open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 141 від 27.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 січня 2001 р.

за N 39/5230

Про затвердження Інструкції про порядок

складання за 2000 рік річних фінансових

звітів установами та організаціями, які

отримують кошти державного та/або

місцевих бюджетів

На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), Указу Президента
України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про Державне
казначейство України" та Положення про Державне казначейство,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95
N 590 ( 590-95-п ), з метою встановлення єдиних вимог до порядку
складання за 2000 рік річних фінансових звітів установами та
організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих
бюджетів, і відповідно до завдань, покладених на Державне
казначейство України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання за 2000 рік
річних фінансових звітів установами та організаціями, які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів (додається). 2. Вищенаведений порядок складання річних фінансових звітів
за 2000 рік центральним органам виконавчої влади та іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підвідомчих
установ. 3. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, установам та організаціям, які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, річний
фінансовий звіт за 2000 рік складати відповідно до вимог цієї
Інструкції.

Голова О.І.Кірєєв
Затверджено

Наказ Державного

казначейства України

27.12.2000 N 141
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 січня 2001 р.

за N 39/5230
Інструкція

про порядок складання за 2000 рік річних фінансових

звітів установами та організаціями, які

отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
1. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2000 рік" ( 1458-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від
09.01.2000 N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і
видатків бюджетних установ та організацій", постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності" та інших
нормативно-правових актів, за 2000 рік установлюються форми річної
фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання згідно з
цією Інструкцією. 2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
установи, організації, основна діяльність яких здійснюється за
рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (крім
визначених у п.3 цієї Інструкції), річні фінансові звіти про
виконання кошторисів доходів і видатків та використання бюджетних
коштів за 2000 рік подають у такому обсязі: форма N 1 "Баланс"; форма N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків
установи (загальний фонд)"; форма N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із
загального фонду з міжнародної діяльності України"; форми N 3 "Звіт про виконання плану по штатах та
контингентах"; форма N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних
коштів"; форма N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за
дорученнями"; форма N 4-3 "Звіт про депозитні суми"; форма N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень"; форма N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з
інших бюджетів"; форма N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших
доходів (спеціальний фонд)"; форма N 4-1-зведена "Зведений звіт про надходження і
використання спеціальних коштів"; форма N 4-4-зведена "Зведений звіт про рух інших власних
надходжень"; форма N 5 "Звіт про рух основних засобів"; "Дані про наявність та рух необоротних активів установ, що
перебувають на Державному бюджеті України за 2000 рік"; форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей"; форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах"; довідка органу Державного казначейства України або установи
банку про залишки коштів загального та спеціального фондів
державного бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
або поточних рахунках бюджетної установи за станом на 1 січня
2001 року; пояснювальна записка до річного фінансового звіту.
У такому самому обсязі складаються й зведені річні фінансові
звіти про виконання кошторисів доходів і видатків головними
розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками коштів другого
ступеня. Форми звітності N 1, N 2, N 2-валюта, N 4-1, N 4-2, N 4-3, N
4-4, N 4-5, N 4-6, N 4-1-зведена, N 4-4-зведена та N 7 складаються
за зразками, наведеними в додатках до Інструкції про порядок
складання у 2000 році місячних звітів та квартального звіту
установами та організаціями, основна діяльність яких здійснюється
за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів,
затвердженої наказом Державного казначейства України від
23.03.2000 N 23 ( z0233-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 20.04.2000 за N 233/4454 (в редакції наказу
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 62 ( z0460-00 ). Форми звітності NN 3, 5, 6 та N 15 подаються за формами, що
застосовувались при складанні річної бухгалтерської звітності у
минулі роки. 3. Установи та організації Міністерства оборони України,
Державного комітету України у справах охорони державного кордону,
Державного агентства з управління державним матеріальним резервом,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (за
військові формування), Фонду соціального страхування України та
Пенсійного фонду України складають та подають до органів
Державного казначейства річні фінансові звіти в обсягах,
передбачених у п.2 цієї Інструкції, крім форми N 1 "Баланс".
Установи та організації цих міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, які мають відомчі форми балансу,
затверджені в минулі роки в установленому порядку, подають їх до
органів Державного казначейства України. 4. Госпрозрахункові підприємства, які отримують кошти
загального фонду бюджету, складають звітність про використання
отриманих бюджетних коштів за формою N 2 "Звіт про виконання
кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)"
(квартальна), а які отримують кошти спеціального фонду - форму N
4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів
(спеціальний фонд)". Інші форми звітності про використання
бюджетних коштів, у тому числі й форми N 1 "Баланс", N 7 "Звіт про
заборгованість бюджетних установ", госпрозрахунковими
підприємствами, установами і організаціями до органів Державного
казначейства України не подаються. Громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє
утримання, а на окремі програми, про витрачання бюджетних коштів
подають також лише форму N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів
і видатків установи (загальний фонд)". 5. Форма N 1 "Баланс" складається на підставі звірених даних
аналітичного та синтетичного обліку станом на кінець останнього
дня 2000 року. Залишки на рахунках обліку на початок року повинні
бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за
попередній рік згідно з Рекомендаціями щодо визначення бюджетними
установами вступного сальдо Балансу 2000 року (додаток 2 до
Інструкції про порядок складання у 2000 році місячних звітів та
квартального звіту установами та організаціями, основна діяльність
яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих
бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від
23.03.2000 N 23 ( z0233-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 20.04.2000 за N 233/4454, в редакції наказу
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 62 ( z0460-00 ). Установи складають єдиний Баланс (форма N 1) про всі
господарські операції за всіма коштами загального і спеціального
фондів, за всіма видами бюджетів, і в тому числі за коштами на
мобілізаційну підготовку галузі. Порядок заповнення статей Балансу визначений п.5 Інструкції
про порядок складання у 2000 році місячних звітів та квартального
звіту установами та організаціями, основна діяльність яких
здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих
бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від
23.03.2000 N 23 ( z0233-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 20.04.2000 за N 233/4454 (в редакції наказу
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 62 ( z0460-00 ). При складанні річного Балансу необхідно додатково звернути
увагу на таке: Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість" наводять залишкову
вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим
шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та
сумою зносу, нарахованого в останній робочий день грудня. У рядку 295 "Інші поточні рахунки" зазначається сума коштів
на звітну дату на поточних рахунках в установах банків, відкритих
на ім'я установи, яка не належить до коштів загального або
спеціального фондів бюджету, до депозитних сум (у правоохоронних
органів), або до коштів у іноземній валюті. У цьому рядку
установи, що переведені на казначейське обслуговування кошторисів,
відображають залишок на поточному рахунку в установі банку,
відкритому за групою 257 "Кошти до виплати" Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України ( va493500-97 ).
Сума коштів цього рядка розшифровується в пояснювальній записці до
річного звіту шляхом розпису коштів за їх видами, джерелами
утворення та найменуваннями банків. За розділом III "Витрати" активу річного Балансу записів у
графі 4 не повинно бути (за виключенням окремих операцій за
виробничими витратами, за капітальним будівництвом). Усі видатки
підсумковими оборотами повинні бути списані на результат виконання
року. За рядком 320 "Видатки загального фонду" (рядки 330, 331)
щодо установ, які здійснюють капітальне будівництво за рахунок
коштів загального фонду бюджету (спеціального фонду - спеціальних
коштів) у графі 4 може залишитися сума - це витрати за
незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію
об'єктами капітального будівництва, якщо вони поетапно, на
підставі виправдовувальних документів, були зараховані на фактичні
видатки установи. За рядком 340 "Виробничі витрати" у графі 4 може залишитися
сума - це витрати на виконання робіт, що не закінчені і не здані
за актами. У розділі I "Власний капітал" пасиву річного Балансу
відображаються фонди бюджетних установ у необоротних активах та в
малоцінних і швидкозношуваних предметах, а також фінансовий
результат виконання кошторису установи за рік та результати річних
переоцінок. У рядках 380 "Результат виконання кошторису за загальним
фондом" та 390 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом" проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за рік, окремо за загальним та спеціальним фондами. Порядок визначення фінансового результату виконання кошторису
доходів і видатків установи за бюджетний рік роз'яснює Державне
казначейство України. Сума за рядком 380 "Результат виконання кошторису за
загальним фондом" відповідає залишку на кінець року в книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 431 "Результат виконання кошторису
за загальним фондом". Сума за рядком 390 "Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом" відповідає залишку на кінець року у книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 432 "Результат виконання кошторису
за спеціальним фондом". Сума за рядком 380 (390) за 2000 рік може бути від'ємною. Записів за рядком розділу III "Доходи" пасиву річного Балансу
(крім рядку 478) у графі 4 не повинно бути. Усі отримані доходи
підсумковими оборотами повинні бути списані на результат виконання
року. У рядку 478 "Доходи за витратами майбутніх періодів"
відображаються отримані установою у 2000 році доходи спеціального
фонду, які будуть витрачені за кошторисом 2001 року та майбутніх
бюджетних років (наприклад, плата за навчання, внесена наперед за
весь термін навчання). "Довідка до рахунку 70 "Доходи загального фонду" форми N 1
"Баланс" призначена для відображення за 2000 рік операцій, які
збільшували або зменшували субрахунок 701 "Асигнування з
Державного бюджету на видатки установи та інші заходи" (702
"Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші
заходи"): - залишок на початок року асигнувань загального фонду (якщо
такий був); - асигнування із загального фонду бюджету, що надійшли
установам протягом бюджетного року (якщо установа отримувала кошти
загального фонду різних бюджетів, то такі суми відображаються у
Довідці окремими рядками). Виділені кошти відображаються за
мінусом перерахованих залишків; - кошти, отримані установою від продажу чи демонтажу
необоротних активів (крім будівель і споруд), та залишених у її
розпорядженні відповідно до чинного законодавства; - суми надлишків матеріалів, виявлених під час проведення
інвентаризації і оприбуткованих; - курсові різниці; - списана дебіторська заборгованість; - дооцінка матеріалів; - списана недостача матеріалів; - інші операції, які відносились на збільшення або зменшення
субрахунку 701 "Асигнування з Державного бюджету на видатки
установи та інші заходи" (702 "Асигнування з місцевого бюджету на
видатки установи та інші заходи"). Ці операції відображаються у
"Довідці до рахунку 70 "Доходи загального фонду" форми N 1
"Баланс" загальною сумою, а в пояснювальній записці
розшифровуються. У цій самій довідці за рядком 560 додатково записується сума
видатків, що списана заключними оборотами на фінансовий результат
виконання кошторису за загальним фондом. Рядок 650 "Залишок за рахунком на кінець кварталу"
обраховується розрахунковим шляхом. При цьому сума рядка може
складатися із результатів виконання кошторисів доходів і видатків
за загальним фондом, результатів переоцінок матеріалів, курсових
різниць тощо. "Довідка до рахунку 71 "Доходи спеціального фонду" (у частині
інших доходів)" форми N 1 "Баланс" призначена для відображення
коштів, що належать до інших доходів спеціального фонду: - залишку на початок року інших доходів спеціального фонду; - коштів, що фактично надійшли від установи вищого рівня (за
розподілами) як інші доходи спеціального фонду. 6. Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків
установи (загальний фонд)" складається установами, що отримують
кошти загального фонду бюджету і витрачають їх згідно з кошторисом
доходів і видатків. Звіт складається в розрізі кодів економічної
класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної
класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми
N 2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків. Головні розпорядники коштів, що мають у своєму
підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства, які отримують кошти
загального фонду бюджету, до зведеного річного фінансового звіту
подають два зведених звіта форми N 2 за всіма кодами
функціональної класифікації видатків: - щодо госпрозрахункових підприємств; - щодо бюджетних установ. У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" звіту форми N 2
проставляються затверджені в кошторисі річні асигнування установи
із загального фонду, з урахуванням внесених протягом року змін до
кошторисів. Графа 5 "План асигнувань на звітний період" у річному
фінансовому звіті не заповнюється. Графа 6 "Ліміти асигнувань на звітний період" не
заповнюється. У графі 7 "Надійшло асигнувань за звітний період" наводяться
надходження коштів із загального фонду бюджету, які фактично
надійшли на ім'я установи, мінус суми залишків коштів на
реєстраційних (поточних) рахунках, що були не використані та
повернуті до бюджету, а також поновлених протягом звітного року. У графі 8 "Касові видатки" відображаються операції за
видатками установи із загального фонду бюджету, що проведені
шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків,
відкритих в органах Державного казначейства (установах банків) за
будь-якими видами операцій, мінус суми, що надійшли на відновлення
касових видатків. У графі 9 "Фактичні видатки" наводяться фактичні видатки
установ, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються
відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими
рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною
платою, за стипендіями тощо, мінус суми, що надійшли на
відновлення видатків. Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи
вексельними розрахунками або іншими негрошовими операціями минулих
років (якщо на це є рішення, оформлене у встановленому порядку)
відображаються в графі 9 "Фактичні видатки" окремими формами N 2,
складеними за бюджетною класифікацією видатків, що діє у звітному
році. Ці форми враховуються при складанні зведеного звіту за
формою N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків
установи (загальний фонд)". Про операції з погашення заборгованості бюджетних установ за
електричну та теплову енергію, природний газ та вугілля, послуги
водопостачання та водовідведення, проведені відповідно до статей
60 та 71 прим.2 Закону України "Про Державний бюджет України на
2000 рік" ( 1458-14 ), бюджетними установами складаються окремі
форми N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків
установи (загальний фонд)" за кожною статтею окремо. Ці форми
враховуються у зведеній формі N 2 "Звіт про виконання кошторису
доходів і видатків установи (загальний фонд)" за всіма кодами
функціональної класифікації. Установи, які для виконання своїх функцій, покладених на
додаткові структури, отримують кошти з інших бюджетів (якщо це
передбачено нормативно-правовими актами і не є субвенцією), за
2000 рік складають форми N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів
і видатків установи (загальний фонд)" окремо за кожним бюджетом.
Такі форми подаються органам Державного казначейства України (до
відома) та фінансовим органам окремо за кожним бюджетом. При цьому
у звіті про використання установою коштів іншого бюджету (який є
додатковим для даної установи) касові та фактичні видатки повинні
бути проведені в межах виділених коштів з іншого бюджету. У Балансі річного фінансового звіту кошти, отримані із
загального фонду іншого бюджету, відображаються у Довідці до
рахунку 70 "Доходи загального фонду" до балансу. При цьому в рядку
590 "Надійшло асигнувань за загальним фондом протягом року"
відображаються кошти загального фонду, що надійшли з бюджету, за
рахунок якого утримується дана установа. Кошти, отримані із
загального фонду іншого бюджету, відображаються окремою сумою у
вільному рядку кредиту "Довідки до рахунку 70 "Доходи загального
фонду" балансу. 7. Форма N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із
загального фонду з міжнародної діяльності України" складається
установами, що отримують в іноземній валюті асигнування із
загального фонду бюджету. При цьому операції, здійснені в
іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в
сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за
курсом Національного банку України на дату складання фінансової
звітності. Звіт Міністерства закордонних справ України складається за
середньорічним валютним курсом Національного банку України за
2000 рік. 8. Форма N 3 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах" відображає показники про мережу, штати і контингенти
установи. Окремі установи подають звіт за спеціально для них
затвердженими формами: - форма N 3-1 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах органів державного управління, судів і прокуратури,
науково-дослідних установ"; - форма N 3-2 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"
(складається за кожним кодом функціональної класифікації 070201,
070301, 070601, 070602, 070701, 070501 окремо: - про державне замовлення; - про кошти юридичних або фізичних осіб; - форма N 3-4 "Звіт про виконання плану щодо штатів і
контингентів закладів охорони здоров'я і соціального
забезпечення"; - форма N 3-5 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах по початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) і
середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх
школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих
садках, інтернатах при школах"; - форма N 3-8 "Звіт про виконання плану підготовки наукових
кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах"; - форма N 3-19 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах інших закладів і заходів"; - форма N 3-дс "Звіт про утримання дитячих дошкільних
закладів". 9. Звіти форми N 4 про надходження і використання коштів
спеціального фонду складаються за формою єдиного зразка, але
окремо за кожним видом коштів спеціального фонду: N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних
коштів"; N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за
дорученнями"; N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень"; N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших
бюджетів"; N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів
(спеціальний фонд)". Звіти форми N 4 складаються в розрізі кодів функціональної
класифікації видатків. У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" відображається
річна сума планового надходження за даним видом спеціального
фонду, затверджена у Зведенні показників спеціального фонду
кошторису на рік, що є додатком до кошторису доходів і видатків
установи на рік, з урахуванням змін, внесених до кошторисів
протягом року. У графах 5 "Залишок на початок року" та 9 "Залишок на кінець
звітного періоду" в рядку 010 "Всього протягом року" форм N 4-1
"Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", N 4-2
"Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", N 4-4
"Звіт про рух інших власних надходжень" наводяться загальні суми
залишків (тобто грошових коштів на поточних або реєстраційних
рахунках) без розподілу за кодами економічної класифікації. За
звітами форм N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з
інших бюджетів" та N 4-6 "Звіт про надходження і використання
інших доходів (спеціальний фонд)" (що передбачають використання
коштів, які направлялись за конкретними кодами економічної
класифікації згідно з кошторисами) суми залишків (тобто грошових
коштів на поточних або реєстраційних рахунках) розписуються за
кодами економічної класифікації. Залишки коштів у звітах повинні
відповідати даним виписок з реєстраційних (поточних) рахунків на
ці дати та підтверджуватися відповідними органами Державного
казначейства України або установами банків. У графі 6 "Надійшло протягом року" відображаються суми
доходів спеціального фонду за даним видом, які фактично надійшли
на реєстраційні (поточні) рахунки у 2000 році. Сума зменшується на
кошти, що повернені фізичним і юридичним особам; перераховані
установам вищого чи нижчого рівнів; перераховані у дохід бюджету.
При перерахуванні коштів установам вищого чи нижчого рівнів,
доходи відображаються як отримані тими установами, яким вони
надійшли безпосередньо для здійснення видатків згідно з кошторисом
доходів і видатків. Такі операції відображаються у відповідній
формі 4, що призначена для виду коштів, в залежності від джерела
утворення. У графі 7 "Касові видатки" відображаються суми касових
видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Тобто,
це видатки спеціального фонду бюджету, проведені шляхом
перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних)
рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (установах
банків) за будь-якими видами операцій, мінус суми, внесені на
спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових
видатків. У графі 8 "Фактичні видатки" наводяться фактичні видатки
установи за поточний рік у розрізі кодів економічної класифікації
видатків мінус суми, внесені на спеціальні реєстраційні (поточні)
рахунки на відновлення видатків. Тобто, це дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому
числі, видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за
нарахованою і не виплаченою заробітною платою, стипендіями тощо. У рядках 660 "Платежі до бюджету", 670 "Податки та
обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та ПДВ)", 680
"Податок на прибуток" та 690 "Податок на додану вартість" форм
звітності N 4 у графі 7 "Касові видатки" та графі 8 "Фактичні
видатки" відображаються суми податків, які сплачені (касові
видатки) або нараховані (фактичні видатки) до бюджету протягом
звітного року. 10. Форма N 4-1 "Звіт про надходження і використання
спеціальних коштів" складається бюджетними установами, що
отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт,
реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється
відповідно до чинних нормативно-правових актів, і використовують
їх за цільовим призначенням, визначеним самостійно розпорядником
бюджетних коштів згідно з кошторисом доходів та видатків установи. 11. Форма N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за
дорученнями" складається бюджетними установами, що отримують кошти
від юридичних, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання
окремих доручень, а також благодійні внески та пожертви, отримані
згідно з чинним законодавством. За цією формою також відображаються кошти, отримані бюджетною
установою з державного бюджету, але не від свого головного
розпорядника коштів, а від іншого міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади) для виконання певного
доручення. 12. Форма N 4-3 "Звіт про депозитні суми" складається
бюджетними установами, на ім'я яких відповідно до чинного
законодавства надходять кошти фізичних або юридичних осіб для
тимчасового зберігання, що з настанням відповідних умов
перераховуються за призначенням. Форма N 4-3 складається без
розбивки за кодами економічної класифікації видатків. У графах 2 "Залишок на початок року" та 5 "Залишок на кінець
звітного періоду" відображаються суми, які залишилися на
реєстраційних/поточних рахунках бюджетних установ за цими коштами
на початок і кінець року. У графі 3 "Надійшло протягом року" відображається вся сума,
що надійшла на ім'я установи протягом року від юридичних або
фізичних осіб. У графі 4 "Перераховано" відображається вся сума, яка була
перерахована протягом року за призначенням з рахунку установи. 13. Форма N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень"
складається бюджетними установами, які отримують доходи, що
належать до інших власних надходжень і використовуються згідно із
затвердженими кошторисами доходів і видатків. 14. Форма N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з
інших бюджетів" складається установами, що для забезпечення
своєї діяльності і виконання покладених на них функцій отримують
додаткові кошти з бюджетів інших рівнів - субвенції. 15. Форма N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших
доходів (спеціальний фонд)" складається установами та
організаціями, які за розподілами головних розпорядників отримують
кошти, що відносяться до інших доходів спеціального фонду. 16. Операції з надходження і використання спеціального фонду
за звітний рік, проведені в іноземній валюті або в натуральній
формі, відображаються за окремими формами N 4, складеними за
певним видом спеціального фонду. Такі форми подаються до органів
Державного казначейства України для врахування даних у зведених
звітах за територією і візуються органами Державного казначейства
України. Установам вищого рівня надаються тільки форми, завізовані
органом Державного казначейства. Форми звітності про операції спеціального фонду в іноземній
валюті повинні бути перераховані у національну валюту за курсом
Національного банку України. Форми звітності про операції по спеціальному фонду в
натуральній формі повинні бути складені у національній валюті за
загальним порядком і містити дані про надходження і касові видатки
у рівному обсязі. Відповідальність за законність та правильність відображення в
звітах вищезазначених операцій несуть розпорядники бюджетних
коштів. 17. Звіт форми N 4-1-зведена "Зведений звіт про надходження і
використання спеціальних коштів" складається загальний за всіма
функціями, але окремо за кожним видом спеціальних коштів, а звіт
форми N 4-4-зведена "Зведений звіт про рух інших власних
надходжень" - загальний за всіма функціями, але окремо за кожним
видом інших власних надходжень. Звіти форм N 4-1-зведена та N 4-4-зведена подаються
установі вищого рівня в складі річного фінансового звіту і не
подаються до органів Державного казначейства України. Звіти форм N 4-1-зведена та N 4-4-зведена складаються за
касовим принципом відображення видатків. При цьому підсумок граф
"Всього" форм N 4-1-зведена, N 4-4-зведена повинен відповідати
касовим видаткам форм N 4-1 чи N 4-4. 18. Кожна бюджетна установа складає та подає у складі річного
фінансового звіту тільки ті форми N 4 звітів про кошти
спеціального фонду за їх видами, які застосовуються в даній
установі. 19. Форма N 5 "Звіт про рух основних засобів" відображає
вартість необоротних активів установ на початок і кінець року, їх
рух протягом звітного року згідно з субрахунками Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183. При заповненні форми N 5 необхідно врахувати таке: Рядок 010 - заповнюється за субрахунком 103 "Будинки та
споруди"; Рядок 030 - не заповнюється; Рядок 040 - заповнюється за субрахунком 106 "Інструменти,
прилади та інвентар"; Рядок 050 - заповнюється за субрахунком 104 "Машини та
обладнання"; Рядок 060 - заповнюється за субрахунком 114 "Білизна,
постільні речі, одяг та взуття"; Рядок 070 - заповнюється за субрахунком 105 "Транспортні
засоби"; Рядок 080 - не заповнюється; Рядок 090 - заповнюється за субрахунком 107 "Робочі і
продуктивні тварини"; Рядок 100 - заповнюється за субрахунком 112 "Бібліотечні
фонди"; Рядок 110 - заповнюється за сумою субрахунків 101 "Земельні
ділянки", 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель", 108
"Багаторічні насадження", 109 "Інші основні засоби", 111 "Музейні
цінності, експонати зоопарків, виставок", 113 "Малоцінні
необоротні матеріальні активи", 115 "Тимчасові нетитульні
споруди", 116 "Природні ресурси", 117 "Інвентарна тара", 118
"Матеріали довготривалого використання для наукових цілей", 119
"Необоротні матеріальні активи спеціального призначення", 121
"Авторські та суміжні з ними права", 122 "Інші нематеріальні
активи"; Рядок 120 - заповнюється за сумою рядків 010, 040, 050,
060, 070, 090, 100, 110. Результати щорічної індексації та переоцінки необоротних
активів (якщо переоцінка проводилася протягом 2000 року)
відображаються також у звіті форми N 5. 20. "Дані про наявність та рух необоротних активів установ,
що перебувають на Державному бюджеті України за 2000 рік" (додаток
1) складають головні розпорядники бюджетних коштів і додають до
форми N 5 зведених річних фінансових звітів. 21. Форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей"
відображає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та
їх залишки на початок і кінець року. При проведенні переоцінки матеріалів і продуктів харчування,
її результати відображаються у звіті. Заповнення рядків форми здійснюється за передбаченими у формі
показниками з урахуванням номерів субрахунків, установлених Планом
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим
наказом Головного управління Державного казначейства України від
10.12.1999 N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 20.12.1999 за N 890/4183. При цьому рядок 100
"Корми і фураж" не заповнюється, а вартість цих матеріалів
враховується у рядку 120 "Інші матеріали". 22. Форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
складається на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну
дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла в установи
при виконанні кошторису звітного року та минулих років. Звіти
подаються окремо за коштами, отриманими із загального та
спеціального фондів кошторису та в розрізі кодів функціональної
класифікації видатків. Звіти складаються про заборгованість бюджетних установ, як за
видатками, так і за доходами. Тому в рядку "Доходи" форми N 7, що
складається за спеціальним фондом кошторису, проставляється
заборгованість установи, яка виникла при наданні послуг: за які плата не надійшла (нараховані і не отримані доходи за
наданими послугами) - дебіторська заборгованість; за які утворена переплата (надійшла оплата в більшій сумі,
ніж була нарахована за надану послугу) - кредиторська
заборгованість. Заборгованість за доходами відображається у звітності
загальною сумою і не поділяється за кодами економічної
класифікації видатків. У формі N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" у
графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляються дані
відповідно до кошторису установи з розподілом за кодами
економічної класифікації, з урахуванням змін, запроваджених до
кошторисів доходів та видатків протягом року, відповідно до
чинного законодавства. У графах 7, 10 "у т.ч. прострочена заборгованість" форми N 7
проставляються суми заборгованості, яка залишилася на обліку після
строку, встановленого для оплати. У форму N 7 включається заборгованість за сумами недостач і
крадіжок коштів та матеріальних цінностей, збитків за псування
матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та
заборгованість за іншими сумами, що підлягають утриманню в
установленому порядку. Ця заборгованість відображається за тим
кодом економічної класифікації видатків, за яким вона була
проведена при виконанні кошторису (придбані матеріальні цінності,
отримана готівка в банку тощо). 23. Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових
коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах" відображає
недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі
заходів, що були проведені для їх усунення. Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону
України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),
нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
або валютних цінностей" ( 217/95-ВР ) (зі змінами та доповненнями)
та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116
( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків
від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних
цінностей". 24. Довідка органу Державного казначейства України або
установи банку про залишки коштів загального та спеціального
фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних
(спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках бюджетної
установи станом на 1 січня 2001 року підтверджується органом
Державного казначейства України або установою банку. У тому числі, до річного фінансового звіту повинна бути
додана Довідка про залишок коштів загального та спеціального
фондів державного (місцевого) бюджету на поточному рахунку, що
відкритий в установі банку за групою 257 "Кошти до виплати" Плану
рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України (якщо
такі рахунки відкривались на ім'я бюджетної установи). Органи Державного казначейства України складають довідки
згідно з додатком 2. Установи банків надають такі довідки за встановленими для них
формами. До зведених річних фінансових звітів додаються реєстри про
залишки коштів загального та спеціального фондів державного
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
та поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ станом на 1
січня 2001 року, складені за даними Довідок органів Державного
казначейства України або установ банків. 25. Пояснювальна записка повинна відобразити таке: - короткий опис діяльності установи; - основні фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів
і видатків установи; - зміни у фінансовому стані установи за звітний період; - стан дебіторської заборгованості (додаток 3): загальну суму
заборгованості на звітну дату; суму дебіторської заборгованості з
простроченим строком позовної давності; дебіторську
заборгованість, утворену у звітному році і у т.ч. таку, що
перебуває на балансі більше 1 місяця; - стан кредиторської заборгованості (додаток 4): загальну
суму кредиторської заборгованості на звітну дату, з неї суму
кредиторської заборгованості, що утворена протягом 2000 року і не
підтверджена кошторисним призначенням або утворена у зв'язку з
недофінансуванням; із загальної суми заборгованості суму
кредиторської заборгованості з простроченим строком позовної
давності; - заборгованість з виплат допомоги і компенсацій громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в попередніх
розшифровках дебіторської та кредиторської заборгованості, не
показується і надається окремою таблицею згідно з додатком 5. Якщо
рахунки за чорнобильськими компенсаційними виплатами
обслуговуються в органах Державного казначейства, то дані таблиці
візуються органом Державного казначейства; - реструктуризовану заборгованість та підстави для неї; - анульовані протоколи взаємозаліків і відмінені векселі
минулих періодів (головними розпорядниками у зведених фінансових
звітах така інформація подається у вигляді таблиць довільної
форми, де вказується дата і номер протоколу (векселя), загальна
сума, підприємство-учасник); - роз'яснення до поточних рахунків, що перебувають в
установах банків (для установ, що згідно з чинним законодавством
переведені на казначейське обслуговування): підстави для наявності
цих рахунків, вид коштів; - суму коштів спеціального фонду, що була спрямована на
погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду; - гуманітарну допомогу; - результати щорічної інвентаризації активів та зобов'язань; - у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну
установу органами, що контролюють - суму виплати, підставу, винних
осіб. Крім того, у пояснювальній записці до річного фінансового
звіту обов'язково повинні бути надані роз'яснення про розбіжності
між плановими кошторисними призначеннями і фактичним виконанням
надходжень, між даними різних форм звітності, а також між
звітністю на кінець 1999 року і на початок 2000 року. 26. Річні фінансові звіти складаються у національній валюті
України, у тому числі і про операції, проведені у іноземній
валюті. Звіти складаються в гривнях, а зведені фінансові звіти - у
тисячах гривень з одним десятковим знаком. 27. Форми фінансових звітів повинні заповнюватися за всіма
передбаченими статтями (графами, рядками), за відсутності даних
незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.
Додаткові статті у форми фінансової звітності вводити
забороняється. 28. Правильність складання річних фінансових звітів
визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у
відповідних формах фінансової звітності (додаток 6), 29. Форми річних фінансових звітів та пояснювальні записки
підписуються керівниками установ і головними бухгалтерами. Без
таких підписів звіти вважаються недійсними. 30. При казначейській формі виконання кошторисів доходів і
видатків звіти форм N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і
видатків установи (загальний фонд)", N 4-1 "Звіт про надходження і
використання спеціальних коштів", N 4-2 "Звіт про надходження і
використання сум за дорученнями", N 4-4 "Звіт про рух інших
власних надходжень", N 4-5 "Звіт про використання субвенцій,
одержаних з інших бюджетів", N 4-6 "Звіт про надходження і
використання інших доходів (спеціальний фонд)", N 7 "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" та N 4-3 "Звіт про депозитні
суми" (при казначейському обслуговуванні) візуються органом
Державного казначейства України, у якому обслуговуються
реєстраційні (спеціальні реєстраційні) рахунки установи (з
проставленням підпису, печатки або штампа). Для складання зведених звітів органи вищого рівня приймають
від підвідомчих установ, що перейшли на казначейське
обслуговування кошторисів доходів і видатків, лише звіти,
завізовані органами Державного казначейства України. 31. Річні фінансові звіти подаються у повному обсязі: - установі вищого рівня; - органу Державного казначейства України - при отриманні
асигнувань з Державного бюджету України; - фінансовому органу - при отриманні асигнувань з місцевого
бюджету; - Рахунковій палаті - центральні органи виконавчої влади та
інші головні розпорядники бюджетних коштів. Форма N 5 "Звіт про рух основних засобів" подається додатково
органу державної статистики за місцем знаходження установи. 32. Установи, для яких згідно з нормативно-правовими актами
України протягом року була змінена підпорядкованість, річні
фінансові звіти в повному обсязі складають за весь звітний період
та подають за новою підпорядкованістю. Органи вищого рівня, за
новою підпорядкованістю, у зведених фінансових звітах враховують
звіти таких установ у повному обсязі, накопичувальним підсумком з
початку року. 33. Зведені фінансові звіти розпорядників коштів другого
ступеня за 2000 рік, до подання головному розпоряднику бюджетних
коштів, повинні бути перевірені і завізовані відповідними
обласними органами Державного казначейства України. 34. Зведені річні фінансові звіти міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників
бюджетних коштів (у тому числі обласних державних адміністрацій)
подаються до управління бухгалтерського обліку та звітності
Державного казначейства України керівниками бухгалтерської служби
цих органів у паперовому вигляді та на магнітних носіях. Звіти подаються, попередньо перевірені і завізовані, про
виділені асигнування з бюджету - управлінням видатків державного
бюджету та цільових фондів Державного казначейства України, а про
данні форм N 3 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах"
- галузевими управліннями Міністерства фінансів України. Зведена фінансова звітність обласних державних адміністрацій
до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена
і завізована відповідним обласним органом Державного казначейства
(з проставленням підпису, печатки або штампа). Зведена фінансова звітність міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних
коштів (установи та організації яких повністю переведені на
казначейське виконання кошторисів) повинна дорівнювати аналогічним
зведеним звітним даним органів Державного казначейства України за
кодами відомчої класифікації цих головних розпорядників бюджетних
коштів. 35. Строки подання річних фінансових звітів встановлюються
органами, до яких подаються ці звіти. 36. Вищенаведений порядок поширюється на всіх розпорядників
бюджетних коштів, визначених Законом України про Державний бюджет
України (місцеві бюджети) на поточний рік.
Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечуліна
Додаток 1

по Інструкції про порядок

складання за 2000 рік річних

звітів установ та організацій,

які отримують кошти державного

та/або місцевих бюджетів

Дані про наявність та рух необоротних

активів установ, що перебувають

на Державному бюджеті України, за 2000 рік
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код |Сума | У тому числі за галузями | |рядка|всього|---------------------------------------------------| | | |освіта|куль- |охорона |наука і |управ-|об'єд-|інші| | | | |тура і|здоров'я,|наукове |ління |нання | | Найменування показників | | | |мисте-|фізкуль- |обслуго-| |грома-| | | | | |цтво |тура і |вування | |дян | | | | | | |соціальне| | | | | | | | | |забез- | | | | | | | | | |печення | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| Наявність на початок року | 01 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| Надійшло необоротних активів - | 02 | | | | | | | | | усього | | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| у тому числі: | | | | | | | | | | за рахунок фінансування з бюджету | 03 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| за рахунок спеціальних коштів | 04 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| від безоплатних надходжень | 05 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| за рахунок індексації необоротних | | | | | | | | | | активів | 06 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| інші надходження | 07 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| Вибуло - усього | 08 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| у тому числі: | | | | | | | | | | списано за рахунок установи | 09 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| списано за рахунок винних осіб | 10 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| від безоплатних передач | 11 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| від ветхості, зносу, а також від | | | | | | | | | | реалізації зайвого й непотрібного | | | | | | | | | | майна | 12 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| інші | 13 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| Наявність на кінець року | 14 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| у тому числі: будинки та | | | | | | | | | | споруди (103) | 15 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| з них: житлові будинки | 16 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| інструменти, прилади та інвентар | 17 | | | | | | | | | (106) | | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| машини і обладнання (104) | 18 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| білизна, постільні речі, | | | | | | | | | | одяг і взуття (114) | 19 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| транспортні засоби (105) | 20 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| робочі і продуктивні тварини (107)| 21 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| бібліотечні фонди (112) | 22 | | | | | | | | | ----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----| інші необоротні активи (101, 102, | 23 | | | | | | | | | 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117,| | | | | | | | | | 118, 119, 121, 122) | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"______" ______________ 200__ р.
(число, місяць, рік)

Додаток 2

до Інструкції про порядок

складання за 2000 рік річних

звітів установ та організацій,

які отримують кошти державного

та/або місцевих бюджетів
Довідка

про залишки коштів загального та спеціального фондів

державного та/або місцевих бюджетів на реєстраційних

(спеціальних реєстраційних) рахунках

станом на 1 січня 2001 року
______________________________ ______________________________
(найменування установи-клієнта) (орган Державного

казначейства України)
Клієнт у м. _________________________________________________
За станом на 1 січня 2001 року залишки коштів на наших у вас
реєстраційних рахунках, зазначені вами у виписках з рахунків,
становлять: а реєстраційному (спеціальному реєстраційному)

рахунку N _____________________________________:

(номер та назва рахунку) ___________________________ (_____________________________) грн.;

(цифрами) (літерами) а реєстраційному (спеціальному реєстраційному)

рахунку N _____________________________________:

(номер та назва рахунку) ___________________________ (______________________________) грн.

(цифрами) (літерами)
Підтверджуємо, що перевіривши за вашими виписками усі записи,
ми встановили, що вони зроблені вами правильно і що зазначені вами
залишки коштів повністю відповідають залишкам, виведеним у нашому
обліку.
М.П. Керівник __________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 2000 р.
(число, місяць, рік)
Справжнє підтвердження залишків звірено з рахунками клієнта і
зразками підписів.
"____" _______________ 2000 р.
(число, місяць, рік)
Штамп казначейства
Додаток 3

до Інструкції про порядок

складання за 2000 рік річних

звітів установ та

організацій, які отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Довідка

про дебіторську заборгованість станом

на 31.12.2000 року
Код функціональної класифікації _____________________
------------------------------------------------------------------------------------------------ |КЕК|Найменування|Дебіторська | з неї: /п| |кодів еконо-|заборгованість |-------------------------------------------------------- | |мічної кла- | |заборгованість, |заборгованість, утворена у 2000 р. | |сифікації | |термін позовної |------------------------------------- | | | |давності якої |усього |у тому числі така, | | | |минув | |що знаходиться на | | | | | |балансі більше | | | | | |одного місяця | | |------------------+------------------+------------------+------------------ | | |загаль- |спеціаль-|загаль- |спеціаль-|загаль- |спеціаль-|загаль- |спеціаль- | | |ний фонд|ний фонд |ний фонд|ний фонд |ний фонд|ний фонд |ний фонд|ний фонд --+---+------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 --+---+------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200__ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 4

до Інструкції про порядок

складання за 2000 рік

річних звітів установ та

організацій, які отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів
Довідка

про кредиторську заборгованість

станом на 31.12.2000 року
Код функціональної класифікації_______________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |КЕК|Найменування|Кредиторська | з неї: /п| |кодів еконо-|заборгованість, |------------------------------------------------------------------------- | |мічної кла- | усього |Заборгованість, |Заборгованість, що утворена у 2000 р. | |сифікації | |термін позовної |------------------------------------------------------ | | | |давності якої |усього |у тому числі така, | | | |минув | |що була не забез- | | | | | |печена кошторисним | | |------------------+------------------| |призначенням | | | | | | |-----------------------------------+------------------ | | |загаль- |спеціаль-|загаль- |спеціаль-| загальний фонд |спеціаль-|загаль- |спеціаль- | | |ний фонд|ний фонд |ний фонд|ний фонд | |ний фонд |ний фонд|ний фонд | | | | | | |-------------------------| | | | | | | | | |усього|у тому числі така,| | | | | | | | | | |що виникла через | | | | | | | | | | |недофінансування | | | | | | | | | | |у 2000 році | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+---+------------+--------+---------+--------+---------+------+------------------+---------+--------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 --+---+------------+--------+---------+--------+---------+------+------------------+---------+--------+--------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200__ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 5

до Інструкції про порядок

складання за 2000 рік річних

звітів установ та організацій,

які отримують кошти державного

та/або місцевих бюджетів
Довідка
про кошти на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
------------------------------------------------------------------ 1 | Заборгованість станом на 1.01.2000 року | | --+------------------------------------------+------------------| 2 | Нараховано протягом звітного року | | --+------------------------------------------+------------------| 3 | Надійшло коштів протягом звітного року | | | на виплату допомоги і компенсації | | --+------------------------------------------+------------------| 4 | Сплачено протягом звітного року | | --+------------------------------------------+------------------| 5 | Залишок на дату балансу | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200__ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 6

до Інструкції про порядок

складання за 2000 рік річних

звітів установ та організацій,

які отримують кошти державного

та/або місцевих бюджетів
Рекомендації

щодо звірки показників форм

річного фінансового звіту за 2000 рік установ

та організацій, які утримуються за

рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів
------------------------------------------------------------------ | Показники, що |N | Порівняльні показники /п| зіставляються |з/п | --+---------------------------+----+----------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------- Форма N 1 "Баланс" ----------------------------------------------------------------- 1 |Рядок 110, графи 3 і 4 | 1 |Форма N 1, рядок 112 мінус | | |рядок 111, графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |Рядок 120, графи 3 і 4 | 2 |Форма N 1, рядок 122 мінус | | |рядок 121, графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 3 |Рядок 130, графи 3 і 4 | 3 |Форма N 1, рядок 132 мінус | | |рядок 131, графи 3 і 4 - --+---------------------------+----+----------------------------- 4 |Сума рядків 110, 120, 130, | 4 |Форма N 1, рядок 360, |графи 3 і 4 | |графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 5 |Сума рядків 112,122, 132, | 5 |Форма N 5, рядок 120, |графи 3 і 4 | |графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 6 |Рядок 220, графи 3 і 4 | 6 |Форма N 1, рядок 370, | | |графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 7 |Рядок 230, графи 3 і 4 | 7 |Форма N 6, рядок 150, | | |графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 8 |Рядок 250, графи 3 і 4 | 8 |Форма N 1, сума рядків від | | |251 до 256, графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 9 |Рядок 250, графи 3 | 9 |Форма N 7, N з/п 70, графи 5* --+---------------------------+----+----------------------------- 0 |Рядок 250, графи 4 |10 |Форма N 7, N з/п 70, графи 6* --+---------------------------+----+----------------------------- 1 |Рядок 290, графи 3 і 4 |11 |Форма N 1, сума рядків від | | |291 до 295, графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |Рядок 292, графа 3 |12 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, | | |N 4-5, N 4-6, сума рядків | | |всіх форм 010, граф 5 --+---------------------------+----+----------------------------- 3 |Рядок 292, графа 4 |13 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, | | |N 4-5, N 4-6, сума рядків | | |всіх форм 010, граф 9 --+---------------------------+----+----------------------------- 4 |Рядок 293, графа 3 |14 |Форма N 4-3, графа 2 --+---------------------------+----+----------------------------- 5 |Рядок 293, графа 4 |15 |Форма N 4-3, графа 5 --+---------------------------+----+----------------------------- 6 |Рядок 300, графи 3 і 4 |16 |Форма N 1, сума рядків від | | |301 до 303, графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 7 |Рядок 302, графа 3 |17 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, | | |N 4-5, N 4-6, сума рядків | | |всіх форм 010, граф 5 --+---------------------------+----+----------------------------- 8 |Рядок 302, графа 4 |18 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, | | |N 4-5, N 4-6, сума рядків | | |всіх форм 010, граф 9 --+---------------------------+----+----------------------------- 9 |Рядок 303, графа 3 |19 |Форма N 4-3, графа 2 --+---------------------------+----+----------------------------- 0 |Рядок 303, графа 4 |20 |Форма N 4-3, графа 5 --+---------------------------+----+----------------------------- 1 |Рядок 380, графа 4 |21 |Форма N 2, рядок 660, графа 7 | | |мінус форма N 2, рядок 660, | | |графа 9 плюс форма N 1, рядок | | |460, графа 3 мінус форма N 1, | | |рядок 320, графа 3*** --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |Рядок 450, графи 3 і 4 |22 |Форма N 1, сума рядків від | | |451 до 459, графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 3 |Рядок 450 мінус рядок |23 |Форма N 7, N з/п 70, графи 8* |458, графи 3 | | --+---------------------------+----+----------------------------- 4 |Рядок 450 мінус рядок |24 |Форма N 7, N з/п 70, графи 9* |458, графи 4 | | --+---------------------------+----+----------------------------- 5 |Рядок 560 довідки до форми |25 |Форма N 2, рядок 660, графа |N 1, графа 3 | |9 плюс | | |Форма N 1, рядок 320, графа | | |3 мінус | | |Форма N 1, рядок 320, | | |графа 4 ** --+---------------------------+----+----------------------------- 6 |Рядок 590 довідки до форми |26 |Форма N 2, рядок 660, |N 1, графа 6 | |графа 7** --+---------------------------+----+----------------------------- 7 |Рядок 670 плюс рядок 680 |27 |Форма N 4-6, рядок 010, |довідки до форми N 1, | |графа 6 |графа 6 | | ----------------------------------------------------------------- -------- * Можуть мати розбіжності організації, що отримують кошти: - Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; - Міністерства освіти і науки України (в частині іноваційного
фонду); - Міністерства економіки України (за мобілізаційною
підготовкою).
--------- ** Можуть бути розбіжності у зведеному звіті головного
розпорядника бюджетних коштів форми N 2 на суму коштів отриманих
госпрозрахунковими підприємствами. *** Можуть бути розбіжності, що необхідно пояснити у
пояснювальній записці. ----------------------------------------------------------------- Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і

видатків установи (загальний фонд)"* ----------------------------------------------------------------- 1 |Рядок 660, графа 7 | 1 |Довідка до форми N 1, рядок | | |590, графа 6** ----------------------------------------------------------------- -------- ** Можуть бути розбіжності у зведеному звіті головного
розпорядника бюджетних коштів форми N 2 на суму коштів отриманих
госпрозрахунковими підприємствами. ----------------------------------------------------------------- Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів

спеціального фонду ------------------------------------------------------------------ 1 |Форма N 4-1, рядок 010, | 1 |Форма N 4-1-зведена, рядок |графа 7 | |040, графа 9 --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |Форма N 4-3, графа 2 | 2 |Форма N 1, рядки 293, 303, | | |графа 3 --+---------------------------+----+----------------------------- 3 |Форма N 4-3, графа 5 | 3 |форма N 1, рядки 293, 303, | | |графа 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 4 |Форма N 4-3, графа 5 | 4 |Форма N 4-3, графа 2 плюс | | |форма N 4-3, графа 3 мінус | | |форма N 4-3, графа 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 5 |Форма N 4-4, рядок 010, | 5 |Форма N 4-4-зведена, рядок |графа 7 | |040, графа 9 --+---------------------------+----+----------------------------- 6 |Форма N 4-6, рядок 010, | 6 |Форма N 1, рядок 670, графа 6 |графа 6 | | --+---------------------------+----+----------------------------- 7 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, | 7 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, |N 4-5, N 4-6, рядок 010, | |N 4-5, N 4-6, рядок 010, |граф 9 | |граф 5 плюс рядок 010, граф | | |6 мінус рядок 010, граф 7 ----------------------------------------------------------------- Форма N 5 "Звіт про рух основних засобів" ----------------------------------------------------------------- 1 |Рядок 120, графи 3 і 4 | 1 |Форма N 1, сума рядків 112, | | |122, 132, графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |Рядок 120, графа 4 | 2 |Форма N 5, рядок 120, графа | | |3 плюс рядок 130, графа 3 | | |мінус рядок 180, графа 3 ----------------------------------------------------------------- Форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей" ----------------------------------------------------------------- 1 |Рядок 150, графи 3 і 4 | 1 |Форма N 1, рядок 230, | | |графи 3 і 4 --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |Рядок 150, графа 4 | 2 |Форма N 6, рядок 150, | | |графа 3, плюс рядок 160, | | |графа 3, мінус рядок 180, | | |графа 3 ----------------------------------------------------------------- Форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" ----------------------------------------------------------------- 1 |N з/п 70, графа 5 | 1 |Форма N1, рядок 250, графа 3* --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |N з/п 70, графа 6 | 2 |Форма N1, рядок 250, графа 4* --+---------------------------+----+----------------------------- 3 |N з/п 70, графа 8 | 3 |Форма N 1, рядок 450, мінус | | |рядок 458, графа 3* --+---------------------------+----+----------------------------- 4 |N з/п 70, графа 9 | 4 |Форма N 1, рядок 450, мінус | | |рядок 458, графа 4* --+---------------------------+----+----------------------------- 5 |N з/п 70, графа 9 (форма | 5 |Довідка про кредиторську |за загальним фондом) | |заборгованість станом на | | |31.12.2000 року, підсумковий | | |рядок за всіма КЕК, графа 4* --+---------------------------+----+----------------------------- 6 |N з/п 70, графа 9 (форма | 6 |Довідка про кредиторську |за спеціальним фондом) | |заборгованість станом на | | |31.12.2000 року, підсумковий | | |рядок за всіма КЕК, графа 5* --+---------------------------+----+----------------------------- 7 |N з/п 70 | 7 |Форма N 7, сума рядків N з/п | | |1, 2, 39, 64, 65, 66 ----------------------------------------------------------------- ----------- * Увязка може мати розбіжності на суму нарахованих і не
отриманих Чорнобильських виплат, іноваційних та мобілізаційних
коштів.
Форма N 15 "Звіт про нестачі та крадіжки грошових

коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах ----------------------------------------------------------------- 1 |Рядок 010, графа 3 | 1 |Форма N 1, рядок 254, графа 3 --+---------------------------+----+----------------------------- 2 |Рядок 060, графа 3 | 2 |Форма N 1, рядок 254, графа 4 -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: