open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.351 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1241-XIV ( 1241-14 ) від 18.11.99, ВВР, 1999, N 51, ст.458
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування
спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Луганській області.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
територія пріоритетного розвитку - територія, на якій
склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій
запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для
створення нових робочих місць;
( Абзац третій частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
реструктуризація підприємства - здійснення
організаційно-економічних, правових, технічних заходів,
спрямованих на зміну структури підприємства, його управління,
форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового
оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності
виробництва;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого
процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання
послуг).
Стаття 2. Мета запровадження на територіях пріоритетного

розвитку спеціального режиму інвестиційної

діяльності
Метою запровадження на територіях пріоритетного розвитку в
Луганській області спеціального режиму інвестиційної діяльності є
залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для
створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, які
вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією та
перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств,
впровадження нових технологій, розвиток зовнішньоекономічних
зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних
товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та
ринкової інфраструктури, ефективне використання природних
ресурсів.
Стаття 3. Запровадження на територіях пріоритетного розвитку

спеціального режиму інвестиційної діяльності
Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на
територіях пріоритетного розвитку і діє протягом 30 років при
реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних
проектів у пріоритетних галузях (підгалузях) виробництва, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів України.
До територій пріоритетного розвитку належать у своїх
адміністративно-територіальних межах міста Брянка, Краснодон,
Свердловськ, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч, а також
Антрацитівський, Кремінський та Краснодонський райони Луганської
області. ( Частина друга статтті 3 в редакції Закону N 1241-XIV
( 1241-14 ) від 18.11.99 )
Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до
суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку,
визначеному цим Законом, інвестиційний проект кошторисною
вартістю, еквівалентною не менше:
500 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту
в галузях сільського господарства, обробної промисловості та
охорони здоров'я;
700 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту
в галузях будівництва та транспорту;
1 млн. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в
галузях добувної промисловості, виробництва електроенергії та
коксу, хімічного виробництва і машинобудування.
Початком реалізації проекту є дата фактичного внесення
інвестиції.
Стаття 4. Особливості дії законодавства України на територіях

пріоритетного розвитку
Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку
діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом.
Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку
діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами
України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Стаття 5. Органи управління територіями пріоритетного

розвитку
Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:
Комітет з питань територій пріоритетного розвитку;
органи місцевого самоврядування.
Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо

управління територіями пріоритетного розвитку
Органи місцевого самоврядування територій, на яких
запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності,
здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з
урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування
також належить:
укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької
діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту,
затвердженого Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку,
у визначеному цим Законом порядку.
Стаття 7. Повноваження Комітету з питань територій

пріоритетного розвитку
Комітет з питань територій пріоритетного розвитку (далі -
Комітет) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним
режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до
цього Закону на територіях пріоритетного розвитку в Луганській
області.
Комітет створюється Луганською обласною радою.
До повноважень Комітету належать:
розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних
програм розвитку територій пріоритетного розвитку;
розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом
відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів
суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного
розвитку;
підготовка відповідним органам місцевого самоврядування
пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за
комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного
розвитку іноземних працівників;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до
виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації
інвестиційних проектів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між
органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької
діяльності при реалізації інвестиційних проектів;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.
Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на

територіях пріоритетного розвитку
На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі
види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами
України.
Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на
суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації
ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у
встановленому цим Законом порядку.
Затвердження Комітетом інвестиційного проекту та видача
свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення
відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту)
з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації
інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі,
приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту)
визначається Луганською обласною радою.
У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом
підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з
органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької
діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену
законодавством України та відповідним договором (контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації
затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного
проекту Комітет може внести пропозиції органу місцевого
самоврядування про розірвання у встановленому законодавством
порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом
підприємницької діяльності.
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації
затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного
проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про
розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним
договору (контракту), а також внести пропозиції Комітету про
скасування виданого ним свідоцтва про затвердження інвестиційного
проекту.
Рішення про скасування свідоцтва про затвердження
інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з
органом місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в судовому
порядку.
( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 11. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк визначити перелік галузей (підгалузей)
виробництва, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних
проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській
області;
у місячний строк внести пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року

N 970-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: