open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президент

N 1435/2005 ( 1435/2005 ) від 12.10.2005 )
Про Положення про Всеукраїнську політичну

консультативну раду
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 547/2001 ( 547/2001 ) від 24.07.2001 )

( В Указі та Положенні слова "Політична рада при Президентові
України" в усіх відмінках замінено словами "Всеукраїнська
політична консультативна рада" у відповідних відмінках
згідно з Указом Президента
N 547/2001 ( 547/2001 ) від 24.07.2001 )

Затвердити Положення про Всеукраїнську політичну
консультативну раду (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 2001 року

N 95/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 14 лютого 2001 року N 95/2001
ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську політичну консультативну раду
1. Всеукраїнська політична консультативна рада (далі -
Політична рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з
метою більш повного врахування позицій політичних сил при
виробленні державної політики, пропозицій та рекомендацій партій
щодо дальшого вдосконалення політичної системи суспільства,
налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади
і об'єднаннями громадян для забезпечення стабільності в державі.
2. Політична рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями Політичної ради є:
аналіз суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації
в Україні, актуальних внутрішньополітичних та зовнішньополітичних
проблем, розроблення і внесення за результатами такого аналізу
відповідних пропозицій;
попередній розгляд проектів законів та актів Президента
України з найважливіших питань суспільного життя, внесення
пропозицій щодо розроблення проектів таких актів;
сприяння узгодженню позицій політичних партій, налагодженню
конструктивної взаємодії між органами державної влади і
об'єднаннями громадян з метою поглиблення демократичних реформ в
Україні та розв'язання актуальних проблем суспільного життя,
забезпечення громадянського миру і злагоди.
4. Політична рада для виконання покладених на неї завдань має
право:
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та
інформацію;
утворювати в разі потреби експертні та робочі групи, залучати
в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів
виконавчої влади, працівників підприємств, установ і організацій,
учених, фахівців, представників об'єднань громадян.
5. Політичну раду очолює Президент України.
6. Політична рада утворюється у складі Голови, Секретаря та
членів Політичної ради.
До складу Політичної ради входять представники політичних
партій.
Персональний склад Політичної ради затверджує Президент
України.
7. Організаційною формою роботи Політичної ради є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два
місяці.
Засідання Політичної ради скликаються її Головою.
Засідання Політичної ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менше двох третин її членів.
Головує на засіданнях Політичної ради її Голова.
8. Рішення Політичної ради приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні членів Політичної ради. У разі рівного
розподілу голосів голос Голови Політичної ради є вирішальним.
Рішення Політичної ради підписує Голова Політичної ради, а
протоколи засідань - Секретар Політичної ради.
Рішення Політичної ради мають рекомендаційний характер.
Реалізація рішень Політичної ради може здійснюватися шляхом
видання в установленому порядку актів Президента України та дачі
доручень глави держави, підготовки відповідних законопроектів.
9. Організацію поточної діяльності Політичної ради здійснює
її Секретар, якого призначає Президент України.
10. Організаційне та інші види забезпечення діяльності
Політичної ради здійснюються Адміністрацією Президента України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: