open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.12.2000  № 520


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2001 р.
за № 152/5343

Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 417 від 01.10.2001
№ 401 від 17.09.2003
№ 571 від 23.12.2003
№ 123 від 31.03.2006
№ 148 від 27.05.2008
№ 752 від 29.10.2015
№ 95 від 04.09.2018}

Відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", а також з метою встановлення єдиних правил і порядку проведення уповноваженими банками та фінансовими установами операцій з чеками в іноземній валюті на території України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (додається).

2. Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) після державної реєстрації довести цю постанову до територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

3. Зобов'язати установи банків довести зміст цієї постанови до відома своїх клієнтів.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Доручити Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець), Юридичному департаменту (В.В. Пасічник), Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко), Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) розглянути питання щодо доцільності використання ордерних чеків і єврочеків на території України та підготувати відповідні доповнення до цього Положення.

6. Постанова набирає чинності через 3 місяці після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова

В.С. Стельмах


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Правління Національного
банку України
29.12.2000  № 520


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2001 р.
за № 152/5343

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та інших нормативно-правових актів України.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює єдині правила та порядок здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами (далі - банк (установа)) операцій з чеками в іноземній валюті на території України, які емітовані за кордоном і пред'явлені до сплати на території України (мають покриття в іноземних банках або в банках (установах) України).

1.2. Банки (установи) під час здійснення операцій з чеками в іноземній валюті керуються цим Положенням, нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють порядок здійснення валютно-обмінних операцій, використання готівкової іноземної валюти на території України та переміщення валютних цінностей через митний кордон України, а також іншими нормативно-правовими актами Національного банку України з питань здійснення операцій з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті.

{Абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 571 від 23.12.2003; в редакції Постанови Національного банку № 123 від 31.03.2006}

На території України розрахунки між резидентами за допомогою чеків в іноземній валюті забороняються.

1.3. Використання чеків в іноземній валюті при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України дозволяється, якщо:

у зовнішньоекономічному договорі зазначено, що чек виписується нерезидентом на резидента, які є сторонами договору;

чек виписаний нерезидентом для сплати за товар або для використання його як застави згідно з чинним законодавством України або гарантії забезпечення виконання зобов'язань перед резидентом. У чеку або супровідному додатку до нього має зазначатися призначення платежу;

{Абзац третій пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

нерезидентом-чекодавцем є банк, держава (в особі уповноваженого державного органу), міжнародна організація, корпорація, страхова компанія. Чекодавці мають міжнародний довгостроковий кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені провідних рейтингових агенцій світу (Fitch, Standard&Poor's, Moody's, Thomson Bank Watch), який на дату складання чека належить

до групи "інвестиційний клас" (investment grade)*;

__________
* "Інвестиційний клас" (investment grade) - група міжнародних довгострокових кредитних рейтингів, які свідчать про низьку ймовірність невиконання зобов'язань (дефолту) особи (боржника) або емітента цінних паперів, що їх мають.

Вимоги цього пункту не поширюються на чеки, виписані нерезидентом на резидента, який є представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним). Приймання чеків на інкасо від патентного повіреного дозволяється за умови пред'явлення до банку (установи) свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

{Пункт 1.3 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

1.4. Комісійна винагорода банку (установи) за здійснення операцій з іменними чеками утримується з чекодержателя в гривнях відповідно до тарифів та в порядку, установлених внутрішніми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).

У разі встановлення тарифів в іноземній валюті сплата комісійної винагороди здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.

Відшкодування з боку банку (установи) витрат, що належать іноземним банкам, які беруть участь у здійсненні операції з іменними чеками, утримується в іноземній валюті.

{Главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Постановою Національного банку № 123 від 31.03.2006}

1.5. Комісійна винагорода банку (установи) за здійснення операцій з продажу та купівлі (сплаті) дорожніх чеків утримується в гривнях відповідно до тарифів та в порядку, установлених внутрішніми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).

У разі встановлення тарифів в іноземній валюті сплата комісійної винагороди здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.

{Главу 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з Постановою Національного банку № 123 від 31.03.2006}

{Пункт 1.6 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 148 від 27.05.2008}

1.6. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

банківський індосамент - (передавальний) напис банку (установи) на зворотному боці чека про передачу платнику права за цим чеком;

дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу;

{Абзац пункту розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

емітент - іноземний банк, іноземна компанія, що здійснюють випуск (емісію) чеків;

іменний чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи - нерезидента або фізичної особи - нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого платнику грошового покриття.

{Абзац пункту розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

Іменні чеки виписуються на певну особу із застереженням "не наказу" чи рівнозначним застереженням (наприклад, "сплатіть (кому), не наказу" чи "сплатіть тільки (йому)"). Іменний чек не підлягає передаванню, за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством України;

інкасо - банківська операція, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти від платника, що призначені для виплати за чеком чекодержателю;

інкасові інструкції - відповідні інструкції, що стосуються порядку відшкодування прийнятих на інкасо чеків і які надсилаються банком (установою) платнику разом з прийнятими на інкасо чеками в іноземній валюті;

інформаційне повідомлення - інформація в письмовій формі про продаж дорожніх чеків (дата, місце тощо), що надається банком (установою) клієнту під час здійснення цієї операції;

клієнт - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює через банк (установу) операції з чеками;

платник - іноземний банк, іноземна компанія, що здійснює платіж за пред'явленим до сплати на інкасо іменним чеком, або іноземний банк, іноземна компанія, банк (установа), що здійснює сплату за дорожніми чеками;

товар - визначення відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

чек - паперовий розрахунковий документ установленої форми, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку;

{Абзац пункту розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 417 від 01.10.2001}

чекодавець - юридична особа - нерезидент або фізична особа - нерезидент, що видає іншій особі чек, який підписує;

чекодержатель (отримувач, власник) - будь-яка фізична або юридична особа, яка має право отримати кошти за чеком.

{Абзац пункту розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

2. Реквізити чеків та їх заповнення

2.1. Чеки, які подаються чекодержателем у банк (установу) до сплати, мають містити чітко визначені реквізити, а саме:

а) іменний чек:

назву документа - "чек", що зазначено в тексті документа тією мовою, якою його складено (або без назви, якщо чек виписаний в таких країнах, як Великобританія, США, Канада, Австралія, Німеччина та ін.);

розпорядження сплатити певну суму чекодержателю;

назву та реквізити емітента та платника;

назву для юридичної особи або прізвище, ім'я для фізичної особи чекодержателя, на користь якого здійснюється платіж;

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

зазначення валюти та суми чека;

дату складання та номер чека;

{Абзац восьмий підпункту "а" пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 417 від 01.10.2001}

підпис особи, яка видає чек (чекодавець).

У разі відсутності цих реквізитів чек вважається недійсним, повертається чекодержателю та не приймається банком (установою) на інкасо.

Чеки на пред'явника банком (установою) не приймаються. Термін

дії іменного чека зазначено на чеку*. Якщо такий запис відсутній,

то термін дії чека становить 6 місяців з дня його видачі**;

__________
* Наприклад, напис "VOID AFTER ONE YEAR" свідчить про те, що чек дійсний протягом одного року.
** Якщо законодавство країни чекодавця не передбачає іншого.

б) дорожній чек:

назву документа - "дорожній чек" ("travelers cheque");

назву компанії емітента, що випустила чек: American Express, Visa, Thomas Cook, Citi Corp., Bank of America, Swiss Bakers Travelers Cheques тощо;

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 417 від 01.10.2001}

підписи уповноважених осіб компанії емітента;

номінал та назву іноземної валюти;

серію та номер;

місце для підпису особи, що має намір купити чек;

місце для підпису чекодержателя при сплаті чека.

Термін дії дорожніх чеків не обмежений.

Дата та місце заповнення чека зазначаються в інформаційному повідомленні про продаж дорожнього чека.

Дорожні чеки емітуються в певному номіналі.

Дорожні чеки виписуються на одного власника, рідше на двох (підписи власника (двох власників) ставляться в зазначеному місці в день продажу). Чеки на двох власників можуть використовуватися ними. Будь-який з двох підписів є дійсним при одержанні готівкових коштів за чеком.

2.2. Чек заповнюється як від руки, так і за допомогою технічних засобів.

{Абзац перший пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

Використання факсиміле дозволяється при підписуванні чеків, що призначені для виплати пенсій (перекази пенсій іноземних держав резидентам України) або в інших випадках, що передбачені законодавством країни чекодавця.

{Абзац другий пункту 2.2 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 417 від 01.10.2001}

2.3. Чек не може бути акцептований. Напис на чеку про акцепт уважається недійсним.

2.4. Будь-яке зазначення про проценти, що міститься на чеку, уважається недійсним і не приймається банком (установою) до виконання.

2.5. Чек, сума якого написана і словами, і цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек є дійсним на суму, що зазначена словами.

Чек, сума якого зазначена кілька разів словами або цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек дійсний лише на меншу суму, що зазначена словами.

2.6. Відповідальність чекодавця перед чекодержателем за сплату іменного чека настає лише в разі пред'явлення чека до сплати в банк (установу) у встановлений строк.

3. Пред'явлення іменних чеків та платіж

3.1. Чеки сплачуються за пред'явленням за рахунок коштів чекодавця. Банк (установа) на території України приймає від чекодержателя іменні чеки до сплати лише на інкасо.

Приймання чеків на інкасо до банку (установи) для одержання платежу вважається пред'явленням чека до сплати (платежу).

Інкасо чеків, пред'явлених до банків (установ) України, здійснюється відповідно до положень, що викладені в розділах 4-6 цього Положення.

Інкасо чеків, пред'явлених банком (установою) на інкасо до іноземних банків, здійснюється відповідно до вимог законодавства держави, де здійснюється платіж (покриття).

3.2. Відкликання іменного чека чекодавцем до закінчення терміну дії чека до пред'явлення, якщо цей строк зазначено в чеку, не дозволяється. Недієздатність та смерть чекодавця, що сталися після пред'явлення чека, не впливають на дійсність чека.

3.3. Чек має пред'являтися до банку (установи) України, назва якого зазначена в чеку. У разі відсутності такої відмітки чек приймається до сплати в будь-якому банку (установі).

3.4. Зарахування коштів та видача готівки за інкасованим чеком здійснюються банками (установами) після одержання відшкодування за чеком від платника. Їх зарахування на рахунок чекодержателя або на рахунок банку (установи), з якого здійснюється виплата коштів за чеком чекодержателю, якщо останній не має рахунку в банку (установі), здійснюється не пізніше ніж на третій банківський день після надходження їх на кореспондентський рахунок банку (установи).

3.5. Про відмову платника від сплати чека на чеку має ставитися відповідна відмітка про це із зазначенням дати пред'явлення чека до сплати, а також причин відмови. Факт відмови має засвідчуватися платником до закінчення строку сплати чека.

{Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

3.6. Спори щодо несплати чека вирішуються між чекодавцем та чекодержателем у порядку, визначеному відповідним законодавством країни за місцезнаходженням платника.

4. Порядок приймання іменних чеків на інкасо від фізичних осіб

4.1. Чеки в іноземній валюті І групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України (далі - І група Класифікатора) та ІІ групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України приймаються банком (установою) до сплати на інкасо тільки від їх власників після пред'явлення документів, що посвідчують особу, або за їх нотаріально посвідченою довіреністю.

4.2. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від фізичних осіб - резидентів та нерезидентів на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 1).

4.3. В одній заяві можуть зазначатися чеки тільки з одним найменуванням валюти, на чеки з різними найменуваннями валют оформляються різні заяви.

4.4. Чекодержатель ставить свій підпис (наявність його обов'язкова) на зворотному боці чека.

Чек без підпису чекодержателя не приймається банком (установою) до сплати на інкасо.

4.5. Чеки, пред'явлені до банку (установи) іншою особою, приймаються до сплати на інкасо тільки в таких випадках:

за наявності оформленої власником чека належно посвідченої довіреності. На зворотному боці чека робиться такий напис: "За довіреністю кого кому (підпис останнього)";

у разі смерті чекодержателя чеки від спадкоємців приймаються до сплати на інкасо за наявності документів, визначених чинним законодавством України, за умови, що строк дії чека не закінчився;

{Абзац третій пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 123 від 31.03.2006}

чек, що виписаний на користь неповнолітньої до 15 років або недієздатної особи, можуть пред'являти до банку (установи) до сплати на інкасо лише їх законні представники (батьки, опікуни);

після досягнення неповнолітніми 15 років - самі неповнолітні, але за письмовою згодою одного із своїх батьків або інших законних представників, що посвідчена в установленому чинним законодавством України порядку, подавши відповідні документи (свідоцтво про народження, документ про всиновлення, опіку чи піклування тощо). На зворотному боці чека вповноважена особа банку робить напис: "Законний представник кого хто (підпис останнього)".

4.6. Банк (установа) може прийняти чеки на інкасо під заставу відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо:

є потреба гарантувати виконання чекодержателем зобов'язань щодо сплати комісійної винагороди платникам перед банком (установою), який приймає чек, що викликає сумнів до сплати на інкасо;

чеки мають пошкодження (розірвані і склеєні, змінили первісний колір, пропалені або обгорілі, залиті повністю або значна їх частина фарбою, чорнилом, олією, мають написи, але ці пошкодження не заважають визначенню ознак чека);

це чеки із простроченим строком дії або строк дії яких закінчується через два тижні;

{Абзац четвертий пункту 4.6 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 123 від 31.03.2006}

банк (установа), що приймає чек до сплати на інкасо, не має кореспондентських відносин з банком-емітентом.

4.7. Банк (установа) зіставляє дату складання чека з терміном його дії.

4.8. Уповноважений працівник банку (установи) оформляє квитанцію про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 2) у двох примірниках, підписує їх, засвідчує відбитком штампа банку (установи) та видає один примірник квитанції чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 3).

{Пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

4.9. Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі банку (установи). Для відправлення платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом із чеками відправляються супровідні документи (листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо).

{Абзац перший пункту 4.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

Банки (установи) перед відправленням оригіналів чеків платнику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі таких копій чеків.

4.10. У разі невиконання умов цього розділу чек до сплати на інкасо банк (установа) не приймає.

4.11. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операційного дня банку (установи).

Якщо день закінчення терміну дії прийнятих до сплати на інкасо чеків припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пізніше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операційного дня.

5. Порядок приймання іменних чеків до сплати на інкасо від юридичних осіб - резидентів та представництв юридичних осіб - нерезидентів на території України

5.1. Банки (установи) приймають чеки до сплати на інкасо від юридичної особи-резидента чи представництва юридичної особи - нерезидента на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 1).

5.2. Разом із заявою юридична особа-резидент чи представництво юридичної особи-нерезидента оформляє на фірмовому бланку і подає банку (установі) супровідні листи не менше ніж у двох примірниках за підписами керівника і головного бухгалтера. Банк (установа) повертає один примірник супровідного листа чекодержателю з відміткою банку (установи) і відсилає чеки та супровідні документи (інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо) платнику. Другий примірник супровідного листа залишається на зберіганні в банку (установі).

{Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 123 від 31.03.2006, № 95 від 04.09.2018}

5.3. В одній заяві можуть зазначатися чеки тільки в одній іноземній валюті, на чеки в різних іноземних валютах оформляються різні заяви.

5.4. Банк (установа) зіставляє дату складання чека з терміном його дії.

5.5. Уповноважений працівник банку (установи) оформляє квитанцію про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 2) у двох примірниках, підписує їх, засвідчує штампом банку (установи) та видає один примірник квитанції чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 3).

{Пункт 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 01.10.2001, № 752  від 29.10.2015}

5.6. Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі банку (установи). Для відправлення платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом із чеками відправляються супровідні документи (листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо).

Банки (установи) перед відправленням оригіналів чеків платнику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі належним чином оформлених копій чеків.

5.7. Уповноважені особи юридичної особи-резидента чи представництва юридичної особи-нерезидента підписують чек на зворотному боці. Проставляється банківський індосамент з обов'язковим застереженням "без обороту на мене".

{Пункт 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 95 від 04.09.2018}

5.8. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операційного дня банку (установи).

Якщо день закінчення терміну дії прийнятих до сплати на інкасо чеків припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пізніше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операційного дня.

5.9. У разі невиконання умов цього розділу чек до сплати на інкасо банк (установа) не приймає.

6. Порядок виплати коштів за іменними чеками

6.1. Після одержання коштів за чеками від платника банк (установа) за попередньою домовленістю з власником чеків повідомляє його телефоном або письмово за адресою, що зазначена власником чеків у заяві, про приймання чеків до сплати на інкасо, про надходження коштів та про назву та місцезнаходження банку (установи), до якого потрібно звернутися для одержання цих коштів.

6.2. Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які мають поточний рахунок в іноземній валюті в банку (установі), можуть одержати покриття за чеками на свій рахунок, номер якого зазначають у заяві про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 1).

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які не мають поточного рахунку в іноземній валюті в банку (установі), одержують кошти за чеком готівкою.

На бажання фізичної особи (резидента чи нерезидента) сума іноземної валюти за чеком може бути продана банку (установі) за курсом купівлі іноземної валюти, що діє на день здійснення операції банку (установи), при цьому фізичній особі-нерезиденту, крім квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, надається довідка-certificate за формою № 377. (Оформляються в порядку, установленому Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (далі - Інструкція), затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342 (зі змінами).

{Абзац третій пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 571 від 23.12.2003, № 752 від 29.10.2015}

Юридичним особам (резидентам) кошти за чеками попередньо зараховуються на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий банком (установою) для юридичної особи.

{Абзац четвертий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 123 від 31.03.2006}

Представництву юридичної особи-нерезидента кошти за чеками зараховуються на рахунки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

6.3. Сума чека виплачується чекодержателю за вирахуванням усіх комісійних винагород. Сплата чекодержателю за чеком відбувається при пред'явленні ним: паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності квитанції про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 2), що була видана банком (установою) клієнту при прийнятті чека до сплати на інкасо.

{Пункт 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

6.4. У разі відмови платника відшкодувати прийняті до сплати на інкасо чеки та повернення їх без сплати банк (установа) оригінал чека передає клієнту разом з офіційною відповіддю платника про відмову в його сплаті. Сума застави, прийнятої відповідно до вимог чинного законодавства України, за винятком комісійної винагороди платника, та комісійної винагороди банку (установи), який прийняв чеки до сплати на інкасо повертається чекодержателю. Банк (установа) робить копії чека та офіційної відповіді платника і залишає їх у документах дня

{Пункт 6.4 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 01.10.2001}

6.5. Банки (установи) не несуть відповідальності перед чекодержателями за несплату чеків у разі відмови платника в сплаті чека.

7. Здійснення операцій з продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті) та купівлі (сплати) дорожніх чеків

7.1. Банки, які згідно з чинним законодавством мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, мають право укладати угоди з іншими банками (установами) - резидентами для подальшої їх реалізації в Україні.

{Абзац перший пункту 7.1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 123 від 31.03.2006, № 752 від 29.10.2015}

Операції з купівлі (сплати) та продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті, далі - продаж) здійснюються банком (установою) за іноземну валюту І групи Класифікатора або за гривні.

7.2. Уповноважений працівник банку (установи) оформляє повідомлення про продаж дорожніх чеків. На кожному повідомленні може зазначатися лише одне найменування валюти.

{Абазц перший пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

У повідомленнях про продаж дорожніх чеків не дозволяються виправлення, стирання, замазування. У разі неправильного заповнення повідомлення про продаж дорожніх чеків уповноважений працівник банку (установи) повинен його анулювати (перекреслити) в присутності клієнта і заповнити нове. Без підпису клієнта повідомлення про продаж дорожніх чеків вважається недійсним.

7.3. Операції з продажу дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються:

касою банку (установи) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів для їх працівників, які від'їжджають за кордон у службове відрядження, за заявою на видачу дорожніх чеків у довільній формі та з оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків;

{Абзац другий пункту 7.3 в редакції Постанови Національного банку № 571 від 23.12.2003}

касою банку (установи) фізичним особам з оформленням квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4)  та повідомлення про продаж дорожніх чеків;

{Пункт 7.3 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 571 від 23.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

{Абзац четвертий пункту 7.3 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 752 від 29.10.2015}

Здійснені операції відображаються касою банку (установи) в Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 4).

{Абзац четвертий пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

{Абзац шостий пункту 7.3 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 123 від 31.03.2006}

Квитанція про купівлю/продаж дорожніх чеків виписується у двох примірниках: перший примірник видається фізичній особі, другий - зберігається в документах дня.

{Пункт 7.3 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

Банки (установи) мають право доповнювати квитанцію про купівлю/продаж дорожніх чеків додатковими реквізитами, потрібними для оформлення операцій з купівлі (сплати)/продажу дорожніх чеків.

{Пункт 7.3 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

7.4. Операції з продажу фізичним особам-резидентам дорожніх чеків за гривні здійснюються касою банку (установи) шляхом:

{Абзац перший пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

продажу іноземної валюти за гривні з відображенням операцій у Реєстрі проданої іноземної валюти (додаток 5 до Інструкції) та оформленням квитанції про здійснення валютно-обмінної операції;

{Абзац другий пункту 7.4 в редакції Постанови Національного банку № 571 від 23.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 123 від 31.03.2006; в редакції Постанови Національного банку № 752 від 29.10.2015}

продажу дорожніх чеків за іноземну валюту з відображенням у Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 5) та оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків та квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4).

{Абзац третій пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 571 від 23.12.2003; в редакції Постанов Національного банку № 123 від 31.03.2006, № 752 від 29.10.2015}

7.5. Операції з продажу дорожніх чеків протягом операційного дня здійснюються:

а) фізичним особам - резидентам касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку України щодо переміщення готівки через митний кордон України.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі - резиденту здійснюються після пред'явлення цією особою касиру каси банку (установи) паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

{Підпункт "а" пункту 7.5 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 752 від 29.10.2015}

б) фізичним особам-нерезидентам:

касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку щодо переміщення готівки через митний кордон України.

{Абзац другий підпункту "б" пункту 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 401 від 17.09.2003; в редакції Постанови Національного банку № 123 від 31.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 148 від 27.05.2008, № 752 від 29.10.2015}

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-нерезиденту здійснюються після пред'явлення цією особою уповноваженому працівнику банку (установи) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності підтверджених документів про джерела походження іноземної валюти у нерезидента. (У в'їзній митній декларації на ввезення готівкової іноземної валюти нерезидента робиться відмітка про продаж дорожніх чеків). Копії цих документів залишаються в документах дня;

{Абзац третій підпункту "б" абзацу нершого пункту 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 123 від 31.03.2006, № 148 від 27.05.2008}

в) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів для їх працівників, які від'їжджають за кордон у службове відрядження, за рахунок коштів, що обліковуються на поточному рахунку юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента, лише через каси банків.

{Абзац другий пункту 7.5 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 123 від 31.03.2006}

{Абзац другий пункту 7.5 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 148 від 27.05.2008}

7.6. Після продажу дорожніх чеків фізична особа (резидент чи нерезидент) або уповноважений представник юридичної особи - резидента, або уповноважена особа представництва юридичної особи - нерезидента, що від'їжджають у службове відрядження, у присутності працівника банку (установи) ставлять свій підпис на повідомленні про їх продаж і на кожному чеку у визначеному іноземною компанією-емітентом місці ("Thomas Cook" - на лінії в нижньому лівому кутку; "American Express" - на лінії у верхньому лівому кутку; "Visa" - на лінії у верхньому правому кутку тощо).

7.7. Дорожні чеки сплачуються лише власнику чека, зразок підпису якого є на чеку, після ідентифікації підпису в присутності уповноваженого працівника банку (установи) і тільки в повній сумі, що зазначена в чеку.

7.8. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються касою банку (установи) у фізичної особи (резидента або нерезидента) з оформленням квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4) чи уповноваженого представника юридичної особи - резидента чи вповноваженої особи представництва юридичної особи - нерезидента, підпис якого проставлено на чеку.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 6).

{Пункт 7.8 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 752 від 29.10.2015}

7.9. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за гривні у фізичних осіб здійснюються касою банку (установи) з оформленням квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4), квитанції про здійснення валютно-обмінної операції (додаток 3 до Інструкції), а для фізичних осіб - нерезидентів також довідки-certificate за формою № 377 (додаток 6 до Інструкції).

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 6) та в Реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 4 до Інструкції).

{Пункт 7.9 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 752 від 29.10.2015}

7.10. Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їх власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до правил, установлених емітентом.

{Пункт 7.10 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 752 від 29.10.2015}

7.11. Під час купівлі (сплати) дорожніх чеків уповноважений працівник банку (установи):

{Абзац перший пункту 7.11 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}

перевіряє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також відсутність на дорожніх чеках виправлень або написів, які заважають прочитанню першого підпису власника;

перевіряє реквізити дорожніх чеків на наявність захисних елементів дорожніх чеків (перевірити дійсність чеків можна за каталогом іноземної компанії-емітента "Оригінальні банкноти країн світу і основні дорожні чеки" та зразками бланків чеків) та першого підпису чекодавця у відповідному місці;

перевіряє відповідність першого підпису чекодержателя на дорожніх чеках його підпису в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу;

з'ясовує назву іноземної валюти, яку чекодержатель бажає одержати за дорожніми чеками;

стежить за тим, як і де чекодержатель ставить другий підпис на дорожніх чеках згідно з правилами, установленими емітентом;

у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо дійсності підпису пропонує чекодержателю:

підписати дорожні чеки втретє на зворотному боці та записує паспортні дані;

надати повідомлення про продаж дорожніх чеків, де зазначено їх кількість, серію, номер, назву іноземної валюти, номінал та загальну суму, а також є підпис чекодержателя.

У разі виявлення невідповідності підписів чекодержателя дорожні чеки до сплати не приймаються.

7.12. Сплачені дорожні чеки зберігаються у сховищі банку (установи), формуються у пакети і відправляються платникам, з якими укладені угоди, для отримання відшкодування за цими чеками в іноземній валюті І групи Класифікатора. Разом з пакетами чеків відправляються такі супровідні документи: листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо.

{Глава 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 571 від 23.12.2003}

8. Відшкодування втрачених дорожніх чеків

8.1. Відшкодування втрачених чекодержателями дорожніх чеків здійснюється банком (установою) на підставі укладених угод з емітентом дорожніх чеків. Такі угоди обов'язково мають містити порядок відшкодування чекодержателю втрачених дорожніх чеків.

9. Відповідальність банків (установ)

9.1. За порушення цього Положення банки (установи) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Заступник директора -
начальник управління
Департаменту платіжних
системЛ.В. Письменна


Додаток 1
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

ЗАЯВА
про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті


Додаток 2
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

КВИТАНЦІЯ
про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}Додаток 3
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

_________________________________________
_________________________________________
          (назва, місцезнаходження уповноваженого банку
                   (уповноваженої фінансової установи))


РЕЄСТР
прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті
за "___"_____________ 200_ р.

№ з/п

Номер, серія чека*, коли виписаний

Сума за чеком

Номер виданої квитанції

Підпис уповноваженого працівника _______________________

Штамп уповноваженого працівника

__________
* Зазначається за її наявності.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}Додаток 4
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України
(пункт 7.3 глави 7)

КВИТАНЦІЯ
про купівлю/продаж дорожніх чеків

{Положення доповнено новим Додатком 4 згідно з Постановою Національного банку № 752 від 29.10.2015}Додаток 5
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

_________________________________________
_________________________________________
          (назва, місцезнаходження уповноваженого банку
                     (уповноваженої фінансової установи)


РЕЄСТР
проданих дорожніх чеків в іноземній валюті
за "___"_____________ 200_ р.

№ з/п

Назва валюти (код)

Номінал чеків

Кількість чеків

Номери проданих чеків

Платіжна система

Сума у валюті

Комісія

Сума внесеної валюти

Відмітка про сторно*

%

сума
Підпис уповноваженого працівника ________________________

Місце для штампа

__________
* У разі використання комп'ютерної системи в реєстрі фіксується час здійснення операції.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 123 від 31.03.2006, № 752 від 29.10.2015}Додаток 6
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

_________________________________________
_________________________________________
           (назва, місцезнаходження уповноваженого банку
                     (уповноваженої фінансової установи)


РЕЄСТР
куплених дорожніх чеків в іноземній валюті
за "___"_____________ 200_ р.

№ з/п

Назва валют (код)

Номінал чеків

Кількість чеків

Платіжна система

Номери куплених чеків

Сума у валюті

Комісія

Сума виданої валюти

Номер виданої квитанції

Відмітка про сторно*

%

сума

Підпис уповноваженого працівника _________________________

Місце для штампа

__________
* У разі використання комп'ютерної системи в реєстрі фіксується час здійснення операції.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 123 від 31.03.2006, № 752 від 29.10.2015}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: