручення звітності застосовують до банків штрафні
санкції та інші заходи впливу. 3.5.5. Контролюють своєчасність та повноту подання банками
фінансової звітності, здійснюють її аналіз, відповідно реагують на
виявлені порушення та подають її Національному банку згідно з
визначеними ним формами та строками. 3.5.6. У межах своїх повноважень надають методичну та
практичну допомогу установам банків на відповідній території з
питань ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової
звітності. 3.5.7. За дорученням Національного банку беруть участь у
підготовці проектів нормативно-правових актів Національного банку
з питань бухгалтерського обліку та розрахунків. 3.5.8. Організовують касове виконання Державного бюджету
України та місцевих бюджетів. Ведуть рахунок органів Державного
казначейства України. 3.5.9. Обслуговують кошти Державного бюджету України та
позабюджетних фондів на підставі угод, що укладені Національним
банком через його філії з органами Державного казначейства України
на місцях, і згідно з вимогами нормативно-правових актів
Національного банку. 3.5.10. Здійснюють координацію і організацію розрахунків
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. 3.5.11. Здійснюють розрахунково-касове обслуговування та
безспірне стягнення коштів із рахунків своїх клієнтів відповідно
до чинного законодавства України та нормативно-правових актів
Національного банку. 3.5.12. Перевіряють стан обліково-операційної роботи в
банківських установах на визначеній території. 3.6. У сфері економічного аналізу і статистики територіальні
управління: 3.6.1. Забезпечують збирання і оброблення даних для складання
фінансової та статистичної звітності про діяльність
територіального управління і забезпечують її достовірність. 3.6.2. Організовують систематизацію, зберігання та своєчасне
подання банками Національному банку фінансової і статистичної
звітності, потрібної для розроблення грошово-кредитної статистики
та економічного аналізу. 3.6.3. Аналізують стан і розвиток економіки, банківської
системи на визначеній території, грошово-кредитного, фондового та
валютного ринків відповідно до показників, що їх характеризують. 3.6.4. Вносять пропозиції Національному банку щодо
стабілізації і зміцнення грошово-кредитного, валютного та
фондового ринків. 3.6.5. Надають інформацію з питань стану і розвитку
економіки, банківської системи на відповідній території,
грошово-кредитного, фондового та валютного ринків місцевим органам
державної влади та Національному банку. 3.6.6. Готують та видають інформаційні матеріали, які не
містять державної та банківської таємниці, про діяльність установ
банків і надають їх органам державної влади та місцевого
самоврядування, а також Національному банку. 3.6.7. Розробляють (за потреби) плани заходів щодо виконання
указів, розпоряджень Президента України і постанов Кабінету
Міністрів України з питань, що належать до їх компетенції, та
здійснюють контроль за їх виконанням на визначеній території. 3.6.8. Отримують і аналізують річні звіти банків, результати
економічного аналізу їх діяльності повідомляють Національному
банку; використовують відповідні матеріали для підготовки
доповідей, виступів, прес-релізів, статей, довідок, аналітичних
записок тощо. 3.6.9. Отримують та аналізують звіт про діяльність кредитних
спілок, який надсилають Національному банку, а також інші звіти
небанківських фінансових установ, національного оператора
поштового зв'язку на вимогу Національного банку. { Підпункт 3.6.9
пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 171 ( z0594-06 ) від 05.05.2006 } 3.6.10. Підтримують зв'язок із засобами масової інформації. 3.6.11. Організовують проведення нарад, семінарів,
конференцій тощо. 3.7. У фінансовій і внутрішньогосподарській діяльності
територіальні управління: 3.7.1. Здійснюють фінансово-господарську діяльність,
спрямовану на забезпечення виконання покладених на них основних
функцій і завдань, які не мають на меті одержання прибутку, у
межах затвердженого Національним банком кошторису. 3.7.2. Планують та складають прогнозні і поточні розрахунки
кошторису доходів і витрат, який забезпечує можливість виконання
Національним банком його функцій, відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку з цих питань. 3.7.3. Розробляють норми запасів товарно-матеріальних
цінностей та вживають заходів щодо безумовного їх дотримання. 3.7.4. Надають кредити своїм працівникам у межах наявних
коштів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку. 3.7.5. Укладають від імені Національного банку договори,
угоди, контракти згідно з Положенням про порядок проведення
конкурсів (тендерів) та укладення договорів з
господарсько-фінансової діяльності Національного банку. 3.7.6. Вирішують спори з контрагентами (юридичними і
фізичними особами) у претензійно-позовному порядку в разі
порушення договірних зобов'язань. 3.7.7. Розробляють і подають на затвердження до Національного
банку пропозиції щодо будівництва та капітального ремонту власних
об'єктів, здійснюють витрати за цими напрямами в межах
установленого ліміту лише за наявності оформленої належним чином
проектно-кошторисної документації. Забезпечують контроль за
правильністю визначення фактичних обсягів виконаних підрядником
робіт та відповідністю їх проектно-кошторисній документації. 3.7.8. Ведуть контрольний список своїх працівників на
отримання житла та забезпечують їх житлом згідно з чинним
законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку. 3.7.9. Сплачують податки, збори та обов'язкові платежі
відповідно до чинного законодавства і забезпечують ведення
податкового обліку. 3.7.10. Забезпечують підтримання в належному стані території,
будівель, інженерно-технічних систем (тепло- та
енергозабезпечення, вентиляція і кондиціювання, протипожежні
системи), а також експлуатацію та оперативне обслуговування систем
енергоживлення, включаючи безперервне та резервне. 3.8. У роботі з персоналом територіальні управління: 3.8.1. Здійснюють приймання та звільнення працівників
(державних службовців і обслуговуючого персоналу), їх добір,
розстановку та переміщення, облік, контроль за їх роботою. 3.8.2. Складають поточні та перспективні плани підготовки і
підвищення кваліфікації працівників, організовують та здійснюють
роботу із забезпечення їх реалізації. 3.8.3. Відповідно до Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та "Про Національний банк України" ( 679-14 ): організовують прийняття присяги та присвоєння рангів
державним службовцям, які відповідають посадам третьої - п'ятої
категорій державних службовців та призначення і звільнення яких
проводиться за місцем роботи; організовують стажування осіб, які вперше претендують на
посаду державних службовців та конкурсне заміщення вакантних посад
державних службовців; створюють кадровий резерв на посади державних службовців та
проводять відповідну роботу з особами, зарахованими до нього; організовують та проводять атестацію державних службовців; обраховують стаж державної служби для встановлення надбавки
за вислугу років, призначення пенсії, надання додаткової
відпустки; готують документи для призначення пенсій державного службовця
та подання про перебування на державній службі після досягнення
службовцями граничного віку; організовують і ведуть кадрове діловодство та готують
статистичну звітність. 3.8.4. Складають графіки щорічних відпусток своїх працівників
та контролюють їх виконання. 3.8.5. Забезпечують дотримання штатно-кошторисної дисципліни
відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових
актів Національного банку. 3.8.6. Здійснюють оплату праці, преміювання та соціальне
забезпечення своїх працівників відповідно до чинного законодавства
України та нормативно-правових актів Національного банку. 3.8.7. Ведуть особові рахунки своїх працівників. 3.8.8. Розробляють та подають Національному банку пропозиції
щодо структури територіальних управлінь і системи Національного
банку в цілому. 3.8.9. Організовують роботу щодо проведення хронометражу
робочого часу своїх працівників, підготовки та подання
Національному банку пропозицій щодо нормування чисельності
структурних підрозділів. 3.8.10. Подають пропозиції щодо вдосконалення системи оплати
праці та заохочення своїх працівників. 3.9. У правовій сфері територіальні управління: 3.9.1. Вивчають і узагальнюють практику застосування чинного
законодавства, дають банкам-кореспондентам роз'яснення про
нормативно-правові акти Національного банку. 3.9.2. Уносять до Юридичного департаменту Національного банку
пропозиції про вдосконалення чинного законодавства та
нормативно-правових актів Національного банку. 3.9.3. Забезпечують юридичне оформлення договорів. 3.9.4. За завданням Національного банку беруть участь у
підготовці проектів нормативно-правових актів. Забезпечують
дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів
наказів, розпоряджень, угод, положень та інших правових
документів, що видаються ними в межах їх компетенції. 3.9.5. Забезпечують захист прав і законних інтересів
Національного банку в межах наданих їм повноважень. 3.9.6. Від імені Національного банку укладають, розривають
договори, вносять до них зміни, звертаються з позовами і заявами
до суду (господарського суду), визнають позови, відмовляються від
позовних вимог, змінюють предмет позову, укладають мирові угоди,
оскаржують рішення (ухвали і постанови) судів (господарських
судів), беруть участь у розгляді спорів у судах та господарських
судах із повноваженнями, передбаченими Цивільним процесуальним та
Господарським процесуальним кодексом України, користуються іншими
процесуальними правами сторін. ( Підпункт 3.9.6 пункту 3.9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 495
( z1022-01 ) від 04.12.2001 ) 3.9.7. Взаємодіють з органами місцевого самоврядування та
органами державної влади, правоохоронними органами, здійснюють
профілактику правопорушень у банківській сфері. 3.10. У сфері збирання та оброблення банківської інформації
територіальні управління: 3.10.1. Запроваджують програмне забезпечення автоматизованого
збирання усіх видів звітності банків та їх установ і подають їх за
формами та в строки, визначені Національним банком. 3.10.2. Організовують збирання звітності банків та
забезпечують її повноту і достовірність. 3.10.3. Організовують розроблення і виконання поточного і
перспективного планів оброблення інформації, визначають потребу в
технічних засобах автоматизації і механізації, організовують
функціонування і розвиток банківської мережі. 3.10.4. Беруть участь за дорученням Національного банку в
розробленні комп'ютерних технологій за усіма напрямами банківської
діяльності. 3.11. У сфері банківської безпеки територіальні управління: 3.11.1. Забезпечують охорону державної таємниці під час
проведення всіх видів секретних робіт. 3.11.2. Організовують спеціальні канали зв'язку та
забезпечують постійну готовність їх до обміну інформацією. 3.11.3. Проводять весь комплекс робіт, пов'язаних із
схоронністю цінностей, що зберігаються у сховищах, а також під час
їх перевезення. 3.11.4. Розробляють, організовують і забезпечують пропускний
та внутрішньооб'єктовий режим в установі. 3.11.5. Організовують мобілізаційну підготовку і виконання
завдань з цих питань, ведуть облік військовозобов'язаних і
призовників. 3.11.6. Забезпечують розроблення документів і реалізацію
заходів щодо захисту своїх співробітників від наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в
особливий період. 3.11.7. Організовують та здійснюють охорону цінностей та
своїх об'єктів силами відомчої охорони, яка озброєна бойовою
вогнепальною зброєю, або силами Державної служби охорони МВС
України. 3.12. У сфері розрахунків територіальні управління
забезпечують: функціонування системи електронних платежів (далі - СЕП)
відповідно до підпункту 3.5.1 цього Положення; ведення технічних рахунків банків як внутрішньосистемного
відображення стану їх реальних кореспондентських рахунків; функціонування інформаційно-пошукової системи електронних
платіжних систем; надання оперативної статистичної та контрольної інформації
про стан міжбанківських розрахунків на відповідній території; щоденне відображення підсумкових платіжних балансів учасників
міжбанківських розрахунків на їх кореспондентських рахунках у
балансі Національного банку; функціонування засобів резервування СЕП; формування, збереження та знищення архівів електронних
платіжних документів відповідно до чинного законодавства та
нормативно-правових актів; надання за запитами інших установ довідок щодо проходження
електронних платежів відповідно до чинного законодавства та
нормативно-правових актів; впровадження та експлуатацію територіальних процесингових
центрів Національної системи масових електронних платежів; надання консультативних послуг учасникам міжбанківських
розрахунків з питань технологічного та технічного забезпечення
функціонування платіжних систем. 3.13. У сфері захисту інформації територіальні управління
забезпечують: впровадження, безпечне використання і функціонування системи
захисту для оброблення та зберігання даних у всіх системах
оброблення інформації і у системах інформаційної взаємодії з
банками, державними установами тощо, яким надаються засоби захисту
інформації Національного банку; контроль за використанням засобів захисту в усіх системах
оброблення інформації в територіальному управлінні, банках,
державних установах тощо, які мають засоби захисту інформації
Національного банку; постійний аналіз та контроль за захищеністю інформаційних
задач і мережевих технологій територіальних управлінь
Національного банку; навчання персоналу управління, а також персоналу банків,
державних установ, зокрема використанню засобів захисту інформації
Національного банку. 3.13.1. Служба захисту інформації територіального управління
Національного банку у своїй діяльності керується окремим
положенням про службу захисту інформації Національного банку. 3.14. У сфері супроводження задач автоматизації банківської
діяльності територіальні управління: 3.14.1. Експлуатують, супроводжують та впроваджують задачі
централізованої автоматизації банківської діяльності на рівні
територіального управління Національного банку. 3.14.2. Розробляють і впроваджують програмне забезпечення для
вирішення поточних завдань. Супроводжують типові задачі. 3.14.3. Навчають персонал використовувати комп'ютерну техніку
та працювати з пакетами прикладних програм, запроваджують на
робочих місцях прогресивні операційні та мережеві операційні
системи. 3.15. У сфері телекомунікаційних систем та мережевих
технологій територіальні управління забезпечують: надійний і якісний обмін та керування внутрішніми (у
локальних обчислювальних мережах) і зовнішніми (у територіальних
обчислювальних мережах) потоками інформації; керування технологічним процесом експлуатації
телекомунікаційних систем та мережевих технологій; адміністрування серверів баз даних у локальних обчислювальних
мережах; оперативне технічне обслуговування мережевого обладнання,
супроводження системного мережевого програмного забезпечення і
управління локальними обчислювальними мережами; оперативне технічне обслуговування комп'ютерного,
грошово-лічильного обладнання, касової та організаційної техніки; оперативне обслуговування телематичних систем електрозв'язку
(телефонного, телетайпного і факсимільного зв'язку), відео- та
аудіосистем, обслуговування слабкострумових кабельних систем; адміністративно-диспетчерське управління вузлом мережі
передавання інформації; модернізацію систем безперервного і резервного
електроживлення та організацію їх післягарантійного
обслуговування; організацію і виконання робіт з тестування, проведення
дослідної експлуатації та впровадження в промислову експлуатацію
програмно-технічних і технологічних засобів телекомунікаційних
систем та мережевих технологій; ефективну взаємодію з підприємствами зв'язку та іншими
місцевими організаціями, установами з питань телекомунікаційних
систем і мережевих технологій.
4. Права та обов'язки начальників територіальних управлінь
4.1. Начальник територіального управління: 4.1.1. Здійснює загальне керівництво його діяльністю та
забезпечує виконання функцій Національного банку на визначеній
території відповідно до завдань та повноважень, що встановлені цим
Положенням. 4.1.2. Укладає на підставі виданої Національним банком
довіреності договори, у тому числі щодо розпорядження майном, що
знаходиться на балансі територіального управління, відповідно до
чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного
банку. 4.1.3. Організовує і контролює роботу щодо забезпечення
потреб області в банкнотах і монетах усіх номіналів у необхідних
обсягах. 4.1.4. Забезпечує контроль за діяльністю банків на визначеній
території. Визначає та затверджує склад інспекційної групи (у разі
проведення перевірки інспекторами цього територіального
управління). ( Підпункт 4.1.4 пункту 4.1. із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від
12.11.2003 ) 4.1.5. Затверджує штатний розпис територіального управління
відповідно до типової структури та встановленого в Національному
банку України порядку підготовки і затвердження штатних розписів у
межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці, що
затверджені для територіального управління. Видає накази та
розпорядження. ( Підпункт 4.1.5 пункту 4.1 в редакції Постанови
НБУ N 332 ( z0996-04 ) від 20.07.2004 ) 4.1.6. Затверджує Положення про структурні підрозділи
територіального управління. 4.1.7. Затверджує посадові обов'язки працівників
територіального управління відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку. 4.1.8. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками і делегує
їм у встановленому порядку частину своїх повноважень. Видає
довіреності в порядку передоручення керівникам структурних
підрозділів та працівникам територіального управління в межах
своєї компетенції. 4.1.9. Організовує бухгалтерський облік відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів Національного
банку. 4.1.10. Укладає та розриває трудові договори (контракти) з
працівниками територіального управління, видає накази щодо
переведення, переміщення, заохочення та накладення стягнень,
вирішує інші питання, що випливають з трудових правовідносин. 4.1.11. Затверджує графіки відпусток працівників
територіального управління. 4.1.12. Несе відповідальність за якість розгляду документів,
що подаються банками та стосуються реєстрації банків, внесення
змін до установчих документів, видачі та розширення ліцензії тощо. 4.1.13. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства, що
спрямовані на боротьбу зі злочинністю в банківській сфері,
взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами. 4.1.14. Забезпечує збереження державної таємниці та
організовує роботу з документами, які містять відомості
конфіденційного характеру, відповідно до законодавства України і
нормативно-правових актів Національного банку, а також визначає
коло службових осіб, які мають доступ до державної таємниці та до
інформації конфіденційного характеру. 4.1.15. Здійснює ефективне регулювання і нагляд за діяльністю
банків та їх структурних підрозділів, а також контролює роботу
ліквідаційних комісій відповідно до вимог нормативно-правових
актів Національного банку. 4.1.16. Уживає заходів щодо підвищення кваліфікації
працівників територіального управління. 4.1.17. Затверджує своїм наказом Комісію при територіальному
управлінні. Звітує разом з начальниками відділів банківського
нагляду територіальних управлінь перед Комісією. ( Пункт 4.1.
доповнен підпунктом 4.1.17. згідно з Постановою Національного
банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 ) 4.1.18. Виконує інші повноваження, віднесені цим Положенням
до компетенції територіального управління, а також ті, що
передбачені чинним законодавством України та нормативно-правовими
актами Національного банку. 4.2. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків
начальник територіального управління несе відповідальність
відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових
актів Національного банку.
5. Ревізія діяльності територіальних управлінь
5.1. Територіальні управління підлягають документальній
ревізії з фінансово-господарської діяльності не рідше ніж один раз
на рік службою внутрішнього аудиту Національного банку за участю
фахівців інших департаментів, а також аудиторським перевіркам
окремих ділянок роботи щодо виконання ними основних завдань і
функцій згідно з планом роботи Департаменту аудиту Національного
банку. ( Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 488 ( z1106-03 ) від 12.11.2003 )
6. Заключні положення
6.1. Діловодство в територіальних управліннях ведеться
державною мовою згідно з інструкцією з діловодства в центральному
апараті та установах Національного банку України. 6.2. Діяльність територіальних управлінь припиняється за
рішенням Правління Національного банку. Цим рішенням визначається
також подальше використання майна територіальних управлінь
Національного банку.
Директор Економічного департаменту Л.В.Воронова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: