open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 277 від 25.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2001 р.

за N 15/5206
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 137 ( z0469-03 ) від 27.05.2003 )
Про затвердження Положення про порядок складання

річного фінансового плану державним підприємством

На виконання статті 20 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ), відповідно до доручення Прем'єр-міністра
України від 20.10.2000 N 17413/1 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок складання річного
фінансового плану державним підприємством (крім казенного), що
додається. 2. Управлінню фінансових відносин підприємств та розрахунків
зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.
Міністр В.Роговий
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

25.12.2000 N 277
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2001 р.

за N 15/5206
Положення про порядок складання річного фінансового

плану державним підприємством (крім казенного)
1. Це Положення визначає порядок складання річного
фінансового плану державним підприємством, крім казенного (далі -
підприємство). Для підприємств інших форм власності це Положення носить
рекомендаційний характер. 2. Фінансовий план складається на рік з поквартальною
розбивкою за формою, що наведена у додатку 1. 3. Фінансовий план відображає обсяги надходжень і спрямування
коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності
та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, уключаючи
зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів. 4. Фінансовий план складається з таких розділів: джерела формування та надходження коштів; приріст активів підприємства; повернення залучених коштів; витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових платежів до
бюджету та державних цільових фондів; покриття збитків минулих періодів. Якщо фінансовим планом не передбачається отримання прибутку
від звичайної діяльності підприємства у планованому періоді
(розділ 1 фінансового плану, код рядка - 010), то до фінансового
плану додатково включається розрахунок формування фінансових
результатів діяльності підприємства у планованому році згідно з
додатком 2. 5. Керівник підприємства подає проект фінансового плану на
затвердження органу, який уповноважений управляти відповідним
державним майном (далі - орган управління) до 1 травня року, що
передує планованому, разом із пояснювальною запискою щодо його
обгрунтування, виходячи з аналізу господарської діяльності
підприємства у поточному році, а також показників господарської
діяльності та розвитку підприємства на планований рік, визначених
з урахуванням примірного переліку, наведеного у додатку 3. 6. Орган управління в місячний термін розглядає проект
фінансового плану підприємства та приймає рішення про його
затвердження або відхилення. У разі відхилення проекту орган
управління в письмовій формі повідомляє підприємство про підстави
відхилення. 7. У разі відхилення проекту фінансового плану підприємство
протягом 15 днів доопрацьовує його відповідно до висловлених
органом управління зауважень та повторно подає на затвердження. 8. Зміни до затвердженого фінансового плану державного
підприємства можуть вноситись не більше двох разів протягом
планованого року з дозволу органу управління, що затвердив
фінансовий план. Проект змін до фінансового плану подається підприємством
органу управління підприємством після закінчення звітного періоду
(кварталу) не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним
кварталом. 9. Орган управління в десятиденний термін розглядає
запропоновані зміни та приймає рішення про їх затвердження або
відхилення. У разі відхилення змін орган управління в письмовій
формі повідомляє підприємство про підстави відхилення. 10. Контроль за виконанням фінансового плану здійснює орган
управління, який затвердив фінансовий план.
Керівник департаменту
мікроекономічного аналізу В.Парнюк
Додаток 1

до пункту 2 Положення про порядок

складання річного фінансового

плану державним підприємством
Орган, з яким погоджено

фінансовий план _________________________________ _________________________________
Затверджую _________________________________

(посада, ініціали та прізвище

керівника органу управління

державним підприємством)
----------------- | Коди | ідприємство _______________________ за ЄДРПОУ |---------------| рган управління ___________________ за СПОДУ |---------------| алузь _____________________________ за ЗКГНГ |---------------| ид економічної діяльності _________ за КВЕД ----------------- ісцезнаходження ___________________________
Телефон ____________________________________
Прізвище та ініціали керівника ______________________

Фінансовий план державного підприємства

на _____________рік
Одиниця виміру : тис.гривень ------------------------------------------------------------------- Показники |Код |Плано-|У тому числі за кварталами| |рядка|ваний |--------------------------| | |рік, | I | II | III | IV | | |усього| | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| I. Джерела формування та | | | | | | | надходження коштів | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Прибуток від звичайної | 010 | | | | | | діяльності до | | | | | | | оподаткування | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Нерозподілений прибуток | 020 | | | | | | минулих періодів | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Амортизаційні відрахування| 030 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Довгострокові кредити | 040 | | | | | | банків | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Інші довгострокові | 050 | | | | | | фінансові зобов'язання | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Інші довгострокові | 060 | | | | | | зобов'язання | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Короткострокові кредити | 070 | | | | | | банків | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Суми авансів, одержаних | 080 | | | | | | від поставок продукції, | | | | | | | виконання робіт (послуг) | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Векселі видані | 090 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Товари, роботи, послуги, | 100 | | | | | | отримані на умовах | | | | | | | відстрочки платежу | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Цільове фінансування і | 110 | | | | | | цільові надходження, | | | | | | | усього | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| у тому числі: | | | | | | | субсидії, асигнування з | 111 | | | | | | бюджету (розшифрувати | | | | | | | види бюджетних асигнувань)| | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| кошти спеціальних | 112 | | | | | | цільових фондів | | | | | | | (розшифрувати) | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Інші джерела | 120 | | | | | | (розшифрувати) | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| II. Приріст активів | | | | | | | підприємства | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Капітальні інвестиції, | 130 | | | | | | усього | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| у тому числі: | | | | | | | капітальне будівництво | 131 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| придбання (виготовлення) | 132 | | | | | | основних засобів | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| придбання (виготовлення) | 133 | | | | | | інших необоротних активів | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| придбання (створення) | 134 | | | | | | нематеріальних активів | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Модернізація, модифікація | 140 | | | | | | (добудова, дообладнання, | | | | | | | реконструкція) основних | | | | | | | засобів | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Довгострокові фінансові | 150 | | | | | | інвестиції | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Приріст оборотних активів | 160 | | | | | | підприємства | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Поточні фінансові | 170 | | | | | | інвестиції | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Інші витрати | 180 | | | | | | (розшифрувати) | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| III. Повернення залучених | | | | | | | коштів, усього | 190 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| у тому числі: | | | | | | | довгострокові кредити | | | | | | | банків | 191 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| інші довгострокові | | | | | | | фінансові зобов'язання | 192 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| інші довгострокові | | | | | | | зобов'язання | 193 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| короткострокові кредити | | | | | | | банків | 194 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| повернення позик, | | | | | | | кредитів та інших коштів, | | | | | | | отриманих на зворотній | | | | | | | основі з бюджету | 195 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| відшкодування витрат | | | | | | | бюджету, пов'язаних з | | | | | | | виконанням гарантійних | | | | | | | зобов'язань | 196 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| IV. Витрати, пов'язані з | | | | | | | унесенням обов'язкових | | | | | | | платежів до бюджету та | | | | | | | державних цільових фондів | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Сплата поточних податків | | | | | | | та обов'язкових платежів | | | | | | | до бюджету, усього | 200 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| у тому числі: | | | | | | | податок на прибуток | 201 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| інші податки та | | | | | | | обов'язкові платежі | 202 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Внески до державних | | | | | | | цільових фондів, усього | 210 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| у тому числі: | | | | | | | внески на | | | | | | | загальнообов'язкове | | | | | | | (державне) пенсійне | | | | | | | страхування | 211 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| внески на соціальне | | | | | | | страхування | 212 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| внески на страхування на | | | | | | | випадок безробіття | 213 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Погашення податкової | | | | | | | заборгованості, яка | | | | | | | виникла на початок | | | | | | | планованого періоду, у | | | | | | | тому числі | | | | | | | реструктуризовані та | | | | | | | відстрочені суми, що | | | | | | | підлягають сплаті в | | | | | | | планованому році | 214 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Інші обов'язкові платежі | | | | | | | (розшифрувати) | 220 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| V. Покриття збитків | | | | | | | минулих періодів | 230 | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ _____________________

(підпис) (розшифрувати)
Додаток 2

до пункту 4 Положення про порядок

складання річного фінансового

плану державним підприємством
Розрахунок формування фінансових результатів

діяльності підприємства

у _____________ році
Одиниця виміру : тис.гривень ------------------------------------------------------------------- Показники |Код |Плано-|У тому числі за кварталами| |рядка|ваний |--------------------------| | |рік, | I | II | III | IV | | |усього| | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| I. Фінансові результати | | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| Дохід (виручка) від | | | | | | | реалізації продукції | | | | | | | (товарів, робіт, послуг) | 240 | | | | | | Податок на додану вартість| 250 | | | | | | Акцизний збір | 260 | | | | | | Інші вирахування з доходу | 270 | | | | | | Чистий дохід (виручка) від| | | | | | | реалізації продукції | 280 | | | | | | (товарів,робіт, послуг) | | | | | | | Собівартість реалізованої| 290 | | | | | | продукції (товарів, робіт,| | | | | | | послуг) | | | | | | | Валовий: | | | | | | | прибуток | 300 | | | | | | збиток | 310 | | | | | | інші операційні доходи, | | | | | | | усього | 320 | | | | | | у тому числі: | | | | | | | дохід від операційної| 321 | | | | | | оренди активів | | | | | | | одержані гранти та| 322 | | | | | | субсидії | | | | | | | Адміністративні витрати | 330 | | | | | | Витрати на збут | 340 | | | | | | Інші операційні витрати | 350 | | | | | | Фінансові результати від | | | | | | | операційної діяльності: | 360 | | | | | | прибуток | 361 | | | | | | збиток | 362 | | | | | | Дохід від участі в | 370 | | | | | | капіталі | | | | | | | Інші фінансові доходи | 380 | | | | | | Інші доходи, усього | 390 | | | | | | у тому числі: | | | | | | | дохід від реалізації | 391 | | | | | | необоротних активів | 392 | | | | | | дохід від реалізації | | | | | | | майнових комплексів | 393 | | | | | | дохід від безоплатно | | | | | | | одержаних активів | 394 | | | | | | Фінансові витрати | 400 | | | | | | Інші витрати | 410 | | | | | | Фінансові результати від | | | | | | | звичайної діяльності до | | | | | | | оподаткування: | 420 | | | | | | прибуток | 421 | | | | | | збиток | 422 | | | | | | Податок на прибуток від | | | | | | | звичайної діяльності | 430 | | | | | | Чистий: | 440 | | | | | | прибуток | 441 | | | | | | збиток | 442 | | | | | | --------------------------+-----+------+-----+-----+------+-------| II. Елементи операційних | | | | | | | витрат | | | | | | | Матеріальні затрати | 450 | | | | | | Витрати на оплату праці | 460 | | | | | | Відрахування на соціальні | 470 | | | | | | заходи | | | | | | | Амортизація | 480 | | | | | | Інші операційні витрати | 490 | | | | | | Разом | 500 | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ _____________________

(підпис) (розшифрувати)
Додаток 3

до пункту 3 Положення про порядок

складання річного фінансового

плану державним підприємством
Примірний перелік показників господарської діяльності

та розвитку підприємства на планований рік

до обгрунтування фінансового плану
1. Загальні відомості: інформація щодо спеціалізації; виробнича потужність підприємства*; чисельність працюючих (на момент складання фінансового
плану).
2. Основні показники виробництва продукції (товарів, робіт,
послуг) на планований рік.
3. Характеристика становища підприємства на ринку та заходи
щодо його покращення: оцінка попиту на основні види продукції (товарів, робіт,
послуг) на планований рік; оцінка монопольного становища підприємства (за наявності
такого); оптимізація номенклатури продукції, що випускається (товарів,
робіт, послуг); заходи, спрямовані на пошук та освоєння нових ринків збуту
продукції (товарів, робіт, послуг), підвищення ефективності
збутової діяльності підприємства.
4. Заходи щодо підвищення технічного рівня підприємства, його
модернізації та реконструкції: завдання щодо освоєння нових видів продукції (товарів, робіт,
послуг); технічне переобладнання підприємства, освоєння нових
технологій; удосконалення системи управління, планування і організації
виробництва*; заходи щодо зниження матеріалоємності та енергоємності
виробництва*; удосконалення організації і планування матеріально-технічного
забезпечення*; заходи щодо підвищення продуктивності праці.
5. Удосконалення організаційної структури підприємства: управління кадрами; підвищення кваліфікації працівників; удосконалення системи заробітної плати та матеріального
стимулювання працівників; соціальний розвиток підприємства.
6. Заходи щодо реорганізації та реструктуризації
підприємства, його окремих підрозділів; виділення окремих
підприємств, входження до об'єднань підприємств,
промислово-фінансових груп, створення дочірніх підприємств тощо.
7. Природоохоронні заходи: оцінка впливу виробництва на навколишнє природне середовище; проведення природозахисних заходів (з визначенням термінів та
джерел фінансування).
8. Основні показники фінансової та інвестиційної діяльності
на плановий рік: оцінка загальної потреби у залученні фінансових ресурсів на
планований рік; заходи, що здійснюватимуться підприємством з метою залучення
необхідних фінансових ресурсів; управління дебіторською та кредиторською заборгованістю,
уключаючи заходи щодо забезпечення повних та своєчасних
розрахунків за відвантажену продукцію, виконані роботи та послуги,
заходи щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості; забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті матеріальні
ресурси, із заробітної плати, податків та обов'язкових платежів,
повернення коштів, що виділялись на зворотній основі з державного
бюджету.
9. Оцінка можливих ризиків діяльності підприємства, уключаючи
техногенні (майнові) та фінансові ризики, дії факторів, що несуть
загрозу стабільності діяльності, та реалізація підприємством
заходів, спрямованих на їх запобігання та усунення, уключаючи
створення резервних фондів, укладення договорів страхування
майнових та фінансових ризиків тощо.
________________

* Для підприємств, що здійснюють виробничу діяльність.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: