open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 серпня 1998 р. N 1198

Київ
Про єдину державну систему запобігання

і реагування на надзвичайні ситуації

техногенного та природного характеру

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99

N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )

З метою своєчасного проведення роботи, пов'язаної із
запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про єдину державну систему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру (далі - єдина державна система), що
додається.
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в
п'ятимісячний термін розробити разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади і затвердити: типові положення про функціональні та територіальні
підсистеми єдиної державної системи; типові положення про позаштатні аварійно/пошуково/-рятувальні
формування єдиної державної системи; методичні рекомендації з планування дій єдиної державної
системи.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади розробити і затвердити до 30 березня 1999 р. за погодженням
з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
положення про функціональні підсистеми єдиної державної системи.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити і затвердити до 30 березня 1999 р. за погодженням з
Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи положення про
територіальну підсистему єдиної державної системи.
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
подати у III кварталі 1998 р. Міністерству з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи перелік підпорядкованих їм сил і засобів
оперативного реагування, у тому числі сил постійної готовності.
6. Державному комітетові зв'язку забезпечувати у разі
виникнення надзвичайної ситуації позачергове надання
підприємствами зв'язку відповідних послуг структурним підрозділам
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за рахунок
асигнувань, передбачених цьому Міністерству у складі видатків
Державного бюджету України.
7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечувати виділення за заявкою Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи за рахунок асигнувань, передбачених
цьому Міністерству у складі видатків Державного бюджету України,
транспортних засобів для доставки в райони надзвичайних ситуацій і
повернення до місць постійного розташування сил і засобів, а також
спеціальних вантажів, задіяних для запобігання і локалізації
надзвичайних ситуацій.
8. Підприємствам залізничного, авіаційного, автомобільного,
морського і річкового транспорту забезпечувати в першочерговому
порядку спеціалістів і посадових осіб Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи квитками для проїзду до району
надзвичайної ситуації (за наявності у них посвідчення про
відрядження).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 серпня 1998 р. N 1198

ПОЛОЖЕННЯ

про єдину державну систему запобігання і реагування

на надзвичайні ситуації техногенного та природного

характеру
Загальна частина
1. Це Положення визначає принципи створення єдиної державної
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, основні завдання, склад сил
і засобів, порядок виконання завдань і взаємодії структурних
підрозділів, а також регулює основні питання функціонування єдиної
державної системи.
2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: єдина державна система запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (далі -
єдина державна система) - центральні та місцеві органи виконавчої
влади, виконавчі органи рад, державні підприємства, установи та
організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють
нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки,
організують проведення роботи із запобігання надзвичайним
ситуаціям техногенного та природного походження (далі -
надзвичайні ситуації) і реагування у разі їх виникнення з метою
захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат; сили і засоби єдиної державної системи - військові,
спеціальні і спеціалізовані цивільні підрозділи з їх оснащенням,
наглядові органи та інформаційні бази підсистем єдиної державної
системи, призначені або залучені для виконання завдань щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; підсистема - складова частина єдиної державної системи; орган управління єдиною державною системою (її підсистемами)
- орган виконавчої влади або його структурний підрозділ,
призначений для безпосереднього керівництва діяльністю щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах їх
компетенції; аварійно/пошуково/-рятувальна служба єдиної державної системи
(її підсистем) - структурний підрозділ відповідного органу
виконавчої влади, призначений для організації та здійснення в
межах його компетенції заходів щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації на відповідних територіях; надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело
(може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних
втрат; реагування на надзвичайні ситуації - скоординовані дії
підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій
(аварійних планів), уточнених в умовах конкретного виду та рівня
надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги
потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та
реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів,
спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки,
проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу
виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу
(спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого
перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну
ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків.
3. Основною метою створення єдиної державної системи є
забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.
4. Завданнями єдиної державної системи є: розроблення нормативно-правових актів, а також норм, правил
та стандартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та
забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків; забезпечення готовності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, виконавчих органів рад, підпорядкованих їм сил і
засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації; забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій; навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення
надзвичайної ситуації; виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих
на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого
функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення
можливих матеріальних втрат; збирання і аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні
ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту
населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в
силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; створення, раціональне збереження і використання резерву
матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації; проведення державної експертизи, забезпечення нагляду за
дотриманням вимог щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій (у межах повноважень центральних та місцевих
органів виконавчої влади); оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних
ситуацій, своєчасне та достовірне його інформування про фактичну
обстановку і вжиті заходи; захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо
ліквідації надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення
постраждалого населення; пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі
їх виникнення; здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого
населення, проведення гуманітарних акцій; реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту
населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб
(чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих
ситуацій; участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного
захисту населення; організація роботи, пов'язаної з постійним спостереженням за
потенційно екологічно і техногенно небезпечними об'єктами та їх
експлуатацією або виведенням з технологічного обороту. ( Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1376 ( 1376-99-п ) від
29.07.99 )
5. Єдина державна система складається з постійно діючих
функціональних і територіальних підсистем і має чотири рівні -
загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.
6. Функціональні підсистеми створюються міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади для організації
роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та
захистом населення і територій від їх наслідків. У надзвичайних
ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем регіонального,
місцевого та об'єктового рівня підпорядковуються в межах, що не
суперечать законодавству, органам управління відповідних
територіальних підсистем єдиної державної системи.
7. Організаційна структура та порядок діяльності
функціональних підсистем єдиної державної системи і
підпорядкованих їм сил і засобів визначаються в положеннях про
них, які затверджуються відповідними міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади за погодженням з МНС.
8. Територіальні підсистеми єдиної державної системи
створюються в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у
межах відповідних регіонів. Структура та порядок діяльності територіальних підсистем
єдиної державної системи і підпорядкованих їм сил і засобів
визначаються в положеннях про них, які затверджуються Головою Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Органи управління єдиною державною системою
9. Кожний рівень єдиної державної системи має координуючі та
постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері
запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій
від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби,
резерви матеріальних та фінансових ресурсів, системи зв'язку та
інформаційного забезпечення.
10. Координуючими органами єдиної державної системи є: 1) на загальнодержавному рівні: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій; Національна рада з питань безпечної життєдіяльності
населення. В окремих випадках для ліквідації надзвичайної ситуації та її
наслідків рішенням Кабінету Міністрів України утворюється
спеціальна Урядова комісія. 2) на регіональному рівні - комісії Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (далі - регіональні комісії); 3) на місцевому рівні - комісії районних державних
адміністрацій і виконавчих органів рад з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі -
місцеві комісії); 4) на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних
ситуацій об'єкта (далі - об'єктові комісії).
11. Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії
(залежно від рівня надзвичайної ситуації) забезпечують
безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайну ситуацію або
на загрозу її виникнення.
12. Положення про Державну комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і
Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення та
їх персональний склад затверджуються Кабінетом Міністрів України. Положення про регіональну, місцеву комісію та її персональний
склад затверджуються рішенням відповідного органу виконавчої
влади. Положення про об'єктову комісію та її персональний склад
затверджуються рішенням керівника відповідного об'єкта.
13. Постійними органами управління з питань
техногенно-екологічної безпеки, цивільної оборони та з
надзвичайних ситуацій є: на загальнодержавному рівні - Кабінет Міністрів України,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що
здійснюють функції згідно з додатком; на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації, уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій; на місцевому рівні - районні державні адміністрації і
виконавчі органи рад, уповноважені органи з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення; на об'єктовому рівні - структурні підрозділи підприємств,
установ та організацій або спеціально призначені особи з питань
надзвичайних ситуацій.
14. До системи повсякденного управління єдиною державною
системою входять оснащені необхідними засобами зв'язку,
оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації: центри управління в надзвичайних ситуаціях,
оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення усіх рівнів; диспетчерські служби центральних і місцевих органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій.
Сили і засоби єдиної державної системи
15. До складу сил і засобів єдиної державної системи входять
відповідні сили і засоби функціональних і територіальних
підсистем, а також недержавні (добровільні) рятувальні формування,
які залучаються для виконання відповідних робіт. Військові і спеціальні цивільні аварійно/пошуково/-рятувальні
формування, з яких складаються зазначені сили і засоби,
укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в
автономному режимі протягом не менше трьох діб і перебувають в
стані постійної готовності (далі - сили постійної готовності). Сили постійної готовності згідно із законодавством можуть
залучатися для термінового реагування у разі виникнення
надзвичайної ситуації з повідомленням про це відповідних
центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих
органів рад, керівників державних підприємств, установ та
організацій.
16. Спеціально підготовлені сили і засоби Міноборони у
виняткових випадках залучаються для ліквідації надзвичайних
ситуацій у порядку, визначеному Законом України "Про надзвичайний
стан" ( 2501-12 ). Сили і засоби МВС, Національної гвардії, Держкомкордону і СБУ
залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в
межах, що не суперечать законодавству.
17. За рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,
державних адміністрацій і виконавчих органів рад, за наказами
керівників державних підприємств, установ та організацій на базі
існуючих спеціалізованих служб і підрозділів (будівельних,
медичних, хімічних, ремонтних та інших) утворюються позаштатні
спеціалізовані формування, призначені для проведення конкретних
видів невідкладних робіт у процесі реагування на надзвичайні
ситуації. Ці формування проходять спеціальне навчання, періодично
залучаються до участі у практичному відпрацюванні дій з ліквідації
надзвичайних ситуацій разом із силами постійної готовності.
18. Громадські об'єднання можуть брати участь у виконанні
робіт, пов'язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні
ситуації під керівництвом територіальних органів, уповноважених з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, за
наявності в учасників зазначених робіт - представників цих
об'єднань відповідного рівня підготовки, підтвердженого в
атестаційному порядку.
19. Інформаційне забезпечення функціонування єдиної державної
системи здійснюється: центром управління в надзвичайних ситуаціях МНС; силами і засобами Урядової інформаційно-аналітичної системи з
питань надзвичайних ситуацій (далі - Урядова інформаційна система)
із залученням технічних засобів і студійних комплексів Мінінформу; інформаційними центрами і центрами управління в надзвичайних
ситуаціях міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади; центрами управління в надзвичайних ситуаціях Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних
органів місцевого самоврядування. уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення; інформаційними службами підприємств, установ, організацій і
потенційно небезпечних об'єктів із залученням засобів зв'язку і
передачі даних. Порядок збирання інформації з питань захисту населення і
територій від наслідків надзвичайних ситуацій і обміну цією
інформацією між центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, управління силами і
засобами оперативного реагування, уповноваженими органами з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення визначається
регламентом інформаційного обміну між користувачами Урядової
інформаційної системи, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Режим функціонування єдиної державної системи
20. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної
ситуації, що прогнозується або виникла, рішенням Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської, районної державної адміністрації,
виконавчого органу місцевих рад у межах конкретної території може
існувати один з таких режимів функціонування єдиної державної
системи: режим повсякденної діяльності - при нормальній
виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній
(бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і
гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії,
епізоотії та епіфітотії); режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні
виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної
(бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і
гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної
інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації); режим діяльності у надзвичайній ситуації - при реальній
загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них; режим діяльності у надзвичайному стані - запроваджується в
Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про
надзвичайний стан".
21. Основні заходи, що реалізуються єдиною державною
системою: 1) у режимі повсякденної діяльності: ведення спостереження і здійснення контролю за станом
довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і
прилеглій до них території; розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм
і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення
безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних
втрат, забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та
збереження національної культурної спадщини у разі виникнення
надзвичайної ситуації; вдосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених
органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення, підпорядкованих їм сил; організація навчання населення методів і користування
засобами захисту, правильних дій у цих ситуаціях; створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових
ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій; здійснення цільових видів страхування; оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих
її наслідків; створення галузевих реєстрів об'єктів та виробництв,
розроблення інтегральних показників ступеня ризику експлуатації;
( Підпункт 1 пункту 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99 )
2) у режимі підвищеної готовності: здійснення заходів,
визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково: формування оперативних груп для виявлення причин погіршення
обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення
надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації; посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та
здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно
небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням
можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів; розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і
територій, забезпечення стійкого функціонування об'єктів
економіки; приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів
та залучення додаткових сил, уточнення планів їх дії і переміщення
у разі необхідності в район можливого виникнення надзвичайної
ситуації; проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
ситуації; запровадження цілодобового чергування членів Державної,
регіональної, місцевої чи об'єктової комісії (залежно від рівня
надзвичайної ситуації);
3) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації: здійснення відповідною комісією у межах її повноважень
безпосереднього керівництва функціонуванням підсистем і
структурних підрозділів єдиної державної системи; організація захисту населення і територій; переміщення оперативних груп у район виникнення надзвичайної
ситуації; організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією
надзвичайної ситуації, із залученням необхідних сил і засобів; визначення межі території, на якій виникла надзвичайна
ситуація; організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого
функціонування об'єктів економіки та об'єктів першочергового
життєзабезпечення постраждалого населення; здійснення постійного контролю за станом довкілля на
території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації,
обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглій до них території; інформування вищестоящих органів управління щодо рівня
надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням
на цю ситуацію, оповіщення населення та надання йому необхідних
рекомендацій щодо поведінки в умовах, які склалися;
4) у режимі діяльності у надзвичайному стані: здійснення заходів, передбачених Законом України "Про
надзвичайний стан".
Забезпечення фінансування єдиної державної системи
22. Єдина державна система фінансується за рахунок державного
та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади,
коштів державних підприємств, установ та організацій, страхових
фондів та інших джерел. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створюються: на загальнодержавному рівні: резервний фонд Кабінету Міністрів України - для фінансування
витрат, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій
загальнодержавного рівня (за рахунок видатків Державного бюджету
України); запаси матеріальних ресурсів - для проведення першочергових
робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (за рахунок державного
матеріального резерву, що створюється згідно із законодавством); на регіональному рівні: регіональний резерв фінансових ресурсів - відповідно до
законодавства; на місцевому рівні: місцевий резерв фінансових ресурсів - відповідно до
законодавства; на об'єктовому рівні: запаси матеріальних та фінансових ресурсів - за рахунок
власних коштів державних підприємств, установ та організацій. Обсяги матеріальних та фінансових ресурсів визначаються
органом, що їх створює.
23. Якщо для локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації
необхідні матеріальні та фінансові ресурси в обсягах, що
перевищують власні можливості, місцева або об'єктова комісія
звертається за допомогою до відповідної регіональної комісії, яка,
приймаючи рішення щодо надання необхідної допомоги, бере на себе
відповідальність за координацію дій або керівництво роботою з
ліквідації цієї ситуації.
24. У разі нестачі матеріальних та фінансових ресурсів для
ліквідації надзвичайної ситуації регіонального або
загальнодержавного рівня за клопотанням центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій зазначені ресурси можуть бути виділені їм в
установленому законодавством порядку з державного матеріального
резерву і резервного фонду Кабінету Міністрів України.
Планування роботи єдиної державної системи
25. Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і
реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку
здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного
та техногенного середовища і відповідних документів, які
регламентують порядок і методику цього планування.
26. Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації
визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів
модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.
Залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на
загрозу виникнення конкретної надзвичайної ситуації. Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію
або загрозу її виникнення є збереження життя та здоров'я людей,
мінімізація матеріальних втрат. З цією метою вживаються дієві
заходи для захисту житла, дошкільних, навчальних і медичних
закладів, місць постійного перебування людей, вирішення питань
термінової евакуації населення з території, на яку може бути
поширена небезпечна дія наслідків прогнозованої надзвичайної
ситуації.
27. План реагування на загрозу виникнення надзвичайної
ситуації з визначеними джерелами фінансування робіт затверджується
Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, керівниками державних підприємств, установ та
організацій.
28. З метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на
загрозу виникнення надзвичайної ситуації і максимально можливого
зниження втрат провадиться планування дій у рамках єдиної
державної системи відповідно до планів взаємодії центральних та
місцевих органів виконавчої влади, оперативних планів дій
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Обсяг і зміст цих заходів визначаються з дотриманням вимоги
необхідної достатності і максимально можливого використання
наявних сил і засобів.
29. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на
надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення,
виконують аварійні формування чи підрозділи потенційно
небезпечного об'єкта чи адміністративно-територіальної одиниці з
наданням їм необхідної допомоги з боку структурних підрозділів
МНС, МВС, Національної гвардії, МОЗ тощо. До виконання зазначених робіт повинні залучатися передусім
аварійно/пошуково/-рятувальні підрозділи центрального органу
виконавчої влади, на об'єкті якого сталася аварія, що призвела до
надзвичайної ситуації, відповідні структурні підрозділи Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого
органу рад, на території яких виникла надзвичайна ситуація.
30. Організаційно-методичне керівництво плануванням дій
єдиної державної системи здійснює МНС.
31. На МНС, його кризовий центр, координаційний центр
аварійно/пошуково/-рятувальних робіт у повітрі, уповноважені
органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення покладається: забезпечення стратегічного і оперативного планування в рамках
єдиної державної системи; збирання, оброблення і доведення до виконавців інформації,
необхідної для цілей планування і управління, включаючи інформацію
про стан і потенційну небезпеку об'єктів і природних явищ,
потенційну загрозу, оцінку ризику (з урахуванням прогнозованих і
фактичних метеорологічних, сейсмічних та інших обставин).
Основні засади взаємодії органів управління

функціональних і територіальних підсистем єдиної

державної системи та їх структурних підрозділів
32. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і
ефективного реагування організується взаємодія органів управління
та підпорядкованих їм сил, а саме: визначаються центральні і територіальні органи управління,
які взаємодіють в кризових ситуаціях, склад і кількість сил і
засобів реагування на надзвичайну ситуацію; погоджується порядок спільних дій сил реагування на
надзвичайну ситуацію з визначенням основних завдань, місця, часу і
способів їх виконання; вирішуються питання всебічного забезпечення спільних заходів,
що здійснюватимуться органами управління з питань надзвичайних
ситуацій та підпорядкованими їм силами, у тому числі взаємного
надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними,
технічними та іншими засобами; встановлюється порядок приведення в готовність і організації
управління спільними діями органів управління з питань
надзвичайних ситуацій і сил у процесі виконання завдань.
33. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого
розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організується: на загальнодержавному рівні - безпосередньо між органами
управління в надзвичайних ситуаціях і силами (функціональними
підсистемами) міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади під загальним керівництвом Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; на регіональному та місцевому (районному) рівні - між
територіальними (місцевими) і місцевими структурами управління
інших центральних органів виконавчої влади та їх силами під
керівництвом регіональної або місцевої комісії. Взаємодія у подоланні надзвичайних ситуацій організується
через спеціально визначені оперативні групи, представників
відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування.
Додаток

до Положення про єдину державну систему

запобігання і реагування на надзвичайні

ситуації техногенного та природного

характеру
ФУНКЦІЇ

міністерств та інших центральних органів виконавчої

влади щодо запобігання і реагування на надзвичайні

ситуації техногенного та природного характеру

( У додатку слова "Мінінформ", "Міннауки", "Держкоммедбіопром",
"Держводгосп", "Держкомгеології", "Держкомгідромет",
"Держстандарт" замінено відповідно словами "Державний
комітет інформаційної політики", "Державний комітет з питань
науки та інтелектуальної власності", "Комітет медичної та
мікробіологічної промисловості", "Комітет водного
господарства", "Геолком", "Гідрометком" і "Комітет з питань
стандартизації, метрології та сертифікації" згідно з
Постановою КМ N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99 )
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
забезпечують відповідно до затверджених положень про них виконання
функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру.
Мінагропром, Держкомрибгосп
Організація і здійснення заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру (далі - надзвичайні ситуації) на об'єктах, які входять
до складу галузі. Здійснення контролю за забрудненням угідь радіоактивними і
токсичними речовинами. Забезпечення раціонального ведення
сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях. Забезпечення безпеки харчової сировини і готової продукції. Організація і координація роботи з епізоотичного,
фітопатологічного і токсикологічного контролю, ліквідації
епізоотій і епіфітотій. Забезпечення оперативного одержання інформації про
надзвичайні ситуації, її опрацювання і оповіщення суб'єктів
господарської діяльності про небезпеку. Організація виробництва кондиційних продуктів харчування для
постачання постраждалому населенню. Забезпечення участі сил і засобів (у межах їх
тактико-технічних можливостей) у проведенні
аварійно/пошуково/-рятувальних та інших невідкладних робіт у
районі виникнення надзвичайної ситуації. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (далі -
єдина державна система): захист сільськогосподарських тварин і рослин; сили і засоби запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації на об'єктах агропромислового комплексу, рибного
господарства; створення резервів продовольчих і кормових ресурсів.
МВС, Головне управління командувача

Національною гвардією України
Забезпечення охорони громадського порядку, ведення боротьби
із злочинністю, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і
культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Надання допомоги органам виконавчої влади, місцевого
самоврядування, посадовим особам у проведенні відселення людей з
місць, небезпечних для проживання. Забезпечення участі сил і засобів (у межах їх
тактико-технічних можливостей) у проведенні
аварійно/пошуково/-рятувальних робіт у районах виникнення
надзвичайних ситуацій. Забезпечення охорони режимно-обмежувальних і карантинних зон
у осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного
(біологічного) зараження і під час їх ліквідації. Управління діяльністю Державної пожежної охорони (МВС). Організація роботи щодо нагляду за протипожежним станом
об'єктів всіх форм власності та інформування в установленому
порядку про передумови і можливі наслідки пожеж (МВС). Організація гасіння пожеж і проведення першочергових
аварійно/пошуково/-рятувальних робіт в осередках цих пожеж (МВС). Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: забезпечення охорони громадського порядку; забезпечення гасіння великих та складних пожеж (МВС); пожежна безпека; ( Абзац восьмий розділу доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99 ) безпека руху на автомобільних дорогах. ( Абзац восьмий
розділу доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1376
( 1376-99-п ) від 29.07.99 )
Міненерго, Мінпромполітики, Мінвуглепром
( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99 )
Організація роботи щодо проведення нагляду та здійснення
контролю за обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах, які
входять до складу галузі, включаючи прилеглу до них територію. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, які входять до
складу галузі. Забезпечення участі сил і засобів підпорядкованих
аварійно-рятувальних формувань, які включені до складу єдиної
державної системи, у проведенні аварійно/пошуково/-рятувальних та
інших невідкладних робіт у разі виникнення (загрози виникнення)
надзвичайних ситуацій. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: атомної енергетики та паливно-енергетичного комплексу
(Міненерго); важкої, оборонної, хімічної та нафтохімічної промисловості
(Мінпромполітики); вугільної промисловості (Мінвуглепром); нафто- та газорозвідки, видобування і переробки сировини, на
нафто- і газопроводах (Міненерго). ( Абзац із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99 )
Мінекономіки, Мінфін, МЗЕЗторг, Держкомрезерв,

Укрстрахнагляд
Координація роботи з розміщення об'єктів на території України
з урахуванням вимог техногенної безпеки (Мінекономіки). Забезпечення в установленому порядку фінансування робіт із
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання
допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що
передбачаються на цю мету у Державному бюджеті України (Мінфін,
Мінекономіки). Створення страхових і резервних фондів, запасів матеріальних
засобів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та
непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для
реагування на надзвичайні ситуації. Координація організації торгівлі продуктами харчування і
товарами першочергового вжитку для постраждалого населення
(МЗЕЗторг). Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій (Мінекономіки). Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: забезпечення цільових видів страхування, страхових резервів
(Укрстрахнагляд, Мінфін, Мінекономіки); створення фінансових резервів (Мінфін, Мінекономіки); створення резервів матеріальних ресурсів (Держкомрезерв,
Мінекономіки).
МЗС
Надання інформації про наслідки надзвичайних ситуацій
українським громадянам за кордоном. Сприяння розвиткові міжнародних зв'язків та активізації
взаємної міжнародної допомоги у запобіганні та реагуванні на
надзвичайні ситуації. Забезпечення взаємодії і контактів, організація переговорів з
питань надання міжнародної гуманітарної допомоги постраждалому
населенню, а також з питань евакуації громадян України з кризових
зон за кордоном. Забезпечення підготовки документів для прийняття політичного
рішення щодо залучення сил і засобів єдиної державної системи до
проведення аварійно/пошуково/-рятувальних та інших невідкладних
робіт на території іноземної держави, якщо її уряд: звернувся до України з проханням про допомогу в ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, що виникла на території
відповідної держави; дозволив Українській Стороні взяти участь у
пошуково-рятувальних роботах на своїй території для розшуку чи
надання допомоги українським громадянам. Здійснення контролю за виконанням міжнародних договорів з
питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Забезпечення термінового оформлення необхідних документів для
перетинання кордону силами і засобами
аварійно/пошуково/-рятувальних формувань у разі виникнення
надзвичайних ситуацій. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "установлення міжнародних зв'язків з
питань надзвичайних ситуацій".
Державний комітет інформаційної політики
Забезпечення контролю за станом потенційно небезпечних
об'єктів, які входять до складу галузі. Своєчасне і об'єктивне інформування населення про наслідки
надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами. Позачергова передача повідомлень, які стосуються надзвичайних
ситуацій, та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих
умовах. Надання органам виконавчої влади та службам МНС найкращого
ефірного часу для проведення пропаганди основ безпеки
життєдіяльності. Створення на замовлення МНС спеціальних рекламних кліпів з
питань пропаганди основ безпеки життєдіяльності. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "інформування населення про наслідки
надзвичайних ситуацій".
МНС
Виконання функцій постійного органу управління єдиної
державної системи. Координація діяльності центральних органів виконавчої влади,
інших учасників реалізації планових заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації, повна відповідальність за
своєчасну, максимально оперативну і повну їх реалізацію. Організаційно-методичне управління плануванням дій єдиної
державної системи. Управління всіма силами і засобами функціональних і
територіальних підсистем єдиної державної системи, залученими до
ліквідації великих за масштабами надзвичайних ситуацій. Забезпечення державного нагляду за виконанням вимог
техногенної безпеки, здійсненням заходів щодо запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, готовністю сил і
засобів цивільної оборони до проведення
аварійно/пошуково/-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Прогнозування разом з експертними організаціями імовірності і
масштабів виникнення надзвичайних ситуацій. Організаційно-методичне управління, координація і контроль за
діяльністю центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій усіх форм власності з питань
соціально-економічного, правового та медичного захисту громадян,
які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій. Надання в
установленому порядку допомоги населенню України та інших держав у
разі виникнення надзвичайної ситуації. Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних
ситуацій, контроль за функціонуванням територіальних і локальних
систем оповіщення. Створення, підготовка і використання
аварійно/пошуково/-рятувальних спеціалізованих формувань для
реагування на надзвичайні ситуації. Забезпечення науково-технічного супроводу та підтримки за
усім колом проблем єдиної державної системи. Забезпечення підготовки спеціалістів і посадових осіб органів
управління і сил цивільної оборони до дій у надзвичайних
ситуаціях, проведення відповідного навчання населення, атестації
аварійно/пошуково/-рятувальних формувань і рятувальників. Забезпечення роботи Урядової інформаційно-аналітичної системи
з питань надзвичайних ситуацій та її основної підсистеми
"МНС-Інформ", розвиток необхідної інфраструктури і системи
зв'язку. Підготовка звітів для Кабінету Міністрів України і
міжнародних організацій про реалізовані заходи щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: оповіщення населення про надзвичайні ситуації; захисту населення і територій при виникненні надзвичайних
ситуацій; життєзабезпечення постраждалого населення; проведення аварійно/пошуково/-рятувальних та інших
невідкладних робіт; сил і засобів реагування на надзвичайні ситуації; розроблення планів дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій щодо забезпечення безпеки населення, захисту довкілля та
мінімізації негативних наслідків цих ситуацій. ( Розділ
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1376 ( 1376-99-п ) від
29.07.99 )
Державний комітет з питань науки та

інтелектуальної власності, Міносвіти
Організація, координація і надання допомоги в проведенні
наукових досліджень у напрямі вдосконалення єдиної державної
системи, проведення науково-технічних консультацій і експертних
оцінок у процесі підготовки і виконання робіт щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації (Державний комітет з питань
науки та інтелектуальної власності). Організація підготовки спеціалістів з питань запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації. Організація вивчення студентами, курсантами і школярами основ
безпеки життєдіяльності, забезпечення підготовки та видання
відповідних підручників і посібників. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "навчання з питань безпеки
життєдіяльності" (Міносвіти).
Міноборони
Організація роботи, пов'язаної із збереженням, експлуатацією
і транспортуванням озброєння і військової техніки, знешкодженням
боєприпасів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Контроль радіаційної, хімічної, біологічної
(бактеріологічної), екологічної обстановки в районах розташування
підпорядкованих об'єктів. Забезпечення участі за рішенням Президента України: військово-транспортної авіації у транспортуванні сил і
засобів аварійно/пошуково/-рятувальних служб, а також матеріальних
ресурсів у райони ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; з'єднань (військових частин) радіаційного, хімічного і
біологічного захисту, інженерних військ, а також
аварійно-пошукових і рятувально-водолазних служб
військово-морських сил і спеціальних літаків у заходах реагування
на надзвичайні ситуації.
Мінкультури
Планування і реалізація заходів щодо запобігання та
мінімізації втрат національної культурної спадщини у разі
виникнення надзвичайних ситуацій. Методичне забезпечення аварійно/пошуково/-рятувальних робіт
на об'єктах, які становлять національне культурне надбання. Організація підготовки та перепідготовки відповідних фахівців
і забезпечення готовності персоналу підпорядкованих об'єктів до
дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Здійснення державного контролю за вивезенням з України та
ввезенням в Україну культурних цінностей у разі виникнення
надзвичайних ситуацій. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "захист національної культурної спадщини
від надзвичайних ситуацій" (разом з МНС).
МОЗ, Комітет медичної та мікробіологічної

промисловості
Визначення науково-методичних принципів підготовки та
підвищення кваліфікації працівників служби медицини катастроф і
забезпечення її роботи з ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій. Організація взаємодії всіх сил і засобів
цієї служби. Утворення і організація роботи центральної і регіональних
координаційних комісій державної служби медицини катастроф.
Забезпечення функціонування і удосконалення структури цієї служби. Розроблення, використання і забезпечення вдосконалення
методів і засобів надання термінової медичної допомоги і лікування
постраждалого населення з урахуванням характеру надзвичайних
ситуацій. Організація і координація робіт з надання термінової медичної
допомоги постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій.
Координація робіт з евакуації постраждалого населення і хворих із
цих зон. Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної
обстановки на території України. Організація оперативного контролю
радіоактивного, хімічного та інших видів забруднення у зонах
надзвичайних ситуацій. Організація роботи, пов'язаної із запобіганням, виявленням і
припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і
охорони здоров'я населення. Створення певного резерву медичного
майна і лікарських засобів, підтримання його на необхідному рівні. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, формування резерву санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних засобів. Збирання, узагальнення, аналіз і надання органам єдиної
державної системи відомостей про постраждалих і хворих осіб у
зонах надзвичайних ситуацій. Забезпечення термінового постачання медичного майна і
лікарських засобів для локалізації надзвичайних ситуацій. Розроблення методик для навчання населення з питань надання
першої медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: медицина катастроф; нагляд за санітарно-епідемічною обстановкою (МОЗ); створення резервів медичного майна і лікарських засобів
(Комітет медичної та мікробіологічної промисловості).
Мінекоресурсів
Забезпечення удосконалення законодавства та розроблення
базових нормативних актів з питань техногенної та екологічної
безпеки, а також впровадження відповідних механізмів її
регулювання з метою здійснення політики запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій.
Визначення критеріїв і норм техногенної та екологічної
безпеки, контроль за безпечним використанням природних ресурсів.
Організація і здійснення державного нагляду та контролю за
дотриманням вимог екологічної безпеки у процесі поводження з
небезпечними, радіоактивними і токсичними речовинами, дотримання
умов безпечного розміщення та збереження небезпечних, токсичних та
радіоактивних відходів.
Методичне забезпечення управління та здійснення контролю за
екологічно обгрунтованим проведенням робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій та аварій.
Організація робіт з прогнозування екологічного стану в
районах розташування потенційно небезпечних об'єктів та
інтенсивної військової та господарської діяльності, в тому числі у
випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
Організація і проведення спостереження, оцінки і прогнозу
стану атмосфери, водних об'єктів і сільськогосподарських культур,
радіоактивного і хімічного забруднення довкілля території України.
Попередження про стихійні гідрометеорологічні явища,
екстремально високі рівні забруднення довкілля.
Забезпечення керівних органів єдиної державної системи
гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення
довкілля.
Здійснення у разі виникнення надзвичайних ситуацій
оперативного контролю та виміром радіоактивного і хімічного
забруднення згідно з установленим регламентом у місцях проведення
постійних спостережень.
Організація і проведення моніторингу стану підземних вод,
включаючи їх радіоактивне забруднення.
Організація і проведення моніторингу небезпечних екзогенних
геологічних процесів.
Прогнозування разом з Національною академією наук розвитку
небезпечних геологічних і геофізичних процесів.
Проведення загальнодержавної класифікації потенційно
небезпечних техногенних об'єктів.
Визначення критичних територій за екологічними наслідками
можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру.
Розроблення методики прогнозування і оцінки екологічних
наслідків можливих надзвичайних ситуацій і аварій.
Визначення оптимальної структури та єдиних технічних вимог
щодо проведення постійних спостережень за техногенне небезпечними
об'єктами та територіями, на яких вони були розташовані.
Розроблення та дослідне впровадження рекомендацій щодо
вилучення з технологічного процесу потенційно техногенно
небезпечних об'єктів різних галузей, небезпечних речовин і
технологій.
Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи:
державна система екологічного моніторингу навколишнього
середовища;
спостереження і контроль за природними гідрометеорологічними
явищами та забрудненням довкілля;
прогнозування гідрометеорологічних умов і явищ;
спостереження і контроль за рівнем забруднення підземних вод,
включаючи радіоактивне;
спостереження і контроль за небезпечними екзогенними
геологічними процесами;
прогнозування небезпечних геологічних і геофізичних процесів.
( Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1376
( 1376-99-п ) від 29.07.99, в редакції Постанови КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )
Держатомрегулювання
Забезпечення розроблення нормативних актів з питань ядерної
та радіаційної безпеки, а також впровадження відповідних
механізмів її регулювання (ліцензування діяльності у сфері
використання ядерної енергії тощо) з метою здійснення політики
запобігання надзвичайним ситуаціям та гармонізації законодавства.
Визначення критеріїв і норм ядерної та радіаційної безпеки.
Організація і здійснення державного нагляду за дотриманням
вимог ядерної і радіаційної безпеки та контролю за реалізацією
заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ядерних установках,
об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
уранових об'єктах.
Виконання обов'язків компетентного національного органу та
пункту зв'язку, відповідального за направлення і одержання
оповіщень та інформації в разі ядерної аварії, згідно з Конвенцією
про оперативне оповіщення про ядерну аварію ( 995_026 ) та у
рамках відповідних двосторонніх договорів з іншими країнами.
Оперативне повідомлення через засоби масової інформації про
радіаційні аварії на території України, а також за її межами у
разі можливості трансграничного перенесення радіоактивних речовин.
Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "безпека об'єктів ядерної енергетики".
( Розділ в редакції Постанови КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від
09.08.2001 )

Мінтранс
Організація і проведення заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації на транспортних засобах і
комунікаціях, включаючи терміновий ремонт і розширення
магістралей, злітно-посадкових смуг, причалів, залізничних станцій
тощо. Здійснення функцій компетентного державного органу з
перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним,
повітряним, морським і річковим транспортом. Забезпечення перевезення сил і засобів, матеріальних
ресурсів, необхідних для здійснення заходів реагування на
надзвичайні ситуації. Управління і координація дій транспортних служб, включаючи
контроль за переміщенням і використанням транспортних засобів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що
беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій
загальнодержавного рівня. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у
межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні
аварійно/пошуково/-рятувальних та інших невідкладних робіт у
районах впливу наслідків надзвичайних ситуацій. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: транспортне забезпечення заходів реагування на надзвичайні
ситуації; сили і засоби пошуку і рятування на морі та судноплавних
річках; безпека польотів цивільної авіації; сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на
транспорті; безпека судноплавства. ( Абзац шостий розділу доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99 )
Держбуд
Створення нормативно-методичної бази для проектування,
будівництва та експлуатації об'єктів у складних
інженерно-геологічних умовах, а також розроблення нових та
удосконалення існуючих методів і засобів інженерного захисту
територій, будівель та споруд від небезпечних техногенних та
природних процесів. Нормативно-методичне забезпечення заходів запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації у процесі здійснення
будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій. Розроблення методів розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам
комунальної сфери і майну громадян внаслідок надзвичайних
ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для
проведення аварійно/пошуково/-рятувальних та інших невідкладних
робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів. Проведення разом з відповідними місцевими державними
адміністраціями розрахунку шкоди, заподіяної внаслідок
надзвичайних ситуацій та потреб у матеріальних ресурсах,
необхідних для їх ліквідації. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у
межах їх тактико-технічних можливостей), спеціалізованих
будівельно-монтажних і проектних організацій у проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на територіях
впливу надзвичайних ситуацій. Контроль якості проведення відбудовчих робіт на зазначених
територіях. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "сили і засоби запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації на об'єктах житлово-комунальної сфери".
Комітет водного господарства
Організація роботи, пов'язаної із здійсненням нагляду за
безпечною експлуатацією гідротехнічних споруд водойм і
шламонакопичувачів, визначенням ступеня їх надійності та
прогнозуванням можливості виникнення надзвичайних ситуацій,
прийняття рішень щодо доцільності подальшої експлуатації або зміни
режиму роботи цих об'єктів. Розроблення разом з іншими органами виконавчої влади
комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям,
зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного
пропуску паводкових вод на річках України. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "здійснення противопаводкових і
протиповіневих заходів".
Геолком
Організація і проведення моніторингу стану підземних вод,
включаючи їх радіоактивне забруднення. Організація і проведення моніторингу небезпечних екзогенних
геологічних процесів. Прогнозування разом з Національною академією наук розвитку
небезпечних геологічних і геофізичних процесів. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: спостереження і контролю рівня забруднення підземних вод,
включаючи радіоактивне; спостереження і контролю небезпечних екзогенних геологічних
процесів; прогнозування небезпечних геологічних і геофізичних процесів.
Гідрометком
Організація і проведення спостереження, оцінки і прогнозу
стану атмосфери, водних об'єктів і сільськогосподарських культур,
радіоактивного і хімічного забруднення довкілля території України. Попередження про стихійні гідрометеорологічні явища,
екстремально високі рівні забруднення довкілля. Забезпечення керівних органів єдиної державної системи
гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення
довкілля. Здійснення у разі виникнення надзвичайних ситуацій
оперативного контролю і вимірів радіоактивного і хімічного
забруднення згідно з установленим регламентом у місцях проведення
постійних спостережень. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: спостереження і контроль за природними гідрометеорологічними
явищами та забрудненням довкілля; прогнозування гідрометеорологічних умов і явищ.
Держкомзв'язку
Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої
роботи систем централізованого оповіщення і зв'язку на
загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні в усіх режимах
функціонування єдиної державної системи, включаючи терміновий
ремонт чи заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку. Першочергове забезпечення керівних органів єдиної державної
системи каналами і засобами надання послуг зв'язку у разі
здійснення ними заходів щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у
межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні
аварійно/пошуково/-рятувальних та інших невідкладних робіт у
районах виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи
підсистем Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "зв'язок".
Держкомлісгосп
Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на
території державного лісового фонду. Організація і забезпечення проведення заходів щодо
запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з пожежами у
державному лісовому фонді, а також масовим поширенням хвороб і
шкідників рослинності. Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій під час гасіння лісових пожеж, а також
проведення першочергових аварійно/пошуково/-рятувальних робіт,
пов'язаних з лісовими пожежами. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах,
які входять до складу галузі. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у
межах їх тактико-технічних можливостей) у здійсненні заходів
реагування на надзвичайні ситуації, що виникли на підвідомчих
об'єктах і територіях. Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: захист лісів від пожеж, хвороб і шкідників; сили і засоби запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації на об'єктах лісового господарства.
Комітет з питань стандартизації,

метрології та сертифікації
Організація розроблення комплексу державних стандартів з
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Здійснення державного контролю і нагляду за дотриманням
обов'язкових вимог державних стандартів з запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації. Проведення узгодженої науково-технічної політики і
координація робіт щодо забезпечення необхідної точності, єдності і
достовірності вимірювань, які стосуються запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації. Установлення норм, вимог і правил з метрологічного
забезпечення, проведення державного метрологічного контролю і
нагляду. Забезпечення створення та функціонування державної еталонної
бази і систем передачі розмірів одиниць виміру для забезпечення
контролю за параметрами радіаційної, хімічної і біологічної
обстановки, а також за іншими параметрами, що визначають масштаби
надзвичайних ситуацій. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "стандартизація та метрологія".
СБУ, Держкомкордон
Інформування в установленому порядку про передумови і
характер можливих надзвичайних ситуацій. Виявлення намірів і конкретних дій злочинних формувань, груп
та окремих осіб щодо проведення актів технологічного тероризму. Здійснення в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на
забезпечення безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Забезпечення участі сил і засобів органів СБУ в розслідуванні
причин виникнення надзвичайних ситуацій і визначення їх можливого
зв'язку з актами технологічного тероризму. Забезпечення спрощеного режиму перетинання державного кордону
силами і засобами аварійно/пошуково/-рятувальних формувань у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Держнаглядохоронпраці
Прогнозування можливості виникнення аварій і катастроф на
техногенних об'єктах. Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог
законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці,
державного гірничого нагляду, профілактики травматизму виробничого
і невиробничого характеру. Здійснення державного нагляду за готовністю воєнізованих та
інших професійних аварійно/пошуково/-рятувальних формувань,
аварійно-диспетчерських служб до реагування на аварії. Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми
єдиної державної системи "здійснення нагляду за технічним станом
техногенних об'єктів".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: