open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
N 14/51 від 23.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05.02.2001 р.

за N 111/5302
Затверджено

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва і

МВС України

23.01.2001 N 14/51

( z0110-01 )
( Ліцензійні умови втратили чинність на підставі Наказу

Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

N 100/957 ( z1143-04 ) від 01.09.2004 )
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного

призначення на відповідність встановленим вимогам
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з

питань регуляторної політики та підприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )

1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам визначають
організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги
до суб'єктів господарювання, виконання яких є обов'язковою умовою
провадження зазначеної господарської діяльності.
1.2. Органом, що видає ліцензії на провадження господарської
діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам,
є Державний департамент пожежної безпеки МВС України.
1.3. Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається
суб'єкту господарювання на підставі заяви про видачу ліцензії
(додаток 1) та за умови його відповідності згідно з поданими
документами ліцензійним умовам. Якщо суб'єкт господарювання планує
провадити вид господарської діяльності з проведення випробувань на
пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам не в повному обсязі, а частково (з окремих
видів послуг і робіт), то в заяві про видачу ліцензії також
указуються ці послуги і роботи згідно з вимогами розділу 3
Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської
діяльності зазначаються ті послуги та роботи, на які вона
поширюється.
До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності та/або копія довідки про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
( 118-96-п ), засвідчені нотаріально або органом, який видав
оригінал документа; відомості за підписом керівника та печаткою заявника -
суб'єкта господарської діяльності про наявність
матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності, за
встановленою формою (додаток 2); засвідчені в установленому порядку копії документів, які
підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності
або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів,
необхідний для провадження відповідного виду господарської
діяльності, згідно з ліцензійними умовами; засвідчені в установленому порядку копії атестованих методик
проведення випробувань (за відсутності стандартизованих) та акта
метрологічного обстеження виробництва цих робіт; порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки МВС України. Ліцензійні умови доповнено розділом 1 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
2. Терміни та визначення, які вживаються у цьому нормативному

акті
Підрозділ - дільниця суб'єкта господарювання, яка самостійно
виконує послуги і роботи протипожежного призначення. Керівник робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, керівник окремого підрозділу (директор, начальник
випробувальної лабораторії тощо). Виконавець робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який
залежно від посадових функцій здійснює конкретну роботу в складі
підрозділу (спеціаліст, лаборант тощо). Послуги і роботи протипожежного призначення - вид
господарської діяльності, який визначений п. 41 статті 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення -
Державний департамент пожежної безпеки МВС України. ( Абзац шостий
розділу 2 в редакції Наказу Держпідприємництва N 112/1065
( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
3. Послуги і роботи протипожежного призначення
Господарська діяльність з проведення випробувань на пожежну
небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам уключають в себе такі послуги і роботи: 1. Проведення випробувань речовин, матеріалів на їх пожежну
небезпеку. 2. Проведення випробувань будівельних конструкції, виробів та
обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки. 3. Проведення випробувань пожежних машин, вогнегасників,
пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, установок
пожежної сигналізації, вогнегасних та вогнезахисних засобів,
засобів індивідуального захисту пожежників.
4. Загальні умови провадження господарської діяльності щодо

виконання послуг і робіт протипожежного призначення
Діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення здійснюється спеціалізованими організаціями або
спеціалізованими підрозділами в складі суб'єкта господарювання.
Суб'єкти господарювання повинні мати потрібну матеріально-технічну
базу та штатну чисельність кваліфікованих фахівців. Матеріально-технічна база повинна знаходитись у власності
та/або користуванні суб'єкта господарювання, що підтверджується
відповідними документами. Технологічне обладнання, пристрої,
інструмент та засоби вимірювання повинні проходити своєчасне
технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах (за потреби)
та утримуватись у справному технічному стані. Керівники та виконавці робіт повинні працювати у суб'єкта
господарювання (ліцензіата) відповідно до вимог чинного
законодавства. При наданні послуг і виконанні робіт протипожежного
призначення суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватись
чинних законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють даний
вид діяльності.
5. Ліцензійні умови
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст, магістр та стаж роботи в галузі випробувань
(експериментальних досліджень) не менше ніж 5 років; навчання правилам проведення випробувань у системі
Держстандарту України; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Спеціалісти, що безпосередньо беруть участь у проведенні
випробувань, мають бути атестовані на право проведення закріплених
за ними видів випробувань відповідно до ДСТУ 3412-96.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до
випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації; ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции.
Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные
положения"; комплект нормативних документів (стандарти, технічні умови)
на продукцію, що випробовується, та методи випробувань згідно з
галуззю акредитації; положення про випробувальну лабораторію; паспорт випробувальної лабораторії; галузь акредитації випробувальної лабораторії; настанова з якості випробувальної лабораторії; програми та робочі методики проведення випробувань конкретних
видів (груп) продукції, узгоджені з Українським науково-дослідним
інститутом пожежної безпеки МВС України (за відсутності
стандартизованих); акт обстеження метрологічного забезпечення робіт, пов'язаних
з випробуваннями продукції на пожежну небезпеку, проведеного
органом ДЦСМС; порівняльні протоколи випробувань на пожежну небезпеку,
підтверджені науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС
України.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен мати обладнання та засоби
вимірювальної техніки для проведення випробувань згідно з галуззю
акредитації (випробувальне обладнання повинне бути атестованим
згідно з ГОСТ 24555-81, а засоби вимірювальної техніки -
повірені). Приміщення, у яких проводяться випробування, повинні
відповідати вимогам методик випробувань щодо площі, стану та умов,
які в них забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря,
освітлення, звуко- та віброізоляція, захист від випромінення), а
також санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та
охорони навколишнього природного середовища (ДСТУ 3412-96).
Вимоги щодо якості проведення випробувань
Випробувальна лабораторія (центр) повинна мати систему якості
згідно з ДСТУ 3412-96, яка відповідає її діяльності, обсягу
випробувань та забезпечує достатність і об'єктивність алгоритмів
та результатів випробувань. За результатами випробувань
оформлюється протокол згідно з ДСТУ 3412-96. Якість проведення
випробувань визначається шляхом контрольних випробувань продукції
за участю представників акредитованих органів сертифікації та
випробувальних лабораторій державної пожежної охорони.
Начальник управління
ліцензування видів господарської
діяльності Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.В.Єфремов
Начальник нормативно-технічного
відділу Головного управління
Державної пожежної охорони МВС
України О.О.Євсеєнко

Додаток 1

до п. 1.3

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з

проведення випробувань на

пожежну небезпеку речовин,

матеріалів, будівельних

конструкцій, виробів і

обладнання, а також пожежної

техніки, пожежно-технічного

озброєння, продукції

протипожежного призначення

на відповідність

встановленим вимогам

ЗАЯВА

про видачу ліцензії
Заявник _____________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий) _________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної або

місце проживання фізичної особи) ____________ ______________ __________________________
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи -
платника податків ________________________________________________
банківські реквізити _____________________________________________

(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності___ _________________________________________________________________

(найменування виду господарської діяльності) таких робіт: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

З ліцензійними умовами провадження вказаного виду
господарської діяльності та порядком контролю за їх додержанням
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Відомості про відокремлені підрозділи (філії),

що провадитимуть дану діяльність на підставі ліцензії:
--------------------------------------------------------------------- N | Найменування | Місцезнаходження | Тел. | Назва видів робіт | з/п | | | Факс | | -----+--------------+-------------------+------+-------------------| -----+--------------+-------------------+------+-------------------| -----+--------------+-------------------+------+-------------------| -----+--------------+-------------------+------+-------------------| --------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі.
___________________________ ____________ ____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності)
"____" ______________ р. М.П.
( Ліцензійні умови доповнено Додатком 1 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )

Додаток 2

до п. 1.3

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з

проведення випробувань на пожежну

небезпеку речовин, матеріалів,

будівельних конструкцій, виробів і

обладнання, а також пожежної

техніки, пожежно-технічного

озброєння, продукції протипожежного

призначення на відповідність

встановленим вимогам

ДОВІДКА

про наявність матеріально-технічної бази

і спеціалістів, необхідних для провадження

заявленого виду господарської діяльності

__________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)
1. Відомості про наявність адміністративних, виробничих,
складських приміщень, лабораторій тощо
------------------------------------------------------------------- N | | Призначення | Категорія приміщення, | з/п | Назва приміщення | приміщення | ким та коли проведена | | та його | (вказати вид | атестація (вказати | | місцезнаходження | робіт, що | категорію приміщення, | | | виконується) | дату та номер атестата | | | | акредитації, дозволу на | | | | початок роботи тощо, | | | | назва органу, що його | | | | видав) | -----+------------------+--------------+-------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про наявність власної оргтехніки, обладнання,
пристроїв, інструментів та засобів вимірювання
------------------------------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Кількість | Рік | Нормативний | Технічний | Дата тех. | | оргтехніки, | | виготовлення | строк | стан | обстеження | з/п | обладнання, | | | роботи | | (повірки) | | пристроїв, | | | | | та назва | | інструментів | | | | | організації, | | та засобів | | | | | що його | | вимірювання | | | | | проводила | -----+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------
3. Відомості про наявність спеціалістів
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Посада | Назва виду | Прізвище,| Освіта | Стаж | Кваліфікаційні | з/п | керівників | робіт, що | ім'я та | (який і | роботи | розряди | | і | виконує | по | коли | за цим | | | виконавців | даний | батькові | закінчив | напрямком | | | робіт | фахівець | | навчальний | діяльності | | | | | | заклад, | у даного | | | | | | спеціаль- | суб'єкта | | | | | | ність) | господарю- | | | | | | | вання | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------------+------------+----------+------------+------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------------
__________________________ ____________ _____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності)
"____" ______________ р. М.П.
Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії
та довідці про наявність матеріально-технічної бази і
спеціалістів, перевірив та _______________________________________ _________________________________________________________________

(вказати підтверджую чи не підтверджую достовірність

та причини не підтвердження) _________________________ ____________ ____________________
(посада представника (підпис) (прізвище, ініціали) Державної пожежної

охорони)
"____" ______________ р. М.П.

Примітка. Приміщення, обладнання та фахівці вказуються
окремо, за кожним заявленим видом послуг та робіт протипожежного
призначення.
( Ліцензійні умови доповнено Додатком 2 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: