open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 88 від 07.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 154/5345
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 594 ( z1322-06 ) від 12.12.2006 }
Про затвердження форми державної статистичної звітності

N 1-ПВ (страйк) та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення форм державної
статистичної звітності з праці Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію, починаючи зі звіту за I
квартал 2001 року, форму державної статистичної звітності N 1-ПВ
(страйк) "Звіт щодо причин та наслідків страйку" та Інструкцію
щодо її заповнення (додаються).
2. Поширити форму державної статистичної звітності N 1-ПВ
(страйк) та Інструкцію щодо її заповнення на всіх юридичних осіб
та їх відокремлені підрозділи незалежно від форм власності і
організаційно-правових форм господарювання.
3. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.): 3.1. Після реєстрації в Міністерстві юстиції України передати
управлінню справами оригінал бланка затвердженої форми державної
статистичної звітності та Інструкції для їх тиражування. 3.2. Здійснювати методологічне керівництво за збиранням та
розробленням державної статистичної звітності за зазначеною
формою.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків зазначеної форми
державної статистичної звітності на 2001 рік.
5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним виготовленням інструментарію, його тиражуванням і
розсиланням бланків зазначеної форми на адресу Головного
управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.
6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.
Києві (Сидоренко М.М.) здійснювати розробку та зведення даних
звітів затвердженої форми державної статистичної звітності,
одержаних від Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики, згідно з планом державних статистичних
спостережень.
7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в
установленому порядку збір, розробку і подання Головному
міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів протягом
I кварталу 2001 р.
8. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
"Про затвердження форм поточної державної статистичної звітності з
праці та інструкцій по їх заповненню" від 26.11.96 N 348
( z0702-96 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України
09.12.96 за N 702/1727, у частині затвердження форми N 1-ПВ
(страйк) "Повідомлення про початок та припинення страйку" та
Інструкції по її заповненню.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови комітету Власенко Н.С.
Голова комітету О.Г.Осауленко
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------ КОДИ | ----------------------------------------------------------------------------------| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|зації -|ції | | за |ідентифі-| | |діяль- | за |форми |трального|іденти-| | | ДКУД |каційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | | -----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+------+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ______________________ Форма N 1-ПВ (страйк)

(найменування та адреса) ____________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство, інший центральний орган Наказ Держкомстату України
виконавчої влади ____________________ 07.02.2001 N 88
Концерн, асоціація та інше об'єднання ____________________________________ Термінове повідомлення
Підприємство (організація) __________ ____________________________________ Подається підприємствами, установами, орма власності _____________________ організаціями незалежно від форм рганізаційно-правова форма власності та господарювання наступного осподарювання ______________________ дня після закінчення страйку:
Вид діяльності_______________________ 1) органу державної статистики за місцем розташування;

2) відділенню Національної служби посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим та областях; у містах Києві і Севастополі - до Національної служби посередництва і примирення.

Телеграфом передаються дані, якщо звіт не може бути переданий іншими засобами зв'язку.
ЗВІТ

щодо причин та наслідків страйку
Розділ I ----------------------------------------------------------------- |Код (запов- | |нюється | |в органі | |державної | |статистики) | ---------------------------------------------------+------------| 1. Дата початку страйку __________________. 200_ р.| х | (число) (місяць) | | 2. Дата закінчення страйку ________________. 200_р.| х | (число) (місяць) | | 3. Укажіть причину виникнення розбіжностей між | | сторонами соціально-трудових відносин: | х | |------------| а) встановлення нових або зміна існуючих соціально-| | економічних умов праці та виробничого побуту; | 1 | |------------| б) укладення чи зміна колективного договору; | 2 | |------------| в) виконання колективного договору, угоди або | | окремих положень; | 3 | |------------| г) невиконання вимог законодавства про працю. | 4 | |------------| 4. Укажіть, будь ласка, на якому рівні розпочався | | страйк: | х | |------------| а) підприємства (установи, організації); | 1 | |------------| б) структурного підрозділу підприємства. | 2 | |------------| 5. Чи створювались на Вашому підприємстві: | х | 5.1) примирна комісія | х | |------------| а) так | 1 | |------------| б) ні | 2 | |------------| Якщо "так", то вкажіть дату її створення | х | ________________. 200__ р. | | (число) (місяць) | | | | 5.2) трудовий арбітраж | х | |------------| а) так | 1 | |------------| б) ні | 2 | |------------| Якщо "так", то вкажіть дату його створення | х | ________________. 200__ р. | | (число) (місяць) | | ----------------------------------------------------------------- Розділ II ----------------------------------------------------------------- Назва показників | Код | | |рядка | | ----------------------------------------+------+----------------| А | Б | 1 | ----------------------------------------+------+----------------| Середньооблікова чисельність штатних | | | працівників облікового складу (за | | | місяць, що минув перед страйком), осіб | 01 | | ----------------------------------------+------+----------------| Кількість працівників, які брали | | | участь у страйку, осіб | 02 | | ----------------------------------------+------+----------------| Втрати робочого часу, людино-годин | 03 | | ----------------------------------------+------+----------------| Обсяг невиробленої продукції | | | (невиконаних робіт, послуг) у | | | фактично діючих цінах, грн. | 04 | | ----------------------------------------+------+----------------| Сума коштів, виплачених працівникам, | | | які брали участь у страйку, за час | | | його проведення, тис. грн. | 05 | | -----------------------------------------------------------------
Керівник _______________________

(підпис)
Голова профкому ________________

(підпис)
"___"____________ 200_ р.
______________________________________
(прізвище та номер телефону виконавця)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

07.02.2001 N 88
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 154/5345

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державної статистичної звітності

N 1-ПВ (страйк) "Звіт щодо причин та наслідків страйку"
Загальні положення
Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної
звітності щодо причин та наслідків страйку (далі - Інструкція)
розроблена відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ). Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії,
відділення, представництва та інші відокремлені структурні
підрозділи, що розташовані на території України. Підставою для складання форми N 1-ПВ (страйк) є дані
первинного обліку (накази, табелі обліку робочого часу), що
підтверджують невихід на роботу, невиконання своїх трудових
обов'язків у зв'язку зі страйком. Статистичний звіт за формою N 1-ПВ (страйк) складається
підприємством (організацією, установою), на якому мало місце
припинення роботи (часткове чи повне) з причини оголошення страйку
трудовим колективом, і подається до територіального органу
державної статистики та відділенню Національної служби
посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим та
областях, у містах Києві і Севастополі - до Національної служби
посередництва і примирення одразу після закінчення страйку. Датою
припинення страйку вважається той день, коли усі страйкуючі
приступили до роботи, незалежно від того, урегульовані питання до
кінця чи ні. Звіт складається на кожен страйк окремо.
Розділ I
У відповіді на запитання 3 необхідно відмітити головну
причину виникнення страйку. Причини можуть бути
соціально-економічного характеру і стосуватися: а) встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту щодо:
організації виробництва і праці, нормування і оплати праці,
регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку,
забезпечення продуктивної зайнятості, соціальних гарантій,
компенсацій, пільг; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, угоди або окремих
положень, зокрема з питань: гарантії праці та продуктивної
зайнятості, встановлення мінімальних соціальних гарантій щодо
оплати праці, своєчасності виплати заробітної плати, умов
зростання фонду оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, режиму роботи, умов і
охорони праці та ін.; г) невиконання вимог законодавства про працю щодо питань:
гарантій при укладанні, зміні та припиненні трудових договорів
(контрактів) найманих працівників, забезпечення зайнятості
вивільнених працівників, регулювання режиму роботи, нормування і
оплати праці. У відповіді на запитання 5 необхідно вказати, чи створювались
на підприємстві: - примирна комісія - орган, призначений для вироблення
рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору
(конфлікту), та який складається із представників сторін (стаття 8
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); - трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених
сторонами колективного трудового спору (конфлікту) фахівців,
експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного
трудового спору (конфлікту) відповідно до статей 11, 12
вищезазначеного Закону ( 137/98-ВР ). Відповіді на запитання 3, 4, 5 відмічаються шляхом
підкреслювання або обведення варіанта відповіді.
Розділ II
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового
складу (рядок 01) визначається відповідно до Інструкції зі
статистики чисельності працівників, зайнятих у народному
господарстві України, що затверджена наказом Мінстату України від
07.07.95 N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 07.08.95 за N 287/823, зі змінами, затвердженими
наказом Держкомстату України від 18.02.99 N 67 ( z0145-99 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09.03.99 за
N 145/3438. У рядку 02 ураховується загальна кількість працівників, які
брали участь у страйку. При цьому кожен працівник ураховується
один раз незалежно від тривалості робочого часу, впродовж якого
він не працював через страйк. Втрати робочого часу (рядок 03) визначаються як сума
невідпрацьованих людино-годин усіх страйкарів за кожний день
страйку, що припадає на робочі дні. Наприклад: ----------------------------------------------------------------- Дата |Кількість | Тривалість |Втрати робочого | |працівників, | страйку, |часу, людино-годин | |які брали участь| годин | | |у страйку, осіб | | | -----------+----------------+---------------+-------------------| 1.04 | 100 | 7 | 700 | 2.04 | 150 | 4 | 600 | 3.04 | 50 | 8 | 400 | 4.04 | 200 | 5 | 1000 | 5.04, 6.04 | вихідні дні | 7.04 | 500 | 2 | 1000 | 8.04 | 250 | 6 | 1500 | -----------+----------------+---------------+-------------------| 8 днів | Х | Х | 5200 | -----------------------------------------------------------------
Отриманий результат необхідно відобразити у формі звіту. У
рядку 02 наводиться загальна кількість осіб, що брали участь у
страйку. У даному прикладі це 500 осіб за умови, що 7.04
страйкували ті самі працівники, що і в інші дні. Якщо у інші дні
страйкували особи, що не входять до вищевказаних 500 осіб, то їх
число треба додати. У рядку 03 наводиться 5200 людино-годин. Обсяг недоданої продукції (невиконаних робіт, послуг) (рядок
04) розраховується шляхом множення числа людино-годин втрат
робочого часу на середньогодинний виробіток за останній місяць, що
передував страйку. При цьому слід врахувати, що обчислення обсягу
продукції (робіт, послуг) здійснюється за фактичними цінами, які
діяли на підприємстві (організації) на момент страйку. У рядку 05 відображається сума коштів, що виплачені зі
спеціального страйкового фонду, утвореного за рахунок добровільних
унесків і пожертвувань та інших джерел.
Начальник управління статистики праці Н.В.Григорович

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: