open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 17 від 07.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2001 р.

за N 821/6012
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ

N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження Переліку категорій і класів зон за вибухо-, вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів

рибного господарства

З метою забезпечення виконання пункту 50 Національної
програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 1996-2000 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.96 N 1345 ( 1345-96-п ), та відповідно
до підпункту 22 пункту 4 Положення про Державний департамент
рибного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 04.08.2000 N 1226 ( 1226-2000-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік категорій і класів зон за вибухо-,
вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів рибного господарства
(далі - Перелік), що додається.
2. Державному департаменту рибного господарства (Шведенко
М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Керівникам об'єднань, підприємств, установ та організацій
Укрдержрибгоспу забезпечити вивчення посадовими особами,
працівниками підприємств, організацій та суден вимог Переліку,
здійснювати постійний контроль за їх виконанням.
4. Українському державному інституту по проектуванню
підприємств рибного господарства і промисловості "Укррибпроект"
(Іванов В.С.) забезпечити видання та розповсюдження Переліку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
державного департаменту рибного господарства Шведенка М.М.
Міністр І.Кириленко
Погоджено:
Голова Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України В.М.Гусаков
Начальник Головного управління
пожежної безпеки МВС України
генерал-лейтенант Г.В.Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

07.02.2001 N 17
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2001 р.

за N 821/6012
ПЕРЕЛІК

КАТЕГОРІЙ І КЛАСІВ ЗОН

ЗА ВИБУХО-, ВИБУХОПОЖЕЖО- ТА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІСТЮ

ОБ'ЄКТІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дія цього нормативного документа поширюється на всі
підприємства, установи, організації і судна рибного господарства
України незалежно від виду їх діяльності та форми власності. 1.2 Цим документом установлюються: а) категорії приміщень, будівель та інших об'єктів, а також
їх частин за вибухопожежною та пожежною небезпекою у відповідності
до вимог НАПБ Б.07.005; категорії захисту об'єктів від блискавки
згідно з вимогами РД 34.21.122-87; категорії пожежної небезпеки
приміщень та інших об'єктів морських суден флоту рибного
господарства у відповідності до вимог Правил класифікації та
побудови морських суден; б) класи вибухо- та пожежонебезпечних зон електрообладнання
відповідно до вимог ПУЕ-85.
1.3 Для окремих технологічних процесів і виробництв, де
застосоване унікальне та дороге технологічне обладнання або які
мають інші особливості, категорії приміщень, будівель та інших
об'єктів визначаються з урахуванням вимог протипожежного захисту,
які передбачаються завданням замовника на розробку проекту або
технічними умовами на обладнання і погоджені в установленому
порядку.
1.4 Установлення категорій будівель і приміщень за
вибухопожежною і пожежною небезпекою та класів зон за ПУЕ-85,
позначення визначених категорій на вхідних дверях до приміщень і
на межах зон усередині приміщень та зовнішніх виробничих дільниць,
здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж, а також забезпечення засобами
протипожежного захисту і зв'язку, пожежною технікою, обладнанням
та інвентарем покладається на власника підприємства.
1.5 Норми цього документа не поширюються на приміщення і
будівлі для зберігання сильнодійних отруйних речовин, вибухових
речовин, а також на будівлі та об'єкти, що проектуються за
спеціальними нормами і правилами, затвердженими в установленому
порядку.
2. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
1. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 р.
N 3745-XII ( 3745-12 ).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р.
N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
пожежну безпеку".
3. НАПБ А.01.001-95. Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ). Затверджені УДПО МВС України 14.06.95, зареєстровані
в Мін'юсті України 14.07.95 за N 219/755.
4. НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86/МВД СССР). Определение
категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности. Затверджені МВС СРСР 27.02.86, погоджені Держбудом СРСР
20.12.85.
5. "Правила устройства электроустановок". Затверджені
Міненерго СРСР 04.07.84.
6. ВБН-СГІП-46-3.94. Перелік будівель і приміщень підприємств
Міністерства сільського господарства та продовольства України з
встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також
класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ. Затверджені
Мінсільгосппродом України 10.01.95.
7. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты
зданий и сооружений. Затверджена Головтехуправлінням Міненерго
СРСР 12.10.87.
8. СНиП 2.01.02-85. Строительные нормы и правила.
9. "Морской регистр судоходства. Правила классификации и
постройки морских судов", 1995. Розроблені відповідно до
рекомендацій Міжнародної асоціації класифікаційних товариств і
відповідних резолюцій Міжнародної морської організації (далі -
"Морской регистр судоходства").
3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
ВБН - відомчі будівельні норми ГДК - гранично-допустима концентрація ГР - горюча рідина ЛЗР - легкозаймиста рідина НАПБ - нормативний акт з питань пожежної безпеки НКМЗ - нижня концентраційна межа займання НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я ПУЕ - правила улаштування електроустановок РД - керівний документ СГІП - сільське господарство і продовольство СНиП - будівельні норми і правила ТС - температура спалаху
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ

ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
4.1 Приміщення та будівлі за вибухопожежною та пожежною
небезпекою згідно з НАПБ Б.07.005 підрозділяються на категорії А,
Б, В, Г і Д. 4.2 Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки
визначаються за параметрами і характеристиками речовин і
матеріалів (табл. 1), що використовуються у виробництві та
містяться у приміщеннях. 4.3 Розрахунки критеріїв вибухопожежної небезпеки приміщень
виконуються згідно з НАПБ Б.07.005.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ Категорія | Характеристика речовин і матеріалів, що | приміщення| містяться у приміщенні | ----------+-----------------------------------------------------| А | Горючі гази, ЛЗР з ТС не більше 28 град. C в такій | вибухо- | кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні | пожежо- | парогазоповітряні суміші, при займанні яких | небезпечна| розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в | | приміщенні, що перевищує 5 кПа. | | Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти | | при взаємодії з водою, киснем повітря або один з | | одним у такій кількості, що розрахунковий тиск | | вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа | ----------+-----------------------------------------------------| Б | Горючий пил або волокна, ЛЗР з ТС більше 28 град. C,| вибухо- | ГР у такій кількості, що можуть утворювати | пожежо- | вибухонебезпечні пилоповітряні або | небезпечна| пароповітряні суміші, при займанні яких | | розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху | | в приміщенні, який перевищує 5 кПа | ----------+-----------------------------------------------------| В | Горючі й важкогорючі рідини, тверді горючі й | пожежо- | важкогорючі речовини й матеріали (в тому числі пил | небезпечна| і волокна), речовини і матеріали, здатні при | | взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним | | тільки горіти, за умови, що приміщення, в яких | | вони знаходяться або обертаються, не належать до | | категорій А або Б | ----------+-----------------------------------------------------| Г | Негорючі речовини і матеріали в гарячому, | | розжарено-му або розплавленому стані, процес | | обробки яких супроводжується виділенням | | променистого тепла, іскор і полум'я; горючі | | гази, рідини і тверді горючі речовини, які | | спалюються або утилізуються у вигляді палива | ----------+-----------------------------------------------------| Д | Негорючі речовини і матеріали у холодному стані. | | Допускається зараховувати до категорії Д | | приміщення, в яких містяться ГР у системах | | змащування, охолодження і гідроприводу обладнання, | | в яких не більше 60 кг в одиниці обладнання при | | тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки до | | устаткування, окремі предмети меблів на робочих | | місцях | -----------------------------------------------------------------
4.4 Категорія приміщень за вибухопожежною та пожежною
небезпекою обєктів визначається від вищої (А) до нижчої (Д).
4.5 Будівлі виробничого і складського призначення відносяться
до відповідних категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою: 4.5.1 Будівля належить до категорії А, якщо в ній сумарна лоща приміщень категорії А перевищує 5 % площі всіх
приміщень або 200 кв. м. Будівлю до категорії А допускається не відносити, якщо
сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не перевищує 25 %
сумарної площі всіх розташованих у ній приміщень (але не більше
1000 кв. м) та ці приміщення обладнуються установками
автоматичного пожежогасіння. 4.5.2 Будівлі належать до категорії Б, якщо одночасно
виконані дві умови: а) будівля не належить до категорії А; б) сумарна площа приміщення категорій А і Б перевищує 5 %
сумарної площі всіх приміщень або 200 кв. м. До категорії Б допускається не відносити будівлі, якщо
сумарна площа приміщень категорій А і Б у будівлі не перевищує
25 % сумарної площі всіх розташованих у ній приміщень (але не
більше 1000 кв. м) та ці приміщення обладнуються установками
автоматичного пожежогасіння. 4.5.3 До категорії В будівлі відносяться, якщо одночасно
виконані дві умови: а) будівля не належить до категорії А або Б; б) сумарна площа приміщень категорій А, Б і В перевищує 5 %
(10 %, якщо в будівлі відсутні приміщення категорій А і Б)
сумарної площі всіх приміщень. До категорії В допускається не відносити будівлі, якщо
сумарна площа приміщень категорій А, Б і В у будівлі не перевищує
25 % сумарної площі всіх розташованих у ній приміщень (але не
більше 3500 кв. м) та ці приміщення обладнуються установками
автоматичного пожежогасіння.. 4.5.4 До категорії Г будівлі відносяться, якщо одночасно
виконані дві умови: а) будівля не належить до категорій А, Б або В; б) сумарна площа приміщення категорій А, Б, В і Г перевищує
5 % сумарної площі всіх приміщень. До категорії Г допускається не відносити будівлі, якщо
сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г у будівлі не
перевищує 25 % сумарної площі всіх розташованих у ній приміщень
(але не більше 5000 кв. м), а приміщення категорій А, Б, В
обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.. 4.5.5 До категорії Д відносяться будівлі, якщо вони не
належать до категорій А, Б, В або Г.
4.6 До категорії А і класу В-Ia належать зони радіусом 5 м по
вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень
категорії А.
4.7 До категорій А та Б не належать будівлі та приміщення з
виробництвами, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі речовини
спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також з
виробництвами, де технологічний процес здійснюється з
застосуванням відкритого вогню.
5. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ЗОН ЗА ВИБУХО- ТА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІСТЮ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
5.1 Для вибору і улаштування електрообладнання (машин,
апаратів, пристроїв, мереж) з відповідним рівнем або ступенем
захисту на виробництвах, у приміщеннях, у просторі біля
технологічних установок і комунікацій визначаються
вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони.
5.2 Вибухонебезпечна зона - приміщення або обмежений простір
у приміщенні, біля зовнішньої установки, в якому є або можуть
утворитися вибухонебезпечні суміші (ПУЕ-85).
5.3 Пожежонебезпечна зона - простір усередині або поза
приміщеннями, в межах якого постійно або періодично обертаються
горючі (спалимі) речовини і в якому вони можуть знаходитися при
нормальному технологічному процесі або при його порушеннях
(ПУЕ85).
5.4. При визначенні вибухонебезпечних зон враховується, що: а) вибухонебезпечна зона в приміщенні займає весь об'єм
приміщення, якщо об'єм вибухонебезпечної суміші перевищує 5 %
вільного об'єму приміщення; б) вибухонебезпечною вважається зона в приміщенні в межах до
5 м по горизонталі й вертикалі від технологічного апарата, з якого
можливе виділення горючих газів або парів ЛЗР, якщо об'єм
вибухонебезпечної суміші дорівнює або менше 5 % вільного об'єму
приміщення. Приміщення за межами вибухонебезпечної зони слід
вважати вибухобезпечним, якщо немає інших факторів, які створюють
у ньому вибухонебезпеку (див. табл. 2, клас зони В-1б).
5.5. Визначення класу зон за вибухо- та пожежонебезпечністю
здійснюється за табл. 2 шляхом послідовної перевірки їх належності
до класу від вищого (В-I, П-I) до нижчого (В-IIа, П-III).
Таблиця 2 (ПУЕ-85)
------------------------------------------------------------------ | Характеристика умов технологічних процесів, | Клас | приміщень, простору, речовин і матеріалів, за якими | зони | визначається клас зон за вибухо- та | | пожежонебезпечністю | | для вибору електроустаткування | ----------------------------------------------------------------| Вибухонебезпечні зони | ----------------------------------------------------------------| В-I | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких | | виділяються горючі гази або пари ЛЗР у такій кількості | | і з такими властивостями, що вони можуть утворити з | | повітрям вибухонебезпечні суміші при нормальних | | режимах роботи, наприклад при завантажуванні або | | розвантажуванні технологічних апаратів, зберіганні й | | переливанні ЛЗР, що містяться у відкритих ємкостях | | тощо | ------+---------------------------------------------------------| В-Iа | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких при | | нормальній експлуатації вибухонебезпечні суміші | | горючих газів (неза-лежно від НКМЗ) або парів ЛЗР з | | повітрям не утворюються, а можливі тільки в результаті | | аварій або несправностей | ------+---------------------------------------------------------| В-Iб | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких при | | нормальній експлуатації вибухонебезпечні суміші | | горючих газів або парів ЛЗР з повітрям не | | утворюються, а можливі тільки внаслідок аварій або | | несправностей, що відзначаються однією з таких | | особливостей: | | а) горючі гази в цих зонах мають високу НКМЗ (15 % і | | більше) та різкий запах при ГДК (наприклад машинні | | зали аміачних компресорних та холодильних абсорбційних | | установок) | | б) приміщення виробництв: пов'язаних з обертанням | | газоподібного водню, в яких за умовами технологічного | | процесу виключається утворення вибухонебезпечної | | суміші в об'ємі більше 5 % вільного об'єму приміщення; | | що мають вибухонебезпечну зону тільки у верхній | | частині приміщення - від позначки 0,75 загальної | | висоти приміщення, рахуючи від рівня підлоги, але не | | вище кранової колії | ------+---------------------------------------------------------| В-Iг | Простір (20 м по вертикалі і горизонталі) у | | зовнішніх естакад для відкритого наливання і зливання | | ЛЗР, відкритих нафтовловлювачів, ставків-відстійників | | з плаваючою нафтовою плівкою | ------+---------------------------------------------------------| В-Iг | Простір (8 м по вертикалі і горизонталі) у зовнішніх | | надземних і підземних резервуарів-газгольдерів з | | горючими газами або ЛЗР; при наявності обвалування - в | | межах всієї площі всередині обвалування | ------+---------------------------------------------------------| В-Iг | Простір (5 м по вертикалі і горизонталі): | | а) біля запобіжних клапанів і дихальних клапанів | | ємкостей і технологічних апаратів з горючими газами і | | ЛЗР; | | б) біля зовнішніх огороджувальних конструкцій, якщо | | на них розміщені пристрої для викиду повітря із систем | | витяжної вентиляції приміщень з вибухонебезпечними | | зонами будь-якого класу або якщо вони містяться в | | межах зовнішньої вибухонебезпечної зони | ------+---------------------------------------------------------| В-Iг | Простір (3 м по вертикалі і горизонталі): | | а) біля зовнішніх закритих технологічних установок, | | апаратів із вмістом горючих газів або ЛЗР, за винятком | | зовніш-ніх аміачних компресорних установок; | | б) біля запірної арматури і фланцевих з'єднань | | трубопроводів для горючих газів або ЛЗР; | | в) біля витяжного вентилятора, встановленого ззовні | | (на вулиці), що обслуговує приміщення з | | вибухонебезпечними зонами будь-якого класу | ------+---------------------------------------------------------| В-Iг | Простір (0,5 м по вертикалі і горизонталі) біля | | прорізів за зовнішніми огороджувальними конструкціями | | приміщень з вибухонебезпечними зонами класів В-I, B- | | Ia, B-II, за винятком прорізів вікон, заповнених | | склоблоками | ------+---------------------------------------------------------| В-II | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких | | виділяються горючий пил або волокна з переходом у | | завислий стан у такій кількості і з такими | | властивостями, що вони здатні утворити з повітрям | | вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи | | (наприклад при завантажуванні або розвантажуванні | | технологічних апаратів) | ------+---------------------------------------------------------| В-IIа | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких небезпечний | | стан, названий для класу зони В-II, не має місця при | | нормальній експлуатації, а можливий тільки при аваріях | | або несправностях | ----------------------------------------------------------------| Пожежонебезпечні зони | ----------------------------------------------------------------| П-I | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких обертаються | | ГР з ТС вище 61 град. C; приміщення вентиляторів | | місцевих відсмоктувань, що обслуговують такі самі зони | ------+---------------------------------------------------------| П-II | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких виділяються | | горючий пил або волокна з НКМЗ більше 65 г/ куб. м до | | об'єму повітря; приміщення витяжних і припливних (з | | рециркуляцією повітря) вентиляторів, що обслуговують | | такі самі зони | ------+---------------------------------------------------------| П-IIа | Зони, розташовані в приміщеннях, в яких обертаються | | тверді горючі речовини | ------+---------------------------------------------------------| П-III | Зони поза приміщеннями, в яких обертаються ГР з ТС | | вище 61 град. C або тверді горючі речовини; для вентиля-| | торів за зовнішніми огороджувальними конструкціями, що | | обслуговують пожежонебезпечні зони будь-якого класу | | місцевих відсмоктувань | -----------------------------------------------------------------
6. ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЦТВ, ПРИМІЩЕНЬ, БУДІВЕЛЬ
ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ

КАТЕГОРІЙ ТА КЛАСІВ ЗОН ЗА ВИБУХО-, ВИБУХОПОЖЕЖО- ТА

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІСТЮ
6.1 Категорії та класи зон за вибухо-, вибухопожежо- і
пожежонебезпечністю виробництв, приміщень, будівель та інших
об'єктів на підприємствах та суднах (з рибопереробними
відділеннями) флоту рибного господарства визначаються за табл. 3
для найбільш несприятливого щодо вибуху або пожежі періоду з
урахуванням властивостей і кількості речовин і матеріалів, що
використовуються в приміщеннях, технологічних апаратах.
6.2 Категорії вибухопожежної небезпеки для об'єктів
сільськогосподарського призначення в риболовецьких, рибодобувних,
рибницьких та виробничих сільськогосподарсько-рибницьких
підприємствах мають визначатися за ВБН-СГІП-46-3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------------------------------ |Характеристика |Класифікація| Примітка| |речовин і мате-| за вибухо- | | | ріалів у | пожежною | | | приміщеннях, | небезпекою | | Назва виробництв, приміщень, будівель та інших | умов техноло- |------------| | об'єктів | гічних |Кате- |Класи| | (цехи, відділення, дільниці, установки, зони) | процесів, за |горії | зон | | |якими визнача- |примі-|(за | | | ються |щень |ПУЕ- | | | категорії |(за |85) | | | приміщень і |НАПБ | | | | класи зон |б.07. | | | | |005) | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Морські рибні порти | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Аміакосховища | | А |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 2. Споруди і приміщення, в яких обертаються рідини | | | | | з температурою спалаху парів до 28 град. C: | | | | | а) причали приймання палива і мастил |ЛЗР з ТС не бі-| А |В-Iа | | |льше 28 град. C| | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) станції перекачки рідкого палива | Те саме | А |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| в) пункти бункерування суден рідким паливом | -"- | А |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 3. Споруди і приміщення (причали приймання палива, | | | | | станції перекачування, пункти бункерування суден), в| | | | | яких обертаються рідини з температурою спалаху парів: | | | | | а) від 28 град. C до 61 град. C | ЛЗР | Б |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) вище 61 град. C | ГР | В |П-I | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 4. Приміщення навігаційної камери | Горючі | В |П-Iа | | | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 5. Майстерня точної механіки | Горючі | В |П-Iа | | | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 6. Гірокомпасна і девіаційна майстерня | Те саме | В |П-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 7. Приміщення управлінь: порту, вантажних районів, | Тверді горючі | В |П-IIа| | портового флоту | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 8. Приміщення служб капітана порту, обслуговування | Те саме | В |П-IIа| | флоту, транспортних агентств, лоцманської | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 9. Приміщення портової митниці, інспекції | -"- | В |П-IIа| | портового нагляду, санітарно-карантинної інспекції | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 10. Штурманський клас, приміщення гідрографічної, | -"- | В |П-IIа| | дипломно-паспортної служби | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 11. Приміщення санітарно-побутового обслуговування | Окремі меблі | Д | | | членів екіпажів суден та портових працівників | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 12. Приміщення воєнізованої охорони і контрольно- | Те саме | Д | | | пропускної системи | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Переробка риби та живих водних ресурсів | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 13. Відділення рафінування рибних жирів, |ЛЗР з ТС не бі-| А |В-Iа | | приміщення екстракції рибних жирів розчинниками у|льше 28 град. C| | | | жироборошняному виробництві | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 14. Відділення виготовлення перлинного пату та | Те саме | А |В-Iа | | рибного клею | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 15. Приміщення помолу рибного борошна | Горючий пил, | Б |В-II | | | здатний | | | | | вибухати | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 16. Приміщення для зберігання консервантів (піро- | Вибухонебез- | Б |В-IIа| | сульфіту, мурашиної кислоти) |печні речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 17. Відділення гранулювання, таблетування та | Горючі | В |П-II | | складування рибного борошна | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 18. Приміщення для зберігання палива, горючої | Те саме | В |П-IIа| | тари, готової продукції | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 19. Приміщення для зберігання олії, спецій, цукру | -"- | В |П-IIа| | тощо | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 20. Експедиції, приміщення для упаковування рибної | -"- | В |П-IIа| | продукції в горючу тару | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 21. Приміщення для упаковування продукції з мідій | -"- | В |П-IIа| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 22. Приміщення димогенераторне, топкове, коптильне | Спалення | Г |П-IIа| | | горючих | | | | | речовин | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 23. Відділення рибообжарювальне, соусоварочне, | Променисте | Г |П-IIа| | кулінарне, маринадне, бланшувальне, в'ялильне | тепло | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 24. Відділення сировинне, рибоприймальне, | Негорючі | Д | | | тузлучне, дефростаційне, відмочування та посолу,| матеріали | | | | приймання та первинної обробки мідій, овочеве | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 25. Відділення рибозбиральне, приготування тіста, | Те саме | Д | | | маринадів, соусу, ланспігів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 26. Приміщення для зберігання солі, негорючої | -"- | Д | | | тари, миття інвентарю і тари, закупорки бочок | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Рибництво, відтворення живих водних ресурсів | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 27. Приміщення для зберігання аміачної селітри | Речовини, | А |В-Iа | | | здатні | | | | | вибухати і | | | | | горіти при | | | | | взаємодії з | | | | | водою | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 28. Приміщення для зберігання рибних гранкормів | | | | | а) розсипом | Горючий пил | Б |В-II | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) в тарі | Горючі | В |П-IIа| | | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 29. Приміщення для зберігання мінеральних добрив у | Те саме | В |П-IIа| | спалимій тарі | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 30. Насосні станції холодної та теплої води, | Негорючі | Д | | | повітродувні станції | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 31. Інкубаційний цех | Те саме | Д | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 32. Рибообловний пункт | -"- | Д | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Виробництво рибних кормів | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 33. Дробильні відділення сухих харчових продуктів, | Горючий пил, | Б |В-II | | макухи, вітамінних добавок, преміксів; цехи,| здатний | | | | відділення відпуску комбікормів, трав'яного борошна,| утворювати | | | | макухи, шроту |вибухонебезпеч | | | | | ні суміші при | | | | | нормальних | | | | |режимах роботи | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 34. Приміщення кормозмішувальних цехів для | Те саме | Б |В-II | | приготування сухих кормових сумішей або комбікормів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 35. Приміщення цехів розтарювання, безтарні прий- | Горючий пил, | Б |В-II | | мальні і відпускні пристрої (відділення) комбікормів,| здатний | | | | білкової сировини, трав'яного борошна, преміксів | утворювати | | | | |вибухонебезпеч | | | | | ні суміші при | | | | | нормальних | | | | |режимах роботи | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 36. Пилові камери на виробництві сухих кормових | Те саме | Б |В-II | | сумішей | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 37. Галереї і приміщення, по яких транспортується | -"- | Б |В-II | | розсипом комбікорм, білково-вітамінні добавки,| | | | | трав'яне борошно, премікси | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 38. Приміщення для одержання аміачної води (із | Горючий газ | Б |В-II | | застосуванням стиснутого аміаку), амонізації кормів (з| (аміак) | | | | застосуванням рідкого і газоподібного аміаку) | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 39. Цехи і відділення гранулювання, брикетування | Горючий пил, | Б |В-IIа| | висівок, комбікормів, трав'яного борошна і кормових| здатний | | | | сумішей | утворювати | | | | |вибухонебезпеч | | | | | ні суміші при | | | | | аваріях або | | | | | несправностях | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 40. Цехи з виробництва комбікормів, кормових | Те саме | Б |В-IIа| | сумішей, преміксів, трав'яного борошна | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 41. Вибійні цехи і відділення комбікормів | -"- | Б |В-IIа| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 42. Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів | Горючий пил з | В | П-II| При | (надсилосні і підсилосні поверхи) комбікормових| НКМПП більше | | |виконанні| виробництв та відділення розфасовки комбікорму | 65 г/куб. м до| | | заходів | |об'єму повітря | | | СНиП | | | | |2.10.05- | | | | | 85 | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 43. Топлені відділення зерносушарок | Спалення | Г |П-III| | | горючих | | | | | матеріалів | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 44. Приміщення для приготування вологих (56 % і | Негорючі | Д | | | більше) або рідких кормосумішей при умові розташування| речовини | | | | складу комбікормів поза будовою кормоцеху | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Холодильники і холодильні установки | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 45. Машинні (апаратні) і компресорні відділення | Горючі гази, | А |В-Iб | | аміачних холодильних установок | здатні | | | | | утворювати | | | | |вибухонебезпеч | | | | | ні суміші при | | | | | аваріях або | | | | | несправностях | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 46. Дозаторні та сховища аміаку | Те саме | А |В-Iб | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 47. Приміщення для зберігання мастил | Горючі | В |П-I | | | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 48. Охолоджувані приміщення (морозильні камери, | Те саме | В |П-IIа| | сховища) для зберігання продукції при температурі вище| | | | | + 5 град. C в спалимій тарі | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 49. Машинні (апаратні), насосні (компресорні) | | | | | відділення фреонових холодильних установок: | | | | | а) при використанні фреонових холодильних машин з | ГР | В |П-I | | ємкістю систем по маслу більше 60 кг на одиницю| | | | | устаткування | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) при виконанні таких же машин з ємкістю масла | Незначна | Д | | | менше 60 кг на одиницю устаткування | кількість | | | | | горючих | | | | | речовин | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 50. Приміщення охолоджувачів повітря та | Негорючі | Д | | | розподільних пристроїв, льодогенераторні відділення | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 51. Охолоджувані приміщення (морозильні камери, | | | | | сховища): | | | | | а) для безтарного зберігання негорючої продукції | Негорючі | Д | | | при температурі вище + 5 град. C | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) для зберігання продукції при температурі + 5 | Низька | Д | | | град. C нижче | температура і | | | | | підвищена | | | | | вологість | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 52. Рефрижераторні для встановлення холодильних | Негорючі | Д | | | шаф | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 53. Приміщення морозильних камер для зберігання | Те саме | Д | | | біологічних матеріалів у замороженому стані | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Переробка водоростей | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 54. Відділення дроблення водоростей | Горючий пил, | Б |В-II | | | здатний | | | | | утворювати | | | | |вибухонебезпеч | | | | | ні суміші при | | | | | нормальних | | | | | режимах | | | | | роботи | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 55. Приміщення виробництва кормового борошна і | Горючий пил, | Б |В-IIа| | крупки з водоростей | здатний | | | | | утворювати | | | | |вибухонебезпеч | | | | | ні суміші при | | | | | аваріях або | | | | | несправностях | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 56. Приміщення зберігання готових агароїдних | Те саме | Б |В-IIа| | продуктів (агароїду, альгінату) | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 57. Відділення виробництва агароїдних продуктів | -"- | Б |В-IIа| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 58. Відділення сушіння водоростей | Горючі | В |П-IIа| | | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 59. Склади готових упакованих продуктів, | Те саме | В |В-IIа| | вироблених з водоростей | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Сітков'язальне виробництво | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 60. Приміщення для зберігання сировини для | Горючі | В |В-IIа| | сітков'язального виробництва | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 61. Відділення виготовлення сіток, снастей, | Те саме | В |В-IIа| | знарядь рибного лову | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 62. Приміщення для зберігання сіткоснастних | -"- | В |В-IIа| | виробів та знарядь лову, експедиції | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Виготовлення тари | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 63. Відділення приготування, розведення лаків, |ЛЗР з ТС не бі-| А |В-Iа | | емалей, фарб, розчинників |льше 28 град. C| | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 64. Приміщення літографування жерсті, алюмінію, | Те саме | А |В-Iа | | ламістеру, інших ламінованих матеріалів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 65. Приміщення пакування літографічної жерсті, | Тверді горючі | В |П-IIа| | алюмінію в дерев'яну, картонну тару | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 66. Приміщення природного, штучного сушіння | Те саме | В |П-IIа| | деревини та її механічної обробки | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 67. Відділення з виробництва тари з пластмас, | -"- | В |П-IIа| | дерев'яної, бочкової та ящичної тари, оббивки тари,| | | | | консервації і упаковки виробів у спалиму тару | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 68. Приміщення підготовки паперу і картону, | -"- | В |П-IIа| | відходів деревини та пластмас | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 69. Приміщення для виготовлення поліетиленових | -"- | В |П-IIа| | плівок та виробів з них | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 70. Приміщення бобинорізок для тарних виробів | -"- | В |П-IIа| | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Суднобудування, судноремонт, металообробка. Об'єкти ремонтно-технічної бази | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 71. Приміщення газогенераторних з проміжним | Вибухонебез- | А |В-Iа | | складом карбіду і розкупорною, ацетиленових станцій,|печний горючий | | | | відділень компресії, сушіння і очищення ацетилену,| газ | | | | газгольдерів ацетилену, ацетиленових розподільних| | | | | установок | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 72. Приміщення для робіт при користуванні | | | | | розчинниками і рідинами з температурою спалаху парів| | | | | не більше 28 град. C: | | | | | а) приготування лаків, фарб, інших захисних |ЛЗР з ТС не бі-| А |В-Iа | | сумішей |льше 28 град. C| | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) фарбування і сушіння виробів безкамерне, в | Те саме | А |В-Iа | | камерах, на дільницях в окремих приміщеннях або| | | | | загальному приміщенні з іншими дільницями | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| в) склеювання і фарбування при виробництві клеєних | -"- | А |В-Iа | | конструкцій | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| г) покриття і просочення виробів, матеріалів, тари | -"- | А |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 73. Приміщення для проведення теплоізоляційних | | | | | робіт полімербетонами з застосуванням: | | | | | а) ацетонів та інших розчинників з температурою |ЛЗР з ТС не бі-| А |В-Iа | | спалаху парів не більше 28 град. C |льше 28 град. C| | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) поліуретану та алюмінієвої пудри | Горючий пил | Б |В-IIа| | | вибухонебез- | | | | | печної | | | | | концентрації | | | | | при аваріях | | | | | або | | | | | несправностях | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 74. Дільниці для шліфування у виробництві, | Горючий пил | Б |В-IIа| | пов'язаному з застосуванням деревостружкових,| вибухонебез- | | | | деревоволокнистих і костроплит, дерев'яних деталей | печної | | | | | концентрації | | | | | при аваріях | | | | | або | | | | | несправностях | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 75. Приміщення, в яких застосовуються | Те саме | Б |В-IIа| | порошкоподібні металеві та полімерні фарби | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 76. Приміщення для робіт при користуванні | | | | | розчинниками і рідинами з температурою спалаху парів| | | | | більше 28 град. C до 61 град. C включно: | | | | | а) приготування лаків, фарб, інших захисних | ЛЗР з ТС | Б |В-Iа | | сумішей |більше 28 град.| | | | |C до 61 град. C| | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) фарбування і сушіння виробів безкамерне, в | Те саме | Б |В-Iа | | камерах, на дільницях в окремих приміщеннях або в| | | | | загальному приміщенні з іншими дільницями | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| в) склеювання і фарбування при виробництві клеєних | -"- | Б |В-Iа | | конструкцій | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| г) покриття і просучування виробів, матеріалів, | -"- | Б |В-Iа | | тари | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 77. Приміщення для ремонту дизельної паливної | ЛЗР з ТС | Б |В-Iа | | апаратури, ремонту і збирання форсунок, перевірки|більше 28 град.| | | | зворотних клапанів і плунжерних пар, збирання і|C до 61 град. C| | | | перевірки паливних насосів, паливних фільтрів тонкої і| | | | | грубої очистки палива, підкачувальних помп,| | | | | випробування і регулювання насосів і фільтрів, ремонту| | | | | гідроагрегатів і мастильних систем | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 78. Просочувально-сушильне відділення для ремонту | Те саме | Б |В-Iа | | силового, автотракторного і суднового| | | | | електроустаткування: просочування обмоток якорів і| | | | | статорних полюсів шелаком з застосуванням розчинників| | | | | з температурою спалаху парів до 61 град. C включно | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 79. Приміщення для фарбування деталей, вузлів і | -"- | Б |В-Iа | | агрегатів нітрофарбами й емалями | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 80. Відділення для розбирання і складання масляних | Трансформа- | В |П-I | | силових електротрансформаторів | торне масло з | | | | |ТC більше 61 | | | | | град. C | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 81. Компресорні з масляним господарством, | ГР з ТС більше| В |П-I | | приміщення випробувань турбін, двигунів | 61 град. C | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 82. Відділення миття і дефектації | ГР | В |П-I | | механоскладального цеху заводу | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 83. Приміщення розконсервації, обезжирювання, | Горючі | В |П-I | | очищення, рунтовки, ізоляції, спеціальних покрить,| речовини і | | | | агрегатування, термостатування | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 84. Приміщення шаблонні, плазорозмічувальні, | Тверді горючі | В |П-IIа| | склади шаблонів, макетні | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 85. Приміщення приготування модельних сумішей, | Тверді горючі | В |П-IIа| | виготовлення моделей, вуглеприготування | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 86. Приміщення для комплектації, зберігання | Те саме | В |П-IIа| | суднового устаткування, ізоляційних матеріалів,| | | | | заготовок | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 87. Приміщення комплектування суден виробами з | Горючі | В |П-IIа| | дерева, такелажно-парусних і оббивних робіт | речовини і | | | | | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 88. Приміщення обробки пластмас, виготовлення | Те саме | В |П-IIа| | деталей і суден із склопластиків | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 89. Такелажний цех (відділення) | -"- | В |П-IIа| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 90. Електроцех (за винятком просочувально- | -"- | В |П-IIа| | сушильного відділення) | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 91. Приміщення суден на стапелях і елінгах, докові | -"- | В |П-IIа| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 92. Дільниці монтажу, вулканізації, оббивних | Тверді горючі | В |П-IIа| | робіт, деревооброблювальні, упаковки і консервації| матеріали | | | | виробів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 93. Цехи деревообробки, лісопиляння, виробництва | Те саме | В |П-IIа| | віконних рам, дверей, інших виробів з деревини,| | | | | дільниці розкрою шпалер, столярні майстерні | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 94. Приміщення для виробництва ламінованих і | -"- | В |П-IIа| | деревостружкових плит, просочення паперу смолою,| | | | | сушіння і кондиціонування просоченого паперу для| | | | | процесу ламінування, пресування | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 95. Приміщення для виробництва картонних ящиків, | -"- | В |П-IIа| | гофротари, виготовлення різних виробів з картону, їх| | | | | обробки | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 96. Приміщення для виробів з поліетиленової | Тверді горючі | В |П-IIа| | плівки, комбінованих виробів із застосуванням пластмас | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 97. Приміщення для виробництва виробів з пластмас, | Те саме | В |П-IIа| | підготовки сировини і переробки відходів із сушінням,| | | | | змішуванням, гранулюванням (поліетилен, поліпропилен| | | | | та ін.), лиття розплавлених пластмас, збирання і| | | | | зварювання вузлів, плавлення під тиском пластичних| | | | | матеріалів, термічної обробки виробів з пластмас | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 98. Дільниці з застосуванням дерев'яної | Горючі | В |П-IIа| | дробівниці; бітумоплавильні і змішувальні відділення | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 99. Корпусно-котельний цех заводу: | | | | | а) відділення гарячих (ковальських, термічних, | Променисте | Г |П-III| | електрозварювальних) робіт | тепло, іскри, | | | | | полум'я | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) відділення трубопроводне, жерстяницьке | Те саме | Г |П-III| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 100. Механоскладальний цех заводу: | | | | | а) відділення станочне, слюсарне | -"- | Г |П-III| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) дільниця заливання підшипників | -"- | Г |П-III| | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Об'єкти систем інженерного забезпечення | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 101. Газорегуляторні, газорозподільні пункти | Горючий газ | А |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 102. Машинні (апаратні), насосні, компресорні та | Горючий газ | А |В-Iа | | газоочисні відділення біогазових установок | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 103. Приміщення для знезараження стічної води | Виділення | А |В-Iа | | хлором | водню, який | | | | | утворює з | | | | | хлором | | | | | вибухонебез- | | | | | печні суміші | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 104. Резервуари насосних станцій і пневмоустановок | Горючий газ | А |В-Iа |Катего- | очисних споруд, закриті ємкості та приймачі для гною і| (метан) | | | рія | посліду | | | |підтверд | | | | |жується | | | | |розра- | | | | |хунком | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 105. Приміщення відстою осадку в мулових | Горючі гази | В |П-II | | відстійниках | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 106. Приміщення паливоподачі твердого палива: | Горючі | В |П-II | | дробильні відділення для вугілля, закриті приймальні| матеріали | | | | пристрої, транспортні галереї | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 107. Приміщення, в яких розташовані: | | | | | а) дизельні агрегати з використанням палива в | ГР | В |П-I | | баках ємкістю не більше 5 куб. м | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) дизельні силові електростанції без наявності в | ГР | В |П-I | | них витратних паливних і мастильних баків |в устаткуванні | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| в) енергетичні установки, розподільне устаткування | Те саме | В |П-I | | і підстанції з масляними вимикачами; трансформатори з| | | | | умістом більше 60 кг масла в одиниці устаткування,| | | | | трансформатори маслонаповнені | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| г) розподільні установки і підстанції з масляними | Нагрівання | Г |П-I | | вимикачами і трансформаторами, конденсаторні з умістом| робочих | | | | не більше 60 кг масла в одиниці устаткування | з'єднань, | | | | | горюча рідина | | | | | в незначній | | | | |кількості та в | | | | | герметично | | | | | закритих | | | | | об'ємах | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| ґ) електромашинні відділення | Нагрівання | Г |П-I | | |робочих вузлів | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 108. Котельні зали, приміщення димососів і | Спалення | Г |П-I, | | деаераторів | горючих | |П-IIа| | | речовин | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 109. Теплогенераторні з використанням зрідженого | Спалення газу | Г |П-I | | або природного газу | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 110. Машинні зали насосних станцій питного, | Спалення | Г |П-I | | господарсько-виробничого, оборотного, протипожежного| ГР | | | | водопостачання, каналізаційні насосні станції, насоси| | | | | яких працюють від двигунів внутрішнього згоряння з| | | | | використанням горючих рідин | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 111. Золовловлювальні та зольні ділянки | Нагріті | Г |П-IIа| | | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 112. Топкове відділення з переробки (сушіння) | Спалення | Г |П-IIа| | сировини | горючих | | | | | матеріалів | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 113. Приміщення, в яких розташовані розподільні, | Негорючі | Д | | | електрощитові, випрямні з устаткуванням без масла | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 114. Приміщення керування установками | Негорючі | Д | | | автоматичного пожежогасіння (спринклерними,| матеріали | | | | дренчерними), негорюче устаткування | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 115. Водонасосні станції електроприводні з | Те саме | Д | | | поверхневих джерел | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 116. Приміщення водопідготовки | -"- | Д | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Об'єкти транспортного обслуговування | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 117. Акумуляторні; приміщення зарядки стартерних і |Гримучий газ - | А |В-I |Вибухо- | тягових акумуляторних батарей на відкритих стелажах | водень | | |небез- | | | | |на зона | | | | |вище від-| | | | |мітки | | | | |0,75 ви- | | | | |соти при-| | | | |міщення | | | | |від під- | | | | |логи | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 118. Дільниці технічного обслуговування приладів | ЛЗР з ТС не | А |В-Iа | | живлення, поточного ремонту і перевірки карбюраторів і|більше 28 град.| | | | паливних насосів з використанням бензину і тракторного| C | | | | гасу | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 119. Пункти заправки (злиття) автомобілів, | | | | | тракторів, інших машин, суден, плавзасобів: | | | | | а) паливом з температурою спалаху парів не більше | ЛЗР | А |В-Iа | | 28 град. C | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) паливом з температурою спалаху парів більше 28 | ЛЗР | Б |В-Iа | | град. C | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| в) картерними і трансмісійними мастилами з | ГР | В |П-I | | температурою спалаху парів вище 61 град. C | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 120. Дільниці щоденного технічного обслуговування, | Горючі | В |П-I | При | постів технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2),| речовини | | |виконанні| діагностування і поточного ремонту автомашин з| | | |вимог до | двигунами, які працюють на бензині, дизельному| | | |електро- | пальному, зрідженому газі | | | |устано- | | | | | вок | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 121. Гаражі, приміщення для зберігання автомашин з | Те саме | В |П-I |Те саме | двигунами, які працюють на бензині, дизельному| | | | | пальному, зрідженому газі | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 122. Приміщення для миття фільтрів і запчастин | ГР | В |П-I | | компресорів, двигунів, інших агрегатів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 123. Приміщення стоянки навантажувачів | Горючі гази | В |П-II | | акумуляторних | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 124. Приміщення стоянки електрокарів | Негорючі | Д | | | | матеріали | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Склади та складські приміщення | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 125. Склади фарб, лаків, розчинників, інших |ЛЗР з ТС не бі-| А |В-I | | легкозаймистих рідин |льше 28 град. C| | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 126. Склади толуолу, ефірів, ефірних масел, | Те саме | А |В-Iа | | конкрета | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 127. Склади отрутохімікатів: діхлоретану, | ЛЗР з ТС не | А |В-Iа | | кельтану, металілхлориду, карбофосу, фталофосу,|більше 28 град.| | | | метатіону - Б1-58, антіо, рогору, бензофосфату,| C | | | | пропаніду тощо | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 128. Склади бензину, тракторного гасу | Те саме | А |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 129. Приміщення для зберігання горючих газів у | Горючий газ | А |В-Iа | | балонах (водень, ацетилен, бутан тощо) | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 130. Склади для зберігання карбіду кальцію, | Те саме | А |В-Iа | | балонів з ацетиленом та іншими горючими газами | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 131. Склади аміачної селітри у вигляді порошку або | Горюча | А |В-Iа | | гранул |вибухонебезпеч | | | | | на | | | | | речовина | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 132. Склади балонів стиснутого аміаку | Горючий газ | Б |В-Iа | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 133. Закриті склади і насосні станції рідкого |ЛЗР з ТС бідьше| Б |В-Iа | | палива з температурою спалаху парів більше 28 град. C | 28 град. C | | | | до 61 град. C включно | до 61 град. C | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 134. Склади оліфи "Оксоль", згліфталевої та інших | Те саме | Б |В-Iа | | подібних лакофарбових матеріалів і розчинніків | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 135. Склади отрутохімікатів: препарату ДПОК (суміш | ЛЗР з ТС | Б |В-Iа | Клас | аміачної солі), бутилового ефіру, карбіну, пропилену|більше 28 град.| | | зони | марки А, хлору, ксилолу, сольвенту кам'яновугільного,|C до 61 град. C| | |уточнює- | циклогексану, сильнодійних отруйних речовин (за|і ГР, здатні | | | ться за | спеціальним переліком) | утворювати | | | ПУЕ-85 | |вибухонебезпеч-| | | для | | ні | | |конкрет- | | пароповітряні | | | них | | суміші | | |складів | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 136. Склади для зберігання комбікормів, | | | | | концкормів, трав'яного борошна, висівки,| | | | | м'ясокісткового борошна: | | | | | а) розсипом | Горючий пил | Б |В-II | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) в тарі | Горючий | В |П-IIа| | | матеріал | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 137. Склади механізованого і немеханізованого | Горючий пил, | Б |В-II | | зберігання зерна і зернової сировини, тарного| здатний | | | | зберігання борошна, крупи, висівок | утворювати | | | | |вибухонебезпеч-| | | | | ні суміші при | | | | | нормальних | | | | |режимах роботи | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 138. Склади олії, маргарину, вершкового масла | ГР з ТС | В |П-I | | |більше 61 град.| | | | | C | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 139. Склади технічних жирів, гліцерину, жирних | Те саме | В |П-I | | кислот, бітуму | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 140. Склади горючих рідин, палива (напр. | -"- | В |П-I | | дизельного палива типу ДА, ДС, ДТ-1, ДТ-2,| | | | | автотракторного Л, мазутів, мастил) | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 141. Мазутосховища | -"- | В |П-I | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 142. Склади отрутохімікатів: гексахлорану, | -"- | В |П-I | | гексанхлорбутадієну, поліхлорпінену, препарату N 30,| | | | | трихлорметафосу, октилового ефіру, севіну, фосфіду| | | | | цинку, хлорофосу, метаксану - 2 м СМ-ЧХ, монурону,| | | | | пропазину, симазину, хлорату магнію, цібену тощо | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 143. Площадка для сировини (закрита), | Горючі | В |П-IIа| | недовготривале перебування сировини (овочів, фруктів)| матеріали | | | | в контейнерах, дерев'яних ящиках | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 144. Складські приміщення для овочів, фруктів і | Те саме | В |П-IIа| | картоплі в спалимій тарі, в тому числі в камерах| | | | | холодильників при температурі зберігання вище 5 град. C| | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 145. Приміщення для протравлення, товарної обробки | -"- | В |П-IIа| | і розфасування картоплі, овочів і фруктів з| | | | | застосуванням спалимої тари і горючих пакувальних| | | | | матеріалів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 146. Склад для зберігання борошна, крохмалю, | -"- | В |П-IIа| | желатину та інших горючих сипучих матеріалів у мішках | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 147. Склад (комора) для зберігання яєць, сухих | -"- | В |П-IIа| | яєчних продуктів, упакованих у горючу тару | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 148. Склад (комора) для зберігання спецій в | -"- | В |П-IIа| | горючій тарі та упаковці | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 149. Склад (комора) для зберігання солі в горючій | -"- | В |П-IIа| | упаковці | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 150. Склад готової негорючої продукції в горючій | -"- | В |П-IIа| | тарі і упаковці | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 151. Експедиція, склад допоміжних матеріалів | -"- | В |П-IIа| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 152. Склади активованого вугілля, сухого кореня, | -"- | В |П-IIа| | крупи, іншої сировини для культивування| | | | | мікроорганізмів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 153. Склади вітамінів, антибіотиків і ферментних | ГР | В |П-IIа| | препаратів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 154. Матеріальні загальнотоварні склади | Горючі | В |П-IIа| | | матеріали і | | | | | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 155. Приміщення для зберігання кислот сірчаної, | Те саме | В |П-IIа| | азотної, соляної, лугів та інших хімікатів у спалимій| | | | | упаковці, в т.ч. хімікатів для водопідготовки | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 156. Закритий склад сульфовугілля, склади | -"- | В |П-IIа| | пиломатеріалів та вугілля | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 157. Склади лісоматеріалів, виробів з дерева, | -"- | В |П-IIа| | тканин, картону, паперу, пластмас, негорючих речовин і| | | | | деталей, упакованих у спалиму м'яку або тверду тару з| | | | | використанням горючих пакувальних і консервувальних| | | | | матеріалів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 158. Склади для сухого зберігання в горючій | -"- | В |П-IIа| | упаковці і тарі сірчаного алюмінію, вапна, соди,| | | | | хлористого заліза, фторомістких реагентів,| | | | | поліакриламіду, активної кремнекислоти, технічної| | | | | сірки | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 159. Закриті склади зберігання склотари в горючій | Горючі | В |П-IIа| | тарі або упаковці | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 160. Склади зберігання м'якої тари і мастерні з її | Те саме | В |П-IIа| | ремонту | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 161. Склади ремонтного фонду, запчастини вузлів і | -"- | В |П-IIа| | агрегатів у спалимій тарі і в консервації,| | | | | електродвигунів і кабельної гуми, покришок, камер,| | | | | ізоляційних матеріалів, радіоустаткування | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 162. Приміщення для спецодягу, інвентарю, | Горючі | В |П-IIа| | технічних і обтиральних матеріалів, синтетичних мийних| матеріали і | | | | і дезінфекційних засобів, антисептиків у спалимій| речовини | | | | тарі, упаковці | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 163. Приміщення для зберігання: | | | | | а) альбуміду, сухих кормів тваринного походження, | Горючі | В |П-IIа| | м'ясокісткового борошна, упакованого в тару | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------||-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| б) кормового борошна, сухих кормових дріжджів, | Горючий пил у | В |П-II | | сухого білкового корму - кормового концентрату Б12,|кількостях, не | | | | комбікормів, трав'яного борошна, преміксів, зерна і| здатних | | | | зернових продуктів у горючій тарі | утворювати | | | | |вибухонебезпеч-| | | | | ні суміші | | | | |(НКМПП) більше | | | | | 65 г/ куб. м | | | | | до об'єму | | | | | повітря | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 164. Склади механізованого і немеханізованого | Те саме | В |П-II | | зберігання комбікормів (розсипних і гранульованих),| | | | | трав'яного борошна і преміксів | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 165. Склади активованого вугілля | -"- | В |П-II | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 166. Склади балонів з негорючими газами (кисень, | Негорючі | Д | | | вуглекислий газ, азот тощо) | гази | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 167. Склади негорючих виробів, у негорючій тарі, | Негорючі | Д | | | на негорючих стелажах, без консервації й упаковки | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 168. Склади банок при зберіганні без тари | Те саме | Д | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 169. Склади реагентів для водопідготовки в | Негорючі | Д | | | негорючій упаковці | матеріали | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 170. Склади сульфату амонію, суперфосфату, | Негорючі | Д | | | калійних добрив | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 171. Приміщення для зберігання азотної, сірчаної, | Негорючі | Д | | | соляної кислоти, лугів та інших хімікатів у скляній| матеріали і | | | | тарі (бутлях) | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 172. Склади негорючих речовин і матеріалів у | Те саме | Д | | | холодному стані без застосування спалимої тари | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 173. Склади цементу, алебастру, вапна, асбофанери | -"- | Д | | | та інших негорючих будівельних матеріалів | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Інші виробничі, службові та допоміжні приміщення | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 174. Виробничі лабораторії, приміщення з | ЛЗР, ГР, | В |П-I | У | оперативним запасом ЛЗР і ГР, хімікатів для| горючі | | |кількос- | лабораторних і науково-дослідних робіт з їх| речовини | | |тях до 20| проведенням у витяжних шафах | | | | кг на | | | | |площі до | | | | | 18 кв.м | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 175. Будівлі, приміщення автоматизованих систем | Тверді горючі | В |П-IIа| | управління, інформаційно-обчислювальних центрів | матеріали і | | | | | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 176. Станції та вузли радіо- і телефонного зв'язку | Те саме | В |П-IIа| | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 177. Приміщення для зберігання архівних документів | -"- | В |П-IIа| | (відомчі архіви) | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 178. Приміщення для відділу кадрів, підрозділу | Тверді горючі | В |П-IIа| | спецроботи, бухгалтерії, каси | матеріали і | | | | | речовини | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 179. Приміщення для розмножувальних служб: | Те саме | В |П-IIа| | друкування, світлокопіювання, палітурних робіт | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 180. Приміщення для сушіння і зберігання спецодягу | -"- | В |П-IIа| | і спецвзуття | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 181. Підсобні приміщення торговельних центрів, | -"- | В |П-IIа| | магазинів, їдалень | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 182. Зали торговельних центрів, магазинів, | -"- | В |П-IIа| | їдалень, дегустації, засідань | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 183. Кабінети, робочі приміщення для спеціалістів, | -"- | В |П-IIа| | осіб командного складу флоту | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 184. Класи для навчання і перевірки знань з питань | -"- | В |П-IIа| | професійної підготовки, охорони праці, цивільної| | | | | оборони | | | | | -------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------| 185. Медамбулаторія, медпункт, майстерня | -"- | В |П-IIа| | художника, приміщення музею підприємства та| | | | | громадських організацій | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
7. КАТЕГОРІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЩОДО УЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД

БЛИСКАВКИ
7.1 Категорія захисту від блискавки, що встановлює необхідний
комплекс заходів, обладнання і пристроїв, призначених для
забезпечення безпеки працівників, охорони будівель, споруд,
остаткування і матеріалів від вибухів, пожеж та руйнувань,
можливих при дії блискавки, та тип зони захисту при використанні
стрижневих і тросових блискавковідводів визначаються за табл. 4 в
залежності від призначення будівель і споруд, середньорічної
тривалості гроз у місці розташування будівлі або споруди та
очікуваної (розрахункової) кількості уражень їх блискавкою за рік.
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ |Категорія| Тип зони захисту при | Назва будівель | захисту | використанні | та споруд | від | стрижневих та | |блискавки| тросових | | | блискавковідводів | ------------------------------+---------+-----------------------| 1. Будівлі та споруди або їх| I | Зона А | частини, приміщення яких за| | | ПУЕ-85 належать до зон класів| | | В-I, B-II | | | ------------------------------+---------+-----------------------| 2. Будівлі та споруди або їх| II | Зона А - при N > 1; | частини, приміщення яких за| | зона Б - при N ПУЕ-85 належать до зон класів| | (N - очікувана | В-Iа, | | кількість уражень | В-Iб, B-IIа | | блискавкою будівлі, | | | споруди за рік) | ------------------------------+---------+-----------------------| 3. Зовнішні установки, що| II | Зона Б | створюють за ПУЕ-85 зони класу| | | В-Iг | | | ------------------------------+---------+-----------------------| 4. Будівлі обчислювальних| II | Зона Б | центрів, у т.ч. розміщені в| | | міській забудові | | | ------------------------------+---------+-----------------------| 5. Будівлі та споруди або їх| III | Зона А - при N > 2; | частини, приміщення яких за| |зона Б - при < 0,1 N ПУЕ-85 належать до зон класів| | 2 | П-I, | | для будівель і | П-II, П-IIa | | споруд I і II | | | ступеня | | | вогнестійкості і при | | | 0,02 < N | | III-V ступеня | | | вогнестійкості | ------------------------------+---------+-----------------------| 6. Зовнішні установки та| III | Зона А - при N > 2; | відкриті склади, що створюють| |зона Б - при 0,1 < N за ПУЕ-85 зони класу II - III | | 2 | ------------------------------+---------+-----------------------| 7. Будівлі та споруди III,| III | Зона А - при N > 2; | IIIa, IIIб, IV, V ступенів| |зона Б - при 0,1 < N вогнестійкості, в яких| | 2 | відсутні приміщення, належать| | | за ПУЕ-85 до зон вибухо- та | | | пожежонебезпечних класів | | | ------------------------------+---------+-----------------------| 8. Будівлі та споруди з| III | Зона А - при N > 2; | легких металевих конструкцій з| |зона Б - при 0,02 < | горючими утеплювачами (IVа| | N ступеня вогнестійкості), в| | | яких відсутні приміщення,| | | належать за ПУЕ-85 до зон| | | вибухо- та пожежонебезпечних| | | класів | | | ------------------------------+---------+-----------------------| 9. Димові та інші труби| III | Зона Б | підприємств і котелень, башти| | | та вишки всіх призначень| | | висотою 15 м і більше | | | ------------------------------+---------+-----------------------| 10. Розміщені в сільській| | | місцевості невеликі будівлі| | | III-V ступенів | | | вогнестійкості, в яких: | | | а) приміщення за ПУЕ-85| III | Без зонування | належать до зон класів П-I, П-| | - при N < 0,02 | II, П-IIa; | | | б) відсутні приміщення, що| III | Без зонування | за ПУЕ-85 належать до зон| | - при N < 0,1 для | вибухо- та пожежонебезпечних| | III, IIIа, IIIб, IV, | класів | | V ступенів | | | вогнестійкості та | | | при N < 0,02 для IVа | | | ступеня | | | вогнестійкості | -----------------------------------------------------------------
7.2 Вогнестійкість будівель у залежності від їх
конструктивних характеристик визначається згідно зі СНиП
2.01.02-85.
7.3 Розрахунок очікуваної кількості N уражень блискавкою за
рік ведеться за формулами: а) для зосереджених будівель і споруд (димові труби, вишки,
башти тощо)

2 -6

N = 28,3 h n x 10 ; (1)

б) для будівель і споруд прямокутної форми

2 -6

N = [28,3 h + 6 h (L + S) + LS] n x 10 ; (2)
де: h - найбільша висота будівлі або споруди, м; L, S - довжина та ширина будівлі або споруди, м; n - середньорічне число ударів блискавки в 1 кв. км земної
поверхні (питома густина ударів блискавки в землю) в місці
розташування будівлі або споруди, що визначається за табл. 5. Для будівель і споруд складної конфігурації параметрами L і S
є довжина і ширина найменшого прямокутника, в який може бути
вписана будівля або споруда в плані.
Таблиця 5
---------------------------------------------------------------- Середньорічна тривалість гроз | Питома густина ударів | (див. карту), годин | блискавки в землю | | n, 1/ (кв. км рік) | ----------------------------------+---------------------------| 40 - 60 | 4,0 | ----------------------------------+---------------------------| 60 - 80 | 5,5 | ----------------------------------+---------------------------| 80 - 100 | 7,0 | ----------------------------------+---------------------------| 100 і більше | 8,5 | ---------------------------------------------------------------
7.4 Будівлі та споруди, що належать за улаштуванням захисту
від блискавки до I та II категорій, мають бути захищені від прямих
ударів блискавки, вторинних проявів блискавки та заносу високого
потенціалу через надземні, наземні і підземні металеві
комунікації.
7.5 Зовнішні установки, що належать за улаштуванням захисту
від блискавки до II категорії, мають бути захищені від прямих
ударів блискавки і вторинних проявів блискавки.
7.6 Будівлі та споруди, що належать за улаштуванням захисту
від блискавки до III категорії, мають бути захищені від прямих
ударів блискавки та заносу високого потенціалу через надземні і
наземні металеві комунікації.
Карта середньорічної тривалості гроз

на території України
(Графічне зображення. Відсутнє в БД)

7.7 Зовнішні установки, що належать за улаштуванням захисту
від блискавки до III категорії, мають бути захищені від прямих
ударів блискавки.
7.8 Для будівель і споруд з приміщеннями, що потребують
улаштування захисту від блискавки I і II або I і III категорії,
захист від блискавки всієї будівлі або споруди слід виконувати за
I категорією. Якщо площа приміщень I категорії захисту від блискавки є
меншою 30 % площі всіх приміщень будівлі, захист від блискавки
всієї будівлі дозволяється виконувати за II категорією незалежно
від категорії решти приміщень. При цьому на вводі у приміщення I
категорії повинен передбачатися захист від заносу високого
потенціалу по надземних, наземних і підземних комунікаціях.
7.9 Для будівель і споруд з приміщеннями, що потребують
улаштування захисту від блискавки II і III категорії, захист від
блискавки всієї будівлі або споруди слід виконувати за II
категорією. Якщо площа приміщень II категорії захисту від блискавки є
меншою 30 % площі всіх приміщень будівлі, захист від блискавки
всієї будівлі дозволяється виконувати за III категорією. При цьому
на вводі у приміщення II категорії повинен передбачатися захист
від заносу високого потенціалу по надземних, наземних і підземних
комунікаціях.
7.10 Зона захисту блискавковідводу є простір, усередині якого
будівля або споруда захищена від прямих ударів блискавки з
надійністю не нижче визначеної величини. Зона захисту типу А має
надійність 99,5 % і вище, а типу Б - 95 % і вище. Найменшу і
постійну надійність має поверхня зони захисту від блискавки; в
глибині зони захисту надійність вище ніж на її поверхні.
7.11 Під час розроблення проектів будівель і споруд мають
також ураховуватися вимоги щодо виконання захисту від блискавки,
викладені в інших чинних нормах, правилах, інструкціях та
державних стандартах.
8. КАТЕГОРІЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРИМІЩЕНЬ

МОРСЬКИХ СУДЕН ФЛОТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
8.1 Протипожежний захист суден - це комплекс заходів
конструктивного протипожежного захисту, направлених: а) на попередження виникнення вибухів і пожеж; б) на обмеження розповсюдження вогню і диму по судну; в) на створення умов безпечної евакуації людей із суднових
приміщень та із судна, а також для успішного гасіння пожежі.
8.2 Категорії пожежної небезпеки приміщень суден флоту
рибного господарства (табл. 6-8) визначені "Морским регистром
судоходства".
8.3 Відповідно до "Морского регистра судоходства" на суднах
небезпечними вантажами визнаються: Клас 1. Вибухові речовини (підкласи 1.1, 1.3, 1.4, 1.5). Клас 2. Гази стиснуті, зріджені та розчинені під тиском. Клас 3. Легкозаймисті рідини. Клас 4. Легкозаймисті тверді речовини (підклас 4.1),
самозаймисті (підклас 4.2) і речовини, що виділяють займисті гази
при взаємодії з водою (підклас 4.3). Клас 5. Речовини, що окиснюються (підклас 5.1) та органічні
перекиси (підклас 5.2). Клас 6. Отруйні та інфекційні речовини (підклас 6.1 "Отруйні
речовини"). Клас 7. Радіоактивні речовини. Клас 8. Їдкі та кородівні речовини. Клас 9. Інші небезпечні речовини.
8.4 При побудові морських суден застосовуються конструкції
типів A, B, і C у залежності від їх вогнестійкості:
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------- Приміщення (об'єкти) |Категорія| | пасажирських суден, що |пожежної | Примітка | перевозять більше |небезпеки| | 36 пасажирів, а також | | | риболовні | | | судна з їх екіпажами) | | | ------------------------------+---------+------------------------| Пости управління | 1 |Вогнестійкість перебо- | ------------------------------+---------|рок та палуб | Міжпалубні сполучення | 2 |(конструкції | ------------------------------+---------|типу А-60/А-0, В-15/B-0,| Коридори і вестибюлі | 3 |С), що обмежують і не | ------------------------------+---------|обмежують головні вер- | Місця для посадки в шлюпки| 4 |тикальні та горизонталь-| і плоти | |ні зони або утворюють і | ------------------------------+---------|не утворюють уступи в | Відкриті простори | 5 |головних вертикальних | ------------------------------+---------|зонах та обмежуючі го- | Житлові приміщення з | 6 |ризонтальні зони, визна | низькою пожежною небезпекою | |чається за вимогами під-| ------------------------------+---------|розділу 2.2 частини VI | Житлові приміщення з | 7 |"Протипожежний захист" | помірною пожежною небезпекою | |("Морской регистр | ------------------------------+---------|судоходства") | Житлові приміщення з | 8 | | високою пожежною небезпекою | | | ------------------------------+---------| | Санітарні та подібні їм | 9 | | приміщення | | | ------------------------------+---------| | Цистерни, порожні простори і | 10 | | приміщення допоміжних | | | механізмів з низькою | | | пожежною небезпекою або | | | взагалі пожежобезпечні | | | ------------------------------+---------| | Приміщення допоміжних | 11 | | механізмів, вантажні | | | приміщення, приміщення | | | спеціальної категорії, | | | вантажні та інші цистерни | | | для нафтопродуктів, інші | | | приміщення з помірною | | | пожежною небезпекою | | | ------------------------------+---------| | Машинні приміщення і | 12 | | головні камбузи | | | ------------------------------+---------| | Кладові, майстерні, | 13 | | буфетні тощо | | | ------------------------------+---------| | Інші приміщення, в яких | 14 | | зберігаються займисті рідини | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
---------------------------------------------------------------- Приміщення (об'єкти) |Категорія| | вантажних |пожежної | Примітка | суден та суден, що |небезпеки| | перевозять | | | не більше 36 пасажирів | | | ---------------------------+---------+------------------------| Пости управління | 1 |Вогнестійкість перебо- | ---------------------------+---------|рок та палуб | Коридори і вестибюлі | 2 |(конструкції | | |типу А-60/А-0, В-0, С), | ---------------------------+---------|що розділяють суміжні | Житлові | 3 |приміщення, визначаєть- | ---------------------------+---------|ся за вимогами підрозді-| Трапи і ліфти | 4 |лів 2.2 і 2.3 частини | ---------------------------+---------|VI | Службові (низька пожежна| |"Протипожежний захист" | небезпека) | 5 |("Морской регистр судо- | ---------------------------+---------|ходства") | Машинні категорії А | 6 | | ---------------------------+---------| | Інші машинні | 7 | | ---------------------------+---------| | Вантажні | 8 | | ---------------------------+---------| | Службові (висока пожежна| | | небезпека) | 9 | | ---------------------------+---------| | Відкриті палуби | 10 | | ---------------------------+---------| | Спеціальної категорії | 11 | | ---------------------------------------------------------------
8.5 Конструкції типу А або вогнестійкі конструкції - це
конструкції, що утворені переборками або палубами і які мають
бути: а) виготовлені зі сталі або з іншого рівноцінного матеріалу; б) достатньо жорсткими; в) виготовлені так, щоб попередити проходження через них диму
і полум'я до кінця 60 хвилин стандартного випробування
вогнестійкості; г) ізольовані негорючими матеріалами так, щоб середня
температура на боці, протилежному вогневому впливу, не
підвищувалась більш ніж на 139 град. C у порівнянні з початковою;
при цьому температура в будь-якій точці, включаючи будь-яке
з'єднання, не повинна підвищуватися більш ніж на 180 град. C у
порівнянні з початковою.
8.6 У залежності від часу, протягом якого забезпечується
дотримання зазначеного перепаду температур у процесі стандартного
випробування вогнестійкості, конструкціям типу А присвоюються такі
позначення: A-60 - протягом 60 хв., A-30 - 30 хв., A-15 - 15 хв.,
A-0 - 0 хв.
8.7 Конструкції типу B або вогнезатримувальні конструкції -
це конструкції, що утворені переборками, палубами, підволоками або
зашивками і які мають бути: а) повністю виготовлені з негорючих матеріалів (в окремих
випадках допускається застосування горючого облицювання); б) виготовлені так, щоб вони зберігали непроникність для
полум'я протягом 30 хвилин стандартного випробування
вогнестійкості; в) споряджені ізоляцією такої товщини, щоб середня
температура поверхні на боці, протилежному вогневому впливу, не
підвищувалась більше ніж на 139 град. C у порівнянні з початковою
і в будь-якій точці, включаючи будь-яке з'єднання, не
підвищувалась більше ніж на 225 град. C у порівнянні з початковою
при дії полум'я з будь-якого боку.
8.8 У залежності від часу, протягом якого забезпечується
дотримання зазначеного перепаду температур у процесі стандартного
випробування вогнестійкості, конструкціям типу В присвоюються такі
позначення: B-15 - протягом 15 хв., B-0 - 0 хв.
8.9 Конструкції типу C - це конструкції, виготовлені з
негорючих матеріалів; до них не висуваються вимоги щодо
запобігання проходженню через них диму і полум'я та додержання
перепаду температур.
8.10 Негорючі матеріали - це матеріали, які в процесі
випробувань при нагріванні до 750 град. C не горять і не виділяють
горючих газів у кількості, достатній для їх самоспалахування.
8.11 Горючі матеріали - це матеріали, які в процесі
випробувань горять або виділяють горючі гази в кількості,
достатній для їх самоспалахування.
Таблиця 8
---------------------------------------------------------------- Приміщення (об'єкти) |Категорія| | вантажних |пожежної | Примітка | суден та суден, що |небезпеки| | перевозять | | | не більше 36 пасажирів | | | ---------------------------+---------+------------------------| Пости управління | 1 |Вогнестійкість перебо- | ---------------------------+---------|рок та палуб | Коридори і вестибюлі | 2 |(конструкції | | |типу А-60/А-0, В-0, С), | ---------------------------+---------|що розділяють суміжні | Житлові | 3 |приміщення, визначаєть- | ---------------------------+---------|ся за вимогами підрозді-| Трапи і ліфти | 4 |лів 2.2 і 2.3 частини | ---------------------------+---------|VI | Службові (низька пожежна| |"Протипожежний захист" | небезпека) | 5 |("Морской регистр судо- | ---------------------------+---------|ходства") | Машинні категорії A | 6 | | ---------------------------+---------| | Інші машинні | 7 | | ---------------------------+---------| | Вантажні | 8 | | ---------------------------+---------| | Службові (висока пожежна| | | небезпека) | 9 | | ---------------------------+---------| | Відкриті палуби | 10 | | ---------------------------------------------------------------
8.12 Під час будівництва судна нагляду класифікаційного
товариства підлягають конструктивний протипожежний захист,
використовувані для внутрішнього оздоблення суднових приміщень
матеріали щодо їх пожежобезпечних властивостей, системи
пожежогасіння і пожежної сигналізації, регламентовані "Морским
регистром судоходства", за винятком протипожежного постачання,
щодо якого проводиться тільки перевірка комплектності згідно з
нормами "Морского регистра судоходства" та відповідності
розміщення.
8.13 Вибір та влаштування електроустаткування залежить від
категорії пожежної небезпеки приміщень суден флоту рибного
господарства з урахуванням вимог частини XI ("Електричне
устаткування") "Морского регистра судоходства".
8.14 На судна і плавзасоби в експлуатації поширюються вимоги
тих правил, за якими судно або плавзасіб були побудовані, якщо
відсутні інші вимоги в окремих частинах наступних видань "Морского
регистра судоходства".
В.о. начальника Управління флоту,
портів, безпеки мореплавства
і охорони праці А.Кожухов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: