open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 175 від 07.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 163/5354
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 667 ( z0414-02 ) від 12.04.2002 )
Про внесення змін до Положення про порядок

реструктуризації підприємств

Відповідно до розділів III та IV Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про
Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Положення про порядок
реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 21.08.2000 N 1741 ( z0582-00 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.2000 за
N 582/4803, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Начальнику Управління передприватизаційної підготовки
підприємств та реструктуризації господарських товариств
В.Путівському: 2.1. Забезпечити в п'ятиденний термін з дня затвердження
цього наказу його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 2.2. Забезпечити в десятиденний термін з дня державної
реєстрації подання цього наказу до "Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію" для опублікування.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
В.о. Голови Фонду М.Чечетов
Затверджено

Наказ Фонду державного

майна України

21.08.2000 N 1741

( z0582-00 )

(у редакції наказу Фонду

державного майна України

від 07.02.2001 N 175)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 163/5354
Положення

про порядок реструктуризації підприємств
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок реструктуризації підприємств (далі
- Положення) розроблено відповідно до Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про
Державну програму приватизації" ( 1723-14 ). Це Положення встановлює порядок реструктуризації об'єктів
приватизації груп В і Г, яка проводиться відповідно до чинного
законодавства за рішенням Фонду державного майна України (далі -
ФДМУ). Рішення про реструктуризацію підприємства затверджується
наказом ФДМУ. Рішення про реструктуризацію підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, приймається
за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Відповідно до цього Положення реструктуризація підприємства -
це здійснення комплексу організаційно-господарських,
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на
підвищення інвестиційної привабливості об'єкта приватизації,
збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції,
підвищення ефективності виробництва. Реструктуризація підприємства здійснюється з дотриманням
вимог нормативних актів, які є чинними на момент її проведення, а
також з урахуванням Методичних вказівок щодо проведення
реструктуризації державних підприємств, затверджених наказом
Міністерства економіки України від 23.01.98 N 9 ( z0187-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.03.98 за
N 187/2627. Порядок реструктуризації підприємств передбачає: прийняття рішення про реструктуризацію підприємства; створення комісії з реструктуризації підприємства; розроблення та впровадження проекту реструктуризації
підприємства. 1.2. До сфери дії цього Положення належать такі підприємства: державні підприємства, функції з управління майном яких у
зв'язку з прийнятим рішенням про приватизацію належать державним
органам приватизації (далі - ДОП); відкриті акціонерні товариства (далі - ВАТ), які створені в
процесі корпоратизації або приватизації державного майна, 100
відсотків акцій яких належить державі; ВАТ, акції яких частково продані та пакет акцій яких розміром
не менше 25 відсотків від їх статутного фонду плюс одна акція
перебуває в державній власності. 1.3. У зв'язку з проведенням робіт з реструктуризації ДОП
може прийняти рішення: а) про тимчасове припинення роботи комісії приватизації; б) про внесення змін до Плану розміщення акцій ВАТ в частині
перенесення терміну їх розміщення.
2. Прийняття рішення про реструктуризацію підприємства
2.1. Ініціаторами прийняття рішення про реструктуризацію
підприємств можуть бути: органи виконавчої влади; Антимонопольний комітет України; адміністрація державного підприємства; правління та спостережна рада ВАТ; комісія з приватизації; ДОП. ФДМУ приймає рішення про реструктуризацію підприємства на
підставі аналізу фінансового стану підприємства, його
організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг),
які випускаються (надаються) підприємством. 2.2. Пропозиції щодо змісту заходів з реструктуризації
державного підприємства, щодо якого прийнято рішення про
приватизацію, подаються на розгляд до комісії з приватизації. Комісія з приватизації протягом п'ятнадцяти днів аналізує
пропозиції щодо змісту заходів з реструктуризації, готує та подає
до ФДМУ висновки щодо доцільності проведення реструктуризації
державного підприємства. На період проведення реструктуризації робота комісії з
приватизації може бути призупинена відповідним рішенням ФДМУ. 2.3. Пропозиції щодо реструктуризації ВАТ подаються на
розгляд до ДОП у довільній формі; до них додаються: а) інформація про стан приватизації підприємства; б) інформація про фінансовий стан підприємства; в) інформація про ринки збуту товарів (робіт, послуг), які
випускаються (надаються) підприємством; г) інформація про організаційну структуру підприємства; ґ) пропозиції щодо змісту заходів з реструктуризації.
2.4. У ході розгляду пропозицій та підготовки рішення про
реструктуризацію підприємства виконуються такі роботи: а) аналіз організаційної структури підприємства; б) аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які
випускаються (надаються) підприємством; в) аналіз фінансового стану підприємства; г) підготовка висновків щодо доцільності проведення
реструктуризації підприємства; ґ) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України
звернення щодо погодження рішення про реструктуризацію (для
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави); д) підготовка та подання керівництву ФДМУ на затвердження
проекту наказу щодо рішення про реструктуризацію підприємства.
2.5. Термін підготовки висновків щодо доцільності
реструктуризації підприємства не повинен перевищувати одного
місяця. Якщо проведення реструктуризації визнано недоцільним, то
ініціаторам надсилається інформація з відповідними висновками. Проект наказу щодо прийняття рішення про реструктуризацію
підприємства розробляється на підставі висновків щодо доцільності
її проведення та подається на затвердження у триденний термін. 2.6. ФДМУ за власною ініціативою або за поданням іншого ДОП
може прийняти рішення про реструктуризацію підприємства, акції
яких двічі не були продані на конкурсних засадах. 2.7. Накази щодо прийняття рішення про реструктуризацію
підприємств підписуються заступником ФДМУ, на якого покладено
функції з координації робіт з реструктуризації підприємств. Накази щодо прийняття рішення про реструктуризацію
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави, підписуються Головою ФДМУ. 2.8. Інформація щодо прийняття рішення про реструктуризацію
підприємства підлягає опублікуванню в офіційних друкованих засобах
ФДМУ не пізніше п'ятнадцяти діб з дня видання відповідного наказу.
3. Створення комісії з реструктуризації підприємства
3.1. Комісія з реструктуризації підприємства (далі - Комісія)
це тимчасово діючий орган, що створюється для вирішення питань,
пов'язаних з реструктуризацією підприємств. 3.2. Основними завданнями Комісії є впровадження заходів щодо
вдосконалення організаційної структури підприємства та ефективного
розпорядження й використання його майна з метою підвищення
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, його
інвестиційної привабливості як об'єкта приватизації та
купівельного попиту на нього. 3.3. Відповідно до покладених на Комісію завдань вона
здійснює такі функції: розглядає пропозиції щодо змісту заходів реструктуризації
підприємства, у тому числі щодо реорганізації ВАТ, та готує
відповідні висновки; організовує розробку проекту реструктуризації; контролює впровадження проекту реструктуризації; розробляє та подає керівництву ФДМУ проекти рішень Кабінету
Міністрів України щодо вирішення питань з реструктуризації
підприємства; розробляє та подає керівництву ДОП проекти рішень Фонду
державного майна України щодо вирішення питань з реструктуризації
підприємства. 3.4. Основними принципами роботи Комісії є: дотримання вимог законодавства; колегіальність прийняття рішень; обгрунтованість прийняття рішень. 3.5. Комісія створюється наказом ФДМУ (ДОП) протягом
п'ятнадцяти діб від дня прийняття рішення про реструктуризацію
підприємства. 3.6. До складу Комісії разом з представниками ДОП можуть бути
включені представники таких органів: Антимонопольного комітету України або його територіального
відділення; місцевого органу виконавчої влади; галузевого міністерства або іншого центрального органу
виконавчої влади; адміністрації державного підприємства (правління та
спостережної ради ВАТ); профспілки підприємства. ДОП організовує формування складу Комісії, для чого письмово
інформує зазначені органи про прийняття рішення про
реструктуризацію підприємства та подає запити щодо кандидатур
членів Комісії. 3.7. Формування складу Комісії здійснюється на підставі
поданих пропозицій щодо кандидатур членів Комісії. Наказом ДОП про створення Комісії затверджується її
персональний склад, у тому числі голова та члени Комісії, а також
установлюється термін розроблення та подання Комісією до ДОП
проекту реструктуризації підприємства, який не повинен
перевищувати двох місяців. Головою Комісії призначається
представник ДОП. 3.8. Для забезпечення гласності та прозорості
реструктуризації у роботі Комісії можуть брати участь з правом
дорадчого голосу народні депутати України, представники
правоохоронних органів. На запрошення Комісії на її засіданнях
можуть бути присутні представники потенційних інвесторів,
кредиторів, Державної податкової адміністрації України. 3.9. Комісія має такі повноваження: отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про
діяльність підприємства, необхідні для здійснення покладених на
неї функцій; подавати до ДОП пропозиції щодо внесення змін до Плану
розміщення акцій в частині перенесення терміну їх розміщення в
зв'язку з проведенням робіт з реструктуризації підприємства; подавати до Фонду державного майна України пропозиції щодо
залучення до робіт, пов'язаних з реструктуризацією підприємства,
незалежних консультантів та експертів; подавати до Фонду державного майна України проекти
відповідних наказів; постанов чи розпоряджень Кабінету Міністрів
України щодо вирішення питань реструктуризації підприємства, а
також інші пропозиції стосовно забезпечення проведення
реструктуризації, у тому числі щодо внесення змін та доповнень до
затвердженого проекту реструктуризації. 3.10. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в
міру потреби; дата проведення засідання визначається головою
Комісії. Члени Комісії зобов'язані виконувати прийняті Комісією
рішення та доручення і розпорядження голови Комісії. 3.11. Рішення Комісії приймаються на засіданнях за
результатами голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів при голосуванні приймається
рішення, за яке проголосував голова Комісії. Рішення Комісії є правомірним за умови участі в голосуванні
не менш як 2/3 її складу. Рішення, прийняті на засіданні Комісії, оформляються
протоколом, який затверджується головою Комісії протягом двох днів
після засідання Комісії. 3.12. Для забезпечення роботи Комісії її голова в межах своєї
компетенції: скликає засідання Комісії; організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії; представляє Комісію у відносинах з іншими органами та
організаціями; дає розпорядження, обов'язкові для виконання членами Комісії.
4. Розроблення та впровадження проекту реструктуризації

підприємства
4.1. Комісія разом з підприємством організовує та забезпечує
розробку і погодження із зацікавленими органами проекту
реструктуризації підприємства в термін, що не перевищує двох
місяців від дня її створення. 4.2. Проект реструктуризації включає такі розділи: аналіз фінансового стану підприємства; аналіз організаційної структури підприємства; аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються
(надаються) підприємством; план заходів з реструктуризації підприємства; прогноз соціально-економічних наслідків реструктуризації. Основні напрямки заходів з реструктуризації підприємств: поліпшення фінансового стану підприємства шляхом ефективного
використання та розпорядження майном підприємства (продаж,
здавання майна в оренду, консервація об'єктів, передача державного
майна в комунальну власність); удосконалення організаційної структури підприємства, у тому
числі участь у створенні господарських товариств, створення
дочірніх підприємств на базі майна ВАТ; удосконалення структури управління. До проекту реструктуризації може додаватися проект
реорганізації ВАТ з обгрунтуванням та бізнес-планом. У разі реорганізації підприємства до Комісії подається
розподільчий баланс підприємства за останній звітний період.
Підготовка розподільчого балансу підприємства передбачає складання
розподільчого пакета документів фінансової звітності підприємства
за формою та в обсягах, визначених Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ). 4.3. У разі потреби, яка визначається Комісією, проект
реструктуризації перед поданням його на затвердження погоджується
з галузевим міністерством або іншим центральним органом виконавчої
влади, місцевим органом виконавчої влади. 4.4. Проект реструктуризації державного підприємства, ВАТ,
100 відсотків акцій якого належить державі, затверджується наказом
ДОП. 4.5. Проект реструктуризації ВАТ, продаж акцій якого
розпочато, затверджується вищим органом ВАТ (загальними зборами
акціонерів) відповідно до визначених статутом товариства
повноважень та порядку. Якщо затвердження проекту реструктуризації належить до
компетенції вищого органу ВАТ, то ДОП може ініціювати розгляд
питання щодо затвердження проекту реструктуризації на позачергових
загальних зборах акціонерів ВАТ, для чого дає відповідне доручення
особі, уповноваженій управляти державними корпоративними правами. 4.6. З метою впровадження проекту реструктуризації Комісія
протягом п'яти днів від дня затвердження проекту реструктуризації
розробляє та подає на затвердження керівнику державного
підприємства (голові правління ВАТ) проект наказу про організацію
проведення реструктуризації підприємства, у якому повинні бути
визначені терміни виконання кожного заходу та особи, відповідальні
за їх виконання. 4.7. Проект реструктуризації вважається впровадженим від дня
затвердження керівником державного підприємства або головою
правління ВАТ звіту про виконання плану заходів, передбачених цим
проектом. Звіт подається до Комісії.
5. Контроль за проведенням реструктуризації підприємств
5.1. Контроль за проведенням реструктуризації підприємства
здійснює Комісія. 5.2. Комісія готує та подає ДОП інформацію про виконання
заходів, передбачених проектом реструктуризації, не пізніше п'яти
днів після встановленого терміну виконання кожного заходу. 5.3. ДОП протягом п'яти днів від дня отримання інформації про
виконання заходів з реструктуризації видає наказ про припинення
роботи Комісії.
6. Фінансове забезпечення
Фінансування заходів з реструктуризації підприємства може
здійснюватися за рахунок коштів: підприємства, щодо якого прийнято рішення про
реструктуризацію; потенційних інвесторів; видатків на фінансування приватизації, передбачених чинним
законодавством.
7. Порядок оплати послуг незалежних консультантів та

експертів, залучених до роботи, пов'язаної з

підготовкою проектів реструктуризації
7.1. Ініціатором залучення незалежних консультантів та
експертів до роботи, пов'язаної з підготовкою проектів
реструктуризації, є Комісія. У разі потреби Комісія може розглянути питання щодо залучення
незалежних консультантів та експертів до роботи, пов'язаної з
підготовкою проектів реструктуризації підприємства, і подати
пропозиції до ФДМУ; до пропозицій додаються протокол засідання
Комісії з питання щодо необхідності залучення незалежного
консультанта або експерта до роботи, пов'язаної з підготовкою
проекту реструктуризації підприємства, та проект договору на
виконання відповідних робіт (без визначення умов їх оплати). 7.2. Незалежними консультантами можуть бути юридичні особи,
які уклали угоду з ФДМУ про виконання послуг під час приватизації
державного майна, а також угоду на проведення експертної оцінки
майна категорій А, В, С. 7.3. Залучення незалежних консультантів та експертів, а також
визначення умов оплати їх робіт здійснюється у порядку,
визначеному чинним законодавством України. 7.4. Фінансування витрат на оплату послуг незалежних
експертів та консультантів за виконання робіт, зазначених у пункті
7.1 цього Положення, здійснюється в межах розрахунку витрат
коштів, передбачених Державною програмою приватизації на виконання
робіт, пов'язаних з реструктуризацією підприємств.
Начальник Управління
передприватизаційної підготовки
підприємств та реструктуризації
господарських товариств В.Путівський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: