open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.04.2004 N 703
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 1043 ( v1043224-13 ) від 17.07.2013 }
Про затвердження Порядку складання актів

оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних

товариств під час їх продажу на конкурентних

засадах (крім продажу на конкурсах)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду

державного майна

N 298 ( v0298224-09 ) від 26.02.2009

N 1582 ( v1582224-09 ) від 07.10.2009

N 712 ( v0712224-10 ) від 31.05.2010 }

Відповідно до етапі 9 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) та керуючись пунктами 79, 80 Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1891 ( 1891-2003-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання актів оцінки пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних
засадах (крім продажу на конкурсах) (далі - Порядок), що
додається.
2. Центральному апарату Фонду державного майна України та
його регіональним відділенням, Фонду майна Автономної Республіки
Крим керуватися зазначеним Порядком під час складання та
затвердження актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що
належать державі, для продажу через організаторів торгівлі цінними
паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових
регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за грошові
кошти.
3. Департаменту оперативного планування та систем продажу
акцій (В.Красовський) забезпечувати подання у повному обсязі до
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності (Н.Лебідь) вихідних даних відповідно до вимог цього
Порядку щодо відкритих акціонерних товариств, приватизація яких
здійснюється центральним апаратом ФДМУ.
4. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (Н.Лебідь) здійснювати: складання та подання на затвердження актів оцінки пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на
конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах) центральним
апаратом ФДМУ відповідно до вимог цього Порядку; надання затверджених актів оцінки пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств до Департаменту оперативного планування та
систем продажу акцій (В.Красовський).
5. Регіональним відділенням та структурним підрозділам Фонду
державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим
включати копії актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств та наказів на їх затвердження (або продовження строку їх
дії) до пакетів документів, що складаються у процесі підготовки
цих акцій до продажу.
6. Департаменту продажу акцій на фондовому ринку України та
на міжнародних фондових ринках (Ю.Яковлєв), регіональним
відділенням ФДМУ та Фонду майна Автономної Республіки Крим для
відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли лістинг і
котируються на фондових біржах та їх філіях або в Першій фондовій
торговельній системі, дозволяється відповідно до визначених
нормативними актами процедур встановлювати початкову вартість
пакетів акцій зазначених відкритих акціонерних товариств на рівні
середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених у
процесі котирування, але не нижче від їх початкової вартості, що
міститься у затверджених відповідно до вимог цього Порядку актах
оцінки пакетів акцій.
7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду
державного майна України: від 10.03.98 N 452 ( v0452224-98 ) "Щодо визначення
початкової ціни акцій під час продажу за грошові кошти на фондових
біржах і ПФТС"; від 20.05.99 N 918 "Щодо визначення початкової ціни акцій
ВАТ, приватизацію яких здійснює центральний апарат ФДМУ, статутний
фонд яких визначений без урахування індексації вартості основних
засобів станом на 01.01.95, для продажу на фондових біржах та
ПФТС".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
Голова Фонду М.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного

майна України

08.04.2004 N 703

ПОРЯДОК

складання актів оцінки пакетів акцій відкритих

акціонерних товариств під час їх продажу

на конкурентних засадах (крім

продажу на конкурсах)

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, форму та
порядок заповнення актів оцінки пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації), що належать державі, для продажу через
організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних
фондових ринків) на відкритих грошових регіональних аукціонах,
спеціалізованих аукціонах за грошові кошти за результатами
стандартизованої оцінки (далі - акти оцінки пакетів акцій ВАТ). Акти оцінки пакетів акцій ВАТ складаються за формою згідно з
додатком 1 до цього Порядку.
1.2. Акти оцінки пакетів акцій ВАТ підлягають рецензуванню.
Зразок форми рецензії та рекомендації щодо її заповнення наведено
в додатках 2 та 3 до цього Порядку. Акти оцінки пакетів акцій ВАТ затверджуються керівником
державного органу приватизації шляхом видання відповідного наказу
та скріплення їх печаткою та його підписом.
1.3. Датою оцінки пакета акцій ВАТ є будь-яке останнє число
місяця в межах строку розміщення пакета акцій згідно із
затвердженим планом розміщення акцій цього ВАТ, яка встановлюється
під час складання акта оцінки пакета акцій ВАТ.
1.4. Строк дії актів оцінки пакета акцій ВАТ становить
9 місяців від дати затвердження. Строк дії актів оцінки пакетів
акцій ВАТ може бути продовжено наказом відповідного органу, який
його затвердив, але не більше ніж на один рік від дати
затвердження.
1.5. Акт оцінки пакета акцій ВАТ вважається таким, що втратив
чинність, у разі якщо: закінчився строк його дії, у тому числі з урахуванням його
продовження; змінилися розмір пакета акцій ВАТ, кількість акцій,
номінальна вартість акцій.
1.6. Акти оцінки пакетів акцій ВАТ використовуються
відповідно до встановлених законодавством процедур, що регулюють
відповідний продаж.
2. Вихідні дані для складання актів

оцінки пакетів акцій ВАТ
2.1. Обсяг вихідних даних, необхідних для складання актів
оцінки пакетів акцій ВАТ, визначається з урахуванням особливостей,
встановлених п.80 Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п )
(далі - Методика оцінки майна). Джерелами вихідних даних є документи ВАТ та (або) документи,
наявні в державних органах приватизації.
2.2. Для ВАТ, пакети акцій якого підлягають оцінці, подаються
такі документи: акт оцінки майна (акт оцінки вартості цілісного майнового
комплексу), складений під час приватизації (корпоратизації); затверджений план розміщення акцій, відповідно до якого буде
здійснюватись продаж пакета акцій; баланс ВАТ, складений на останню звітну дату (станом на
кінець останнього дня кварталу (року) поточного року). { Абзац
пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1582 ( v1582224-09 ) від 07.10.2009 } Пункт 2.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 298
( v0298224-09 ) від 26.02.2009 }
2.3. Якщо за даними балансу ВАТ на останню звітну дату розмір
статутного капіталу не відповідає розміру статутного капіталу
(фонду), зазначеному в акті оцінки майна (акті оцінки вартості
цілісного майнового комплексу), для з'ясування джерел та підстав
зміни статутного капіталу (фонду) додатково подається та
розглядається довідка, підписана керівником ВАТ, в якій наводяться
пояснення із зазначених питань. Пункт 2.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 298
( v0298224-09 ) від 26.02.2009 }
2.4. Якщо за даними балансу ВАТ на останню звітну дату розмір
статутного капіталу (фонду) не відповідає розміру статутного
капіталу, зазначеному в затвердженому плані розміщення акцій,
відповідно до якого буде здійснюватись продаж пакета акцій, для
з'ясування джерел та підстав зміни статутного капіталу (фонду)
додатково подається та розглядається довідка, підписана керівником
ВАТ, в якій наводяться пояснення із зазначених питань, свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій та баланс ВАТ на дату реєстрації
випуску акцій. Пункт 2.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 298
( v0298224-09 ) від 26.02.2009 }
3. Складання актів оцінки

пакетів акцій ВАТ
3.1. Під час складання актів оцінки пакетів акцій ВАТ слід
звернути увагу на таке: у рядку, що містить повну назву відкритого акціонерного
товариства та розмір пакета акцій, що оцінюється, зазначається
кількість штук акцій, які містить такий пакет акцій, що складає
відповідний відсоток статутного капіталу ВАТ. Пункт 3.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 298
( v0298224-09 ) від 26.02.2009 }
3.2. У разі якщо власний капітал ВАТ (рядок 380 графи 4
розділу I пасиву балансу) на останню звітну дату більший від його
статутного капіталу (рядок 300 графи 4 розділу I пасиву балансу)
на останню звітну дату, початкова вартість однієї акції
розраховується за формулою:
ВК

ПВА = ---- х К х 1000, де КА ВР
{ Абзац другий пункту 3.2 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 712 ( v0712224-10 ) від 31.05.2010 }
ПВА - початкова вартість однієї акції (грн.); ВК - власний капітал ВАТ (тис.грн.); КА - загальна кількість акцій, на які поділений статутний
капітал (шт.); К - коефіцієнт відповідності ринку, розмір якого

ВР орівнює 0,8, застосовується, якщо відношення власного капіталу
ВАТ до загальної кількості акцій, на які поділений статутний
капітал, більше середньозваженої вартості однієї акції, визначеної
відповідно до Положення про порядок продажу на фондових біржах
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, затвердженого наказом Фонду державного майна, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного
комітету від 16.11.98 N 2141/297/9 ( z0798-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 798/3238 (зі
змінами). { Пункт 3.2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Фонду державного майна N 712 ( v0712224-10 ) від 31.05.2010 } При цьому отримане за результатами розрахунку значення
відображається у рядку 6 акта оцінки пакета акцій ВАТ. Початкова вартість пакета акцій розраховується за формулою:
ПВ = ПВА х ПА / 1000, де
ПВ - початкова вартість пакета акцій (тис.грн.); ПВА - початкова вартість однієї акції (грн.); ПА - кількість акцій у пакеті акцій, що оцінюється (шт.). Отримане значення відображається у рядках 3 та 5 акта оцінки
пакета акцій ВАТ. Номінальна вартість пакета акцій ВАТ розраховується за
формулою наведеною у пункті 3.3 та отримане значення
відображається у рядку 4 акта оцінки пакета акцій ВАТ. Пункт 3.2 в редакції Наказів Фонду державного майна N 298
( v0298224-09 ) від 26.02.2009, N 1582 ( v1582224-09 ) від
07.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 712 ( v0712224-10 ) від 31.05.2010 }
3.3. У разі якщо власний капітал ВАТ (рядок 380 графи 4
розділу I пасиву балансу) на останню звітну дату менший від його
статутного капіталу (рядок 300 графи 4 розділу I пасиву балансу)
на останню звітну дату, зокрема коли власний капітал має від'ємне
значення, початкова вартість такого пакета акцій дорівнює його
номінальній вартості та розраховується за формулою:
НВ = (НА х ПА) / 1000, де
НВ - номінальна вартість пакета акцій (тис.грн.); НА - номінальна вартість однієї акцій (грн.); ПА - кількість акцій у пакеті акцій, що оцінюється (шт.). Отримане за результатами розрахунку значення номінальної
вартості пакета акцій ВАТ зазначається у рядках 4 та 5 акта оцінки
пакета акцій ВАТ. { Абзац шостий пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 712 ( v0712224-10 ) від
31.05.2010 } Початкова вартість однієї акції у цьому випадку дорівнює
номінальній вартості однієї акції, зазначеній у плані (уточненому
плані) розміщення акцій ВАТ. Пункт 3.3 в редакції Наказів Фонду державного майна N 298
( v0298224-09 ) від 26.02.2009, N 1582 ( v1582224-09 ) від
07.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 712 ( v0712224-10 ) від 31.05.2010 }
3.4. Всі значення показників, які мають вартісний вираз,
вказуються в акті оцінки пакета акцій ВАТ з п'ятьма знаками після
коми. Порядок доповнено пунктом 3.4 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 298 ( v0298224-09 ) від 26.02.2009; в редакції Наказу
Фонду державного майна N 1582 ( v1582224-09 ) від 07.10.2009 }
Директор Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності Н.Лебідь

Додаток 1

до Порядку складання

актів оцінки пакетів акцій

відкритих акціонерних

товариств під час їх продажу

на конкурентних засадах

(крім продажу на конкурсах)

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада керівника державного

органу приватизації)
_____________________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ______________ 200_ р.

АКТ

оцінки пакета акцій відкритого

акціонерного товариства
_________________________________________________

(повна назва відкритого акціонерного товариства,

розмір пакета акцій, що оцінюється)

------------------------- Адреса: ________________________ ------------------------- ________________________ (код згідно з ЄДРПОУ) ________________________
Дата оцінки "___" ____________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------ Назва показника | Значення | -------------------------------------------------+--------------| 1. Власний капітал відкритого акціонерного | | товариства станом на " ___" ____________ 200_ р.,| | тис. гривень | | -------------------------------------------------+--------------| 2. Розмір пакета акцій, що оцінюється, відсотків | | -------------------------------------------------+--------------| 3. Частка власного капіталу, пропорційна розміру | | пакета акцій, тис. гривень | | -------------------------------------------------+--------------| 4. Номінальна вартість пакета акцій, тис. гривень| | -------------------------------------------------+--------------| 5. ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ПАКЕТА АКЦІЙ, тис. гривень | | -------------------------------------------------+--------------| 6. Початкова вартість однієї акції, гривень | | -----------------------------------------------------------------
_________________________ _______________ _____________________
(посада відповідального (підпис) (ініціали, прізвище)
працівника державного органу приватизації)
"___" _____________ 200_ р.
{ Додаток 1 в редакції Наказів Фонду державного майна N 298
( v0298224-09 ) від 26.02.2009, N 1582 ( v1582224-09 ) від
07.10.2009 }
Додаток 2

до Порядку складання актів

оцінки пакетів акцій

відкритих акціонерних

товариств під час їх продажу

на конкурентних засадах
Зразок форми (крім продажу на конкурсах)

РЕЦЕНЗІЯ

на акт оцінки пакета акцій відкритого акціонерного

товариства, створеного в процесі приватизації

(корпоратизації), що належить державі, для

продажу через організаторів торгівлі

цінними паперами (крім міжнародних

фондових ринків) на відкритих

грошових регіональних аукціонах,

спеціалізованих аукціонах

за грошові кошти

------------------------------------------------------- Рецензент | | ----------------------------------+------------------| Підстава для рецензування | | ----------------------------------+------------------| Об'єкт рецензування | | ----------------------------------+------------------| Підстава для проведення | | стандартизованої оцінки майна | | ----------------------------------+------------------| Виконавець стандартизованої оцінки| | майна | | ----------------------------------+------------------| Об'єкт оцінки | | ----------------------------------+------------------| Дата оцінки | | ----------------------------------+------------------| Мета оцінки | | -----------------------------------------------------| За результатами рецензування встановлено таке | -----------------------------------------------------| Висновок про вихідні дані для | | стандартизованої оцінки | | ----------------------------------+------------------| Висновок про відповідність | | і правильність застосування | | оціночних процедур | | ----------------------------------+------------------| Результати стандартизованої оцінки| | майна | | ----------------------------------+------------------| Загальний висновок | | ------------------------------------------------------
Рецензент _________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
"____"____________________ 200_ р.
(дата підписання рецензії)

Додаток З

до Порядку складання актів

оцінки пакетів акцій

відкритих акціонерних

товариств під час їх продажу

на конкурентних засадах

(крім продажу на конкурсах)

РЕКОМЕНДАЦІЯ

щодо заповнення РЕЦЕНЗІЇ на акт оцінки пакета

акцій відкритого акціонерного товариства, створеного

в процесі приватизації (корпоратизацп), що належить

державі, для продажу через організаторів торгівлі

цінними паперами (крім міжнародних фондових

ринків) на відкритих грошових регіональних

аукціонах, спеціалізованих аукціонах

за грошові кошти

------------------------------------------------------------------ Рецензент |Указуються прізвище, ім'я та по батькові | |рецензента, посада, дата та номер | |кваліфікаційного свідоцтва та свідоцтва про | |підвищення кваліфікації, дата та номер | |свідоцтва про внесення до Державного реєстру | |оцінювачів, а також зазначається строк | |практичної діяльності з оцінки майна | ----------------+-----------------------------------------------| Підстава для |Стаття 13 Закону України "Про оцінку майна, | рецензування |майнових прав та професійну оціночну діяльність| |в Україні" від 12 липня 2001 р. N 2658-III | |( 2658-14 ), пункт 17 Методики оцінки майна, | |затвердженої постановою Кабінету Міністрів | |України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) | ----------------+-----------------------------------------------| Об'єкт |Указується назва акта оцінки пакета акцій | рецензування |із зазначенням розміру пакета акцій, | |що оцінюється, у відсотках, а також | |кількість акцій | ----------------+-----------------------------------------------| Підстава для |Зазначається дата та номер відповідного | проведення |наказу державного органу приватизації, | стандартизованої|яким затверджено план (уточнений) | оцінки |розміщення акцій ВАТ | ----------------+-----------------------------------------------| Виконавець |Указуються повна назва державного органу | стандартизованої|приватизації, посада, прізвище відповідального | оцінки майна |працівника цього органу, який склав акт оцінки | ----------------+-----------------------------------------------| Об'єкт оцінки |Указується повна назва відкритого акціонерного | |товариства | ----------------+-----------------------------------------------| Дата оцінки |Указується дата оцінки, визначена в межах | |строку розміщення акцій зазначеним способом | |згідно з планом розміщення акцій | ----------------+-----------------------------------------------| Мета оцінки |Указується, з якою метою проводиться оцінка | |пакета акцій відкритого акціонерного товариства| ----------------------------------------------------------------| За результатами рецензування встановлено таке | ----------------------------------------------------------------| Висновок про |Наводиться перелік вихідних даних, згідно | вихідні дані для|з якими складено акт оцінки, та робиться | стандартизованої|висновок про їх повноту, достатність для | оцінки |складання акта оцінки та їх відповідність | |вимогам нормативно-правових актів; робиться | |висновок про достатність усіх документів для | |проведення стандартизованої оцінки майна | ----------------+-----------------------------------------------| Висновок про |Надається висновок щодо відповідності акта | відповідність |оцінки майна вихідним даним та щодо | і правильність |правильності проведених розрахунків | застосування | | процедур | | ----------------+-----------------------------------------------| Результати |Указується зазначена в акті оцінки початкова | стандартизованої|вартість пакета акцій ВАТ | оцінки | | ----------------+-----------------------------------------------| Загальний |Надається загальний висновок щодо правильності | висновок |заповнення акта оцінки та розрахунку вартості | ----------------+-----------------------------------------------| |У разі наявності надається перелік зауважень | |та відображається їх вплив на достовірність | |результатів оцінки. Акт оцінки майна | |класифікується за такими ознаками: | |акт оцінки майна повністю відповідає вимогам | |нормативно-правових актів з оцінки майна; | |акт оцінки майна в цілому відповідає вимогам | |нормативно-правових актів з оцінки майна, | |але має незначні недоліки, що не вплинули | |на достовірність оцінки; | |акт оцінки майна не повною мірою відповідає | |вимогам нормативно-правових актів з оцінки | |майна і має значні недоліки, що вплинули | |на достовірність оцінки, і не може бути | |використаний. | -----------------------------------------------------------------
Рецензент _________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
"____"____________________ 200_ р.
(дата підписання рецензії)

{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 298 ( v0298224-09 ) від 26.02.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: